de heer Oosterhout, en de zangers hebben bepaald eer van hun werk. Noordscharwoude. Ziet men weieens jeugdige rederijkerskamers voor hare krachten al te zware stukken instudeeren, de directeur der hier pas opgerichte kamer heeft getoond, in dat opzicht een zeer verstandige keuze te kunnen doen. Dit bleek bij de uitvoering op den avond van Woensdag 26 December, 't Programma bestond uit vier blijspelen, die met blijkbare belangstelling door 't publiek gevolgd werden en dien avond tot een zeer genoeglijke maakten, 't Schijnt ons toe dat deze vereeniging een goede toekomst te gemoet gaat. Warder. Tot leden van den Kerke- raad alhier zijn benoemd de heeren P. Visser Janz., ouderling, en P. Haan, diaken, en tot notabel de heer J. Kramer Jr. Warder. Door samenwerking van Ker- keraad en Armenvoogden is voor 1890 aan lieden van den werkenden stand gelegenheid geboden zich kosteloos van geneeskundige hulp te voorzien. Door Diaconie en Armenvoogden ieder dezer colleges draagt de helft in de onkosten is aan den heer P. J. de Bruin, Arts te Oost huizen, de practijk opgedragen over een 80-tal personen, terwijl ook de medicijnen hun koste loos zullen worden verstrekt. Voor velen alzoo weer een zorg minder 1 Wognum, 26 Dec.Onze zangvereeniging „Zauglust" heeft gisterenavond in het lokaal van den heer Pels hare eerste uitvoering gegeven, die als uitstekend geslaagd kan beschouwd wor den. De 'liederen werden flink gezongen. De uitvoering getuigde van ijverige studie. Wij zullen hopen dat „Zanglust" voort moge gaan op den ingeslagen weg en ons nog menigen ge noeglijken avond moge verschaffen. Tevens zij hierbij de wensch uitgedrukt, dat het publiek bij de volgende uitvoeringen even trouw moge opkomen als gisterenavond. Een flink gevulde zaal en groote belangstelling moe digen de leden der vereeniging aan tot de ui terste inspanning hunner krachten. Grootebroek. Evenals verleden jaar heef zich hier eene commissie gevormd tot inzameling van nieuwjaarsgaven voor de mingegoeden. Dit jaar heeft de collecte f 471.70^ opgebracht. Tegelijkertijd is door den burgemeester het bedelen in den vorm van nieuwjaarwenschen in deze gemeente verboden. Grootebroek. Tot hoofd-ingeland van de banne Grootebroek en Lutjebroek is herkozen de heer G. Zwaantot lid van het dagelijksch bestuur werd in de plaats van de heer K. Cuurman, W. Bronkhorst gekozen. West-Graftdijk. Den 26 dezer gaf de Rederijkerskamer ,,'t Madeliefje" alhier hare tweede uitvoering in dit seizoen met het pro gramma: ,,'t Parelsnoer of Knecht, Dienaar en Heer", drama in 3 afdeelingen, door C. J. Roobol en „Het levend doode snijderpaar", blijspel met zang in 2 bedrijven. Voor een talrijk publiek werden de met zorg ingestudeerde stukken uitstekend opgevoerd. Vooral de rollen van Hans Jurgen (alias George Kaapman), Anna en Karei bleken in goede handen te zijn; in het nastukje wekten Thomas en Julie niet weinig den lachlust van het publiek op. Den tweeden Kerstavond gaf ook de Rederijkers kamer O. V., onder den zinspreuk „Oefening volmaakt", eene openbare uitvoering. De stukken „Vadervloek en Moederzegen", drama in 8 tafereelen, door W. A. van Dolder Vz. en „Kwartjesvinders", blijspel in 1 bedrijf, door W. Mets Tz., werden goed opgevoerd en ofschoon eene gelijktijdige uitvoering van 2 kamers steeds is te betreuren, bleek dit aan de opkomst van het publiek geen schade te doen, daar ook hier op eene goed bezette zaal kon geboogd worden. Spanbroek. Bij de verkiezing voor een hoofdingeland voor de Schager en Niedorper koggen zijn uitgebracht 61 stemmen, waarvan 31 op den heer P. Schaap te