Door het Correspondentschap Scb^er Nederlandsche Bank werd over het Schapen jaar het navolgende verwisseld: 074070 aan bankbiljetten tegen bankbiljetten, f 181040 aan bankbiljetten tegen specie, f 113245 aan specie tegen bankbiljetten. Schermer. Alhier is eene zelfstandige afdeeling, onder den naam „Schermer." der Hollandsche Maatschappij van Landbouw niet 56 leden opgelicht. Enkhulzen. De mazelen beginnen alhier te verminderen. In niet minder dan 520 gezinnen komen zij voor. Hoewel deze ziekte een goedaardig karakter scheen te hebben, zijn toch in de laatste dagen enkele kinderen daaraan overleden. Ook zijn een paar gevallen van influenza ge constateerd en wel bij twee personen, die aldaar tijdelijk verblijf hielden, komende van Amsterdam. Goedereede. Van een risscher verneemt de „N. R. Ct." het volgende aangaande de geheele berging van het gestrande, stoomschip „Winsloe" en lading, een berging zopalp die nog nooit op de Holl. kust is ten uitvoer gebracht, kort nadat een schip met groot gevaar door de bemanning is ver laten. Nadat de equipage van het gestrande stoomschip door een blazer was gered, bleven van de uitgezeil de biazers er nog een stuk of zes, bemand met pl- m. 40 visschers in de nabijheid van het gestrande schip, met het doel zoo mogelijk schip en lading te bergen. Hoewel door de hooge zee berging on mogelijk was. bleven de visschers toch in de na bijheid der strandingplaats tot de vloed kwam, en zij zagen, dac het gestrande schip begon te werken. Daar de visschers toen de mogelijkheid gingen in zien dat het schip wel kon afgebracht worden, stelden zij alle pogingen in het werk, om aan boord te komen en het uiterste te wagen. Nu herhaalde malen langs het schip heengezeild te zijn, wisten eenigen met groot gevaar over te springen, "Waarop aan boord van de „Winsloe de voorzeilen werden opgezer, die inmiddels van de blazers werden over gegooid, Daar het schip echter niet wilde vallen werden pl. m. 23 vadem ketting, die voor den boeg hingen, Iosgeworpen en toen eindelijk het schip van zijn plaats ging werden met veel krachtinspannin gen trossen overgebracht op de blazers, die het schip op sleeptouw namen, om het over deribbens heen te sleeoen. Wijl het scliip hevig slingerde bra ken driemaal de sleeptrossen en bovendien had men geen stuur in het schip zonder roer, tot er werd besloten een ketting aan een stalen tros van het acgterschip over boord te vieren, om het schip vol te laten vallen. Na zoo een geheel getij over de gronden heen- gestooten te zijn, werd eindelijk het sbhip in vlot water gebracht en zoover naar binnen doorgezeild tot in het Bokkengat bij de zwarte ton n°. 4 op 5 vadem water een geschikte ankerplaats gevonden werd. Twee blazers gingen naar Stellendam en Helle- voetsluis om sleepboten te halen en den kapitein te waarschuwen, dat zijn schip op vlot water lag. Het volgend getij kwam de kapitein mat een blazer aan boord en daarop werd het schip naar Hellevoetsluis gebracht, waar de bemanning weer aan boord kwam en het schip werd opgesleept narr Rotterdam. Marine en Leger. Zr. Ms. torpedoboot „IX" kwam door hit Noonlhollandseh Kanaal van hier, onder bevel van den luit. ter zee 1ste kl. A. C. Zeeman, gisteren in het Marinedok te Amsterdam aan, ten einde eenige herstellingou te- ondergaan. De hoofdleiding van den torpedodienst der Marine is met 1 Januari verplaatst van hier naar Amsterdam en de chef van dien dienst, de kapt. ter zee Jhr. T. E. De Brouw, daardoor mede naar Amsteadom \ertrokken. De kapitein der mariniers J. B. Verhey wordt met 31 Jonnari a. s. eervol ontheven van de waarneming der be trekking van adjudant bij den commandant van dat korps, en die betekking met 1 Februari o, gedragen aan den ka pitein jE. A. G. de Fetit. De kapt.