HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. JaargaiibigÉ M 2. Vrijdag 3 Januari 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. E N J. H. VAN BALEN. ,Eq dcsespereert nimmer 1* Jan Pietersz. Coen. liet Vaderlandt ghetrouwe Blijf ïclc tot in den doo*. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Aljnnementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post f 0.90. Het Zondagsblad, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maandenf 0.75. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeentef 0.30. i g - buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden...3 cent per regel. Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 NEDERLAND. HELDER, 2 Januari. Gedurende het afgeloopen jaar hebben wij de volgende personen van naam door de dood ver loren O u d-M i n i s t e r sjhr. H. O. Wichers, A. E. Reuther, mr. F. G. R. H Van Lilaar, G. C. Pels Rijcken. Kamerleden en ou d-K amerleden: W. A. A. J. baron Schimmelpenninck van der Oye, mr. W. De Sitter, mr. G. Schot, jhr. A. V. Teding van Berkhout, mr. J. B. Van Osen- bruggen, mr. A. J. Van Baar, mr. J. R. Corver Hooft, mr. L. G. Greeve, mr. M. Bichon van IJselmonde, jhr. Villers de Pité, Joost van Vol lenhoven. Oud-leden Raad van Indiö: jhr. mr. H. C. Van der Wijck, mr. Van den Bossche, H. M. Andrée Wiltens. Leden en oud-leden Prov. Staten: jhr. mr. J. D. Lewe Quintus (Groningen), J. A. A. Fransen van de Putte (Zeeland), mr. C. W. Hubrecht (Zuid-Holland), J. C. Van Hoytema (Gelderland), P. Kikkert (Zuid-Holland), mr. J. M. Van Haersma de With (Friesland). Officieren en gep. officieren: gep. gen.- maj. H. V. E. Klapp, gep. gen.- maj. F. J. Beekman, gep. schouten-bij-nacht W. De Gel der, J. O. H. Arntzenius, H. L. Oudenhoven, oud-kapt. G. E. C. Van Daalen, gep. gen.-maj. K. H. Van Diepenbrugge, kapt. W. E. N. Von Geusau, gep. vice-adm. fit! jhr. H. P. De Koek, vice-adm. Jhr. W. M. Rensselaar Bowier, gep. gen.-maj. Peijer im Hof. Hoogleeraren en öu d-h o o g 1 e e r a- r e ndr. L. W. E. Rauwenhof, mr. W. M. d' Alblaing, dr. J. P. Van Braam Houckgeest, dr. F. C. Donders, dr. T. T. J. Jorissen, dr. G. C. Cobet. Letterkundigen: dr. P. A. Tiele, dr. Bok, prof. J. A. Alberdingk Thijm, Gouverneur, J. Brester Azn., P. F. Brunings, A. W. Jacobson, P. R. Hugcnholtz, mr. F. baron Van Hogendorp, J. Wolbers, O. A. Spitzen, mr. J. F. A. Lees berg, mr. j. J. Van Doorninck, B. Sivré, J.J. L. Ten Kate. Kunstschilders: A. V. A. Van der Meer, J. B. Tetar van Elven. Rechtsgeleerden mr. E. G. F. Gert- sen, lid Hooge Raad, mr. J. J. Beaujon, oud secr. Raad van State, mr. J. A. Molster, adv., mr. J. F. A. Fles, raadsheer, mr. T. Modderman, referendaris, mr. J. J. P. Van Herzeele, oud raadsheer, mr. R. Van Goens, proó:-gèn. in'Ned. Indie. de Heldersche- en Nieuwedieper Courant. 2) ELZENKONINGIN. Roman door N. VON ESCHSTRUTH. Norbert bleef staan en overzag besluiteloos de sombere klaverweide. Twee steenuilen vlogen met een schril geluid langs hem heen en verdwenen in de duisternis, klagend kikkergekwaak klonk hem van den waterkant tegen. Eensklaps flikkerde een helder schijnsel door den nevel, vlak onder de elzen noemde een vlammetje op, wip, wip, danste het onder de twygen door, en toen was het weer ver dwenen als een bliksemstraal. «Een dwaallichtjuichte Norbert, «wacht, kleine vriend, ik moet je eens van nabij bekijken en met een vaart rende hij den heuvel af, de weide over. «Dwaallicht," riep hij, «blijf eens stilstaan En werkelijk, het vlammetje bleef 9tilstaan hoe naderbij Norbert kwam, des tc grooter en duide lijker werd het, eindelijk kon hij het heel nauw keurig onderscheiden en maar wat was dat Zoo ziet geen dwaallicht er uit Dat was een brandend kaarslicht in een glazen lantaarntje. «Wie is daar toch vroeg een gebiedende kinder stem eensklaps, «maak dat je weer naar het