werd gedebatteerdmaar zij kwamen er toch óók door, Edam en Vlissingen met 26 tegen 11 stemmen (ironie der cijfers!). Toen snelde Hoofdstuk I der Staatsbegrooting langs het bureau des voorzitters, en de Koning had zijne jaarwedde. Daarna Hoofdstuk VII A en de schuldeischers van den Staat waren in veiligheid. Vervolgens de Middelen, en de fiscus was gered. „Aan de orde is de Indische Begrooting." Daar verheft de heer Muller zich van zijnen zetel, om te verklaren, dat men bij deze wel geen politiek debat zal voeren. „Vraagt nog iemand het woord Niemand niet Allen tevreden met De heer Van Gennep laat zich vermurwen om de eer der Kamer te reddeneen klein redevoerinkje dan, een praatje over we weten niet precies wat. Toen heeft de Senaat voldoende blijk gege ven van zijne zorg voor de belangen van het Rijk van Insulinde, en de Indische begrooting wordt goedgekeurd met algemeene stemmen. 't Was 12 uur 15 minuten, toen de Kamer uiteenging. Na gedanen arbeid is 't goed rusten. Daar de heeren Van de Putte en Van der Goes zich ziek hadden gemeld, vermoeden wij echter, dat deze overwinning zonder strijd een slecht voorteeken is voor de behandeling van Hoofdstuk X (Koloniën), als de Kamer in Ja nuari (nog wel op den i3denweder terug keert. (H. Ct.) Binnenlandsch nieuws. Helder. Gemeenteraad. Zitting van Maandag 30 December 1889. Voorzitter de heer Burgemeester. Tegenwoordig 15 ledenafwezig de heeren Van Neck en Verfaille. De tribune is geheel bezet. Na de opening der zitting, voorlezing en goed keuring der notulen van de vorige vergadering, wordt aan de orde gesteld de herstemming over volgnummer 51 der begrooting voor 1890: „kosten voor vergaderingen", waarover in de vorige zitting de stemmen waren gestaakt. De Voorzitter handhaaft zijn voorstel, den geheelen post te schrappen en de kosten voor rijtuigen en andere behoeften voor de vergaderingen af te schaf fen. De heer Van Twisk kan zich daarmee niet vereenigen; wel is hij er vóór de post met de kosten voor rijtuigen te verminderen. In stem ming gebracht, wordt het voorstel des Voorzitters met 9 tegen 6 stemmen verworpen. Vóór stemden de heeren Maalsteed, Hordijk, Hoogenbosch, Korver, Vos en de Voorzitter. De heer Van Wijngaarden dringt, gesteund door den heer Oudenhoven, er op aan thans het door hem gedane voorstel in stemming te brengen, om den post van f 600 op f 400 terug te brengen en dus met f 200 te verminderen. Dit voorstel wordt met 10 tegen 5 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Maalsteed, Groen, Govers, over de Linden en de Voorzitter. Voorlezing geschiedt van een adres van Bestuur- dereu van het plaatselijk Nutsdepartement, houdende verzoek de jaarlijksche subsidie ten behoeve van de Industrieschool alhier met f 250 te verhoogen en te brengen op f 1900. Deze verhooging is, volgens adressanten, noodzakelijk om te kunnen voorzien in de meerdere uitgaven voor het onderwijs in de natuur- en scheikunde, hetwelk de heer Dr. Frowein, benoemd leeraar aan het Kon. Instituut voor de marine alhier, op zich wenecht te nemen, echter tegen een ruimer ver goeding dan wijlen de heer A. J. Leijer genoot. De heer Hordijk meent te weten dat de geldmiddelen van het Nutsdepartement wel in een zoodanig gunstigen toe stand verkeeren om de Industrieschool, door 't Nut in het leven geroepen, te kunnen subsidiëerenhij keurt het af dat voor elke vermeerdering der uit