Oude Niedorp en 30 op den heer P. Borst te Bakhuizen, zoodat eerst genoemde is gekozen. Bij de verkiezing voor een molenmeester voor den Westerkamperpolder is met algemeene stem men herkozen, de heer P. Borst, te Blokhuizen. Medemblik. Voor de betrekking van klerk aan 's Rijks krankzinnigengesticht alhier, op eene jaarwedde van f 250 boven de gewone verpleging, hebben zich ongeveer 300 liefhebbers aangemeld. Onder hen komen voor directeuren van post- en telegraafkantoren, hoofdonderwijzers, gemeentesecretarissen, enz. Enkhuizen, 26 Dec. Hedenavond gaf de imer „E. M. O. S." haar tweede I r. hi dezen winter. Als gewoonlijk bij van de kamer, was ook nu de er voor een groot deel gevuld. Er j 't algemeen goed gespeeld, zoodat luk nummers, zoowel het tooneelspel j'Po ;ikman of de Nicht van den Menschen- 't blijspel „De Geneesheer of dat 1 .1 commensaal gedaan", in den smaak Evenals 't vorige jaar werd ook nu jv. or afwisseling gezorgd in de pauzen, ïnige muziekliefhebbers, wien door 4 ;ident een extra-woord van dank werd gebracht. De avond werd besloten met een geanimeerd bal. Enkhuizen. Van den 15 dezer tot en met den 21 dezer zijn alhier zes lijders aan mazelen overleden. Westwouderpolder. De op 28 December gehouden riet- en grasverpachting van dezen polder (gem. Akersloot), bracht f 1095,25 op, tegen f 1117,50 in het vorige jaar. Marine en Leger. I)e benoemde officier van gezondheid 2de kl. bij de zee macht J. Kwast, wordt 11 Januari a. s. geplaatst bij bet hospitaal der marine alhier. De offic.-macbiB. 2de kl. F. C. Brust wordt niet op G Jan. a. s., maar op later te bepalen datum werkzaam ge steld bij het atelier voor het vischtorpedovrezen te Helie- voetsluis. De ingenieur 2de kl. J. S. van Veen is belast met het toezicht bij den aanbouw van de pautserdekkorvet „Suinatra", die naar Oost-Indië waarschijnlijk zal vertrekken in Juli of Augustus van het volgende jaar. De bij het korps mariniers tot kapitein bevorderde 1ste luit. L. H. J. L. Vogelvanger is ingedeeld bij het 3de bat. te Rotterdam. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 31 December. Sedert jl. Zaterdag kwa men van de groote vissehcrij bimien de sloepen Burge meester de Jong met 1500 en Scmaphore met 3S00 schelv., terwijl door 12 bengers en korders 180 schelv., 40 roggen. 3 tot 10 kabelj., 18 mandjes kl. sc.bol en 3 mailden schar, eu door trekkers 74 tal haring werden aangevoerd; schelv. gold f 21 a f 34 't honderd, rog f 1.25 a f 1.30, kabelj. f2.— af 2.30 per stuk, kl. schol i'2.50 per mandje, schar f 1.40 per mand en haring f 5.a 5.25 per tal. Texel, 30 December. De garnalen vloot ving in de afgelocpen week 143 manden garnalen, die f2.50 permand golden. De verzending geschiedde op de gewone wijze naar Londen, Huil, Parijs en Brussel. De Noordzeevisschers on dervonden veel belemmering en brachten elders ter markt 60 manden kleine schol, tegen f3 a 3.25 en 25 manden schar, tegen f 1.50 per mand. Besomming f 15 a 20 per schnit. Terschelling, 28 December. Deze week was de vangst vrij goeder waren schuiteu, welke 500 stuks scliel- viscli eu ccd aantal kabeljauwen per schot hadden. De prij zen wareu nis volgt: sclielvisch f 23, kabcljanw f 1 tot 2.50, rog gemiddeld 50 cent, tong en tarbot 75 cent per K.G.. scbnr en bot f2 en liooger, garnaleu f2.50 en nlikrnikeu f 1.50 en lioigir. Verzonden werden C8 inaudeu visob eu 44 balen alikruiken. Scheveningen, 27 December. Met volle lading ha ring kwam alhier aan van Engclsnd de schuit „Vrouw Cln- sing". Twee sehniicn vertrokken voor de 2de reis naar Engeland ter nflinling van haring. 