slot terugkomt en doe geen poging om me hier vandaan te halen Je hebt me volstrekt niets te bevelen, ik doe wat ik wil, ik ben de eigenares van Altingen De laatste woorden klonken luid en driftig, het licht kwam haastig een paar schreden nader en nu Zag Norbert een kleine, aanvallige meisjesgedaante voor zich, in een lang, geborduurd, wit nachtjapon netje, dat achteloos opgeschort was en een bloot kindervoetje te zien gaf. Ingenieurs: J. W. Witsen Élias, H. F. Fijnje van Salverda, A. J. Brevet, J. F. Augier, jhr. W. Van Raders. Geneeskundig .n: dr. L. Ali Cohen. On d e r w ij s-s p e c i a 1 i tei t em dr. J. G. Van Eijken, H. Hemkes, oud-referendaris, mr. H. Van Vollenhoven, dr. F. Van Cappelle, dr. A. Bisschop. De heer C. Croll heeft de betrekking van mederedacteur van „Recht voor Allen" neder- gelegd. Het „Handelsblad" weet daaromtrent mede te deelen, dat dit een gevolg hiervan is, dat de heer Croll zich op het internationaal socialisten-congres te Parijs met de Italiaansche afgevaardigden heeft aangesloten.bij de possibi- listen of meer gematigden, en een vijandige houding aannam tegen de Duitsche afgevaar digden Liebknecht en Bebel, van meening zijnde dat de Duitsche sociaal-democraten te veel den baas over de anderen wilden spelen. Op eersten Kerstdag nu werd te 's Graven- hage het Nederlandsch socialistencongres ge houden. Daar werd o. a. de houding van den heer Croll sterk gelaakt, en men besloot haar niet goed te keuren, doch zich neder te leggen bij de besluiten, op het Parijsche congres ge nomen, meent het „Hbl." te wetenen de heer Croll achtte het toen beter, zijn taak als redacteur van het orgaan neder te leggen. Binnenlandsch nieuws. Texel. Gemeenteraad. Zitting van Zater dag 28 December. Tegenwoordig alle leden. De Voorzilter opent de vergadering. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. Ter tafel worden gebracht eenige provinciale bladen en circulaires, welken na mededteliug voor kennisgeving worden aangenomen. Dc Voorzitter doet mededeeling van de kas-vcritieaïie bij den gemeente-ontvanger, over liet 4de kwartaal 1889. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Dc Voorzitter deelt anu den Raad mede, dat het suppletoir kohier van den hoofdei, omslag goedgekeurd van HU. Ge dept. Staten is terugontvangen. Aangenomen voor kennis geving^ De Voorzitter doet voorlezing vnn een adres van F. Koorn gemeente-veldwachter aan de Waal, verzoekende eervol ont slag uit zijne betrekking cn tevens ecne jaarlijksche gra tificatie. De Voorzitter zegt, dat door de Commissaris desKonings eervol ontslag is verleend omtrent het verzoek om eene gratificatie, wordt tot afwijzende beschikking geadviseerd. De heer C. Pz. Keijser kan zich met dat advies niet ver eenigen volgens ZEd. is het niet meer dan billijk, dat aan F. Koorn, die zooveel jaren voor een klein salaris zijnedien- sten heeft waargenomen, ecne jaarlijksche gratificatie b. v. ad f 10 wordt toegestaan. De hecren Mets en Koorn ondersteunen dit voorstel. De heer W. KL Bakker is tegen het voorstel, volgens hem ontstaat dua.idoor pensioneering. Nadat door den heer Keijser kortelijk hierop is geant woord, wordt het voorstel in stemming gebracht en niet 12 stemmen nangenomen; tegeu stemde de heer W. KI. Bnkker. De Voorzilter brengt ter tafel de begrooting van het Algemeen Weeshuis voor 1890, welke zonder hoofdelijke stem ming wordt goedgekeurd. «Wie ben je toch klonk het verbaasd verder, toen het schijnsel der lantaarn op Norberts fijnbe- sneden gelaat viel, «ik ken je volstrekt Diet; wat zoek je hier?" «Ik meende ik ik dacht dat het een dwaallicht was!" stotterde de jongeling bedremmeld, «ik vermoedde niet, dat om dezen tijd nog een levende ziel hier toeven zou." Zij stiet even een schielijk afgebroken lach uit. «Dat vermoedt zeker niemandook ginds op het slot mogen ze 't niet