gaven bij de gemeente steun wordt gezocht en zal er niet toe te vinden zijn vóór het verleenen der subsidie te stemmen. De Voorzitter doet opmerken dat het bestaan der Industrieschool, ofschoon een instelling van 'tNut, de gemeente van de verplichting ontheft eene burgeravondschool te houden, waarvan de kos ten veel aanzienlijker zouden zijn. Hij dringt daarom op inwilliging van het verzoek aan. De heer Vos acht den heer Hordijk niet juist ingelicht, wanneer hij meent dat de financiën van'tNut vol doende zijn om de Industrieschool te steunen. Het reserve-kapitaal van de spaarbank, waarop de heer Hordijk waarschijnlijk het oog had, mag volgens spr. daartoe niet worden gebruikt. - Het pleit, volgens den heer Oudenhoven, niet voor het streven van Dr. Frowein om de algemeene ontwikkeling te bevorderen, dat hij verhooging van zijn tractement op den voorgrond stelt. Spr. kan zich er niet mede vereenigen dat het bestuur der school hiertoe reeds dadelijk zou besluiten, vooral ook omdat er nimmer maatregelen zijn voorgesteld geworden om de posi tie van den vorigen leeraar te verbeteren. De Voorz. doet uitkomen dat den beer Leijer bij over gangsbepalingen de bevoegdheid tot het geven van onderwijs was verleend, terwijl de thans te benoe men leeraar van eene acte moet zijn voorzien, waar mede bij de bezoldiging rekening dient te worden gehouden. De heer Korver acht de opmerking des heeren Oudenhoven beleedigend voor de leden van den Raad, aangezien deze het doet voorkomen alsof de Raad zich de belangen van den heer Leijer niet zou hebben aangetrokken, waartegen hij pro testeert. Nadat nog door de heeren Oudenhoven, Vos en den Voorzitter van gedachten is gewisseld, wordt met 11 tegen 4 stemmen tot verhooging der subsidie met f 250 besloten. Tegen stemden de heeren Hordijk, Hoogenbosch, Korver en Ouden hoven. Aan de orde is de benoeming van onderwijzend per soneel aan de school No. 7a en aan de Herhalings school. De heer Van Wijngaarden vraagt of niet door onderwijzers in deze gemeente overplaatsing naar de school No. 7a is verzocht, wat door den Voorzitter bevestigend wordt beantwoord deze aan vrage n waren echter eerst ingekomen nadat reeds eene oproeping van sollicitanten had plaats gehad en d- s te laat om nu in aanmerking te kunnen komen. De heeren Korver, Govers. Van Wijngaarden en Oudenhoven betwisten de juistheid dezer bewering rn tooien nan dat een onderwijzer geen overplaat sing kan vragen alvorens de oproeping heeft plaats gehad. De Voorzitter handhaaft zijne inzichten, zegt dat er nu in geen geval aan te veranderen valt en doet mededeeling van de voordracht voor de eerste vacature aan school 7a, samengesteld uit de heeren A. Heeroma, P. W. Akkerman en W. Krijnen, allen alhier. De heer Van Wijngaarden drukt zijne bevreem ding uit dat de benoeming van een onderwijzer aan de orde wordt gesteld, terwijl voor ds beide vacaturen onderwijzeressen zijn opgeroepen. Sprekers vrnag, of dat in orde is, wordt door den Voorzitter bevestigend beantwoordt. Bij de eerste stemming worden uitgebracht op de heeren Heeroma 7, Akker man 3, J. J. Janzen 3 en Krijnen 2 stemmen. De heer Vos merkt op dat eene benoeming buiten de voordracht om niet mag geschieden en de op den heer Jauzen uitgebrachte stemmen dus van onwaarde zijn. De heer Korver is deze meening niet toegedaan en betoogt dat ieder sollicitant, on verschillig of hij