28 December. De van Nieuwediep aangevoerde schol is wel levend, doch zeer klein. Voor eene partij, hedeu- moi-gen alhier verkocht, werd 1'6 permand besteed, scharren golden f 4 en f 5, kabeljauw f 2 tot f 4, eu schelvisck 30 tot 50 cent. Met eene volle lading steurharing kwam beden van Enge land ann de „Albatros", wiens lading beden wordt gelost. In 1S89 kwamen in openbaren verkoop, aangebracht dooi de Scheveuingsche vloot: 10,616,100 steurharing, pius 36,862 ton id. en 131,672 kantjes pekelharing. Landbouw en Veeteelt. De Ncderlandsche veehandelaar, de heer Van Thai te Londen, komt iu een ingezonden stuk aan de „Daily News" op tegen den maatregel van den Eugclschcu minister van landbouw, den heer Chaplin, om Hollandsch vee, uit vrees voor ziekte, tot het houden van eenigc dagen quarantaine te verplichten. De lieer Van Thai is overtuigd, dat het verbod niet anders is dan een maatregel tot bescherming van de Engolsche veeboeren. Dit gebrek aan een beter voorwendsel, daar toch in Nederland geen spoor van vee ziekte voorkomt, werd eerst het middel quarantaine aange grepen. Moei het levende vee 3 tot 7 dagen op de reeilc blijven liggen, dan kost dit zooveel cn vermindert de waarde ervan zoozeer, dat dc Nederlandsche veehandeluars vanzelf ervan terugschrikken het vee te zenden. Een ander nadeel van het verbod zal door de Engelschen zclven gevoeld worden. Doordat nu geeu levend vee meer mag worden ingevoerJ, vervalt ook, naar de schrijver van een ander ingezonden sluk doet uitkomen, de handel, dien honderden in de nabijheid der markten dreven in huiden, vellen en verderen afval van de geslachte beesten. Onderwijs en Examens. Benoemd tot hoofd der school voor u. 1. o. te Burg op Texel, de heer J. P. Thijssen, te Amsterdam. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Nieuwjaarsdag geen dienst. Zondag 5 Jan., voorm. 9.30, te Oudesluis, ds. Fetter. Herv. kerk te Sint-Maarten: Nieuwjaarsdag, voorm. 9 uur, te Valkoog, ds. Mtlhring. Zondag 5 Jan., voorm. 9 uur, te Valkoog, ds. Mtlhring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 5 Jan., nam. 1.30, te Eenigenburg, ds. Versteeg, pred. te St. Paucras. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe: Nieuwjaarsdag, voorm. 10 uur, te Oudesluis, ds. van Calcar. Zondag 5 Jan., voorm. 9.30, te Zuid-Zijpe, ds. van Calcar. Chr. Geref. gem. te Schagerbrug Donderdag 2 Jan., 's av. 6.75 u., ds. Akkerhuis. Noord- en Zuid-Zijpe. 5 Jan. ds. Fetter, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 12 Hobus, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. 19 te Gempt, Schagerbrug voorm. Burgerbrug nam. 26 Bron, Schagerbrug nam. Burgerbrug voorm. Wieringen. 5 Jan. ds. Bommezijn, W. D. vm. d. O. D. nm. 12 v. Kluyve, d. O. H. D. 19 Fetter, H. d. O. a6 Mtlhring, d. O. H. Beroepen bij do Herv. gem. te Heiloo ds. J. W. Gunning, prei. te Eerbeek. Beroepen bij de Herst. Lutlt. gem. te Enkhuizen D. Pre gare 3, pred. te Groede. Aangenomen het beroep naar de Herv. gem. te Blokzijl ds. B. H. Habbema, pred. te Graft. Do leden der Doopsgez. gem. (Barsingerhorn, Kolhom en Wieringerwaard), te Wieringerwanrd wouende, kannen thans op kosten vau bedoelde gemeente van een rijtuig gebruik maken, om hunne godsdienstoefeningen te kunnen bijwonen. De leden, te Schagcn woonachtig, genieten dit voorrecht al jaren; alleen zij, die te Kolhorn wonen, nog niet. Dc bisschop van Haarlem heeft den heer IV. J. van Turnhout, assistent te Ocg3tgeest, benoemd tot assistent te IJmuiden. Rechtszaken. Arrondissements-Rechtbank. Behandeling van straf zaken op 24 December. K. B., te Egmoud aan Zee, wederspaunigheid, 