Een gedetineerde van 't algemeen depot van discipline te 's Hertogenboschbevond zich sedert eenige weken ter verple ging in 't militair hospitaal; zijn algeheel herstel nabij, zou hij weldra naar zijne gewone verblijfplaats, 'net fort de Papen- bril moeten terugkeeren daartoe echter schijnt hij niet veel neiging te hebben gevoeld, althans jl. vrijdag avond omstreeks elf ure, heeft hij gepoogd uit hel hospitaal te ontsnappen. Tc dien einde had hij zich van eeuige gordijnkoorden weten meester te maken en dacht langs dezen zich uit een ongeveer 50 voelen hoog raam naar beneden te laten naauwelijks echter had hij zich aan de sterkte der koord toevertrouwd of deze brak en hij stortte naar benedenbij den val een zijner beenen op eene deerlijke wijze kwetsende, waardoor hem bij de meest mogelijke inspanning de onlvlugting allermoeijelijkst werd gemaakt en hij dan ook al spoedig der policie in het oog en in handen viel. Deze geleidde hem naar het bureau van po licie, vanwaar hij kort daarna, in eene draagmand naar het hospitaal moest worden teruggebragtom aldaar eerstens zijn herstel, tweedens dc hem wachlende nieuwe slrat te verbeiden. Aan zijne kameraden, drie in getal, mede ter verpleging in het hospitaaldie hem in zijne onlvlugting behulpzaam wa rengewis om bij goed succes zijn voorbeeld te volgen zal zekerlijk de gelegenheid, tot eene betere kans van welsla gen wel worden benomen. Le Progre's de lOise meldt het volgende «Een geneesheer in de omstreken van Compiègne werd on langs bij een boer geroepen, wiens vrouw ongesteld was. Daar er geen papier of pen en inkt in huis was, schreef hij een recept met krijt op de deur. Niemand kon echter dit manus cript ontcijferen en de boer vond geen ander middel om dit recept te doen gereed maken, dan om de deur uit de heng sels le ligten en er mede naar den apotheker te Compiègne te wandelen. Waarschijnlijk zal deze het recept wel niet hebben bewaard, zoo als dit gewoonlijk het geval is". De Mooreu hebben de Spanjaarden op den weg van Te- luan aangevallen, ten einde hen te beletten hunne werken voort te zetten. Dc aanval werd krachtig afgeslagen. De generaals Prim en Qucsada hebben zich zeer onderscheiden. Het verlies der Spanjaarden bedraagt 4 gesneuvelden en 40 gewonden. Alle werken en zelfs eenige nieuwe forten zijn voltooid. In het City-artikel van den Times leest men: «Beriglen uit St. Petersburg deelenmede, dat de russische regering thans met deu keizer van Japan onderhandelt, wegens den aankoop van de Zuidelijke helft van het eiland Sangalien, waarvan zij reeds de andere helft bezit. Volgens brieven uit Rome blijkt het thans dat de re den, waarom kardinaal Antoneili langen tijd weigerachtig bleef, den paus op het congres te vertegenwoordigengelegen was in de vrees zijn invloed te Rome zelf daardoor te zien verzwakken, vermits reeds thans, nu zijn vertrek bepaald is, de overige kardinalen met veel meer vrijmoedigheid hunne meenig uitspre ken en zelfs de hoop op den spoedigen val van den gunsteling des pausen niet verbergen. De onttroonde vorsten van Italië hebben eene memorie gereed gemaakt, welke gevoegd zou worden bij eene memorie, door de kardinalen opgemaakt, ten gunste van de wereldlijke pauselijke magt; beide documenten zouden bij het congres wor den ingediend. Men verneemt echter thans, dal men, in over eenstemming met twee andere mogendheden, den ilaliaanschen vorsten aangeraden heeft, daarvan af te zien, omdat hunne regten op hunne vroegere staten niet konden worden ontkend. Deze raad is door hen opgevolgd. De eigenaar van het beroemde Café de Foy, in het Pa lais Royal, te Parijs, is dezer dagen in zijn ijskelder, waarin hij tot bezigtiging en onderzoek van zijn nieuwen voorraad was afgeklommendoor de koude bevangen en op die wijze omgekomen. Door directe berigten uit Sebastopol wordt bevestigd, dat de van daar uitgevoerde beenderen geene menschenbeenderen zijn en dat de graven heilig worden gehouden. Voorts meldt men van daardat de haven geheel vrij is gewordennadat al de sehepen die men aldaar had laten zinkenbinnen wa ren gebragt of door middel van ontploffingen vernield zijn. In den avond van den 25slen dezer heeft op deu spoor weg tusschen Cobleuz en Mainz een treffend ongeval plaats gehad. In de nabijheid van eerstgemelde plaats had eene vrouw die aan geest verbijstering leed, zich tusschen de rails gewaagd, juist terwijl de trein naderde. Daar de duisternis belette haar te zien werd zij door den locomotief neêrgeworpen en haar hoofd van den romp afgesneden. Uit Napels wordt berigt dat een priester, die geplaatst was aan de kerk van de Heilige Maagd van Floria, na een man te hebben vermoorddiens lijk in stukken heeft gesneden en doen koken. De moordenaar was de minnaar van de vrouw zijne slagtoffcrs. Het door den krijgsraad te Petersburg ingestelde onder zoek tegen de officieren en ambtenarendie zich tijdens den jongsten oorlog in de Krim aan verduistering van gelden heb ben schuldig gemaakt is thans afgeloopen. Generaal Sattler, opper-inlendant van het leger in de Krim' is tot het verlies zijner ridderordes veroordeeld en tot gewoon soldaat gedegra deerd. De keizer heeft dit vonnis, bij wijze van gratie, in dien zin veranderddat de generaal eenvoudig uit de krijgs dienst wordt ontslagen. Frankrijk heeft op de kust van Abyssinie een stuk grond gebied aangekochtjuist tegenover de straat van Ormutz of Babelmandeb. De engelsche regering is daarover eeuigzins ongerust, want zij vreest, dat haar daardoor het monopolie van de vaart in de Roode Zee zal ontnomen worden. De haven van Zoulla, waar Frankrijk een etablissement zal oprigten, is gelegen in eene baaiendoor de ligging van het eiland Mas-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2