Partijen! Bals! Diners! Kaarten Toor programma's, ,;t algemeen belang" Balkaarten Balboekjes Menu's Geboortekaarten, De Notaris P. S. HORDIJK, PUBLIEK VERKOOPEN: TE HUUR: 2 GEMEUBILEERDEKAMERS, roer 30 gulden per maand. Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. Een Militaire Pettenfabriek G. J. J. DE GOEDE, te Helder. f0.90. Roomboter!!! f0.90 Een flinke jongen T I V O L I. N ieuwj aarsbal. Koster's Kleinen Winkel SCHAATSEW. SCHAATSEN. A. KOSTER, W. J. BLITZ, Tandarts, - J. H. VAN BALEN, p. f. Helder, 1 Januari 1890. C. S. JARING. p. f. Helder, 1 Januari 1890. Het personeel van de drukkerij der Heldersche- en Nieuwed. Courant. W. BROUWER. D. J. SPEEK. O. RIEZEBOS. J. KRUIT. J, v. d. STAR. C. VELDT. K. KAMP. K KOK W. J. M. CORPORAAL. J. T. MEIJERS. A. H. BROUWER. P. J. NIJLAND. P. KAMP. Helder, 1 Januari 1890. J. SEVENHÜIJSEN en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begun stigers van C. G. THIJSSEN en Echtgenoote. Helder, 1 Januari 1890. Veel heil en zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers van Js. ZON en Echtgenoote. Helder, 1 Januari 1890. G. J. VERHEIJ. C. VERHEIJ—LASTDRAGER. Helder, 1 Januari 1890. Wed. H. F. KLOK en Familie, p. f. Helder, 1 Januari 1890. F. BOON en Familie. Spoorstraat 25. Helder, 1 Januari 1890. p. f. W. VERHOEVE BRUINVIS en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. F. BOON Jr. en P. J. BOON—VAN HORSSEN. Molenplein 168. p. f. Helder, 1 Januari 1890. 0. BOON, Gemeente-Secretaris, en Familie, p. f. Helder, 1 Januari 1890. p. f. H. A. STADERMANN, Boekhandelaar. Helder, 1 Januari 1890. Het bestuur der „Burgerkring Harmonie" brengt bij deze bare heilgroet aan hare leden, eere-leden en aan al de Vereenigingen te dezer plaatse. Namens het Bestuur, L. VERMEULEN, President. Helder, 1 Januari 1890. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van L. VERMEULEN en Echtgenoote. Helder, 1 Januari 1890. Mijn heilgroet aan familie, vrienden en begunstigers bij de intrede van liet jaar 1890. Wed. J. BUSKELMAN. Helder, 1 Januari. Veel heil en zegen wordt bij den aanvang van het niewe jaar aan vrienden en begun stigers toegewenscht door Ed. DULFER en Echtgenoote. Helder, 1 Januari 1890. Bij den aanvang van het nieuwe jaar wordt aan vrienden en begunstigers veel heil en zegen toegewenscht door D. PRUIMERS en Echtgenoote. Helder, 1 Januari 1890. „Café Passage." 1 Januari 1890. Welkomstgroet aan Familie en Vrienden van G. DRIESSEN en Echtg. Einde Binnenhaven, Nieuwediep. N. J. LEIJER en Familie. Helder, 1 Januari 1890. p. f. W. J. MAALSTEED. Helder, 1 Januari 1890. W. CRUJJFF en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. J. BREEBAART en Familie, p. f. Helder, 1 Januari 1890. N, VAN LEEUWEN en Echtgenoot, p. f. Helder, 4 Januari 1890. J. ABBENES en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. G. J. DE JONG en Echtgenoote. Zuidstraat, p. f. Helder, 1 Januari 1890. JOHN ROBERTSON en Echtgenoote. Hötel ,/den Burg", f. f. Helder, 1 Januari 1890. Jb. HOOGERDUIN en Familie, p. f. Helder, 1 Januari 1890. G. J. VAN HOOLWERFF en Familie, p. f. Helder, 1 Januari 1890. S. JARING en Familie, p. f. Helder, 1 Januari 1890. J. JARING Snz. en Echtgenoote. p. f. Utrecht, 1 Januari 1890. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van S. BETHLEIJEM (Melkverkooper) en T. BETHLEHEM—METS. Helder, 1 Januari 1890. Begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze gemeente, een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht door de Firma de Wed. E. D. H ARMS en Zn., Stucadoors. Helder, 1 Januari 1890. P. ME1JNEKE en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. J. P. MEIJNEKE en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. J. BETHLEHEM en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. W. VAN LEEUWEN Sr. en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. J. J. BRUIJN (Broodbakker) en Familie, p. f. Helder, 1 Januari 1890. H. SMIDS en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. p. f. J. P. VAN VA RIK. Helder, 1 Januari 1890. K. MIDDELKAMP en Familie, p. f. Helder, 1 Januari 1890. 1/1/90. Zeep, Mes en Schaar Had ik steeds klaar, Zooals gij weet Mijnheer. Ik wensch u allegafir Veel voorspoed, zegen in dit jaar En zelf mijn zaak u aanbevelend. In de Salon waar de Scheermessen het fijnst worden aangezet. C. G. LANDMETER, Kruisweg. A. WONDERIEGEM. p. f. Helder, 1 Januari 1890. Aan begunstigers en vrienden veel heil en zegen toegewenscht bij den aanvang van 't nieuwe jaar door A. KLOPPER, Loodsgracht, Meubelmagazijn. Helder, 1 Januari 1890. Aan alle vrienden en bekenden heil! Namens de Loodsenvereeniging „R egt door Ze e". Helder, 1 Januari 1890. J. DAARNHOUWER en Familie, p. f. Helder, 1 Januari 1890. H. DAARNHOUWER en Echtgenoote. p. f. Alkmaar, 1 Januari 1890. W. WESTENDORP en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. Nieuwsjaarsgroet aan mijne geachte begun stigers, familie, vrienden en bekenden van B. F. VERFAILLE, Broodbakker. Helder, 1 Januari 1890. A. J. MAAS, Boekhandelaar, p. f. Helder, 1 Januari 1890. H. UURBANUS en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van W. S. J. BEEK en Echtgenoote. Helder, 1 Januari 1890. S. SCHELLINGER en Echtgenoote. p. f. Helder, 1 Januari 1890. De Wed. A. ROTGANS, geb. DE HAAN en Familie. Helder, 1 Januari 1890. Het compliment van den dag aan vrienden en begunstigers van J. WINTER en Familie. Zuidstraat 18. Helder, 1 Januari 1890. Een gelukkig einde, en zegen in 't Nieuw jaar, van TONNIS J. GEERTZEMA en Echtgenoote, te Kolhorn. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar. A. KOSTER en Echtgenoote. Kleine Winkel, Schagen. 1 Januari 1890. J. C. LEIJER en Echtgenoote. Schoemansrust, district Pretoria, 1 Januari 1890 (Transvaal). N. J. LEIJER Jr. Barberton, 1 Januari 1890 (Transvaal). Nieuwjaarsgroet aan Familie, vrienden en bekenden, van R. J. DE RING en M. E. DE RING—KAMP. Paterson (N.-Amerika), 1 Jan. 1890. te Helder, zal op WOENSDAG 8 JANUARI 1890. MJi'gu 's avonds 7 uur, in het lokaal „Tivoli" aldaar, 1. Een HUIS en ERF aan de Westgracht te Helder, N°. 74, groot 52 centiaren. 2. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 75, groot 50 centiaren. 3. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 76, groot 52 centiaren. 4. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 77, groot 1 are. 5. Een HUIS en ERF aan de 2e Molen straat aldaar, N°. 119, groot 48 centiaren. 6. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 121, groot 50 centiaren. 7. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 123, groot 48 centiaren. 8. Een HEERENHUIS en ERF aan het Ankerpark aldaar, N°. 25, groot 1 are 37 centiaren. 