2 maanden gevangenisstraf. K. S., te Egmond aan Zee, mishandeling, f 3 boete, subs. 3 dagen gev. I. J. W. cn B. v. D., te Alkmaar, wederkeerigc mis handeling, de eerste vrijgesproken, de tweede f 20 boete, subs. 7 dagen hecht. J. K., te Alkmaar, verduistering, 4 maanden gev. C. B., te Grootschermer, mishandeling, f 30 boete, snbs. 15 dagen hecht. W. H., te Helder, diefstal, vrijgesproken. D. H., te Alkmaar, wederspanuigheid, vrijgesproken. C. L., te Wognum, wederspanuigheid, 6 weken gev. J. C. V. Z., te Hoogwoud, 'overtreding wet op het per soneel, 5 geldboeten, te zameu bedragende f 135.50. P. W., te Nibbikswoud, diefstal, vrijgesproken. S. J., te Amsterdam, diefstal. 1 jaar gev. C. v. B. en F. W. v. 3., te Ilelder. wederspan n'ghcid, de eerste 1 maand gevangenisstraf, de tweede f 20 boete, snbs. 12 dagen hecht. Tevens werden 2 bedelaars tot verschillende straffen ver oordeeld. De Hiingsche rechtbank veroordeelde gisteren H. C. W. Rootsiua, Ier zake van poging tot moord, gepleegd op A. dc H., tot zes jaren gevangenisstraf. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins F r e d e r i k (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 27 Dec. Kaap Carvoeira. C 0 n v a d (s.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 28 Dec. Kaap Rocca. S11 m a t r a (s.), van Batavia nanr Amsterdam, vertrok 30 Dcc. van Port-Snïd. Buitenland. Engeland. De heer Gladstone viert heden zijn 81 sten verjaardag. Volgens de „Herald" worden de vier Britsche oorlogsschepen uit Malta niet naar Lissabon maar naar Gilbraltar gezonden. Zij zouden eventueel voor de Taag moeten samenkomen met het Engel- sche Kanaal-eskader, thans te Vigo gestationeerd, om tegen Lissabon te opereeren, tegelijkertijd met de Brftsche oorlogsschepen voor Delagoa en Goa. Nergens wordt tegenstand verwacht. De: Engelsche kanonneerboot „Swalow" is naar Rio ,de Janeiro vertrokken, ten einde de belangen der Engelschen'te beschermen. Dé geruchten dat een Engelsch eskader last heeft ontvangen naar Gibraltar te vertrekken, tengevolge van het geschil tusschen Portugal en Engeland, zijn geheel zonder grond. De Portugeesche gezant te Londen heeft lord Salisbury het antwoord der Portugeesche Regee ring op de laatste nota van den Engelschen minister overhandigd. De Portugeesche Regee ring verzoekt uitstel, ten einde inlichtingen van majoor Serpa Pinto in te winnea. Men twijfelt niet, of dit uitstel zal worden toegestaan. België. De werkstaking van steenkoolmijn werkers breid zich nog steeds uit, hoewel de orde niet gestoord wordt. Op het oogenblik loopen t2,000 mannen leeg. Vele fabrieken, spoorwegen, en stoombooten hebben groote behoefte aan steen kool. Voorloopig schijnt geen kans op een gun stig einde op een aantal bijeenkomsten te Char leroi besloten de mijnwerkers eenparig, vol te houden. Zij vragen niet alleen loonsverhooging maar ook vermindering van het aantal werkuren. Portugal, 28 December. De ex-keizerin van Brazilië is Jl. Zaterdagnamiddag overleden. [Donna Theresia Christina Maria, dochter van Frans I, koning der beide Sicilien, werd op 14 Maart 1822 geboren en huwde in 1843 met dom Pedro.J Koningin Amélie heeft een goeden nacht door gebracht en woonde de plechtigheid van het proclameeren des Konings bij. Zij vergezelde dezen in een koninklijk rijtuig. Er was eene ontelbare menigte op de been. De plechtigheid liep af, zonder dat er daarbij iets bijzonders plaats, had. Majoor Serpa Pinto handhaaft in een uitvoerig telegram, door hem naar Lissabon gezonden, zijn beweren, dat hij is aangevallen door de Mako- lolo's, die slechts één vlag bij