Benoeming-en, enz. Buitenland. Frankrijk. Engeland. Oostenrijk. inmerking genomen, onmogelijk. De stroopers doen nogtans zichzelf het meeste kwaad, daar zij jaarlijks een kapitaal vernietigen, dat meer dan 800 pCt. rente afwerpt, welke rente zij zeiven anders zouden genieten. Jl. Woensdag werd met groot succes op de straten te 's Hage een cents-bulletin verkocht, waarop met groote letters vermeld stond dat de verdachten in zake den dnbbelen moord tot bekentenis waren gekomen. Enkele familieleden der verdachten waren teregt zeer boos, dat men uit specu latie op de nieuwsgierigheid der massa dergelijke leugens ging verspreiden, en maakten het den rondventer zeer lastig. O. a. sprong de moeder van een der verdachten op het Spui dapper voor de onschuld van haar zoon in de bres en wilde het rondventen beletten. Het spreekt wel van zelf dat er schielijk een groote hoop volk op de been was om het standje te zien, zoodat de politie nog tusschenbeide moest komen. De moeder heeft echter haar zin niet gekre gen, want den volgenden dag werd nog met het verkoopen van het bulletin voortgegaan. Bij het nemen van informatiën dienaangaande is ons wel gebleken, dat de drie verdachte personen in verhoor zijn geweest, doch voor het overige kunnen wij bovengemeld gerucht niet bevestigen. (Het Vaderland). Gisteren arriveerde te Botterdam van Huil, langs den nieuwen waterweg, het Engelsch stoomschip Sea Gull, Kapt. T. Hutton, met een diepgang van 42 decimeter. Dit is de grootste diepgang, waarmede tot op heden eenig schip genoemden vaarweg is in- of uitgevaren. Naar men met zekerheid verneemt, is de hoofdprijs in de op jl. Woensdag te Woerden gehouden verloting van vee, enz. bestaande in: 3 paarden, 10 koeijen en 10 schapen, ten deel gevallen aan eene boerendienstbode. Jl. Woensdag avond had te Velp een zeer treurig ongeluk plaats. Het twaalfjarig dochtertje van W., alleen thuis zijnde, stak, toen het donker werd, de petroleumlamp aan. Door een onbekend toeval viel de lamp om en kreeg zij de brandende petroleum over haar ligchaam. Na een allersmartelijkst lijden is zij jl. Donderdag morgen tenge volge van de bekomene brandwonden overleden. Te Wageningen heeft men reeds aardappelen van den grond geteeld. Te Zwolle i3 een losstaande boerenwagen, met twee paarden bespannen, op hol geraakt. De eigenaar, zijne paarden willende grijpen, bekwam eenige kneuzingen. Een eind verder geraakte een öjjarig meisje onder den wagen en bleef op de plaats dood. Naar men verzekert, zal Z. M. de Koning in de maand Mei e. k. ook de provincie Friesland en haar hoofd stad bezoeken. Jl. Maandag had te Warffum een verschrikkelijk ongeluk plaats. Terwijl de knecht van een landbouwer met een vracht koren naar 't dorp reed, is hij met een paar zakken koren van den wagen afgegleden, met het ongelukkig gevolg, dat hij in de leidsels verward geraakte, en- alzoo een eindweegs door de paarden, voor en onder de wielen door, langs den grond werd medegesleept. Toen de wagen tot staan kwam, was de ongelukkige, een bejaard weduwnaar, reeds een lijk; zijn ligchaam was geheel verminkt. Volgens mededeelingen van Oostfriesche veehandelaars zijn de prijzen van het rundvee in Duitschland thans belangrijk aan het dalen. Al het vee, dat vroeger op later te leveren termijn is opgekocht, gelijk zulks op vele plaatsen in de noordelijke provinciën het geval is, zal derhalve met schade worden ontvangen, indien de koopers