op den voordracht is geplaatst, kan worden benoemd. Hij wenseht de benoeming tot de volgende zitting te verdagen, wat volgens den Voorzitter niet mogelijk is, wijl nu reeds behoefte aan personeel bestaat. Bij de nu volgende nieuwe stemming, noodig geworden doordien geene meerderheid is verkregen, bekomen de heeren Heeroma 8, Akkerman 4 en Krijnen 3 stemmen, terwijl 2 stemmen in blanco zijn uitgebracht. Eerstgenoemde is dus thans gekozen. Tot onderwijzeres aan de genoemde school wordt hierna benoemd mejull'r. C. H. Eikema, te Qik\t Niedorp, die 10 stemmen op zich vereenigdiT ->let de benoemde stonden op de voordracht mej. H. C. van Juchem en W. M. E. Dainave, alhier, die respectievelijk 3 en 2 stemmen bekwamen. De eerste voordracht voor eene onderwijzeres nan de Herhalingsschool was samengesteld uit mej. C. C. Beukenkamp, J. E. Eikeina en C. C. Bijkers. Bij de eerste en daarop volgende nieuwe stemming bekwamen mej. Beukenkamp en Eikema ieder 5 en mej. Rijkers 4 stemmen, terwijl bij de herstem ming tusschen beide eerstgenoemden mej. Eikema met 9 stemmen wordt benoemd. Op mej. Beu kenkamp waren 4 stemmen uitgebracht en een stem was in blanco. Op de tweede voordracht zijn geplaatst de dames J. E. Eikema, M. Metzelaar en A. Meijers. De heer Vos geeft in overweging, nu No. 1. van deze voordracht reeds is benoemd, een der onderwijzeressen van de eerste nominatie op deze over te brengen, om het drietal voltallig te maken. De heer Korver richt tot den heer Vos de vraag of er dan nu van de voordracht mag worden afgeweken, ter wijl dit straks als eene „doodzonde' werd aange merkt. De heer Vos zegt, daarin geen bezwaar te vinden. Volgens de heer Franken is de voor dracht niet wettig, daar een drietal hierop moet worden geplaatst, waarom z. i. dan ook thans geene benoeming kan geschieden. De heer over de Linden is van een tegenovergesteld gevoelen en wenseht de stemming te doen plaats hebben, waartoe ten slotte wordt overgegaan. De eerste stemming heeft dezen uit slag dat mej. Eikeina, Metzelaar en Meijers respec tievelijk 5, 5 en 2 stemmen op zich vereenigen en mej. C. C. Rijkers 1 stem bekomt; 2 stemmen waren in blanco. Bij de nieuwe stemming worden uitgebracht op mej. Eikema 7, Metzelaar 6 en Meijers 1 stem (l stem was van onwaarde), terwijl bij de herslemming tusschen beide eerstgenoemden, mej. Eikema wordt benoemd met 9 stemmenmej. Metzelaar bekwam 5 stemmen. Hierna werden, onderscheidenlijk met 13, 12 en 11 stemmen tot leden der commissie van toezicht op het lager onderwijs herbenoemd de heeren J. G. R. Vos, P. Groen en H. J. Janzen. De heeren F. S. C. M. Wijs, K. Hennis en A. C. Roem, die met de benoemden op de voordracht waren geplaatst, verkregen 3, 2 en 1 stem. De heeren Groen en Vos, ter vergadering aanwezig, verklaren zich bereid de herbenoeming te aanvaarden. Door het Bestuur van het Algemeen Weeshuis waren, ter voorziening in de vacaturen, ontstaande door periodieke aftreding van den heer W. Bakker Hz. en Mevr. Beukenkamp Swerver, de volgende dubbeltallen opgemaaktde heeren W. Bakker Hz. en A. C. Roem en de dames Beukenkamp—Swer ver en Graat—de Groot en ter voorziening in die, ontstaan door aftreding van den heer W. J. Maal steed. de heeren B. L. Vries en J. P. van Varik. De heer Bakker en mevr. Beukenkamp werden herkozen, resp. met 13 en 12 stemmen, terwijl in de vacature-Maalsteed werd gekozen de heer