-luit. ter zee J. Fiehet aanvaardde jl. "Woensdag het bevel over Zr. Ms. opleidingsschip \oor jongens „Ad miraal van Wasseneer". De kapt.-luit. ter zee J. A. Snoek, Marine-havenmeester alhier, gaf jl. Woensdag de waarneming dier betrekking over aan de kapt.-luit. ter zee 11. J. de Wol, afgetreden com mandant van Zr. Ms. monitor „Cerberus". Het commando over Zr. Ms monitor „Cerberus" te Am sterdam is jl. Woensdag door den kapt.-luit. ter zee H. J. de Wal overgegeven ann den kapt -luit. ter zee J. R. Eek. wijtend toe, „ik wil hebben, dat je me eerst je droom zult vertellen „Over een paar jaar kom ik terug, dan zal ik vertellen Hij verbeelde zich, dat zij een scheef gezicht ge trokken had daarop wendde zij zich om. „Ik ga nu naar huis zei ze kortaf. „Heel alleen Ben je niet bang Ruth keek hem verwonderd aan. „Bang op mijn klaverweide?" en zij haalde de schouders op, alsof zij zeggen wilde: 't is niet recht pluis met hem „Wat moet je dien kant uit doen riep Norbert, en greep haar eensklaps bij den armElzenko ningin boog namelijk de wilgetakken uiteen en plaste voorzichtig met haar voetjes in het water. „Hier doorwaden antwoordde zij kortaf. „Ik heb hooge laarzen aan, ik zal je op njijn arm nemen en je naar den overkant dragen 1" Met een vluchtigen blik mat het kleine meisje zijn slanke gestalte. „Dan zou je ten minste tot ielsjaut zijn, Norbert .de- Sangoulème," zei ze spottend, „maar hier ken hét water niet, kom mee naar gindsche plek, daar is de bedding heel-gelijkmatig." Onbeschroomd vatte zij hem bij de band en geleidde hem langs den oever. Het maanlicht yiel hier meer onbelem merd op het watervlak der beek. „Eensklaps bleef ze staan. „Wil je me nu naar den overkant dragen?" Zij sloeg den blik naar hem opNorbert zag dat de uitdrukking dier oogen veranderlijk was als Aprilweer, maar de kleur er van te onderscheiden was onmogelijk. Zwijgend boog hij tot haar over en tilde de kleine gestalte a's een veer op zijn ann; de avonddauw had de witbatisten plooien vochtig en slap gemaakt, het breede kantwerk viel kil op zijn hand, en het gouden kettinkje om haar hals glinsterde in het pjaanlicht, 'l VVas Norbert alsof hij een kleine '8 Gravenhage. Jl. Zaterdagmiddag werd opdealge- meene begraafplaats alhier het stoffelijk overschot van den gepens. g- neraal-majoor van het O.-I. leger F. lt. K. Peijer im Hoff ter narde besteld. Tal van kransen dekten de lijkbaar. Zeer vele vrienden en oud-wapenbroeders van den over ledene hadden zich op den doodt'nakker vercenigd om den vriend, die zoo plotseling door den dood van hunne zijde was weggerukt, de laatste eer te bewijzen. In gevoelvolle woorden schetste een der vrienden van den overledene, de gepens. luit.-gcncraal, oud-commandant van het O.