Aan houders der Preraiebon „de Rookende Amerikaan", Op N°. 14331 Depots van Thee, M. Ravenswaay Zonen, De schoorsteen is dag en nachf' werkzaam en dient om hét badwatër op 'temperatuur te houden. Door spoedig en krachtig optreden der aan wezigen was de brand spoedig met water en extincteurs gebluscht. De Koning en de Koningin h'elien zich zeer kalm, zoodat het diner 'op den gewonen tijd kon doorgaan. „Velen mijner collega's," zoo schrijft een onderwijzer in de „Preussische Lehrer-Zeitung," „zal het zeker aangenaam zijn, een afdoend middel tegen de verschillende soorten hoest te leeren kennen. Niet alleen in mijn gezin, maar ook bij mijn leerlingen is het mij gelukt, door een uiterst eenvoudig en goedkoop middel, zelfs den kinkhoest in weinige dagen te genezen. Gewoonlijk heet het bij den kinkhoest: „Hij móet zijn tijd hebbendaartegen helpen geen geneesmiddelen." Mijn ervaring weerspreekt in- tusschen die bewering. Het afdoend middel tegen hoesten is een aftreksel van haverstroo, dat men zich zelfs in de -armste hutten kan verschaffen. Men snijdt het droge en zuivere stroo van de gewone haver (Avena Satïva) tot haksel en kookt dit in een weinig water. Men verkrijgt dan een. bruinachtig aftreksel, waarvau de kleur iets lichter is daa die van koffie. Voegt men er wat suiker:bij, dan verliest het nat ziin Hauwen smaak. De hard nekkigste hoest moet voor dit eenvoudige middel reeds in 3; a 4 dagen wijken. "Dit aftrèksel heeft bovendien het -voordeel- boven andere geneesmiddelen, dat men het op eiken leeftijd gemakkelijk kan verdragen. Zelfs tegen strottenhoofd-catarh de ksvafil, die zoo dikwijls voorkomt bij de onderwijzers h— wordt dit middel met goed gevolg aangewend." Naast de gevaren van de bovengrondsche geleidingen voor electrisch licht, in de laatste weken herhaaldelijk in Amerika aan den dag gekomen, heeft men thans het gevaar van onder- grondsche geleidingen leeren kennen. Een lek in een gasbuis deed onder den grond een op hooping van gas ontstaan, dat door een electri- schen kabel ontplofte. Het plaveisel werd over verscheidene meters omhoog geslagen, terwijl een groote vlam uit den grond sloeg. Tegenwoordigheid van geest. Een jong meisje, Betty Emons, wandelde langs den spoor- Sveg voorbij Birmingham (Alabama). Zij zag, dat een rail was weggenomen en hoorde een trein aankomen. Zij begreep, dat een ramp on vermijdelijk was, indien de trein niet stopte, scheiirde de rood flanellen jurk, die zij droeg, aan stukken en zwaaide met de flarden. De machinist begreep, dat er onraad was en de trein kon gelukkig tijdig stoppen. Toen de reizigers' vernamen wat er gebeurd was, hielden zij een collecte, waarvan zij de opbrengst aan het jonge meisje aanboden. De proef, wélke óp Kerstdag genomen is met het onderzeesche vaartuig van den Spaan- schen Marine-officier Isaac Peral, kan als uitste kend geslaagd worden beschouwd. Om 9 uur des morgens "verliet de. „Peral", zoo genoemd naar den uitvinder, het arsenaal van Cadix, in tegenwoordigheid van duizenden personen en gevolgd door verscheiden andere schepen, o. a. de „Reina Cristina," uitgerust door het Madrid- sche dagblad „El Imparcial.'-' In-volle zee had de gedeeltelijke en totale onderduiking en het voorstoomen onder water plaats, alles met even goed gevolg, ook wat de snelheid van beweging aangaat. Het was vier uur' toen de „Peral" in de haven terugkeerde; in dien tijd had het schip gedurende drie en een half uur geen ge meenschap gehad met de buitenlucht; meer dan twee üur had het zich voortbewogen met slechts eene handbreedte van den toren boven water, en veertig minuten lang was het geheel ver zonken, in welken tijd het bijna vier mijlen af legde. Met oorverdoovende hoera's werd Peral bij zijne terugkomst begroet door meer dan vier duizend personen, die hem aan den oever op wachtten, nadat hem reeds van alle in de haven liggende schepen welverdiende hulde was ge bracht. Geheel Cadix verkeerde in opgewon denheid, en de „submarino" was het onderwerp van allé gesprekken. Namens Edison heeft diens vertegenwoordiger té Weenen, de heer Wangemann, met toestemming des Keizers aan het dochtèrtje van de kroonprinses weduwe, aartshertogin Elisabeth, eene sprekende pop ten geschenke gegeven. Toen hij gevraagd had, wat de pop spreken moest, ontving hij van. 