weten, hoe dikwijls ik hier kommaar ik houd veel van deze klaverweide en als ik den ganschen dag hier doorbreug, kan ik er ook wel 's nachts blijven, ik mag dat geheel naar eigen verkiezing schikken, begrepen?" Bij die woorden liet zij den arm zakken en het volle licht viel op haar gelr.at. Brandend van nieuwsgierigheid gaapte Norbert haar aan. Zonderling Op dat slanke halsje scheen een jongenskop te tronen, omgolfd door zwaar goudblond haar, waarvan de lokken op het voorhoofd kort afgeknipt warenhet gelaat werd bezield door twee groote kinderoogen met trotschen opslag en een paar al te scherpe plooitjes om den mond teekenden nukkige eigenzinnigheid. «Wie ben je tn/»h vroeg hij een weinig be deesd. «Ken je me niet?" luidde het trotscheantwoord, en het kleine kopje werd uitdagend in den nek geworpen, «ik ben de elzenkoningin Hier deze klaverweide is mijn rijk, ginds die over het water hangende wilgestam mijn troonzetelJe moet of erg dom of hier vreemd zijn De groote oogcu staarden hem strak aan «Weet je dan niet, dat ginds achter die eiken het slot Altingen ligt?" «Neen," zei hijeen kille huivering was hem op het hooren van den naam «Elzenkoningin" on willekeurig door de leden gevaren. «Waar woon je dan, en hoe heet je?" vervolgde zij ongeduldig. «Ginds in de houtvesterswoning ben ik mijn grootmoeder wezen bezoeken, ik heet Norbert de t. Ter tafel wordt gebracht een concept-Raadsbesluit tot het aangaan .uencr tijdelijke geldlcening ad f 10,000nadat op eene vraag van den heer Dros, door den Voorzitter inlich tingen zijn verBtrekt, wordt hetzelve goedgekeurd. Do Voorzitter vraagt aan den Raad machtiging om aan den onderwijzer Frèdoriks, voor de waarneming als hoofd der jchcr'S tc Znid-Eijcrlund, eene gratificatie te verlcenen ad f 125 voor 4 maanden, en aan zijne eehtgenooio, mcjtiffr. Slotje, erue toelage ad 1' 150 per jaar, voor door huav be wezen diinsten. Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel goed gekeurd. De Voorzitter stelt nau de orde de benoeming van een hoofd der school voor M. U. L. O. Op de voordracht waren ge plaatst de hcereu J. P. Thijssen, K. H. de Hoer cn G. van Wijngaarden. De heer "Westenberg verzoekt gevolg te mogen geven aan het verzoek van den heer de Boer om over te leggen eenige certificaten van dien heer, welke door den Voorzitter worden voorgelezen. Dc hoer Dros merkt op, dat No. 1 ook wel dergelyke attesten had kunnen overleggen. Bij stemming worden op den heer J. P. Thijssen 10 stemmensen op den heer K. H. de Boer 3 stemmen ait- gebvacht, I Zoodat dc heer Thijssen wordt benoemd. Tot regent, vnn het Algemeen Weeshuis werd herbenoemd de lieer A. P. Koorn cn rot regentes mcj. Ponger-Granf. Op dé. voordracht van regent waren mede geplaatst de hoeren G. Kikkert Gz. en A. Pz. Langevcld, en voor re gentes de dames: Timmers-Drijver on Rnb-Geus. Tot den van liet Algemeen Armbestuur werden herbe noemd tic heeren M. de Graaf cn G. Blom Az. Op de voor dracht waren mede geplaatst dc hecren Jb. Buijs cn D. Vos. Tot lid van het bestuur der Bank van I.ecning xverd her benoemde de heer D. J. Bakker, met 11 stemmen; op de heer J. .1. Roeper wer.lcn 2 stemmen uitgebracht. De vergadering wordt voor eenigen tijd geschorst. Na heropening komt aan dc orde de kwestie omtrent dc scholen te Eijerland, cn wel naar aanleiding van ingediende adressen, vau bewoners te Eijerland, aan HH. Gcdep Staten, welke adressen aan B. cn W. zijn gezonden om advies. Naar aanleiding dier -adressen hebben B. en IV". besloten dit in den Raad te brengen, terwijl hieromtrent advies was ingewonnen van den heer districts-schoolopziener. welk advies, zeer hrtedvojj^g' uitgewerkt, strekt tot intrekking der ge nomen hesluiten, en bestendiging der beide scholen. De lieer C. Keijzev Pz. stelt daarop voor de znak tot eene volgcnda vergadering aun te houden en een