rullen kiezen. De groothertog Leopold heeft de villa Leuchten- berg gekozen; zijn zoon, groothertog Ferdinand, zal op de villa Amsea gaan wonen, welke aan prins Leopold van Beijeren toebehoort; de hertogin ven Panna heeft eene villa te Kreuz- lingen gehuurd digt bij Constance. De hertog van Modena maakt zich gereed naar zijne goederen in Hongarije te vertrekken. De vermaarde oculist Carron du Villardsleerling van den beroemden Antonio Scarpa, die hem naar Spanje zond, om de zusier der koningin van de zwarte staar te genezen, is in den ouderdom van 59 jaren te Rio Janeiro overleden. De Morning Post raadt de Engelsche regering aan om, wat er in het koningrijk der Beide Sicilien gebeuren moge, niet af te wijken van het beginsel van nou-inlerventie, lot dus verre zoo getrouw in al de Italiaansche aangelegenheden ge handhaafd. Volken en vorsten moeten zegt hel blad hun ne eigene zaken regelen en hoe zwaar de taak ook zij, welke de nationale zaak in Napels te vervullen heeft, zij zal ten slotte zegevieren. In een brief uit Napels aan den Times, worden de namen vermeld van 57 personen, die alleen op vermoeden van poli tieke misdrijven in de kelkerholen van Santa Maria Apparente gevangen worden gehouden. De oudste dier lieden is 87 ja ren en reeds sedert 1850 van zijne vrijheid beroofd, negen zitten sedert 1856, vijf sedert 1857 gevangen; de overigen werden later op verschillende lijden in hechtenis genomen geen van alle heeft ooit een verhoor ondergaan. Sedert een jaar wenden de gezanten van Engeland en Fraukrijk te vergeefs hun ne pogingen ten gunste dier gevangenen aan. Uit Keltvvig wordt als eene zeldzaamheid gemelddat twee aldaar gewoond hebbende echteliedendie den 80jarigen leeftijd reeds overschreden hadden en, zonder kinderen of bloedverwanten, een eenzaam leven leiddendezer dagen gelijk tijdig zijn gestorvenzoodat thans hetzelfde graf beider stoffe lijk overschot vereenigt. Er zal op last van den keizer van Frankrijk eene nieuwe kanonneerboot worden gebouwd, waarbij de beweging zal wor den uitgeoefend door verhitte lucht. Door de toepassing van dit stelsel op de geheeic frausche vloot zou jaarlijks 80 millioen francs worden bespaard. Uit Genève wordt gemeld, dat Noordelijk Savoye in alle riglingen door Fransche ingenieurs wordt afgeloopen en afge meten, terwijl de bewoners straatwegen, spoorwegen, bruggen, kanalen, havens en dergelijke meer worden beloofd. Te gelijk met de ingenieurs, ziet men in alle vlekken kleerenvcrkoopers, die vervaardigde kleedingstukken legen spotprijzen verkoopen. Toont men zich over die goedkoopheid verbaasd, dan antwoor den de kooplieden, dat dit reeds het gevolg is van het voor- uitzigt op eene vereeniging met Fraukrijk; hoe goedkoop zal nu alles wordeu, als die vereeniging definitief is! Met zulke middelen influenceert men op de stemming. Nopens eene woordenwisseling, die onlangs tusschen de gravin Persigny en mevr. Lionel de Rolhschild op eene soiree ontstond, verneemt men, dat deze ten slotte zoo hoog liep, dat eenige gasten tusschen beiden moesten treden om de twisten den te scheiden. De strijd was een gevolg van eene lofrede over Frankrijks grootheid en magt, door graaf Persigny gehou den. Toen men zich na afloop van het souper naar de balzaal begaf, ging de gravin mevr. Rolhschild voorbijen gaf haar na haar met het oog van top lot teen te hebben gemeteneen sloot inct den elleboog. Mw. R. niet bevreesd voor een duel en in woede ontstoken, gaf hare beleedigsler een klap in het aangezigt, die door de zaal klonk. Men snelde nogmaals toe, om de twee vijandinnen te scheiden enten einde den dans niet nogmaals te moeten schorsen, op beiden verder een waak zaam oog te houden. De dagbladen deelen eene nieuwe soort van chincsche gastvrijheid mede: Een bewoner van het hemelsche rijk had een Yankee met eene buitengewone gastvrijheid in zijn huis opge nomen hij overlaadde hein met allerlei eerbewijzeninstalleerde hem eiken ochtend in zijn salon, gelijk een porcelcin afgods beeld, noodigde zijne vrienden om hem te bezoekcuom bij zijn opstaan, bij zijne maaltijden, bij zijn naar bed gaan te genwoordig te zijn; kortom het huis werd niet ledig van be zoekers, totgroote vreugde van broeder Jonathandie, confuse over zoo veel huldebetoondoor allerlei bewegingen en rede voeringen, onverstaanbaar voor de Chinezen, zijn dank te ken nen gaf. Dochijdelheid der ijdelhedenOnze Yankee bemerkt op zekeren dag, dat hij het voorwerp was van eene schandelijke speculatie. Inderdaad was voor het huis van den gastheer eene monsterachtige affiche aangeplakt waarop men in reusachtige karakters las: »Men ziet hier een Amerikaan uit het Noorden (een zeer zeldzaam ras in dit land). Entreeprijs 2 stuivers. NB. Men betaalt eerst als men het huis verlaat." Te regt merken de bladen hierop aan: Barnum, gij zijl overtroffen! De burgemeester der stad Brussel, de heer Ch. de Brouc- kcre, is ten gevolge eener kortstondige, maar hevige ziekte, overleden. Hij was geboren te Brugge in 1796. Hij diende bij de artillerie van 1815 lot 1820 en nam als kapitein zijn ontslag, van 1825 tot 1850 was hij lid der Tweede Kamer van de Staten Generaallater lid der kamer van vertegenwoordigers. Hij genoot de algemcene achting om zijne geleerdheid, regt- schapenheid en weldadigheid. Zijn droevig afsterven is bij pro clamatie aan de inwoners der stad bekend gemaakt. Onrnid- delijk na het bekend worden van zijn overlijden werd het stad huis gesloten, en is de gemeenteraad in geheim comité bijeen gekomen. Alle schouwburgen hebben heden hunne voorstellin gen geschorst. Het stoffelijk overschot van den geachlen bur gemeester is den volgenden Zondag ten 4 ure in de parochie van St. Gudula is Dijgezet. Volgens den parijschen correspondent van de Morning Heraldgaan de fransche autoriteiten te Nizza reeds te werk, alsof zij zich in Frankrijk zelf bevonden, Aan den redacteur van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1860 | | pagina 2