9. Een vierde gedeelte in een perceel GROND op Onrust aldaar, tusschen den Spoorweg en den weg naar Weltevreden, groot 8 aren 81 centiaren. 10. Een WINKELHUIS en ERF aan de Breewaterstraat aldaar, N°. 48, groot 1 are 25 centiaren. 11. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 46, groot 1 are 25 centiaren, Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopdag van 104 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. Adres: Hoofdgracht 13. Wij berichten de ontvangst van de nieuwste: en in de fraaiste dessins en in verschillende prijzenvan f ij n e elegante om op besloten en publieke partijen te dienen, en van zeer smaakvolle voor soupers en diners. Wij vestigen inhet bijzonder de aandacht op de zeer goed- koope Chromo-lithografische Balkaarten. Snelnersdrntterü yan J, D. VAN BALEN, BOEREKTPLAATSE1V, worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijksche bijdrage, met inbegrip der admini stratiekosten, 1.65 per f ÏOOO. Polis- en toetredingskosten billijk. zoekt een afnemer alhier. Brieven franco, onder lett. K., aan den Boekh. van A. J. MICHIELSEN, Amersfoort. De Rotterdamsche Brandassu- rantie ,,DE MAAS", gevestigd te Rotterdam, heeft als Agent voor Helder en omstreken aangesteld den Heer Bovengenoemde Maatschappij verzekert tegen vaste en billijke premiënRoerende en Onroerende Goederen, Vee, Vlas en verdere Veldvruchten. Rotterdam, 27 December 1889. K. WIJNTJE, Directeur. Zuivere drooge Natuurboter, in vaat, p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per ki levert franco: A. BRUNSTING, Beilen Do oolato Alfensche Papbeschuif van Gebr. Guldemond, te Alfcn a/d. Rijn. Uitstekend kindervoedselZui ver van kwalitei Aanbevolen door vele doktoren. Vertrijglaar lij JOHs, VERFAILLE, SBoorstraat, Tandarts BIERSTEKER, Prins Hendrikkade 169, Amsterdam, zal deze week, in plaats van Woensdags, DONDERDAGS van 12uur te consulteei zijn voor tandheelkundige operatiën en 1 plaatsen van kunsttanden en gebitte Kerkgracht 47. wordt gevraagd voor loopwerk en totopleidi in het vak, aan de drukkerij dezer coura Adres: Molenplein 162/163. Borlclit vilt te Schagen. Ruim gesorteerd in: Amerikaan- sclie, Duitsche en Friesche Schaatsen, van de fijnste tot de goedkoopste soorten. Concurreerende prijzen. Smeden en wederverkoopers flink rabat. Riemen, Aehterleeren en Ijsstokken, alsmede IJs- en Sneeuw- sporen, waarmede men gerust in de kamer kan loopen, zonder matten of tapijten te beschadigen. N.B. Buskruit (OrêpéeNo.1) en Hagel, alsmede En- gelsclie verhardeHagel. SCHAGEN. Nieuw en dijk bij den Dam, 241, AMSTERDAM, is iederen Donderdag, 's namiddags van 12 tot 1 ure, te spreken wegens tnndlukl^ kundige operatiën en bet plaatsen van kunsttanden 111 liet Hötel „Toelast* te Nieuwediep. Ook is hij te spreken des Zaterdag» in „den Burg" en des Maandags in „de Jager" te Alkmaar, beide dagen tot 's voor middags 11 ure; des Donderdags, tot 's voormiddags 11 ure, in het Hötel „Vrede>- lust" te Schagen. DAMES! Wij vestigen uwe aandacht op eene ev< doelmatige als verrassende nieuwighei* namelijk onze zijnde, in den geest van de hekende kaarte voor Verloving en Ondertrouw, kennisgc vingen bij de geboorte. Deze smaakvol en fraai uitgevoerde kaarte zijn met cliromolithographische afbeeldinge van kinderen versierd. SneljersMterij yan J. H. VAN BALEN. Snelpersdruk van J. H. Yan Balen, ^leider.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4