-I. leger, K. L. Pfeitlèr, het karakter van den ont slapene, die hij gedurende zijne 30jarige vriendschap had leereu kennen als een goed echtgenoot, een edel mensch en een braaf soldaat. Hij betreurde ten zeerste het verscheiden van hem, in wien de maatschappij een eerlijk burger en zijne naaste omgeving een trouw en oprecht vriend ver loren had. Een der familieleden dankte voor de eer, den overledene bewezen. Volgens het „Marineblad" is voor officieren dienende tU3- achen de keerkringen een hoogsluitend jasje (onderofficiers model) ingevoerd. Het is van donkerblauwe lichte stof, met 2 rijen van 5 knoopende uitmousteriug op kraag en mou wen is als bij de gewone jas, doch liet heeft geen passanten. Het dragen er van is verplichtend, van af 1 Mei 1890, doch alleen binnen boord, in sloepeu, op de werven en bij ontschepen of exercitiën aan den wal. De „United Service Gnzette" geeft een kort doch zeer belangrijk overzicht van de kosten van de minutie van ver schillende soorten van scheepsgeschut. Zoo kost een enkel gehot uit het kanon van 110 ton f 1836, waarvan f 840 voor 900 pond kruit, f 960 voor het 1800 pond zware projectiel en f 36 voor den zijden kardoeszak. Daar het kanon de kleinigheid van f 198,000 kost en na 95 schoten geheel onbruikbaar is, zoo moet er per schot f 2088 bijge- rekeud worden, zoodat de totale kosten per schot f 3924 beloopen. Op dergelijke wijze wordan de kosten van "een schot uit het kanon van 67 ton, dat slechts voor 127 schoten bruik baar blijft en f 120,000 kost, op f 2184 berekend, terwijl die van het 45-tons geschut op f 1167 komen 'te staan. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 2 Jannari. Sedert jl. Dinsdag kwamen alhier van de groote vissrherij binnen de sloepen Saturnus, scli. Vau Veelen, met 30 levende-, 240 doode kabelj. en f 85 aan kleine schelv., Maria Jacoba, sch. Noordzij, met 180 levende-, 400 doode kubelj, 20 lev.-, 6 doode lengen en voor f 58 aan kleine schelv., G. H., sch. Versterg, met 2550 schelv., Johannes Cornelis, sch. Noordzij, met 170 levende-, 280 doode kabelj. en 10 lengen, en Eendracht, sch. v. d. Steen, met 120 levende-, 380 doode kabelj. en 8 lengen, terwijl door 13 korders en beugen 3 tot 12kabelj. 14 tot 30 roggen, 20 tot 300 schelv. 3 tut 30 mandjes, kl. schol en 1 tot 6 manden schar werden aangevoerdlev, kabelj. gold f 1.70 a 2.85, doode id. f 0 70 a 1.35, lev. leng f 2.05 n 2.85, doude id. f 150, rog f 1 a 125 par stuk, schelv. f 23.50 a f 37.'t honderd, kl. schol f2.50 a f 3.per maudje en schar f 1,00 a f 1.90 per mand. Texel, 30 December. Door de Noordzee-visschers van hier zijn in de vorige week elders ter markt gebracht: 60 manden kleine schol en 25 manden scharren. Dc prijs was aan den afslag als volgt: kleine schol f 3.a 3.25, schar ren f 1.50 per mand. De g.irnalunvloot wna in de afgeloopen week slechts 2 dagen werkzaam, en ving 143 manden garnalen, die door de kokerijen mee f 2.50 per mand werden belaold en opge zonden zijn naar Huil, Londen, Parijs en Brussel. Dc Noordzce-visschers bcsomden gemiddeld slechts f 15 per schuit. De botvaugst was goed; de bot gold van 2 tot 5 c. per stuk. Paling werd weinig gevangen; de prijs was van 20 tot 55 c. per half K.G. De niosselvloot kou ook niet geregeld werkzaam zijn. Naar Bclgic werden weer eenige balen alikruiken verzonden; prijs f 2.25 a 2.50 per H.L. Scheveningen, 30 December. Heden avond was nog aan de markt eenc belangrijke partij stcurhnriug. van En geland door de „Dirk Johnnu aangevoerd. Zij werd voor het grootste gedeelte door den eigenaor voor f 9 a 9.50 per 1000 stuks opgehouden. Met eene volle lading haring kwam heden Van Engeland de schuit „Dirk en Jolinnna", sclir. M. vau der Zwam, vau den reeder J. Knoester. 