(hand-bouquctten), doch in het eerste woord een u in plaats van een geschreven. De lelegraphist, denkende dat het woord hund eene verkorting was van hundred (honderd), verbeterde de dé pêche waarop mijnheer Leroy den volgenden dag 200 bouquellen in plaats van twee ontving. Men verbeelde zich zijne verwon dering en later zijne gramschap, toen de bloemist betaling voor 200 geleverde bouquellen eischte. De heer Loroy riep hierop de telegraaph-maalsehappij in garantie en het hof besliste, dat deze voor den flater van haren geëmployeerde moest betalen. In de nabijheid van Ludlow is een dame overleden, door het smeren van een weinig talk op hare lippen, die door den wind een weinig ruw waren geworden. Het schijnt, dat het smeer vergiftigde bestanddeelen bevatte, altans kort na het ge bruik daarvan, begonnen hare lippen te zwellen, tol zij na ver loop van eenige dagen onder de smartelijkste pijnen bezweek. De Grondwet van Antwerpen beval het volgende herigt, dat zij door drie vraagteekens doet voorafgaan: Te Parijs is het gerucht verspreid, dat er Zondag 11. een aanslag op het leven van keizer Napoleon is gepleegdonder de volgende omstandighedenZondag namiddag volgde de keizer, in een rijtuig, vergezeld van den keizerlijken prins en generaal Fleury, de keizerin op eene wandeling, toen een onbekend persoon op het rijtuig toesprong, doch spoedig werd aangehou den. Men heeft bevonden dat hij een geladen pistool bij zich droeg. Aan de Triester Zeilung wordt uit Gonslantinopeldd. 15 dezer, het volgende geschreven: Met eiken slap, waarmede het turksche rijk zijne - schijnbare hervorming te gemoet treedt, wordt de sultan des te somberder en terughoudender. De bewoners van het paleis hebben door zijne lyrannieke luimen veel te lijden. Sedert ecnigen tijd zijn alle hoogten rondom dolmabagsche met schildwachten bezet, die iederen voorbijgan ger moeten beletten te blijven slaan of nieuwsgierige blikken op liet paleis ven den grooten heer te werpen. De rum is bij de turksche grooten allengs een geliefkoosde drank geworden. In de afgeloopen week werden niet minder dan 15,000 vaten verkocht. De keizer en de keizerin van Frankrijk hebben de Sa- vooische deputatie op het palcis der Tuileriëu ten gehoore ont vangen en zich bij herhaling en langdurig met alle leden de zer deputatie onderhouden. Deze hebben bet verlangen te kennen gegeven, het portret van den keizerlijken prins te be zitten, waarop de keizerin zelve de beslgelukte afbeelding van haren zoon ging halen om aan de deputatie te overhandigen. I1H.MM. hebben eveneens verschillende exemplaren van hunne eigene portretten aan de deputatie geschonken. Bij haar ver trek ten 1 ure heeft de keizer hun verzocht hem de benamin gen te willen doen kennendie de Savooische bevolkingen aan de beide nieuwe departementenwelke aan het fransche grond gebied zullen worden toegevoegdwillen gegeven hebben. In de wijk Leopoldstadt te Weenen, ziet men sedert eenige dagen des avonds vier mannen met ernstige gezigten en voorziglige schreden rondwandelenieder met eene verlichte lantaarn in de hand. In den beginne wist men niet, of zij zich de ironie wilden veroorloven, de gasverlichting te ver lichten dan wel of zij, op bet voetspoor van Diogenes, men- schen wenschten te zoeken. Door nader onderzoek is gebleken dat het Turken uit Conslanlinopel zijn, die niet beter weten dan dat zij als verdacht moeten in hechtenis worden genomen, wanneer zij 's avonds zonder (verlichte; lantaarns zich op straat begeven. Om derhalve daar ter stede eerlijke menschen te schijnen, brengen zij ook daar hunne verlichtende leer in praktijk. De voornaamste dames van 'l kwartier St.Germain te Parijs, houden tegenwoordig koflijhuis in hare salons, om de heeren uit de cercles te houden. In groot toileit spelen zij buffetjuffer, terwijl bare bedienden in groot liverei de rol van koflijhuisknecht vervullen. In een hotel de rue de Varenne soupeert men a la carlc. De markiezin de T. zend de cartes a payer rond, en kan. zoo handig rekenen, dat nog een aardig duitje voor de ar men overschiet. In een der salons van de hoogste aristocratie laat men zelfs bet rooken toe; de dame des huizes verkoopt de sigaren a een louis d'or het stuk. De bon ton wil dat men er ten minste vijf rookten bij het weggaan bet sigarenkistje vult. Deze nieuwigheid vervangt de wcldadigheidsloterijen en tombo la's, en verbant de verveling en de concerten, die men zich om der liefdadighcidswille getroostte en reeds lang hunne aantrek kingskracht verloren hadden. Deze aristokratische cafés in den faubourg St.Germain waren reeds in de vorige eeuw in de mode. Vrijdag 11., terwijl de prins van Wallis met een uil 6 personen bestaand gevolg, van eene niet zeer gunstig uitge vallen jagt naar Oxford terugkeerde, reed bet jaglgezelscbap tengevolge van onbekendheid met de localilcit, de pachthoeve op van zekeren Hedges. De eigenaar sloot hierop onmiddelijk zijne poorten en verklaarde op dreigendenen vastberaden toon, niemand te zullen laten vertrekken dan na van ieder persoon een souverein schadeloosstelling te hebben ontvangen. Toen men hem onder hel oog bragt, dat bij den aanstaanden koning van Groot Brillanje gevangen hield, antwoordde hij: «prins of geen prins, ik moet mijn geld hebben." Het gevolg hiervan was, dat de erfgenaam van den troon van Engeland en diens gevolg de boeten moesten betalen, om hunne vrijheid te her krijgen. Een particuliere brief uit Napels meldt het volgende: «Het meesterstuk der politie is de arrestatie van een groenten- verkoopster, omdat zij bosjes radijs verkocht, waarin roode en witte radijzen vcreenigd waren; in de verecniging dezer kleu ren met de groene bladerenbeeft de policie de Ilaliaansche kleuren, rood, wit en groen, en derhalve eene manifestatie tegen de regering gezien. Gij zult zien, dat de policie een dezer dagen den regenboog zal in hechtenis nemen". Het geheele fransche leger zal Italië voor als nog niet verlaten. Maarschalk Vaillant beeft bevel gekregen, om slechts

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1860 | | pagina 2