zich hadden. De Malcololo's gingen tot den aanval over op aan sporing van den directeur der Engelsche Nyassa- maatschappij, gelijk zij zeiven uitdrukkelijk ver klaarden in een officieel, door hen onderteekend stuk. Majoor Pinto is overtuigd, dat zijn krachtig optreden een einde heeft gemaakt aan den slaven handel bij de Makololo's. Ten slotte deelt hij mede, dat hij den weg naar het Nyassa-meer heeft opengesteld voor den handel en het Shiré- gebied heeft bezet. Gemengd nieuws. Het in het Noordzeekanaal gezonken schip Thorbecke VII is geligt en opgesleept naar Amsterdam. Heer-Hugowaard. Zekere Bekker, jager van beroep, wonende onder deze gemeen te, had, toen hij zich voor een paar dagen op de jacht bevond, het ongeluk, dat bij 't afschie ten van zijn geweer de loop aan stukken sprong; B. werd door een dier stukken kort bij den pols aan den rechterarm geraakt en bekwam daar een vrij ernstige wonde. Venhnizen. Jl. Zondagmorgen brandde de burgerwoning van den heer K. Bloem tot den grond toe af. Toen de gemeentebrandspuit verscheen, lag het perceel reeds geheel voor den grond. Hulpvaardige handen wisten met emmers water den brand tot deze ééne woning te beper ken. Van den inboedel heeft men weinig kunnen redden. Alles was verzekerd, terwijl de oorzaak onbekend schijnt. -Door de politie te Sloten (N.-H.) is aan gehouden wegens bedelarij zekere J. K., vroeger ontvanger der registratie. De griep heerscht te Weenen zoo hevig, dat de schouwburgen voor het eerst sinds 25 jaren van de gewoonte afweken, hun wekelijksch repertoire bekend te maken, aangezien toch geen zekerheid bestaat, dat het kan worden uitgevoerd. De gewezen minister voor handel, baron Alfred von Kremers, is op 62-jarigen 'ouderdom plotse ling overleden, eveneens tengevolge van griep. Verleden week werd de heer Kremers door een zeer lichte griep aangetast, waarvan hij Maandag geheel was genezen. Op Dinsdag nam hij een warm bad en maakte daarna een wandeling door de sneeuw. Den volgenden dag kreeg hij long ontsteking en Donderdag overleed hij. In Midden- en Zuid-Duitschland breidt de ziekte zich uit. Ook is griep uitgebroken onder de arbeiders der scheepsbouwwerven te Flensburg, Kiel en Dantzig. De gravin van Vlaanderen en haar oudste zoon Prins Boudewijn hebben griep. Ook de Koningin van Rumenié, Carmen Sylva, is aangetast. De toestand wekt geen bezorgdheid, doch de lijderes moet eenige dagen volkomen rust nemen. „L*Autorité" zegt, dat er jl. Zaterdag te Parijs 393 en Zondag 426 personen overleden. Marktberichten. Texel, 27 December. Gevischt Zeegras f 2 a 3 ea gemaaid id. f 6 a 7 per pak van 100 KG.Tarwe f 6.75 n 7.Haver f3.50, Gerst fa.25 a 6.Groene Erwten f 5, Vale dito 5.50 a 5.75 en Aardappelen f2.25 a 3.25 per HJj. Terschelling, 28 December. Geviscbt Zeegrifs f 2,25 cn honger, Konijnen 50 a 55 cent, Boter 11.20, Eieren f5,50 a 6.wildcEendenfl, tegenwoordig niet vet, Smien ten f45.a 50 cent, Talings 25 tot 35 cent, Binnenpaling gemiddeld 30 cent. Alkmaar, 28 December. Aangevoerd 3 Paarden, f50 a f 80 2 Koeien en Ossen, f 140 a 160 20 nuchtere Kalveren, f 16 a 22182 Schapen, f 16 a 25 89 magere Varkeus, f 17 a 19; 190 Biggen, f 10 n 15 6 Bokken en Geiten, f 3 a 10, alles per stuk; Boter 65 n 75 c. per kop. Kip-eieren f 6 a 7 per 100 stuks. Hoorn, 27 December. Aange\o:rd 120 Schapen» f 24 a 37 per stuk; 2 Varkens, 48 a 50 c. per K.G. Handel vlug. Hoorn, 28 December. Tatwe f 6.75 a 8,Gerst f 4.25 a 5.Haver 1' 3.25 a 4.witte Erwten f 8.75 a f 10.50, groene dito f 10 a 12, grauwe dito f 10.50 a f 13.Vale dito f 9 a 12, bruine Boouen f 9 a 10, alles per H.L, 700 Kip-eieren, f 6 a 8 per 100 staks. 