31 December. Twee belangrijke partijen tersche visch, bestaande alleen uit schelvisch cn schol, waren van het Nieuwediep aangevoerd; de schelvisch bracht 15 tot 35 c. per stuk op, terwijl de schol van f 4 tot f 5 de mand gold, Vau Amsterdam kwamen aan 7 manden garnalen, waar voor f 6 per mand werd betaald een kordervisscher ving 5 manden garnalen, die voor f 4.tot f 5.50 per mand werden verkocht. Heden kwamen in publieken afslag 80,000 Transche ateurharingen, die f 7.50 lot f 7.95 per 1000 bedongen. Lowestoft, 29 December Er liggen alhier nogal enkele partijen stenrliaring, die door Holl. kooplieden zijn gekocht. Ten gevolge der groots vraag bleven dc prijzen op 8.10 tot 9 pi. st. Stettin, 30 December. (Haringberieht). Gelijk altoos in de Kerstweek was er uiterst weinig handel. De houding der markt bleef echter vast. Sardines onveranderd; er werd gevraagd voor 1887er 100 mark, voor 1888er 98 m. en voor 1889er 96 m. per snker. Landbouw en Veeteelt. Eenige belangstellenden in de internationale tentoonstel ling te Buenos-Ayres hebben eene waarborgsom bij elkander gebracht, om inlandsche paarden naar die tentoonstelling te zenden. waternimf aan zijn borst drukte. Langzaam stapte hij door het heldere water en droeg zijn bleeken last nog een paar schreden verder den drassigen oever op. „Dank je," zei Ruth en stak hem haastig de hand toe, „nu ben ik in een wip thuisEu te gelijker tijd hief zij met de linkerhand de lantaarn in de hoogte en lichtte hem in het aangezicht. Slechts kort duurde die scherpe monstering. „Haast je maar om officier te worden Adelborst is niet veel meer dan gewoon matroos, niemand heeft er- eerbied voor, en in Altingen wordt ge als zoodanig met den nek aangezien Ben je eenmaal luitenant, dan raag je me weerzien „Kom je dan nooit in de koutvesterswoning Elzenkoningin schudde met een ruk de loshan gende haren naar achteren. „Neen Mademoiselle Marion zegt, dat de menschen daar geen omgang voor mij zijn, ze hebben niet eens een bediende, die de koffie presenteert! Maar...." en Ruth scheen een oogenblik te overleggen „ik zal er eens heengaan, om de honden, weet je, Nimrod en Diana heb ik al lang zoo aardig gevonden. Boven dien kan ik doen wat ik wil, ik behoef niemand iets te vragen en geen mensch heeft me iets te bevelen, ik ben de eigenares van Altingen!" YVeêr speelde een trek van hoogmoed en eigenzinnigheid om haar lippen, daarop pakte zij de elzetakjes in haar jurkje bijeen en stak bem nogmaals de hand toe „Vergeet niet de negen kruiden bijeen te garen, wezenlijk er valt niet mee te gekscheren Vaarwel Norbert hield de kleine kinderhand een poos in de zijne. „Vaarwel," zei hij, „ik zal van u droomen, Elzenkoningin." Zij keek schielijk op en hij verbeeldde zich dat zij lachtedaarop knikte zij hem toe en keerde zich haastig om. „Goeden nachtklonk 't hem rog tegen. (Wordt vervolgd.) Maandag jl, hielden zij eene vergadering, waarop besloten werd 12 paarden uit te zenden, ui. 3 hengsten, 3 merriën beneden dc 3 jaar, en 3 hengsten en 3 meniën boven de 3 jnar. Deze paarden zullen in onze verschillende provin ciën worden aangekocht en voornamelijk zal er gelet worden op groote, krachtige dieren niet veel kniebeweging. Het plan bestaat hen omstreeks Februari a. s. weg te zende. Met den aankoop zijn belast de heeren H F. Bultman Hza., te Haarlemmermeer, cn P. A. Pauwen te Pannerdcn. Onderwijs en Examens. Amsterdam. Jl. Zaterdag is alhier gehouden de gewone vergadering der Gewestelijke Ver- eeniging in Noordholland van het Ned. Onder wijzers-genootschap. De