MUZIEK voor den DANS De Commissionairs in Effecten DE LANGE DE MORAAZ. te Alkmaar, OPENBARE VERtiOÖPING man en 200 paarden van een landbezitter. De jaarletter bij den herijk der maten en gewigten voor 1860 is de letter Q. In bet bosch van Bologna en elders beeft men onderschei dene personen doodgevroren gevonden. Te Stedum is een paard overleden in den zeldzaam hoogen ouderdom van 30 ja ren. Te Parijs en Ie Londen heeft de brochure; »de Paus en het congres" groolen indruk gemaakt. Te Leiden is de hoogleeraar Kist overleden en met gepaste eerbewijzingen be graven. De Prins van Oranje zal na nieuwjaar van H. D. buitenlandsche reis in de residentie terugkecren. De Eerste Kamer beeft hare discussiën over de begrootingswetten geëindigd en de verschillende ontwerpen aangenomen. Zij zal in het laatst, der volgende maand of in bet begin van Februarij de spoorwegwet in behandeling nemen. Het muut-collegie doet onderzoek naar eenige valsclic een-gulden stukken die in om loop zijn gebragt. De parijsche kersboomen hebben dit jaar eene groote pracht ten toon gespreid. Tusschen Antwerpen en Constanlinopel zal eene nieuwe stoomvaart worden geopend. Er is bij Montargie eene vreemde ontdekking gedaan er zijn namelijk, bij liet graven van eene vaart, 8 of 9 ge raamten ontdekt; zeer vele gissingen naar den oorsprong daar. van worden gemaakt. ADTSnTElTTISlT. Bevallen van eene DOCHTERVrouwe E. 31. de CARPEN'TIER geb. van de LANDE. Helder 27 December 1839. bij P. van WIJNGAARDEN, op Zaturdag den 51 December en op Zondag 1 Januarij. Entrée vrij. Aanvang 8 ure. Van AMSTERDAM naar het NIEUWE DIEP. Vertrekt ZATURDAG en 31A AND AG. Van het Nieuwediep op het GEWONE uur. bevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van bin nen- en buitenlandsche EFFECTEN, het plaatsen en af schrijven van KAPITALEN in het Grootboek van Nalionale Schulden verdere werkzaamheden tot den handel in geldswaardig papier betrekkelijk. Alsmede bevelen zij zich aan als Correspondenten en Agenten van de BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ, gevestigd te Utrechtonder directie van den Heer J. C SCHUURMAN. op Maandag den 9 Januarij 1860, des avonds ten zeven ure, ten huize van P. SPIGT, in het logement aan de Nieuwe Brug, te Nieuwediepgemeente Heldervan Den OPSTAL van twee WOONHU1SJES, verdeeld in drie Woningen, met de daarbij staande LOODS, staande en gelegen bij de bomvrije kazerne op het Spijkerbuurtje aan het Nieuwediepgemeente Helder, kadaster sectie C, No. 1040, Iluis en Erf groot 1 roe 26 ellen, en No. 1041 Huis, groot 54 ellen. Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris Abr. P. de LANGE, te Schoorldam. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDER door den heer C. van der Sterr. December. Barometer stand in millim. Thermometer- stand in Celsius-graden Dai t s u E 2 O S ïpkring oestauc -3 o .2P c6 •g-S '3 2 s o 03 03 O js eo c/3 Lucht- Electriciteit. Plaats gehad hebbende Windrigtingen. (Regtwijzend.) Gemiddelde winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Grootste winddruk op de vierkante el in nederlandsche ponden. Gevallen regen in strepen. Uitgedampt in strepen. Gemidd. per etmaal. Des middags 0 uur. Des daags. Des nachts. Hoogste Laagste. Hoogste. Laagste. 16 754.86 754.89 —2.8 5.6 4.5 -8.0 0.98 4.1 +111 zto. z. zto. 2.97 6.2 17 757.98 737,71 5.5 -8.6 -6.5 -8.5 96 5.4 +97 zto.zzo.zlo. 0.78 5 1 18 756.82 757.21 -1.9 -7 0 -0.6 -5 0 95 5.8 109 Zto. NNW. NW. Z 1.75 80 19 737.61 757.2! -1.0 -5.0 -0.6 —7.4 97 4 6 55 w.zw.z.zw. zto. 2 45 8.5 20 758.58 759.07 —0.5 -8.4 -4.6 -8.5 96 4.2 +43 zwtz zlw.z. ztw. 14.55 28.0 21 745.05 741.94 4.2 -4.9 5.9 5.0 91 5.5 +70 ztw.zw wzw wtz 14.25 27 0 22 ,748.83 748.50 4.5 2.6 5.5 -0.1 83 5.8 +71 wtz.wzw z. 5.50 7.5 Magnetische Declinatie of Miswijzing va het Kompas Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 18 31' 0" 18 30 30 18 50 0 18 50 18 58 18 49 18 49 10 15 0 NIEUWEDIEP HIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4