grondig onder zoek alsnog in te stellen. De ltaad, zich niet dat voorstel vereepigendc, worden als leden dcc commissie tot onderzoek aangewezen dc heeren W. K. Bakkér, Sijb Pz. Koning, A. Dros Az., C. Pz. Keijser cn J. J. Roeper. Bij de algemeene rondvraag, vraagt de heer Boon of de Voorzilter reeils heeft nagedacht om de sloot, bij het huis van Boerhorst, te doen dempen, als zijnde zeer gevaarlijk. Hierover hadden eenige besprekingen pladts en werd er medegedeeld dot er meer gevaarlijke plaatsen waren, die eerder voorziening vereischten, b. v. dc dijk naar de Haven te Oadeschild. Aan den heer Boon werd de raad gegeven zich te wenden tot den eigenaar van het land. De heer Koorn vestigt de aandacht op de slechte afvoer van water in de Warmoesstraat, alsmede op de straat zelve. De heer Westenberg wenscht naar aanleiding van het jl. Dinsdagavond plaats gehad hebbende ongeluk, eene betere verlichting bi; aankomst der boot. De heer Brouwer meent dat het ongeluk niet is toe te sehrijven aan de slechte verlichting. De heer Mets is van gevoelen het ongelnk is toe te schrijven aan onbekendheid met den weg en liet regen achtige wêer. De heer C. Keijzer Pz. vestigt er de aandacht op. dat in dc volgende maand onze Secretaris, dc heer Stikkel, zijn zil veren jubileum als zoodanig viert. Hij wenscht h'craau den Raad 1c herinneren, opdat men zich kan voorbereiden, dien dag met den jubilaris feestelijk te herdenken. Met ingenomenheid worden die woorden begroel. Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering gesloten. Sangoulcme, 'en was nog een eind het bosch inge- loopcn om mijn oom te gemoet te gaan." «De Sangoulcme herhaalde zij zacht, «dus een Franschman Hoe komt ge in Duitscliland verzeild Norbert schudde het fraaie hoofd. «In weerwil van mijn vreemd klinkenden naam, ben ik toch een echte Duitscher," zei hij. «Ja, maar hoe (is dat mogelijk?" hernam zij op den toon van een verwend kind. «Mijn moeder, de zuster van den houtvester hier, is in Frankrijk Duitsche gouvernante geweest," zei hij ter opheldering, «en heeft daar mijn vader leeren kennenzij trouwden, en toen ik twee jaar oud was stierf haar man. Daarop keerde mijn moeder naar hier terug en ik ben in Duitscliland grootgebracht. Nu is moeder ook dood en morgen ga ik heen, om adelborst te worden." «Gouvernante is ze geweest?" herhaalde Elzen koningin met minachting, «en jij wilt adelborst worden, waarom niet luitenant ter zee?" «Dat hoop ik mettertijd ook te worden ant woordde hij een weinig geraakt, «maar wie is dan toch uwe mama, Majesteit Elzeukoningin, dat gij met zoo'n minachtiug over gouvernantes spreekt?" Ook zijne stem kon hatelijk wezen. «Een gravin von Saaleck-Hardenburgklonk het snijdend van haar lippen, «ik ben Ruth von Altingen en het slot daarginds behoort mij Mijn stiefmoeder doet tegenwoordig wel, alsof zij de meesteres was, zoo heeft ze van eergisteren af alles overhoop gehaald, de mooie wilde rozen tegen den torenmuur en de klimop wil ze ook al laten oprui men, maar wacht eens, dat laat ik niet toeik krab haar de oogen uit, als zij het durft wagen De stem van het kind was hoog èn scherp geworden, doch daalde nu tot een dof gemompel. «Zelfs Brec-hthald von Altingen heeft ze uit de galerij onzer voorvaderen laten wegnemen, omdat de ridder zijn hand op een doodshoofd laat rusten en mama te zenuwachtig is om zoo iets te kunnen aanzien Oudeschild (Texel), 30 December. Gipsen voorheen tegen den winter Vele schuitjes van hier naar de wier waarden, om met zeilelgers paling te visscheri, sedert jaren wordt dat niet meer gedaan. Toch zou 't wellicht de moeite loonen om andermaal te beproeven op die manier paling te vangen. Gedurende deze maand toch werd in de wier waarden door Wieringer schuiten met zeilelgers gevischt. Sommige visschers vingen tot 300 pond per week. De Cocksdorp (Texel), 30 