GEMElfG-DE 3ERICjTE1T. sonah in de monding van de baaigeheel beveiligd voor de oosten en zuid oosten winden. Dien ten gevolge is zij de best gelegen haven van de geheele kust en [vooralwanneer het Suezkanaal de Roode en Middelandsche zee zal hebben ver bonden zal zij ecne eerste handelhaven van de wereld worden. Lord Palmerslon heeft te Rornscy, in Hampshire, den 21sten 11. ter gelegenheid van een banket van een landbouw kundige vereeniging een toast uiigebragt op het leger en de vloot, welke, gelijk hij zeide, zich thans in zulk een gunsli- gen toestand bevondenals wel nooit in vredestijd het geval is geweest. Ik vertrouw, zeide lord Palniarslon verder, dal in de tegenwoordige staalkundige omstandigheden geene waar schijnlijkheid gelegen is, dat ons leger en onze vloot geroepen zullen worden bewijzen van hun moed te geven. De bewe ging ter gunste van de oprigting van corpsen vrijwilligers, had in de geheele wereld een goeden indruk gemaakt. Daardoor was eene mate van achting uitgeloktwelke geene natie aan een land kon ontzeggeu, dat verre van alle aanvallende bedoe lingen, zijn vast besluit aan den dag legt, orn zijne positie te handhaven en zich tegen ieder vijandelijken aanval te ver dedigen. Ik herhaal het, zoo besloot lord Palmerslon, ik vertrouwdat in de tegenwoordige omstandigheden niets gele gen is, dat de waarschijnlijkheid in zich bevat, dat de oorlogs zuchtige geest des iands zich op eene andere wijze zal hehoe- ven te uilen, dan in het leveren van het bewijs, dat wij ge reed zijn ter verdediging van onze kusten. Onderscheidene fabriekanten in Pruissen hadden vroeger de gewoonte, hunne arbeiders een deel van het loon niet in geldmaar in waren te betalen, Bij de wet zijn echter tegen dit drukkend stelsel bepalingen gesteld, en thans is door het opperste geregtshof uitgemaakt, dat die bepalingen niet slechts van toepassing zijn op de eigenlijk gezegde fabriek arbeiders, maar ook op allendie in of buiten de fabriek voortdurend voor de eigenaren daarvan werkzaam zijn. Een schrijven uit Ilannovcr verzekert, dat de regering aldaar geene middelen onbeproefd laat, om de nationale Duitsche beweging legen te gaan. Zoo moet dezer dagen aan al de gereglshoven in den laude eene naamlijst zijn toegezon den der onderleekcnaars van het Hannoverschc programmamet een geleidenden brief, houdende, dat, »op allerhoogst bevel", al die personenwelke naar eene Pruissische hegemonie had den gestreefd, geene verhooging van salaris, bevordering of ander gunstbetoon mogten erlangen dat hun geen arbeidle verantie of winstgevende betrekking van staatswege mogt wor den verleend, en dat zelfs, waar reeds contracten met hen mogten zijn gesloten, deze, zooveel mogelijk, moesten wor den vernietigd. Ten slotte luidt hetdat «ten aanzien van die onderteekenaars, welke reeds openlijk daarop zijn teruggekomen of dit nog zullen doen, voor ditmaal genade in plaats van regt zal worden uitgeoefend". Dezer dagen werden te Erlau in Hongarije twee bede laars gevankelijk binnengebragt, waarvan de een beschuldigd werd een derden medgezel te hebben vermoord. Uit het in gestelde onderzoek is gebleken, dat de drie bedelaars, 15 a 16 jaar oud, gezamenlijk, den weg van Porosslo naar Sarud afleg denop dien weg moesten zij eene slijkerige plaats langs een smal pad doorgaan waardoor zij genoodzaakt werden een voor een te loopeu, in het midden van hel pad gekomen zijnde, sloeg de bedelaar, die achteraan liep, den in het midden loo penden neder en boorde hem met een mes beide oogen uit, waarop hij zich van diens hoed en laarzen meester maakte en het lijk liet liggen. Bij het verhoor gaf hijals aanleiding tot deze gruweldaad op, dat hij begeerig was naar de betere laarzen van zijn kameraad, en voegde er bij, dat zoodra hij weder vrij was, hij ook zijn andere reisgezel zou ombrengen, omdat hij hem had verraden. BURGERLIJKE STAND. Van 17 24 December 1859. GEHUWDF. G. J. Mooijen en J. E. Dijkgraaf. J. Kneutgen en H. M. Beekman. BEVALLEN: A. M. Visser geb. Rijke. Z. T. van Sandwijk geb. van der Kamp. D. G. G. Riemers geb. Klooster. Z. E. Dijker geb. Agema Z. M Gomes geb. Man. Z. T. van Deelen geb de Vries. D. J. Zwart geb. de Groot. Z. L. Kannegieter geb. Maas. D. A. H. Schlüter geb. Knottnerus. Z. W. A. Rijkers geb. Deelder. D. B. Hoedjes geb. Borst. Z. T. van Koningsbruggen geb. Hin. Z. E. Suhren geb. Hogerheijde. Z. en D. P. M. W. Winter geb. Smit. Z. Levenloos aangegeven 1. OVERLEDEN: M. Poetsma 4 m. E. W. Kleijnhens 19 m. SCHEEPSTIJDINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 24 Deo. Ida Zijlker, Hazewinkel, Livorno. Courier, van Vliet, Smyrna. 26 Dee. Bellatnx, Sandberg Jr.Batavia vertrok 20 Sept. 27 Dec. Anna Elisa, Olsen, Galatz. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 24 Dec. Niets. 26 Dec. Niets. BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 27 Dec. W.S 2J- pc. 64. 5 pc. 76. 4 pc. 98^. Spanje. 1| pc. 52£G. builenl. 5 pc. binnen], öpc. 41^. Rusland. 1816, 5 pc. 105J. 5 pc 102. 1829, 5 p. Oostenrijk, metall. 5 pc. S4|. amst. 5 pc. 74£. nati onale 1854 5 pc. 59 J|. metall. 2,- pc. 29fT. In verschillende deelen van Groot Briltannie en Ierland heb ben, gedurende de jongste vorst, hevige onweders gewoed. Ver scheidene dieren zijn door den bliksem getroffen. De chi- nesche regering heeft ter beslechting harer geschillen met Frank rijk en Engeland de bemiddeling van Amerika ingeroepen. De keizer van Brazilië heeft ten geschenke ontvangeneen zilveren tafelservies ter waarde van 44,000 cC, van een knop-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3