Schroefstoombootdienst AMSTERDAM[ilEUWEOIEP, ZOMERDIENST-REGELING van 1 April a. s. LA COMPAGNIE BORDELAISE, DE CONCURRENT. VA\ GIJN en C. QUINA LAROCHE, PILLEN HOLLOWAY. langs Purmerende en Alkmaar. HET NIEUW WELRIEKEND KRULWATER OPENBARE VERKüOPING. DIE NSTBODEN. AMSTERDAMSCHE COURANT, ENGELSCHE STEENKOLEN. EAU DE COLOGNE, INDISCH REUKWATER HET BOVENHUIS OPENBARE VERKOOPINC, D A G E L IJ K S: Van AMSTERDAM 's morgens 10 en 's namiddags 44 uur. NIEUWEDIEP's 7 's avonds 11 Zie verder a/om verspreide dienstbif jet/en. 74, Spuistraat, AMSTERDAIVI. UITMUNTENDE NKT10"INTJE3JNT, OOÖ3NT.A.CS», OtC.; uiterst billijke prijzen. Levering franco. PrUsoouranten gratis. Ar/ent de Heer II EN ET M. MAN I KUS, II ei der. onontbeerlijk voor allen die liet haar gegolfd of in }^LT"tAL±'S7'OJCJ10L dragen, en weerstaat ©113L© weêrsgesteldheid. Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing: "70 CtS. Verkrijgbaar te Helder bij de Wed. 3T. JKL $3 'X' &CS Si. "O. 1 Si? en verder alOHl. De Burgemeester van TEXEL zal, op 111 IV II A G I APRIL aanstaande, 'a morgen» elf uur. in het logement DE LINDEBOOM, aan den Burg, publiek verkoopen: Eene groote partij WRAKHOUT. DEELEN BATTENS, DUIGEN en WATERVATEN, liggende aan den Hoorn, benevens eene partij IJZER en TOUWWERK. 4 vaten VOORLOOP. 4 vaten RUM en 2 vaten RAAPOLIE, liggende aan den Burg op Texel. Alles drie dagen vóór den verkoopdag voor een ieder te zien. De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Texel zal, op DINSDAG den H APRIL IS.84. ten huize van den kastelein BROEKKAMP, in bet logement „de Zwaan" aldaar, des middags ten 12 ure, U. iD 1 i 15. VCriJH-OtLteH, voor den tijd van 12 jaren, ingegaan zijnde 1 Januari 1884: 1°. de oppervlakte begrepen tusschen de lijn van strandkilometerpaal Nc. 1 (1 van bet zuidwesteinde van den duinweg en de lijn van strandkilometerpaal N°. 17 naar de zuidwestpunt van Sectie H, N°. 639, zijnde perceel 9. en 2°. de oppervlakte begrepen tusschen de lijn van strand kilometerpaal N°. 17 naar de zuid westpunt van Sectie H, N°. 639, en de lijn van strandkilometer paal N°. 18 naar de noord westpunt van Sectie H, N°. 568, zijnde perceel 10 der Slaatsduin- en Mientgronden op Texel De voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van genoemden Ontvanger, door wien tevens nadere inlich tingen worden gegeven. De Ontvanger voornoemd, OFFERHAÜS. TE KOOP: 1 tweejarige- en 2 eenjarige STIEREN (Amerikaansch), en eenige 12. o e 1 e n. Te zien en te bevragen bij H. RENTENAAR, aan den Stoomweg te Anna Paulowna. Keizerlijk Koninkl. Oostenrijksc.be 1B70 - Tokayer g. Gezondheidswijn, 1ste gewas, meest o versterkende, echte Hongaarsche Wijn, voor kinderen en volwassenen, to> o orïgineele prijzen, verkrijgbaar bij J. Daarnnouwer, Firma Wed. A. BAKKER, 'Z nijkstraat 419, HI IUEII. 9 per flesch a fl. 2, fl. 1 en 50 cent. Duinwaterleiding-Maatschappij van den Helder en het Nieuwediep. De Algemeene Vergadering, gehouden op 24 Maart 1884, heeft het Dividend over 1883 bepaald op 4°/0, waarover Aandeelhouders van af 1 April a. s. kunnen beschikken bij de Associatie-Cassa te Amsterdam, tegen inlevering van het 26ste dividend-bewijs. C. J. VAN SPALL, Helder, 26 Maart 1884. Directeur. College GOEDE BEDOELING, te HELDER. JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING, op Dinsdag 1 April, des avonds ten 7 ure, in de Sociëteit Harmonie, aldaar. Namens het Bestuur, Jb. visser, c. krijnen. Te ALKMAAR worden gevraagd fvv fllnlSL© Dienstbo en, P. G., waarvan de een koken en de andere tweedc- meidswerk verrichten kan. Te bevragen met franco brieven onder letter B, aan de Boekhandelaars bHERMs. COSTER en ZOON, te Alkmaar. L 87. Weststraat. L 88. per AIEITWS- Ei\ ADVI.R riiATIEBI ASS. Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en feestdagen. De Amsterdamsclic Courant zal na nauwgezette keuze de belangrijkste en belangwekkendste gebeurtenissen van den dag mededeel en. De Amstcrdamschc Courant is het goedkoopste Dagblad van Nederland. Voor Amsterdam per 3 maanden 1.50, franco per post 1.80. Niemand kan door den prijs worden afgeschrikt onze Courant iederen dag alleen of met een vriend gesamenlijk te ontvangen. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Bureau: O. Z. Voorburgwal 280, over liet Stadhuis. Handel in grove en fijne KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te Zeist. Opwekkend, versterkend, koortsverdrijvend. Ijzerhoudende Quina-Laroche bij bloedarmoede, etc. Depot bij de Heeren Apothekers: te Helder L. JELGERSMA; Alkmaar, A. CONIJN Az. Scbagen, W. A. HAZEU; en verder bij de meeste Apothekers verkrijgbaar in flesschen a 1.90 en ƒ1. lialve flescli 0.75, 0.95, 1.10, 1.25, per liter 1.—, 1.75, f 2.25 en 3.—. De echte DUIZEND BLOEMENGEUR, 1.per flacon. Heclnp M^lami, i .50 per flacon. Eau de Cologue-Zeep per stuk 15 cents. Kammen, Haar-, Tand-, Nagel- en Kleêrborstels in soorten. BRANDSPIRITUS per liter 40 cents. De gep. Officier-Machinist der Marine PJ. GO UT, is verhuisd naar DEN HAAG STATIONSWEG T© liuur: hoek Westplein en Dijkstraat; riant uitzicht; voorzien van duinwater. AdresC. IIALSTEF. D. O]) Woensdag 2 April 1884, onmiddellijk na afloop der verkooping van liet perceel, staande ten name van A. Koopman, te Zijpe, „om contant geld," van: KABINET, CHIFFONNIÈRE, BED met toebehooren, KARPET, KACHELS, HANGLAMP, SERVIES, TAFELS, STOELEN, KLOK, MATTEN, GLAS- en AARDWERK; voorts ft- BILJART met toebehooren, GELAG TAFELS, diverse STOELEN, SPIEGEL, VATEN, KRUIKEN, KARAFFEN, GLAZEN, WINKELDOOZEN, KANNEN, TROMMELS, MANDEN en betgeen verder zal worden gepresenteerd. RIB. De Verkooping zal gehouden worden in bet perceel, staande ten name van A. KOOPMAN, aan de Schagerbrug in de Zijpe. G. VAN OS, Notaris te Zijpe. Onlangs maakte ik. zoo meldt men o. a. uit Londen aan de Haarl. Crt, kennis met eene inrichting bier ter stede, die, voor zoover ik weet, nergens in Nederland eene wedergade heeft, namelijk het „home fort lost dogs. Ik verloor een grooten fraaijen bond, dien ik eerst sedert weinige dagen bezat. Ik vervoegde mij aan het naastbij zijnde politie-bureau om te zien, of daar wellicht iemand aangifte had gedaan van het vinden van dit dier, hetgeen niet het geval bleek te zijn, doch men verwees mij naar de bovengenoemde inrichting in Battersea, waarheen alle losloopende honden worden gezonden. Ik toog derhalve naar Battersea en werd na mededee'ing van liet doel van mijn bezoek met de meeste welwillendheid toegelaten tot de plaats, waar de verloren lievelingen gedurende 7 dagen na hunne aankomst bewaard worden, voor het geval zij door hunne eigenaars mochten worden opgevraagd. In een zeer groot aantal i ui me, zeer zindelijk gehouden en flink ingerichte hokken vond ik, naar gissing, ongeveer 300 bonden bijeen, van bet teerste schoothondje tot den grootsten slachtershond, die gezamenlijk een geweld maakten dat eene woning in de nabijheid dier instelling tot een onaangenaam verblijf moet maken. Voor de zieken waren eenige afzonderlijke hokken ingeruimd, waarin zij behoor lijk verpleegd worden. Hier blijven de „vondelingen" voor eenige dagen beschikbaar voor de eigenaars, daarna zijn zij te koop voor liefhebbers en, als die niet komen, dan worden zij afgemaakt. Ik vond er mijn hond niet, maar had daarom geene spijt van de genomen moeite, want bet „home" is een bezoek dubbel waard. Dezer dagen werd de jaarlijksche bijeenkomst van belangstellenden in deze inrichting gehouden, waarbij bleek, dat zij evenals de meeste andere werken van liefdadigheid lijdt aan gebrek aan fondsen. Jammer genoeg. Er zijn oude dames in overvloed, die baar gaarne zouden helpen, als zij van haar bestaan wisten. Dit mag men ten minste onder stellen. Onlangs liet nog eene liarer een legaat na voor haar lievelingshond, waaruit