het hëlderschë en mcwedieper coiiïwt. M 104. DONDERDAG 29 DECEMBER. 1TI E TT TT S T IJ D 11T 331T. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f\.30 Franco per post»1 50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zater dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever HELDER en NIEUWEDIEP 28 December 1859. Den Sisten dezer vertrekt de O. I. landpost over Sou- Ihamplon. Men meldt uit Parijs, dat Z. K. II. de Prins van Oran je den 25slen dezer eene door keizer Napoleon in de bosschen van Marley gehouden jagtpartij heeft bijgewoond. Den vorigen dag was er ter eere van den prins diner ten novewaarbij ook prins en prinses Napoleon alsmede alle ministers tegenwoordig waren. Z. M. heeft bij besluit van den 18den dezer de soldijen en het reisgeld, aan de onderofficieren en verdere mauschap- pen des legers te verstrekken, verhoogd en verder bepaald, dat aan henin steile van een ralion brood van 50 looden een raliou van 75 looden zal worden uitgereikt, alles in te gaan met 1o. Januarij 18G0. Als eene curiositeit in den legenwoordigen tijdmeldt de Stoompost het volgendeals der vermelding niet onwaardig. Bij de overgroote menigte aanvragen om spoorwegen en de petilicn voor en tegen bepaalde lijnenmoet er een petitie de zer dagen bij het ministerie van binnenlandsche zaken zijn in gekomen, die voor zoo ver wij weten tot nog toe niet is pu bliek gemaakt, en wel vau de gemeente Koukcrk, waarin ver klaard wordt, dat naar aanleiding der aanvrage van de Holland- sche spoorweg-maatschappij, ter aansluiting der lijn naar Lei den, enz., die lijn over Koukcrk zou Ioopenmaar dat zij daartegen petitioneert, als zijnde de daar beslaande middelen van vervoer voldoende en dus gevaar loopende, van door den nieuw aan te leggen spoorweg benadeeld te worden. Zij ver zoeken dus van ecu spoorwegliju verschoond te blijven De Prov. Drentsche en Asser Ct. meldt in zijn No. van den 22sten dezer het volgende: Zijn onze informatiën juist dan is er binnen betrekkelijk korten tijd eene kabinets-wijziging te wachten. Men schrijft aan de Prov. Gron. Ct. uit 's Ilagcdat de zaak der spoorwegen bij de Eerste Kamer minder gunstig is dan voor een paar dagen, toen wij van denzelfden correspondent het berigt ontvingen dat zich waarschijnlijk 22 leden voor het ontwerp zouden verklaren. Schoon naar de afdeelingen verzonden vindt de zaak daar wederom vertragingen nu is het niet meer waarschijnlijk, dat zoovele leden voor hel ontwerp zullen stem men en schijnt men slechts op '18 stemmen te kunnen rekenen. Echter is de eindstemming van sommige leden nog niet bekend en de afloop nog zeer onzeker. Naar wij vernemen, is Vrijdag te Groningen gevangen genomen Ilendrika Bussemaker, dienstmeid, wonende te Am sterdam als verdacht vanna vooraf als getuige den eed te hebben gezworen, niet overeenkomstig de waarheid hare getui genis voor den regtor te hebben afgelegd. Wij maken hiervan melding, omdat er eene ernstige waar schuwing in opgesloten ligt, om, wanneer men als getuige voor den regter verschijnt, zich door geencrlei omstandigheid te laten overhalen, om aan de waarheid te kort te doen. De officier van justitie te Goriuchem heeft het berigt, dat dezer dagen aldaar in omloop is gebragt en aan hem in gezonden een metaal stuk, vermoedelijk niet of niet geheel uit zilver vervaardigdter nabootsing van een nederlandschcn gulden en alzoo valsch. De beeldenaar stelt hel borstbeeld van Koning Willem II voor, met het daartoe behoorendc omschrift, op de andere zijde staat het jaar 1841. De nabootsing is zeer naauw- keurig, maar het stuk is ligler dan een gulden en eenigzins blaauwachtig van kleur, terwijl het randschrift: »God ons" bijna onleesbaar is. 'V.' of.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1