heer P. H. van der Leij, uit Haarlem, presideerde; 13 afdeelingen waren vertegenwoordigd door 22 afgevaardigden. Als verblijdend teeken wordt gemeld de weder oprichting van eene afdeeling Terschelling. Pur- merend wordt aangewezen als plaats der eerst volgende vergaderingZaterdag voor Pinksteren. Goedgekeurd wordt een voorstel van het bestuur om tot wederopzeggens f 20 's jaarlijks als sub sidie te verleenen aan het „Schoolmuseum". Tot leden van het gewestelijk bestuur worden gekozen de heeren S. Baert en H. Kroese te Amsterdam. Daarna wordt door J. S. Franken, van Wijk aan Zee, ingeleid het onderwerp: „het aanvankelijk aardrijkskundig onderwijs op de lagere school." De heer Joh. S. de Groot, uit. Buiksloot, volgt met eene voordracht„de fabel dienstbaar ge maakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens, de zedelijke vorming en de opleiding tot christelijke deugden van het kind." Ten slotte besprak de heer I. F._ Grundlehrer uit Alkmaar de vraag: heeft de „Ned. Openbare Onderwijzers- en Hoofdonderwijzers-vereeniging" reden van bestaan naast het Ned. Onderwijzers- Genootschap? Sommigen meenenvanja, anderen van neen. De inleider betoogt het laatste, sinds beslist is, dat in het „Ned. Onderw.-Genootschap" ten opzichte van het stemmen en het voeren van het woord dezelfde rechten verleend worden aan onderwijzers en hoofden van scholen. De heeren Beekman en Schook oordeelen het bestaan van de bedoelde Vereeniging daarentegen wel degelijk verdedigbaar met het oog op de speciale belangen der onderwijzers, niet-hoofden van scholen. De heer Gerhard meent dat afzonderlijke vereeni- gingen van onderwijzers als die hier bedoeld worden, van zelf ophouden zullen te bestaan als inderdaad het beginsel van allen, die bij het onderwijs zijn één is, ten volle ook door het Ned. Onderwijzers-Genootschap gehuldigd wordt. De voorzitter doet wèl uitkomen, dat het „Nederl. Onderw.-Genootschap" geen scheiding maakt tusschen onderwijzers en hoofden van scholen. Het belang van ons volksonderwijs is voor het genootschap het eenige en het hoogste. Eene conclusie wordt niet genomen. Benoemingen, enz. Bij koniuklijk besluit zijn benoemd: tot hoogheemraden van den Hondsbossclie en Duineu tot Pelten, vanwege den Kavel Schagcv- en Niedorperkoggen, de heer J. Breebaart Kz cn vanwege den kavel Waterland, de heer mr. II. J. Smit tot heemraad van den polder Westzaau de heer P. Vecnis. Bij beschikking van den minister van Binnenlandsohe Zaken van 31 Dec. jl., is voor het jaar 1890 benoemd lot secretaris bij den Geneeskundigen Raad voor Noordholland de heer dr. J. P. Berdeois vau Berlekom, te Middelbujg. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 5 Jan., voorm. 9.30, te Oudesluis, ds. Fetter. Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 5 Jan., voorm. 9 uur, te Valkoog, ds. Mühring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 5 Jan., nam. 1.30, te Eenigenburg, ds. Versteeg, pred. te St. Pancras. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe Zondag 5 Jan., voorm. 9.30, te Zuid-Zijpe, ds. van Calcar. Noord- en Zuid-Zijpe. 5 Jan. ds. Fetter, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 12 Hobus, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. 19 te Gempt, Schagerbrag voorm. Burgerbrug nam. 26 Brpn, Schagerbrug nam. Burgerbrug voorm. Wieringen. 