Mr. D. P. H. Aberson (niet op de voordracht geplaatst) met 8 stemmen. Voorts bekwamen de heeren Vries en Van Varik ieder 2 stemmen en mevr. Graat de Groot en de heer Korver ieder 1 stem. De heer Bakker en de Voorzitter hielden zich bij deze benoemingen buiten stemming. Tot leden van het Burgerlijk Armbestuur worden vervolgens, conform de voordracht, met 14, 12 en 11 stemmen herbenoemd de heeren D. Hoogenbosch, 11. A. Stadermann en J. Breebaart. De heeren E. Franken en J. H. Boon bekwamen onderscheiden lijk 4 en 2 stemmen en de heer G. Koppen 1 stem. Met eenparige stemmen wordt het 2de supple toir kohier op den hoofdelijken omslag vastgesteld op een bedrag van f 258.13£. De vier in dit jaar afgeloste aandeelen in de geldleening ten laste der gemeente worden met de betaalde coupons in 1888 staande de vergadering door verbranding vernietigd. Mededeeling geschiedt dat zich voor de door de gemeente aan de zeevaartkundige school te dezer plaatse verleende subsidie drie sollicitanten hebben aangemeld: de heeren W. Bakker, alhier; M. de Zeeuw Az., te Rijsoord, en G. A. Schenk Az., te Maarsen. Bij de sollicitatie-stukken van den heer Bakker zijn gevoegd een schrijven van den Mi nister van Binnenlandsche Zaken, waarin deze den sollicitant vrijheid geeft zich met liet geven van onderwijs in de zeevaartkunde te belasten, mits deze zorg drage uiterlijk in 1891 de daartoe ver- eischte acte van bekwaamheid te behalen, en een aanbevelingsbrief van den luit. ter zee M. C. van Doorn, leeraar aan het Kon. Instituut voor de marine. De beide andere sollicitanten bepalen zich tot het vragen van nadere inlichtingen. De Voorz. deelt mede dat het Dag. Best. advies heeft gevraagd aan de Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, omtrent de inrichting der te subsidiëeren zeevaartschool, welk advies tot heden echter nog niet is ontvangen. De heer Vos is, als secretaris der genoemde Com missie, in de gelegenheid mede te deelen dat deze nog niet met haar advies is gereed gekomen. Hij beveelt echter aan, den lieer Bakker reeds nu tijdelijk de subsidie te verleenen, terwijl hij in overweging geeft den heer Bakker als leeraar in de Fransche taal aan de avondschool No. 7 b voor zooveel zulks noodig is tijdelijk te doen vervangen door den heer H. Uurbnnus, die de bevoegdheid lot het geven van onderwijs bezit. De heer over de Linden meent dat het advies van de Commissie van toezicht nioet worden afge wacht, alvorens nadere voorstellen kunnen worden gedaan. De heer Oudenhoven stelt voor den heer Bakker de subsidie op de door den Minister ge stelde voorwaarde te verleenen. Na eene breed voerige discussie tusschen de heeren Vos, Korver, Oudenhoven, over de Linden en Franken, wordt het voorstel des Voorzitters, om de subsidie, ten bedrage van f 4r0, tijdelijk tot wederopzegging aan den heer Bakker toe te staan, met 13 tegen 2 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Korver en over de Linden. Voor kennisgeving worden aangenomen: 1. Een brief van HH. Gedep. Staten, waarbij de rekening der gemeente over 1888 goedgekeurd wordt terug gezonden, met bepaling dat het batig saldo ad f3757.75 als eersten post van ontvangst op de begroo ting voor 1899 behoort te worden gebracht. 2o. Een idem, waarbij de rekening der dd. Artillerie-schutterij over 1888 goedgekeurd wordt teruggezonden. 3o. Een idem, met de goedgekeurde begrooting van den dienst van 1890. 