UELDERSCHE en MWEDIEPER (MANT. K 103. ZONDAG 25 DECEMBER. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuxoediep. Abonnementsprijs per kwartaal 1.30 Franco per post1 50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever Het nommer van 1 Januarij e. k. zal, even als in vo rige jarenzijne kolommen openstellen voor eenen heil - wensch aan Verwanten, Vrienden, Bekenden en Begun stigers, onderteekend door eene alphabelische lijst van hendie daartoe vóór Donderdag den 29 dezerdes' middags ten 12 urehunne namen en kwaliteiten aan den Uitgever dezer Courant, of aan de Heeren L. VERHEY en J. A. S. de Veije van BUUREN opgeven. Van eiken onderteekenaar wordt gevorderd de vooruit betaling van 50 Cententen voordeele van de armen in deze gemeente. 1TIS 1 ir S T IJ D IXT G B 1T. HELDER en NIEUWEDIEP 24 December 1859. Het wrak van het schip F e r d i n a n d i n a Emma, gevoerd geweest door kapt. R. .4. Tangevan Batavia naar Amsterdam gedeslineerdbij Egmoud gestrand, is voor f7600 en de nog inhebbende lading voor /"6000 verkocht. Z. M. heeft op zijne aanvrage pensioen verleend aan den kolonel P. Koot, van hel corps ingnieurs mineurs ensappeurs, van ƒ1500. Men schrijft uit Amsterdam: Het detachement mariniers aan boord van Z. M. stoomschip Amsterdam onlangs aan het Nieuwediep gedebarkeerd, werd bij zijne komst alhier bij het corps, door zijnen waardigen kommandant hartelijk toege sproken en verwelkomd, en hun verloven als anderzints toege staan, ter belooning hunner gewigtige diensten, tijdens hun 'angdurig verblijf in Oost-Indie aan den lande bewezen. Verscheidene dier manschappen, waarvan de diensttijd reeds lang geëxpireerd was, hebbeu zich op nieuw geëngageerd, en verheugt zich het corps, deze braven in zijne gelederen te behouden. Ten ongeveer half vier ure is in den verloopen nacht te Rotterdam brand ontslaan op den hoek van Kalshoek en de Wenaslraat, en wel in een klein pand, bewoond door den schrijnwerker Bobbers. De oorzaak van den brand, die het eerst in de werkplaats werd ontdekt, is onbekend. Het pand hetwelk slechts uit céne verdieping bestondis grootendeels uitgebrand, hoewel het dak behoudenis gebleven. De bewoner met zijn gezin heeft zich met moeite door het raam met de vlugt kunnen red den. Pand en inboedel waaren tegen brandschade verzekerd. De brandweer was even als altijd voorbeeldeloos spoedig toege sneld en men was het vuur in een kwartier uurs meester, zoodat dit geenc verdere gevolgen had. Men schrijft uil BredaHel vervoer van personengaat van hier naar Holland zoo ongelukkig, dal de posten des avonds in plaats van in den vroegen morgen aankomen. Vele zaken blijven daardoor onafgedaangoederen worden na ettelijke da gen eerst besteld. Zekere heer S vau daar naar Utrecht moetende reizen, heeft moeten besluiten de reis over Keulen te doen. Dezer dagen had te Zuidwolde een zeer treurig voorval plaats. De schaapherder van de buurtschap Piepcrij onder die gemeente, zijnde een jongeling van omstreeks 24 jarenver liet des voormiddags van dien dag, gezond en wel, de woning van de Wed. K. L. V. om de schapen te weiden; doch toen de schapen des avonds herderloos huiswaarts waren gekeerd ging men naar het veld, om de oorzaak daarvan te vernemen en in den beginne hem niet kunnende vinden, vond men ein delijk door zijn hond, die hem niet verlaten had, zijn lijk met het aangezigt naar den grond op de heide uitgestrekt. Men denkt dat hij aan eene beroerte plotseling overleden is. LI. Zondag heeft te Driebergeu eene opmerkelijke opera tie plaats gehad. Het kindje van den daglooner M had onver wachts aan het onderlijf eene dikte gekregenwaaraan het on- dragelijke pijnen leedde bekwame plattelaudsheelmcesler di«£\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1