eerlijk genoeg zijn hun bod gestand te doen. De beste melk- en kalfkoeijen, zijn aldaar p. m. f 30 a 40 per stuk gedaald. (U. D.) Het stoomschip Wyberton, dén 26 Jan. van Rotterdam naar Batavia vertrokken, is den 13 dezer aldaar aangekomen, hebbende 42 dagen reis van Southampton. - Aan berigten uit Batavia dd. 1 Febr. zijn de volgende regelen ontleend: De weêrsgesteldheid is gunstig. Banjirs van eenig belang komen niet voor. Uit eenige residentiën komen klagten over lang aanhoudende droogte, waaronder de rijstaan- plant lijdt. De spoorweg BataviaBuitenzorg is goedgekeurd; snel treinen kunnen echter eerst worden toegelaten na zetting, voltooijing en eind-opname der baan. Den 31sten Jan.11. is de weg voor het publiek verkeer geopend. Bij besluit van 23 Januarij is de formatie van het personeel der posterijen grootendeels vernieuwd. Het streven is tot eene algeheele zamensmelting met het personeel der telegrafie te geraken. De dengue fever öf knokkel-koorts breidt zich te Soe- rabaija meer en meer uit; slechts weinigen, ook onder de Europesclie bevolking, worden verschoond, waardoor veel ongerief en vertraging in de werkzaamheden wordt onder vonden. Ook hier ter stede vermenigvuldigen zich de gevallen, die echter grootendeels tot. het Chinesche kamp beperkt blijven. Volgens de laatst ontvangen officiële berigten uit Macassar, loopende tot den 18 Jan., is de rust op Celebes in Dec. en in het toen reeds verloopen gedeelte van Jan. niet gestoord geworden. Kraëng Bonto-Bonto zwierf nog altijd in de Noorder-districtpn rond, doch met een zeer kleinen aanhang. De weêrsgesteldheid liet niet toe hem kracht dadig te vervolgen. Uit een nader berigt omtrent de in de nabijheid van Loeboeprakoe (Padangsche benedenlanden) gevonden steen kolen blijkt, dat die kolen van inferieure kwaliteit zijn bevonden. De hoofdbestanddeelen zijn koolschiefer en een weinig zuivere kool. Ook doet de geologische gesteldheid van den bodem vermoeden, dat de kwantiteit niet van veel belang is. Intusschen zal nog een nader onderzoek worden ingesteld. Te Antwerpen zijn verschillende processen-verbaal opgemaakt tegen melkverkoopers, die te veel water in hunne melk hadden gemengd. Volgens een berigt uit Rome is Prins Amadeus tot luitenant-generaal benoemd. Grenaille, een zeer geleerd schrijver van de zestiende eeuw, heeft de noodzakelijke attributen voor vrouwelijk schoon ontwikkeld. Hij stelde aan de dameswere'id niet meer dan de volgende eischen 1. Eerstens wordt vereischt jeugd, omdat men die ook in alle dieren gaarne ziet. 2. Een middelmatige, niet buitensporige, niet onaanzienlijke lengte van het ligchaam. 3. Een. betamelijk embonpoint. 4. Regel matigheid in alle ledematen. 5. Kastanjebruine, fijne en gelokte haren. 6. Een zachte huid, waardoor de aderen juist even zigtbaar zijn. 7. Een rose-achtig witte gelaats kleur. 8. Een plat, flink gevormd voorhoofd. 9. Gelijk matige, niet ingedrukte slapen. 10. Twee smalle, zich niet vereenigde wenkbraauwen. 11. Sprekende, donkerbruine oogen. 12. Een puntige, scherp geprofileerde neus. 13. Volle, rozekleurige wangen. 14. Een aanminnig lachje. 15. Koraalroode lippen en 16. Een kleine mond. 17. Kleine, melkwitte tanden. 18. Een zachte adem. 19. Een liefelijke, aangename stem. 20. Een kin met een kuiltje, niet te veel naar voren komende. 21. Kleine, zacht roodachtig gekleurde ooren, die niet al te ver van het hoofd staan. 