4o. De mededeeling van het Kon. besluit, waarbij liet heffen eener plaatselijke belasting op het gedistilleerd en van een hoofde lijken omslag voor 1890 wordt toegestaan en van een soortgelijk besluit, waarbij de verhoogde heffing op den hoofd, omslag van f 1500 wordt goedge keurd en 5o. Het proces-verbaal van opneming der boekeu en kas des Gemeente-ontvangers op 23 Dec. jl., op welken datum zich in de kas bevond de som van f 6022.93. Een adres van de bewoners der Verlengde 2de Vroonstraat, waarbij straatverlichting en rioleering wordt verzocht, wordt, op voorstel des Voorzitters, gesteld in handen der commissie van bijstand voor de gemeentewerken om advies. Het verzoekschrift van de Verecniging tot bevor dering van Zondagsrust, in zake den Zondagsarbeid van de brugwachters, in de vorige zitting verdaagd, wordt nogmaals tot eene volgende vergadering uit gesteld. De heer Oudenhoven vestigt er de aandacht op dat bij het hek, waarmede de Koningstraat voor rijtuigenis afgesloten, des avonds geen lantaarn wordt geplaaist, wat lichtelijk tot ongelukken aanleiding kan geven. De Voorz. zegt toe zulks ter kennis van den gemeente-bouwmeester te zullen brengen. De heer Vos spreekt zijne bevreemding uit over de eigenmachtige handeling van den heer Vastenou, den directeur van de gesubs. inrichting voor M. U. L. O., met betrekking tot liet wijzigen dir Kerstmis- en Panschvacantiën. Spr. meent dat hierover vooraf het oordeel van den Raad moest zijn gevraagd geworden; hij kan zich met de nieuwe regeling, als nadeelig voor het onderwijs, niet ver eenigen. De Voorz. antwoordt dat de heer Vastenou de goed keuring van het Dagel. Bestuur op de nieuwe va- cantie-regeling heeft gevraagd, hetwelk tot wijzi ging van het tegenwoordig Kerstverbftoestemming lieeft verleend, met medeJeöling dut deze aange legenheid voor het vervolg aan de goedkeuriug van den Raad moet worden onderworpen. De lieer Korver is over deze handelwijze van B. en W. niet tevreden hij doet uitkomen dat de Raad in dit geval gehoord had moeten worden, wat den Voorz. aanleiding geeft tot de opmerking dat, wan neer men het Dag. Bestuur zoodanig nan banden wil leggen als de heer Korver wenseht, het dan maar beter zou zijn indien B. en W. hunne zetels aan anderen afstonden. De heer over de Linden protesteert tegen deze woorden en kan zich niet voorstellen wat den Voorz. aanleiding geeft zich op dien toon uit te laten. Daar niemand verder het woord verlangt wordt de zitting hierop gesloten. Helder. Het bestuur der Nationale Kies- vereeniging „Burgerplicht" alhier beijvert zich om het publiek, voor zooverre het instemt met het reeds in ons vorig nummer medegedeeld adres ter verkrijging van sneltreinen tusschen onze gemeente en Amsterdam, daarvan openlijk blijk te doen geven. Prijs stellend op den steun van een ieder die wil medewerken tot verwezenlijking zoo mogelijk van dat groote belang niet alleen van onze gemeente maar van het geheele Noorderkwartier, noodigt zij alle belanghebbenden, particulieren en corpo- ratiën, binnen en buiten de gemeente uit, dat verzoek door adhaesie-adressen aan den Raad van Administratie der Hollandsehe IJzeren Spoorw.