December. Beoosten de polder „Eendracht" ts aangespoeld een ledige pakkist zonder deksel. Op de kist, die waarschijnlijk al komstig is van een landverhuizer, stond geschilderdM. K. Gaastmeer. Waal (Texel), 28 December. Heden werd alhier onder presidium van den heer de Braai de vergadering gehouden der afdeeling Texel van 't „Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap. Niet tegenstaande het mooie wiuterweer was de ver gadering slecht bezocht, zoodat slechts een klein deel der op 't convocatiebiljet vermelde werk zaamheden werden afgehandeld. Nadat de ingekomen stukken waren behan deld, de heer Kempers als secretaris was verkozen en de Waal als plaats der volgende vergadering was aangewezen, werd de vergadering reeds ge sloten. Den Hoorn (Texel), 30 December. Dat er altijd nog milde en philantropi sche menschen worden gevonden, bleek ook heden alhier. Met de post toch werd alhier bezorgd een postwissel, groot f 5 aan het bestuur van het ziekenfonds alhier. Grootebroek, 28 Dec. - Als een groote zeldzaamheid kan worden gemeld, dat door den veehouder H. alhier een varken werd gemest, 't welk gisteren ter slachterij werd geleverd en bij uitkomst' bleek 345 KG. zwaar te zijn. Enkhuizen. Wij kunnen aan belangstel lenden mededeelen, dat de poging, om een muziekkorps bij de schutterij te organiseeren, met genoegzamen bijval bekroond wordt om tót uitvoering te komen. Reeds hebben zich 11 donateurs aangemeld, voor eene bijdrage van f 39.50 's jaars, terwijl het getal kunstlievende leden reeds ruim 60 bedraagt, (Enkh. Ct.) Westwoud. De heer J. Rempt, geëxami neerd veearts alhier, vertrekt binnenkort naar Alkmaar, met een vast emplooi bij de tram omnibus AlkmaarHoorn en de paardentram HoornEnkhuizen. De wijze, waarop hij zich in zijne practijk heeft doen kennen, gedurende d«n tijd dat de Trammaatschappij paarden in eigendom had, heeft geleid tot de overeenkomst, dat hij zich te Alkmaar zal vestigen, belast met het toezicht op den dienst en het houden van geregelde inspectie. Belachelijk, nietwaar? O, als ik die Brechthald was, zou ik 's nachts als een spook aan haar verschijnen en haar naar de residentie terugja gen «En hebben ze u heel alleen midden in den nacht hier op de klaverweide gelaten vroeg Norbert hoofdschuddend. Ruth wierp met een spottend gelach het hóófd in den nek en de geborduurde kanten van haar nachtjaponnetje trilden om de magere schoudertjes. «Een mooie vraag Alsof ook maar iemand op het slot er een flauw vermoeden van had Neen, ik ben stilletjes weggeslopen, om dezen nacht nóg de «negen kruiden" te halen we hebben immers St. Jansdag!" voegde zij er met zekere gewichtig heid bij. «Van middag heeft mama me niet willen laten gaan, omdat mijn gouvernante helpen moest aan het regelen van de tafel, en zij beweerde, 'dat het voor mij geen pas gaf, alleen naar het bosch te gaan. Wat een malligheidik ga altijd alleen Heel stilletjes ben ik nu uit de kamer geslopen, om mijn elzetakjes te halen kijk, mijn pantoffels heb. ik in het natte gras uitgetrokken, want anders merken ze 't morgenochtend." Zij sloeg het saam gehouden kleedje even uiteen en wees op een paar roode pantoffeltjes van Turksch leer, vervolgens - dekte zij ze voorzichtig weer toe, daarbij tevens zorgende, dat geen enkel takje verloren ging. Norbert lachte. «Die kruiden moet men onder het hoofdkussen leggen, dan komt immers de dróóm uit, nietwaar vroeg hij. Zij knikte toestemmend. «Zoek jij er ook wat?" «Zou ik 't doen «Welzeker, 0, 't is zoo prettig en morgén kom je weer liicr om me te vertellen, wat je gedroomd hebt hè?" «Morgen vroeg ga ik op Teis naar Kiel," ant woordde Norbert een beetje terneergeslagen, en voor het eerst gevoelde hij spijt over zijn aanstaand ver trek. «Dat is dwaas 1" voegde Rutfe hem snibbig vee-*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1