22. Een kleine, ivoorblanke hals. 23. Een albasten boezem en 24. Volle, sneeuwwitte handen. 25. Elegant gevormde vingers en 26. Gracieuse beweging der handen. 27. Een ligte gang, die van waardigheid getuigt. 28. Een middel matige, nette figuur. 29. Glinsterende, gewelfde, gelijkmatige nagels. 30. Een zacht,, elastisch vleesch. 31. Een gelijk matig, goedaardig humeur. 32. Smaak in de wijze van kleeden. 33. Kleine, nette voetjes. 34. Een oppervlakkige belezenheid. 35. Opmerkzaamheid. 36. Een aanzienlijke dotatie in geld is mede niet schadelijk. Deze hooggeleerde heer of oude snoepert uit den pruiken tijd komt met al zijne eischen tamelijk nabij den satiricus Lucianus, die meent dat er nog nooit, zoolang onze planeet bestaat, een volmaakte schoonheid is aanschouwd, zoodat Apelles, om zijn Venus te kunnen maken, zich genoodzaakt zag, 36 der schoonste meisjes te ontbieden, om voor zijn beeld gebruik te maken van de eigenaardige bekoorlijk heden van elk dier schoonheden. (De Huisvrouw.) Benoemd tot hulponderwijzer tc Leiden de heer W. C. Peiger, te Heer-Hugowaard. De aartspriester, de heer A. Soudakoff, voormalig aalmoezenier van II. M. Koningin Anna Paulowna, is benoemd tot commandeur der orde van de Eikenkroon. De oft'. van gez. 1ste kl. N. C. Slegt en A. Peters, en die der 2de kl. J. Meijers en P. C. Buijze, worden met den 1 April a. s. geplaatst, respectievelijk aan boord van het wachtschip te Helle- voetsluis, het wachtschip te Amsterdam, het ramschip Schorpioen en het wachtschip te Willemsoord. Voorts wordt met dienzelfden datum de off. van gez. 2de kl. J. C. D. Steendijk gedetacheerd bij het hospitaal der marine te Willemsoord. De met den 1 April a. s. op pensioen gestelde off. van gez. lste kl. bij de zeemagt J. P. G. T. Kluge is met dat tijdstip be noemd tot visiteur der quarantaine te Hellevoetsluis. De 2de luit. bij het korps mariniers R. P. A. van Rees, wordt met den 21 dezer geplaatst aan boord van het schroefstoomschip Metalen Kruis, ten einde gedurende zijne inscheping op dien bodem het bevel te voeren over het aanwezige detachement mariniers. Oost-Indië. Benoemdtot hoofdonderwijzer te Menado A. Bommel, thans te Bandjermasintot assist. bij de geogr. dienst in Neêrl. Indië F. H. A. Florij, laatst, die betrekking vervuld hebbende, onlangs met verlof uit Nederland teruggekeerd; tot haven-en pakhuism. te Pontianak (W.-afd. van Borneo), de haven- en pakhuism. tevens zoutverkooppakhuism. te Sambas, W. Backer; tot haven- en pakhuism. te Sambas (W.-afd. van Borneo), tevens zoutverkooppakhuism. aldaar, de lste stuurman der gouvernements-marine A. Boers. De heer Thiers vierde gisteren zijn 76sten verjaardag. De republikeinen van Ecuador zijn, zegt een der Parijsche bladen, fijngevoeliger dan de agenten van het gewezen keizerrijk. Onlangs werd door een troep Fransche tooneellisten te Guayaquil, la Grande Duchesse de Gérolstein opgevoerd. De president der republiek en twee of drie zijner ministers woonden de voorstelling bij. Het onderwerp van het drama kwam hun zoo aanstootelijk voor, dat zij te midden van het tweede bedrijf opstonden, hunne loge ver lieten en last gaven om de vertooning te staken, als honend voor de waardigheid en het zedelijk gevoel der bevolking van Guayaquil. Aan dien last werd onmiddelijk gevolg gegeven.