1200 kop Boter, 50 a 55 c. per k»p. 9 Paarden, f 70 a 25020 Schapen, f 26 a 35 210 Lammeren, f 18 a 25 6 Kalveren, f 16 a28; 26 Varkens, f 8 a 16; 2 Zengen, f 30 a 5097 BiggeD, f 9 a 12 25 Kippen, f 0.65 a 1.70, alles per stuk. Enkhuizen, 27 Dee. Aangevoerd 10 stapels Kaas, prijs f 30 per 50 KG. Gerst f4 a 5, Haver f3 a 4, Grauwe Erwten f 11 a 13, Brnine Boonen f8 a 10, Groene Erwteu f 10,a 11,50. Kippen f 0.60 n 1.20 per stuk; vette Varkens 25 n 27 cent per half KG. Boter 55 a 60 per kop. Eieren f: 6.a 6.50 per 100 stuks. Blauwe Aardappelen f 0.90 a 1.20, ronde f 1.10 a 1.40. Burgerlijke Stand van: Helder, van Zaterdag tot Dinsdag. Gehuwd: W. Zwartjes en T. Kooij. BevallenM. Koenen, geb. Riemerts, D. T. Moor, geb Schagen, D. S. Vallard, geb. Slok, D. A. Lanser, geb- Tiessen, Z. T. Koningstcin, geb. Snoerwang, Z. M. Blom. geb. Roemer, Z. Wcerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) p V3 29 P30 r>; P 12 12 8 12 Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer Cs. Stand. J Afw. Stand. Afw. nwtju^l.4 Kg. "2wtw. 2 i, z. 12 zto. 1.4 768.08|f 7.88 772.13 111.93 772.06'f 11.76 771.84,f 11.54 2.0 2.6 -3.0 -0.4 -1.3 -0.7 -5.2 -3.6 Uren. j Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 29 30 31 31 12 12 8 12 0.80 0.89 0.87 0.89 Bewolkt, mooi weer. Bew. ben. mooiweer. Helder, ben. vorst, mooiw. id. Vlak. id. id. id. Van 28 op 29 dezer gevroren 20 mill. qs en van 30 op 31 dezer 9 mill. ys. Verwachting: zwakke Noordelijken wind. 332ste Staatsloterij. Vierde klasse. Eerste lijst: No. 3518 f 2000. No. 11858 f 1000. No. 9721 f 400. Nos. 5663, 9034, 13143 en 15595. ieder f200. Nos. 2415. 5351. 8939, 10826, 14267, 16550 en 19187, ieder f 100. Door plaatsgebrek zullen we de prijzen van f 65 in bet volgend nommer opnemen. Laatsjte berichten. 28 December. Ds. J: L. Bommezijn, predikant bij de Herv. gemeente alhier, heeft voor het op hem uitgebracht beroep naarNoordscharwoude bedankt. Een Engelsch eskader is te Palmas aange komen. Berlijn, 30 December. Hier hebben ge ruchten geloopen dat de Keizer van Rusland tengevolge eener poging tot vergiftiging ziek was. Volgens den St. Petersburger correspondent der „Kreuz-Zeiting" komt dit hierop neer, dat de Czaar tengevolge van den schrik, dien het plot seling uitgaan der electrische verlichting in het paleis „Gatschina" in het Keizerlijke gezin teweegbracht, eene longcongestie gekregeu heeft, die echter niet gevaarlijk is. Het gisreren uit gegeven bulletin van den lijfarts, dr Petronsky, zegt dat de toestand niet verontrustend is. Wegens plaatsgebrek moeten wij het verslag van de Texelsche Gemeenteraad tot het volgend nommer laten liggen. Afzonderlijke nummers dezer §3^©* courant zullen voortaan niet meer verkrijgbaar zijn. De Depots dezer courant zijn van af heden opgeheven. ADVERTENTIEN. Heden overleed, tot onze diepe droef heid, onze geliefde en zeer beminde Echtgenoot, Vader en Behuwd vader JACOB WILLEMZ. DE WIJN, in den ouderdom van 63 jaren en 9 maanden. Zwaar treft ons allen dit smartelijk verlies, doch wij hopen te berusten in Hem, wiens doen liefde en wijsheid is. Namens de Wed. J. W. DE WIJN, Visser. Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Amsterdam, 30 December 1889. Veel heil en zegen aan Familie, vrienden en begunstigers hij den aanvang van het jaar 1890, door L. DEN DAS en Eclitgenoote. Veel heil en zegen aan Familie, vrienden en begunstigers bij den aanvang van het jaar 1890. J. DEN DAS Cz, Schipper te Koegras (gem Callantsoog), en Echtgenoote,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3