A.D75HTBITTIS1T. 1360 ponden Hard brood en 234 ponden Witte beschuit, waardig om als soldaat te dienen, want het zou eene beleedi- giug zijn voor ieder soldaat, wanneer gij met hem dienstdeed; ik raad u dus aan uw ontslag te nementenzij gij mogt ver kiezen het te krijgen". De officier heelt het eerste verkozen. Generaal O' Donnell wordt in rIe adelijke kringen zeer hierover gelaaktdoch in burgerkringen hoog geprezen. Men ziet te Stokholm dagelijks de benoeming van een gevolmagligde lot het congres te gemoet. Het is niet waar schijnlijk, dat Zweilen voor de restauratie der verdreven vor sten in Middcn-Ilalie zal stemmen. Eene dynastie, die hare kroon aan de vrije keuze vaneen vrij volk te danken heeft, kan zich trouwens niet verzetten tegen het regt eener groote natie, om zelve hare regering te kiezen. Zoo dan ook niet alle aan duidingen misleidendan zal Zweden zich op het congres aan Engeland aansluiten. Bij de opvoering van Les diamants de la couronne in het Théatre Royal, is gedurende het tweede bedrijf brand ont slaan in eene der loges, en wel klaar blijkend door het heete stoken van eencn kagchel. Gelukkig was de zaalzonder dal de orde te midden der algemeene opschudding gestoord werdspoe dig ontruimd en was men den brand door de snel aangebragte hulp, weldra meester, zoodat alles met eenige weinig beduiden de schade is afgeloopen. - Iu der tijd toen er algemeen werd gesproken over het ontvreemden van het kindje van den heer Husa, werd uit Bor deaux medegedeelddat ook aldaar een kind was ontvreemd. Dit kindis thans teruggevonden in een sloot, waarin hel waar schijnlijk spelende is gevallen en verstikt; teekenen van geweld zijn niet aan het lijkje te bespeuren. De kaartlegster, die aan de ouders het beeld van eene vrouw in een spiegel heeft doen zien, voorgevende, dat de diefegge er aldus uitzag, is in hechtenis genomen en zal eerstdaags teregtslaan. Tc Dublin zal binnen kort eene groote meeting ter gun ste van den paus gehouden worden, op welke het plan zal worden besproken om eene memorie of wel eene deputatie van de iersche katholieken naar het parijsche congres te zenden, om aan te dringen op de handhaving van het wereldlijk gezag van den paus. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEÜWEDIEP, 21 Dec. John and Charles, Hopkins, Rochester. Cai— lisle, Sisterron, Shields naar Rotterdam als bijlegger. 22 Dec. Emma, Hofkamp. Lion (stVriesland, Boontje, allen Londen. UITGEZEILD NIEÜWEDIEP, 21 Dec. Niets. 22 Dec. Niets connEsrojsBEinTiE. X vraagt of het Bestuur, wanneer het order geeft aan de Burgers om de straten te reinigen niet de verpligting op zich neemt om door het schoon maken van goten en riolen, voor behoorlijke afwatering te zorgen, zooals op andere plaatsen in ons land, Getrouwd F. G. MOOIJEN en J. E. DIJKGRAAF. Nieuivediep den 22 December 1859. Heden beviel voorspoedig van eene DOCHTER A. P. KUIJPERgeliefde Echtgenoote van W. G. THIJSSEN. Nieuwediep 25 December 1859. Y Heden beviel door Gods goedheidzeer voorspoedig van een welgeschapen ZOONPETRON'ELLA MA RIA WILHELMINA SMIT, geliefde Echtgenoot van Nieuwediep 23 December 1859. W. H. WINTER. Zekere en algemeene kennisgeving. Y Bevallen van een ZOOD\T. van KONINGSBRUGGE, HIN. Nieuwediep 22 Dec. 1859. Algemeene kennisgeving. ES* Voor de vele bewijzen van belangstelling bij ge legenheid van het sluiten van hun Huwelijk onder vonden, zeggen de Ondergeteekendenook namens hunne betrekkingen, aan allen hartelijk dank. P. H. YERBERNE. A. M. B. VERBERNE, JANZEN. De Ontvanger van 's rijks belastingen te Helderzal als daartoe gemagtigdop Woensdag, den 28 De. cember 1859, publiek presenteren te verkoopendes voormiddags ten tien ureop den havendijk bij de hoofd wacht van het corps Mariniershet volgende afkomstig van 's rijks Marine en min of meer besehadigd en dadelijk na afloop daarvanop den havendijk vóór het wachthuis der rijks ambtenaren aldaar, het volgende: 19y pond Ruwe Suiker in een zak, 150 ponden oud Touwwerkmet twee zakken en een dekkleed, 2 vaatjes geconfijte Oranjeschillen, 5 kruiken Limoensap in een zak, 15 vaatjes en 2 potten geconfijte Tamarinde, 8 ponden Oud koper in een zak. 12 kannen Rum in 12 kruiken en eene mand. Helder 22 December 1859. De Ontvanger voornoemd, REERINGH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3