5 Jan. ds. Bommezijn, W. D. vra. d. O. D. nra. 12 v. Kluyve, d. O. H. D. 19 Fetter, H. d. O. 26 Mühring, d. O. H. Buitenland. Engeland. Volgens de „Central News" wordt Engelands ultimatum in de Zambesi- quaestie aanstaanden Donderdag naar Lissabon verzonden. Inmiddels heeft Portugal reeds aan een eisch van lord Salisbury voldaan door Serpo Pinto terug te roepen, die naar Lissabon komt. De „Herald" meldt, dat zijn correspondent te Lissabon een „intervieuw" bij koning Carlos heeft gehad, en dat deze geneigd schijnt te zijn om aan Noord-Amerika eene scheidsrechtelijke uitspraak in het geschil met Engeland op te dragen. Duitschland. Het „Berliner Tageblatt" bevat een telegram, hetwelk uit Zanzibar is afge zonden en waarin gemeld wordt„De expeditie van Peters is niet neergesabeld, maar, volgens zooeven alhier ontvangen berichten, op marsch tusschen het Keniagebergte en het Barengomecr. In Witu is alles rustig." De drie oudste zoons van den Duitschen Keizer ontvingen met Kerstmis elk van den Sultan van Turkije een fraai zadel van blauw fluweel, rijk versierd. Portugal. Over den dood van de Keizerin van Brazilië wordt nog gemeld, dat de doctoren, die jl. Vrijdagavond een consult hadden, den toestand toen reeds als hopeloos inzagen, maar dit niet aan den Keizer mededeelden. Dinsdag morgen, even vóór elf uur, voelde de Keizerin haar einde naderen; op een vraag of zij een priester begeerde, zeide zij„ja, maar roep eerst den Keizer; vóór alles wil ik van hem afscheid nemen." De geneesheer zond twee bedienden uit ójn den Keizer en een priester te halen; de' laatste passeerde juist langs het hotel, werd ge roepen en vervulde zijn treurigen plicht. Andere autoriteiten moesten uit de kerk gehaald worden, waar juist de kroning van den Koning van Portugal door een Te Deum gevierd werd. Toen de Keizer gevonden was en naar het hotel terug keerde, onnundig van de reden van hgt opont- bod, was het treurige nieuws reeds op straat bekend. In het hotel gekomen, vond de Keizer allen in tranen, zoodat het bijna overbodig was hem het gebeurde mede te deelen. De Keizer was zeer bedroefd, vooral in het eerste oogen blik toen hij weêr bedaard was, gaf hij bevel het gebeurde voorloopig te verzwijgen, ten einde de feestvreugde van het volk niet te storen. Ondertusschen was het nieuws reed? in Lissabon bekend, waar het een diepen indruk maakte. Rusland. De in het buitenland verspreide geruchten omtrent onwelzijn van den Czaar zijn volslagen ongegrond. De Czaar deert niets. Italië. De Paus heeft jl. Maandag in het consistorie eene allocutie gehouden. Z. H. ver klaarde met levendige droefheid te zien, hoede tegenstanders niet ophouden de Kerk in Italië te bestrijden. Als bewijs voerde hij de jongste redevoering van Crispi aan, terwijl hij tevens "herinnerde aan de manifestatie ter eere van Giordano Bruno. De Paus herhaalde, dat slechts het herwinnen van het wereldlijk gezag de noo- dige vrijheid en onafhankelijkheid van het Pausdom verzekeren kan. Heftig '.bestreed hij het op 1 Januari in werking tredende strafwetboek en het wetsontwerp tot hervorming der lief dadige stichtingen. Transvaal. De kommandant-generaal der Republiek plaatst in de bladen een warme op wekking tot het bijeenbrengen van gelden, ten einde een gedenkteeken op te richten voor Piet Retief, den leider van den eersten trek, na de annexatie van de Kaap door de Engelschen. Het gedenkteeken zou worden opgericht ter plaatse waar Retief vennoord en begraven is. Het besluit tot oprichting werd reeds vroeger op een