-M. te steunen en haar die adressen vóór 9 Januari a. s. te doen toekomen. Zij stelt zich voor haar schrijven op genoemden datum aan den Raad te verzenden en zal de eventueel inkomende adressen alsdan daaraan toevoegen. Gaarne voldoen wij aan het verzoek van het bestuur van „Burgerplicht" om dit ter kennis van onze lezers te brengen en wij nemen de vrijheid ieder, die het belang van onze gemeenteen van het geheele Noorderkwartier ter harte gaat dringend aan te sporen van zijne instemming te doen blijken. Bij den heer A. B. Weber alhier ligt een adres ter teekening. In andere plaatsen zou men dit voorbeeld kunuen volgen. Helder. De heer ds. L. van 't Sant, be noemd tot predikant bij de Herv. kerk in Ne- derl. Indie, heeft jl. Zondagmorgen in de Nieuwe kerk van zijne gemeente alhier afscheid geno men. Zooals zich wel liet voorzien, bleef in het ruime kerkgebouw geen plaatsje onbezet. De scheidende leeraar sprak naar aanleiding van II Korinthe 11, vs. 11: „Waarom? Is het omdat ik u niet liefheb? God weet het." In eene treffende rede deed spreker uitkomen hoe veel het hem kost zijne gemeente alhier, in wier midden hij bijna een tiental jaren doorbracht, te moeten verlaten, de vaderlandsche kerk te moeten vaarwel zeggen om aan zijnen plicht te gehoorzamen. Achtereenvolgens richtte hij gevoel volle woorden van afscheid tot zijne ambtgenooten, den kerkeraad, den godsdienstonderwijzer, den organist, zijne leerlingen en tot de gemeente in het algemeen, tevens dankende voor het vele goede, voor de liefde en waardeering, die hij hier steeds heeft mogen ondervinden. Nadat de spreker den zegen over de gemeente had uitge sproken, werd hem door ds. Bron een roerend woord van afscheid en een hartelijk vaarwel toegeroepen. Ten slotte werd Ps. 134, vs. 3, staande door de gemeente gezongen. De heer van "t Sant vertrekt 4 Januari a. s. per stoomschip „Prinses Marie" naar Oost-Indië. Texel. De Kerstfeestviering van de Kinde ren der Zondagschool, had Donderdag (2 den Kerstdag) plaats in het lokaal der Chr. bewaar school, in de Weverstraat alhier. Ofschoon geen heusche kerstboom in het lo kaal prijkte, was voor gepaste geschenken echter welgezorgd. Texel, 30 December. Bij de gehouden herstemming voor diakenen van de Doopsgezinde gemeente Burg, Waal en Oosterend zijn gekozen de heeren J. J. Roeper en Joh. Keijser voor den Burg en A. F. Eelman voor de Waal. Op den tweeden Kerstdag trad in het lokaal van den heer Koppen te Oosterend als decla mator op de heer de Jongh, hoofd der school te Midden-Eierland. Hij droeg achtereenvolgens voor„Gerrit Meeuwsen en zien zeun Gijs op de karmis" van J. J. Cremer „De zilveren Brui loft en wat er voorafging" „Een Schoolbezoek" „De Student, de Boer en de Hoed" en „Een Kruidenier in nood" van Laurillard. De heer de Jongh, die als lezer hoog staat aangeschreven, moest zich voor dezen keer met een klein getal hoorders vergenoegen, daar er te weinig voor publiciteit was gezorgd en er gelijk- tijdijdig op dat dorp nog een ander eene lezing hield. Zijpe. Door Burgemeester en Wethouders zijn benoemd tot volkstellers voor de wijkenA, G. NobelB en L, K. J. AdemaC, S. Breg- man D, H. Wind E, G. BossenF, P. Bakker G, A. Leeuw; H, P. E. C. Melchior; I, L. J' de Vries; K, A. H. Vogelsang. Met de geheele leiding van de werkzaamheden, uit de volkstelling voortvloeiende, is de secre taris belast. Sint-Maartensbrug. Jl. Donderdag gaf de rederijkerskamer „de Onderneming" hare aangekondigde uitvoering in het lokaal van den heer J. Swarthof alhier, met de stukkenJeanne, de vrouw van den Diamantslijper," oorspronkelijk