als wilde hij hen in haast wakker maken; deze, door dit onge woon bezoek verschrikt, verlieten onmiddelijk het bed, en be speurden, dal hunne woning van achteren in vlammen stond, welke zich in weinige oogenblikkcn zoodanig over het geheele gebouw verspreiddendat men niet inspanning en levensgevaar naauwelijks den tijd had het leven te redden. Niettegenstaande de ijverig aangewende pogingen, ook der buren, die als in een oogwenk op de plaats des ongeluks aanwezig waren, heeft men echter van den kostbaren inboedel bijna niets kunnen behouden. Eeue aanzienlijke partij rogge, hooi, slroo en alle boerenge reedschappen zijn door de vlammen verteerd. Hoewel huis en inboedel, vee en oogst gewaarborgd zijn, is echter de schade voor genoemden landbouwer nog zeer aanzienlijk. Dat de zucht naar landverhuizing in de provin cie Noord-Brabaud sterk afnemende is, blijkt daaruit, dat ge durende bet jaar 1839, uit die provincie slechts 18 personen naar Noord-Ainerika of andere overzeesche gewesten zijn vertrokken. De benoeming van generaal von Benedek, tot chef van den geralen staf heeft een zeer gunstigen indruk bij het ooslenrijkschc leger in Italië te weeg gebragt. Eene commis sie van officierentot dat leger behoorendewelke eerstdaags aldaar wordt verwacht, heeft iu last bekomen genoemden veld heer de tevredenheid van het geheele leger over zijne benoe ming te beluigen. Bij gelegenheid van het jongste feestmaal der landhuis houdkundige vereeniging van Stiermarken, werd door haar se cretaris de volgende toast uitgebragt: «Ieder Oostenrijker, die zijn vaderland waarachtig lief heeft, moet wenschen, dat de voorwaarde tot de versterking en het voortdurend bestaan zijns vaderlands, spoedig vervuld worde, en daarom zij deze toast gewijd aan die voorwaarde, de wetgeving of de constitutie!" Luidens beriglcn uit Servie, ligt vorst Milosch op ster ven, en slaat het te voorzien, dat zijn dood het signaal zal zijn tot het uitbarsten van een burgeroorlog, naardien eene partij zijn zoon ten troon wil verheffen en zich geheel van de Porte onafhankelijk wil maken, terwijl eene andere partij door deze laatste ondersteund, zich met kracht daartegen verzet. Men wil weten, dat Engeland, Oostenrijk en Pruissen reeds voor de Porte moeten gewonnen zijn. De godsdienstbeweging schijnt in Frankrijk weder op nieuw te beginnen. Te Marseille worden duizende en duizen- de exemplaren van gebeden, ten behoeve van den paus, onder de bevolking verspreid, en men is er bezig een adres aan den keizer te ouderteckenen, houdende een protest tegen de veree niging van de Bomagna met Piemont. De liernsche Helveta heeft eene zitting gehouden, waarin de savooische quaestie werd besproken. Algemeen was men het eens dat, bijaldien Savoye bij Frankrijk mogt worden in gelijfd, alle mogelijke pogingen moeten worden in het werk gesteld, dat de geneutraliseerde districten niet van Zwitserland worden losgerukt. Eene commissie van drie leden, bestaande uit de hecren Vogt, Hodler en majoor Feiss, zal zich verder met de aangelegenheid bezig houden en voorstellen daarom trent indienen. BURGERLIJKE STAND, Van 11 18 Februarij 1860. GEHUWD: geene. BEVALLEN: A. M. P. Tan Es geb. Janzen D. C. Banning geb. Lubbers D. J. A. G. Watjon geb. Schutt D. A. M. V isser geb. Freeke Z. G. van der Klaauw geb. Smit Z. D. Smit geb. Smit Z. K. Sant geb. van der Sterr Z. J. Kiedeman geb Boendermaker Z. J. Siersema geb. Boomgaard Z. J. C. Hnbbeling geb. Smit Z J. de Jongh geb. Marheim D. E. de Haan geb. van der Schoot D. J. Leunisse geb. Wensink Z A. Visser geb. Quak Z. J. Aarzen geb. Bienhoff Z. A E M. Zeeuw geb. Meijers Z. E. G. T. Meijer geb. Tan Eek D. N. de Wit geb. Lont D A. D. de Vogel geb Blik— kenhorst D. OVERLEDEN J. H. Ligleringen 5 m. J. A. M. Bron 2 j. A. G Schenkels 38 j. H Walboom 56 j. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 15 Febr. i Zusters, de Groot, Londen. Diana (st.)> dito. Wilhelmina Frederika, Rotterdam 16 Febr. Lion fst.), Londen. Graaf van Recbteren (st.Huil. 17 Febr. Secret. Storr, Huil. UITGEZEILD NIEUJVEDIEP, 15 Febr. Niets. 16 Febr. Courier van Vliet, Livor- no. Ondine (st.), Lovius, Bordeaux. 17 Febr. Cuba Packet, Marken, Havanna. BEURSBERIGTEN; Amsterdam. 17 Feb. W.S. 2i pc. 64|. 3 pc. 7ö|. 4 pc, 98f 6. Spanje. 1| pc. 55J. buitenl. a pc. 44f. binnenl. a pc. 42J Rusland. 1816, 3 pc. 103j. 3 pc. 102^. 1829, 3 Oostenrijk, mctall. 3 pc. 48J-. 2^- pc. 2öj. dito rente amst. 3 pc. 70|. nationale 1834 3 pc. 34|. GEME1TÖDE 333.13^.3117" Te Kampen is eene bejaarde vrouw boven de sloof in brand geraakt en aan de gevolgen overleden. Als een vroegtijdig verschijnsel word uit Heinkenszand gemelddat aldaar iu de vorige week reeds een broed kuikens is te voorschijn gekomen. Te Kroonstad werd dezer dagen door de rumanische vrou wen vereeniging een luisterrijk bal gegeven. De Paus heeft onderscheidene raadgevingen ontvangen 0111 in het bestuur zij ner staten de noodige hervormingen tot stand te brengen. De pruissische wetgevers hebben de debatten geopend ove: het wetsontwerp betrekkelijk den burgerlijken echt. In Napels is eene zamenzwcring onder het leger ontdekt. Bevallen van eene welgeschapen UOC/J TERA, D. BLIKKENHORSTgeliefde Echtgenoote van ISieuicediep M. of. VOGEL 17 Februarij 1860.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1860 | | pagina 2