bijeenkomst van bewoners van Transvaal, den Vrijstaat en Natal genomen. Noord-Amerika. De griep heerscht thans ook hier te lande, vooral in dén Staat New-York waar 50,000 peresnen heeten aangetast te zijn. De bloedige botsingen tusschgn negers en blanken nemen in de zuidelijke staten toe, vooral in Zuid-Karolina.' Verscheidene blanke inwoners van Barnwell werden oogenschijnlijk zonder aan leiding verraderlijk door de zwarten vermoord. Zes zwarten spanden samen om zekeren hoog- geschatten burger met name Martin ,te dooden. Zij werden na den moord gearresteerd, en hun -boevenstuk vergiamde dé blanken dermate, dat zij den kerker openbraken, de gevangenen er uit haalden en acht negers lynchtendaarna vaardigden de blanken een manifest uit, waarin zij al dc moorden op blanken opsomden, ten einde hunne daad te rechtvaardigen. De gouver neur zond troepen, om verdere uitspattingen van den ransenhaat tegen te gaan. Uir San Salvador wordt gemeld, dat er eene omwenteling heeft plaats gehad in het departement Cuskaland; dat generaal Rivas. aan het hoofd der beweging slaat en over eêne aanzienlijke t oepenmacht beschikt; en dat dc regeering der republiek 8000 man zendt om de beweging te onderdrukken. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins F r c; d e r 1 k (s.), arriveerde 31 Dcc. van Batavia te I Jrauiden. Voorwaarts (s.), arriveerde 31 Dec. vnn Amsterdam te Batavia. Burgemeester den Tex (s.) van Amsterdam naar Batavia,; arriveerde 31 Tec. tc Padang. Gemengd nieuws. Den 26 December 11. vertoonde zich te Bergen een hond, die andere dieren, welke zich op zijn weg bevonden, trachtte te. ver scheuren. Dit gelukte hem o. a. met een paar eenden en een hondje, terwijl een andere hond deerlijk gebeten werd. Men waande dus met een door dolheid aangetasten hond te doen te hebben en slaagde er in het beest te dooden. Een onderzoek door de L heeren Hengeveld en Raven, deskundigen, den 28 Dec. ingesteld, leidde tot de uitkomst, dat hier niet aan dol heid gedacht kon worden. Zooveel te beter In de buurt van de Bloemgracht te Am sterdam werd verleden week het volgende overlij den-bericht door den aanspreker B. niet in kostuum verspreid „Heden overleed mijn trouwe vriend Boy, na een langdurig en geduldig lijden in den ouderdom van 12 jaren. Amsterdam, 23 Dec. 1889. G. C. Roos. Bloemgracht 53. Verzoeke van rouwbeklag verschoond të blijven." Deze mededeelirgj met zwarten rand omlijst," had betrekking op den in die buurt overbeken- den hond van den heer R., welke'Dinsdagavond zou begiaven worden. Toen ten negen uur een met 2 bokken bespannen wagentje met brandende lantaarns voor het huis van den heer R. stilhield, was al spoedig zooveel volk op de been, dat het raadzaam werd geoordeeld de met schroeven gesloten kist, met den hond er in en een krans er op, niet voor het sterf huis op het wagentje te plaatsen. De equipage vertrok derhalve zonder de kist, welke later door den aanspreker B. onder den arm genomen en bij de Raampoort op het wagentje gezet werd. Alsnu werd de tocht voortgezet en had de begrafenis plaats in het tuintje „De Vriend schap" op het Steenpad. Apeldoorn. Jl. Dinsdagavond half zes is op het paleis „Het Loo" een begin van brand ontstaan. De schoorsteen van de ver dieping, gelegen vlak^boven de vertrekken, wel ke door Z. M. den Koning bewoond werden, is in brand geraakt, zoodat de vlammen er zichtbaar uitsloegen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2