* De heer Gladstone deelde in het Lagerhuis mede, dat, tengevolge der verwerping van de Dublin üniversity Bill, het ministerie ontslag heeft gevraagd aan de Koningin, die het heeft aangenomen. De heer Gladstone stelde voor, de zitting tot aanstaanden Maandag te verdagen, welk voorstel werd aangenomen. De Globe meldt dat de Koningin den heer Disraeli heeft laten ontbieden, die zich onmiddelijk naar het Buckingham- paleis begeven heeft. De Pall Mali Gazette meent te weten, dat de heer Disraëli aan de Koningin verklaard heeft, niet in staat te zijn een nieuw Kabinet zamen te stellen en dat H. M. den heer Gladstone weder zou doen ontbieden. Graaf Derby werd gisteren avond te Londen terug verwacht. Op den 15 Febr. werd te Londen door eenige aldaar woonachtige jongelieden de eerste steen gelegd tot het oprigten eener „Nederlandsche Vereeniging." De leiding der eerste vergadering nam de zich tijdelijk in Londen bevindende predikant, de heer van Laak, op zich. In diezelfde vergadering hebben zich meer dan twintig leden verbonden om hunne ondersteuning aan deze inrigting te verleenen. Later werden door eene daartoe benoemde commissie de handen aan het werk geslagen tot het ver krijgen eener geschikte en eenigzins comfortable localiteit, waarin men thans naar wensch is geslaagd. Te Aldershott heeft een soldaat van even 20 jaren, zich aangegeven als de moordenaar van Anna Clouse, een meisje dat twee jaren geleden te Elshun met doodelijke wonden aan het hoofd op den landweg gevonden werd. Een jongman van Greenwich was beschuldigd van den moord, doch door den jury vrijgesproken. Ziehier wat de Londensche Times verneemt omtrent de zending van sir Bartle Frêre naar de oostkust van Afrika: De sultan van Zanzibar, Seyd Barghasd, zou hem den 11 Febr. stellig geweigerd hebben het voorgestelde tractaat te onderteekenen en zich aan het tractaat van 1845 te houden. Het sluiten van een tractaat ter volkomene onderdrukking van den slavenhandel zou ook weinig gebaat hebben, daar de ge- heele bevolking het behoud der slavernij verlangt. Er moeten maatregelen genomen worden om den sultan en zijn volt te overtuigen, dat Engeland de magt en den wil heeft, den slavenhandel geheel te doen ophouden, ook zonder mede werking van den sultan. Verder wordt gemeld dat de Engelsche gezant alleen bij den Duitschen consul, den heer Schultz, eerlijke ondersteuning vond. Vooral de consul van Frankrijk, werkte volstrekt niet mede. De strijd onzër dagen tusschen arbeid en kapitaal, m. a. w. de arbeidstaking, waaronder vooral Zuid-Wales veel heeft geleden, gaat aldaar haar einde tegemoet. Niet dat het tot een algemeene overeenkomst gekomen is, of dat de eene partij den strijd heeft opgegeven, maar successievelijk ver laten de arbeiders de door de vereeniging nog altijd met inspanning van alle krachten opgeheven vaan des opstands en begeven zich aan den arbeid. De ijzerwerkers van Dowlais hebben zich mede bereid verklaard den arbeid te hervatten, en daar er voor hen genoegzame voorraad kolen aanwezig is, zijn de vooruitzigten der werkstakers wel veel gedaald en is de onderwerping der laatsten nog slechts eene kwestie van tijd. Hoe ellendig ook het einde zijn moge, was toch de strijd zelf ernstig en gewigtig. Zestig duizend menschen, uit den werkenden stand, hebben twee maanden lang niets gedaan, waardoor meer dan 300,000 anderen schade hebben geleden. Daarom te meer mag men zich verwonderen over de geringe sympathie, welke zoowel door het groote publiek als door den arbeidersstand voor de werklieden der kolenmijnen in Zuid-Wales getoond