gemeente, de dagen nacht, ook ten dienste zijner mingegoede natuurgenootensteeds gereedstaande heer J. P. Meenkont dekte al dadelijk, dat zich innerlijk, een vreemd voorwerp op de pijnlijke plaats had nedergezet, en het gelukte hem na eene welberekende incisie gedaan te hebben daaruit een zeer groote naald te voorschijn te brengen. Vermoedelijk heeft het kind een paar maanden geleden, bij het tocdieden van pap, die naald naar binnen gekregen, welke hare reis door het lig- chaampje heeft vervolgd en eindelijk door het darmslelsel een uitweg gezocht heeft naar de plaats, waar de vaste hand van den deskundige haar in haren loop heeft gestuit. De prins-regent van Pruissen is, naar het schijnt, bui tengewoon werkzaam. Zijn ijver en naauwgezelheid zijn een spreekwoord geworden van ieder, die hem meer van nabij ga deslaat; bezwaarlijk gunt zich een beambte zoo weinig rust als de regent. In de vorige week, bragt mij het toeval, aldus schrijft een Berlijner, nog ten I ure des nachts voor zijn pa leis en ik kon duidelijk bemerkendat op zijne schrijftafel nog licht brandde, en de prins nog schreef. Den zelfde morgen ten 7 ure, het was nog duister, zat Z. K. H. weder aan den ar beid bij lamplicht. Bij de jury te Roltwiel werd dezer dagen eene boerin, die bet jonggeboren kind van hare ongehuwde dochter vervvorgd had, ter dood veroordeeld. Gevoelloos hoorde zij haar dood vonnis aan en vroeg alleen of zij ook de proceskosten moest betaleu. De beriglen uit Toscane luiden steeds meer geruststellend. De regering met den heer Ricasoli aan het hoofd is thans magtiger dan ooit. De geestelijkheid zelve toot zich zeer te vreden met den vreedzamen loop der zaken. De financiën geven geene redenen tot bekommering, en de mededeeliug, dat de piëmontesche regering de nieuwe leening waarborgtheeft veel tot de versterking van hel algemcene vertrouwen bijgedragen. Uit Venetie wordt gemelddat de regering aldaar weder even arbitrair begint te handelen als vroeger. Te Tercento is bet besluit afgekondigd dat niemand na 8 uur 's avonds zijn huis mag verlaten; de motieven daarvoor worden niet op. gegeven. Den eersten avond werden reeds 18 personen ge arresteerd; een hunner trachtte te ontvluglen en werd gewond. De gemeenteraad besloot eene deputatie aan den bevelhebber der gendarmerie te zendenmet verzoek dit besluit op te heffendoch deze kreeg ten antwoord, dat de burgers niets anders hadden te doen dan te gehoorzamen. In de vorige week is te Dantzig eene nieuwgebouwde rijksschroefkorvet te water geloopen. Het was een treffend schouwspel, toen het schip, bij het afloopeu de ijskorst, waar mede de stroom bedekt was, vaneen reet en zich daartusschen een weg baande. Uit Holstein wordt aan de Neue Pr. Ztg. gemeld, dat men zich met allen ernst bezig houdt met bet plan, om de Noord- met de Oostzee door middel van een nieuw holsleinsch kanaal te verbinden. Dit kanaal zal bij de Elbehaven van Bruusbnltel beginnen en bij Neustad in de Oostzee uilloopen. In het aanslaande voorjaar zal door holsleinsche en amerikaan- sche ingenieurs met de voorloopige werkzaamheden worden aangevangen. De Courrier du Havre deelt het volgende aan eene ge loofwaardige bron ontleende en op den jongsten oorlog in Italië betrekking hebbende, feit mede. Op den dag van den veldslag van Solferino waren, naar men verzekert, de keizer van Oos tenrijk en zijn geheele staf, gedurende verscheidene uren krijgsgevangenen der Franschen. Zij waren namelijk te Pio Martino, de plaats waar de beide souvereinen, den volgenden dag, hunne eerste bijeenkomst hadden, als ware het ingesloten. Keizer Frans Joseph zou legen den avond in een overdekt rijtuig vertrokken zijnvoorgegaan door den groothertog van Toscanedie te paard was met de pistool in de hand. Zij slaagden er inmet behulp der duisternishet hoofdkwartier van het leger te bereiken, waarvan de tegenspoed van den slag hen verwijderd had. De berigten uit de Donau-vorstendommen luiden zeer on bevredigend. Meer en meer blijkt hetdat men aanslagen op het leven van vorst Kusa onderneemt. Toen hij namelijk de zer dagen over eene brug bij Ismasl reed, braken plotseling aan weêrzijden de leuningen af, en had weinig gescheeld, of hij ware in het moeras neergestort. In het huis, waar hij zijn nachtverblijf hield, brak plotseling brand uit, en men vond 's anderen daags brandrakettenmet vlas en pek omwoeld. Ten gevolge van dit een en anderis een streng toezigt bevolen over alle vreemdelingen, die het moldavisch-walachisch gebied be treden. Ook de scbaarschte aan geld is er te hoogsten top ge stegen. Het eene bankroet volgt het andere op, en er bestaat geen hoop op gunsligen keer der zaken. Het Journal de la Nièvre deelt de volgende zaak mede: In het arrondissement liep een gerucht, dat er te Saint-Amand- en-Paisaye een kindermoord had plaats gehad. Een meisje van 20 jaar, zekere Heloise Gitenet, werd gezegd bevallen te zijn en haar kind te hebben vermoord. Den 2den Dec. werd er bij haar huiszoeking gedaan en verklaarde zij werkelijk te zijn bevallen, doch ontijdig en van een dood kind; zij wees de plaats aan, waar zij het had begraven, doch men vond aldaar niets. Nadat er nogmaals in huis was gezocht, vond men in de aschpot stukken verbrande beenderen, waarop zij verklaarde baar doodgeboren kind werkelijk te hebben verbrand. Heloise Gitenet en hare moeder zijn in hechtenis genomen, de laatste beschuldigd van medepligligheid. Een officier bij het spaansche leger in Afrika, die tot eene der adelijksle familien van Spanje behoort, is door O'Don- nell met de volgende woorden wegens zijn lafhartig gedrag bij het laatste gevecht gelaakt: »In alle anderen landen, zou men een officier, die zich laf heeft gedragen, tot soldaat degraderengij zijl echter niet eens

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2