drama in vijfbedrijven en „De Tweelingbroeders", blijspel met zang. De uitvoering is vrij goed geslaagd. Een zeer goede opkomst van het publiek heeft het gezelschap beloond voor de moeite en kosten, die men zich voor zulk eene uitvoering dient te getroosten. Schagen. De Parochiekerk van den H. Christophorus alhier, geeft eene 3$ pet. geld leening, groot f 95000 uit, in obligatien van f 500, tegen den koers van 98 pet., in verband waarmede de 4^ pet. geldleening, aanvankelijk groot f 80000, afgelost wordt. Houders van afgelost wordende obligatien der 4! pet. leening genieten bij omwisseling in die der 3! pet. lee ning 2 pet. vergoeding, mits zich vóór 28 Dec. aanmeldende. De inschrijving op die leening is opengesteld op 1 Januari 1890. Alkmaar. Reeds geruimen tijd is alhier eene commissie aan het werk en hebben koor- repetitiën plaats gehad met het doel, Maandag 3 Februari, in het lokaal Harmonie een concert te geven ten behoeve van een liefdadig doel. De commissie bestaat uit de heeren J. Dirkzen, voorzitter, P. H. M. Ibink Molenbrink, secretaris, F. Schutz, penningmeester en J. W. Geveke; de koorrepetitiën bedoelen de voorbereiding tot de uitvoering van Haydn's Schepping, onder leiding van den heer H. F. Schuurman en met mede werking van onze verdienstelijke stadgenoote, mej. J. Dirkzen, sopraan, den heer F. B. M. Stachelhausen, Amsterdam, tenor, eveneens dillet- tant, benevens van de heer J. M. Orelio, iste bas aan de Hollandsehe Opera, te Amsterdam. Het koor zal bestaan uit ruim 90 personen, geaccompagneerd op de piano door een Alk- maarsche dame (dillettante) en dubbel strijk kwartet, onder directie van den heer Kriens van Haarlem. De te verkrijgen baten zullen gelijkelijk wor den verdeeld tusschen de diaconiën der Katho lieke en Ned. Herv. oude mannen- en vrouw enhuizen. Na 1 Jnuari zullen inteeken lijsten worden rondgezonden. De toegangsprijs is ge steld op f 1.25 per persoon. Bovenkarspel. De avondoefening bij de Herv. Gemeente alhier werd op den eersten Kerstdag opgeluisterd door eene uitvoering van R. Hol's Kerstcantate, onder leiding van den heer Fransen. Was de tijd tot voorbereiding en instv erm kort te noemen en mocht de eerste uit"1 niet geheel slagen, eene herhaling bewec de kleine gebreken bij de eerste uitvoerin toevallige omstandigheden waren te wijten. tweeden keer werd het toonwerk zeer ver<. 0 stelijk voorgedragen. Eere daarom den ij' gen directeur en zijne trouwe schare, die de goede vertolking van Hol's cantate de telijke stemming der talrijke aanwezigen niet weinig verhoogden. Kolhorn. Den 23 dezer gaf de zangver- eeniging Amicitia alhier voor een talrijk publiek hare eerste uitvoering in dezen winter, die uit muntend slaagde. Zuidscharwoude. Is voorbeeld, dat de groente, aan den Langedijic geteeld, op ver ren afstand nog liefhebbers vindt, kunnen wij vermelden, dat door D. Stuurman, groentehan delaar alhier, een waggon met kool naar Weenen verzonden is. Zuidscharwoude. Jl. Zaterdag, den 2 x dezer, werd door het zanggezelschap, gemengd en mannenkoor, alhier, eene uitvc^ring gegeven, die het zeer talrijk publiek alle reden tot tevredenheid gaf. Niet alleen werden vele zangnummers op uit stekende wijze vertolkt, maar ook werd ten slotte eene operette, getiteld „Blauwbaard", ten tooneele gebracht, die zeer goed voldeed. De directeur,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2