bij elk jaar een nieuwen bals band en elke twee jaren een nieuw dekkleed moet krijgen, terwijl het overblijvende moet besteed worden voor „pens," naar bet schijnt zijn meest geliefd voedsel. De uitvoerder van het testament heeft het geld belegd in aandeelen eener Maatschappij en voldoet getrouw aan de voorschriften van de overleden dame. De vriend der o/ujelukkigen. Reeds meer dan een vierde van een eeuw zijn deze geneesmiddelen onder het publiek bekend en heeft men hunne groote verdiensten erkend. Voor alle ziekten zijn zij nuttig. Op zwakke gestellen werken zij als behoedmiddel tegen ziekten, en als de kwaal zich reeds gezet heeft kunnen de lijders verzekerd zijn, dat er geen middel bestaat, dat zoo spoedig en schadeloos werkt als de medicamenten van Holloway. Zij houden het bloed zuiver, en bewaren de maag in eeneri gezonden toestand. Zij verkoelen en zuiveren het geheele gestel. Deze geneesmiddelen behoorden in het bezit van een ieder te zijn; zij verzekeren eene goede gezondheid en bewijzen bij elke onge steldheid hunne deugdelijkheid. Bij ieder doosje Pillen of potje Zalf wordt eene volledige onderrichting gegeven, hoe men ze moet gebrniken. Doosjes PILLEN en Potjes ZALF f 0.80, f 1.85, f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50. Ze worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervoege men zich Professor Holloway, 533, Oxford-Street, Londen. Een Duitsch blaadje bevatte dezer dagen de volgende „welkomstgroet en bede." Vroeger dan gewoonlijk van onze jaarlijksche kunstreize naar liet zonnig Zuiden teruggekeerd, brengen wij vrienden 1 en bekenden een hartelijke welkomstzang en betuigen wij onzen oprechten dank voor de vele bewijzen van sympathie die ons, van oud en jong, ten deel mochten vallen. Maar wij hebben ook een verzoekgedurende onze afwezigheid zijn de woningen, die onze vriendelijke gast- 1 lieeren gewoon zijn voor ons te bouwen, er treurig aan toe geraakt; wind en weder hebben al wat niet bijzonder stevig of niet spijkervast was, danig ontramponeerd en onze collega, de beer Musch, die zoo vrij is geweest om ze tijdelijk te annexeeren, was geen al te zindelijke bewoner. Daar wij vreezen, dat onze familiën in levensgevaar zouden kunnen komen en wij onze sierlijke vrouwtjes zoo gaarne in een bewoonbaar en gezellig nestje zouden brengen, i verzoeken wij onze huisheeren allervriendelijkst om onze perceeltjes eens keurig en netjes te willen opknappen en j de huisdeur liefst naar de zijde van het Oosten te willen aanbrengen. Tot dank voor zooveel goedheid zullen wij de allerkeurigste liederen laten hooren en de huishuur, in den vorm van liefelijk gezang, stipt betalen. Meester Spreeuw, Kwartiermeester van 't vereenigd zangerkoor der bosschen, velden en beemden." ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK Correctioneel e Terechtzitting van 25 Maart. C. K., te Helder, bedelarij, 14 dagen gevangenisstraf. G. v. D., G. II. en E. V., allen te Hoorn, bedelarij in ver- eeniging, ieder 3 dagen gevangenisstraf. P. K., zonder vaste woonplaats, bedelarij, 14 dagen gevange nisstraf en opzending naar een bedelaarsgesticht. C. De V. en C. S., huisvr. van P. d. H., beiden te Alkmaar, diefstal en medeplichtig, vrijgesproken. D. T., to Petten, beleediging, f 8 boete, subsidiair 3 dagen gevangenisstraf- J. Z., te Nibbixwoud, mishandeling, 21 dagen gevangenisstraf, in eenzame opsluiting te ondergaan. J. H. en M. B., beiden te Oudkarspel, mishandeling, de eerste 5 dagen gevangenisstraf, de tweede f 15 boete, subsidiair 5 dagen gevangenisstraf. A. v. d. L., te Schoorl, mishandeling en verzet, f 15 boete, subsidiair 4 dagen gevangenisstraf. J. K., te Helder, diefstal, 3 maanden eenzame opsluiting. A. v. G., te Alkmaar, diefstal, 7 dagen eenzame opsluiting. Snelpersdruk van A. A. Bakker Cz., Nieuwediep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1884 | | pagina 4