Ananas Punsch. Mevrouw STROÖTMAN OESTERBERIGT. OPROEPING. WORDT GEVRAAGD: MUZIEK voor den DANS, MUZIEK MUZIEK in TIVOLI, vraagt eene KEUKENMEID. NOOUDHOLLANDSCHK KOFFIJHUIS. Door aankoop van eene aanzienlijke partij groote TEXELSCHE OESTERS, is de ondergeteekende als nu in de gelegenheid dezelve a ƒ1,50 vrij aan huis te kunnen leveren zich minzaam voortdurend aanbevelende en ver zoekt beleefdelijk de bestellingen voor de feestdagen in tijds te willen opgeven om geregeld aan de orders te voldoen. Bierhuis de Valk over het Postkantoor. 24 December 1840. H. VALKENHOFF. De Benificiare Erfgenamen in den boedel en nalatenschap van wijlen KLAAS SIMONS- ZOON LUITSE, gewoond hebbende en den 15 No vember 11, te Texel overleden, roepen bij deze op al degenendie iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan opgemelden boedelom daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris J. L. KIKKERT, aan den Burg te Texel vóór of op den 15 Januarij 1860. Al degeen die iets te vorderen heeft van- of verschul digd is aan den boedel en nalatenschap van wijlen FELEA BREELAND, in leven Vroedvrouw aan den Hoorn te Texel gelieve daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris J. L. KIKKERT, aan den Burg te Texel vóór of op den 5 Januarij 1860. De ondergeteekende brengt ter kennis van de geëerde Ingezetenen der gemeente Helder dat hij zijne Bijzondere School voor Gewoon en Uitge breid Lager Onderwijszal openen op den 2den Janu arij 1860. Inlichtingen zijn te bekomen aan de wo ning van den onderwijzer, ten huize van den Heer P. NAMINK, Hoofdgracht Lt. K, No. 41. Tevens vraagt hij een KWEEKELING, tusschen de 15 en 18 jaar, voor wien gelegenheid bestaat, om zich te be kwamen voor een examen als hulponderwijzerin de moderne talen en de wiskunde. J. NOBELS, Helder25 Dec. 1850. Instituteur. De zoo beroemde en geurige ANANAS PUNSCH van J. M. PUDER te 's Gravenhage is ook in deze gemeente te verkrijgen in heele of halve flesschena f 2. per flesch, bij A. METZELAAR, Banketbakker aan de Binnenhaven No. 12. Men is voornemens op Donderdag den 20 December 1850, des avonds ten 7 ure, in het lokaal Tivoli te Helderin het openbaar te VERKOOPEN: 1. Een WINKELHUIS en ERF, staande en gelegen te Nieuwe diepgemeente Helderaan de Weststraat, wijk L, No. 54. 2. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren naast en ten noorden van het voorgaande perceel, wijk L, No. 55. o. Een HUIS en ERF, staande en gelegen aan den Helder, aan den Kanaalweg, wijk I, No. 15. 4. Een HUIS en ERFstaande en gelegen als voren achter het perceel No. 5, wijk I, No. 201 a. 5. Eene INGESCHREVENE SCHULDVORDERING, ten behoeve nu wijlen Hl SELDERBEEK, wegens de aan hem schuldig gebleven kooppenningen van Een Winkelhuis, Pakhuis en Erf, nabij de Binnenhaven, te Nieuwe diepkad. sectie C, No. 1708 en 484, groot ƒ4000, rentende 5 ten honderd 's jaars. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris P. A. BEETS, te Nieuwediep. eene TWEEDE MEIDP. G. kunnende naaijen en met kinderen omgaan. Adres aan het Bureau dezer Courant. bij P. vax WIJNGAARDEN, op Maandag den tweeden Kersdag. Entrée vrij. Aanvang 8 ure. op Maandag 26 December 1850. Aanvang 8 uur. op Maandag 2e Kersdag en op Zondag 1 Januarij 1860. Entrée en Dans vrij. Aanvang 8 uur. NIEUWEDIEP BIJ G. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4