werd. Wie echter een dieperen blik slaat in die werk staking zal het gebrek van sympathie minder verwonderlijk vinden. De werkstaking in Zuid-Wales, die eigenlijk in een kleinigheid haar oorsprong heeft gevonden, raakte de belangen van 't gansche land. De prijzen der steenkolen bereikten een vroeger in Engeland voor onmogelijk gehouden hoogte en maakten het den behoeftige onmogelijk zich de zoo noodige brandstof te verschaffen. Steenkolen zijn een eerste levensvoorwaarde voor Engelschen arbeid en in dustrie, voor Engelschen rijkdom en magt. De steenkolen mijnwerkers staakten het werk; daardoor moesten 50,000 ijzer werkers de handen in den schoot leggen en half Zuid- Wales de werkzaamheden stakenijzerwaren stegen in prijs kortom, de werkstaking deed zich overal gevoelen, zelfs op de beurs, waar spoorwegactiën veel van hun waarde verloren. Van daar dan ook het gemis aan sympathie van de zijde van 't publiek en nog meer van de zijde der arbeiders, die zonder den gewonen komfort leven moesten en bezorgd waren, daar de fabriekanten tegen de groote onkosten opzagen, den arbeid geheel of ten deele te zullen verliezen. De werkstaking spoedt nu ten einde en de arbeiders hebben wederom geleerd, dat ook leden van den werkenden stand niet al te ver gaan moeten. Het publiek duldt geen dwinglandij, onverschillig van wie ook. Grootvorst Alexis is jl. Donderdag te Shanghai aan gekomen. De Daily Telegraph bevat een depeche uit Madrid, houdende dat aldaar het gerucht in omloop was van den dood van don Carlos. Duitschland. De Duitsche Kroonprins heeft van de Berlijnsche studenten een serenade gekregen met 1200 fakkels. De Nestor van het leger, generaal-veldmaarschalk von Wrangel, hoopt op 30 Maart e. k. een zeldzaam feest te vieren. Op dien dag namelijk zal het 50 jaar geleden zijn, dat hij tot generaal-majoor werd bevorderd. Zijn benoeming tot officier dagteekent reeds uit de vorige eeuw; op 15 October 1798 verkreeg hij den rang van tweeden luitenant. De geneeskundigen te Maagdenburg hebben officieel geconstateerd, dat aldaar thans ruim 100 personen aan trichine-ziekte lijden tengevolge van het gebruik van daar mede besmet spek, dat meest raauw gegeten wordt. Te Hamburg kwam dezer dagen eene dienstbode een winkel binnen en vroeg omslagdoeken te mogen zien. Men legde haar eenvoudige doeken voor, doch geen dezer was mooi genoeg, tot zij eindelijk hare keus vestigde op een shawl van 200 thaler. Zij verzocht deze even ter zijde te leggen, verliet het magazijn, maar keerde spoedig met 200 thaler terug. Inmiddels was nu reeds de politie gewaarschuwd, daar men eene diefegge in de koopster vermoedde. Bij onderzoek bleek echter, dat zij den shawl voor gemeenschappelijke rekening met andere dienstmeisjes aangekocht had, ten einde dien om beurten des Zondags te dragen. Laten nu de Hollandsche dames zeggen, dat zij het alleen zijn, die over de weelde bij de dienstboden te klagen hebben! Het derde internationale geneeskundige congres zal den 24 September te Weenen worden geopend. Het programma bevat de volgende onderwerpenkoepokinenting, quarantaine in tijden van cholera, de prostitutie, maatregelen voor openbare gezondheid in de steden, invoering eener interna tionale pharmacopoea, bevordering van zooveel mogelijk gelijke geneeskundige studiën in de verschillende landen en vrije uitoefening der geneeskunde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1873 | | pagina 2