's Keizers jongste dochter, aartshertogin Marie Valeria, een 12-regelig gedicht óver het Kerstfeest; dit werd naar New-York gezonden, door een Duitsch meisje aldaar voorgelezen en door de phonograaf opgevan gen. Men behoeft nu slechts op eene veer te druk ken, en de pop zegt met onberispelijke juistheid het versje der aartshertogin óp. 332ste Staatsloterij. Vierde klasse. Prijzen vnn f 69. (Bchoorenclc bij de eerste lijst.) Wo.erk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) 1 B Windrichting Barometer mM. Thermometer Cs. 8 P en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 1 2 2 12 8 12 7,zo. oln. oost 1 Kg. 0.5 0.5 773.10 f 12.90 768781 8.58 767.00 f 6;80 -1.6 1 -4.7 - 3.6 -5.7 - 3.6 - 6.7 December. 1 P Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 1 .2 2 12 8 12 100 100 100 Dikke mist, vorst mooiw. i id. I id. j( Vlak. id. id. 16639 19304 16711 19310 16712 19323 16S24 19327 16853 19355 16872 19371 1687? 19397 16876 19434 1-6915 19443 17017 19451 17026 19458 17044 19470 17070 19474 17158 194S4 17245 19535 1-7282 19557 17283 19568 17292 19573 17293 19576 17371 19608 17405 19646 17412 19653' 17420 19738 17449 19743 17454 19744 17474 Y9.ZÏ7 17476 19763 17519 19769 17014 '19816 17696'19833" i7698 Ï9S57 17726 ,19879 '17783 '10069 17802 V9970 .17816 19992 17887 (20.QQ2 17899 20025.; Ï7§28 20046 37929 20072 17936 200S2 17992 20099 18005 20109 18027 20146 18030 20149 18048 20173 18112 20174 18152 20175 18157 20236 18226 20264 18230 20287' 18246 20289 18253 20295 18281 20308 18284 20326 18286 20345 18315 20374 18346 20386 18363 20401 •18391 20408 18412 20417 184i4 20476 18470 20496 18489 20508 1863S 20514 18673 20527 18697 20575 18810 20601 18837 20635 18818 20679 18931 20691 18995 20728 19033 20743. 19042 20762 19046 20793" 19061 20810 19070 20827 19072 20850' 19 J 41 20.866 1915!) 20S0S 19189 20919 19200 20993 19213 Van 31 Dcc. op Jan. gevroren 15 mill. ijs en van 1 op 2 Jan. 11 roill. ijs. De gemiddelde declinatie van de magneetnaald ten westen namiddag 2 uur bedraagt over de maand Deeember 15» 21' 38', 64 2334 4770 7099 9650 11S11 13937 66 2370 4983 7136 9709 11812 13947 71 2378 4984 7147 9730 11845 14035 167 2456 5063 7152 9740 11853 11037 192 2163 5071 7154 98 tö 11869 11045 202 2502 5074 7155 9830 11879 11056 203 2513 5090 7105 9832 11892 140S2 209 2534 5156 7166 9834 11895' 14002 214 2623 5182 7220 9S44 11924 14128 223 2636 5250 7223 9S79 11965 14188 238 2692 5257 7237 9925 11971 14152 251 2693 5273 7321 9929 11982 14227 284 2752 5277 7371 9932 11985 14240 301 2764 5313 7373 9979 12002 14272 345 2/72 5405 7392 9989 12154 142S0 352 2798 5414 7403 10001 12160 14307 398 2829 5426 7534 10008 12171 14325 492 2841 5427 7653 10011 12183 14387 496 2881 5515 7088 10056 12236 14450" 497 2890 5520 7718 10069 12238-14500 535 2972 5522 7794 10079 i2243 14515 549 3002 5533 7806 10084 12265 14551 577 300:3 5599 7827 100S9 12274 14562 620 3018 5618 7856 10116 12310 14652 621 3047 5626 7864 10123 12352 14659 653 3116 5635 7871 10143 12372 14693 710 3127 5642 7884 10154- 12443 "14720' 762 3131 5682 793S 10336 12462.14740 765 3£25 56S3 7961.10375 12464 14760 810 3242 3691 7995 10377 12515 14775 822 3298 '5709 8Q64 10387 12569 147*93 .830 3338 5727 8071 10415 12571 14863 832 3408.57668078.10433 12585 14932 842 3419 n7.7d 8082:10491 12624 15618 858 3426 5783 8157. 10492 13636 15036. 865 3447 5803.8184 10495 12662 15041 892 3476 5864 8197 105ÖÓ 12668 15Ö67 921 3485 5874; 8202 "10519 12687 15081 948 3511 "5878 821M05 42 1 272115109 951 3520 5881 8283 -10565 1272? 15-164 955 3529 5897 8294 1056S 12743 iölö5 962 3539 5907 8298 10588 12799 15300 993 3554 5994 8328 10661 12823, 15,313 1103 356 4 6142 8344 10717 12863 15402 1131 3592 6189 8346 10732 12907 15429 1257 3661 6203 S382 10738 12972 15304 1263 3662 6284 8433 10796 12995 15526 1298 3679 6297 8462 10801 13011J 15510 1345 3710 6307 8540 10849 13030 15549 1357 3733 6317 8547 10861 13036 15644 1359 3744 6333-8575 10893 13070 15755 1370 3766 6337 8626 10905 1308 4 15S30 1387 3798 6357 8673 10943 13117 15844 1429 3830 6366 8688 10967 13132 15871 1439 3838 6367 8755 10973 13192 15877 1474 3841 6374 8782 10991 13224 15903 1487 3890 6377 8812 11057 13227 15914 1508 3933 6388 8822 11065 13306 15976 1513 3973 6399 8830 11167 13309 15995 1539 4023 6412 8878 11184 13362 16014 1549 4027 64318924 11219 133S8 16020 1567 4052 6434 8955 11220 13394 16021 1633 4098 6511 9034 11265 13395 16027 1635 4146 6548 9038 21282 13442 16035 1640 4173 6554 9042 11322 13505 16050 1677 4196 6582 9046 11345 13529 16111 1695 4209 65S6 9055 11384 13548 16143 1725 4291 6635 9145 11390 13593 16172 1813 44ÓS 6706 9148 11427.13608 16220 1822 4424 6782 9346 11482 13609 16224 1879 4433 6798 9347 11498 .13678 16306 1977 4444 6810 9390 11502 13695 1639? 2020 4458 6825 9415 11505 13728 16408 2025 4542 6888 9417 11554 13737 16418 2098 4568 6904 9451 11680 13782 16434 2204 4597 6930 9458 11718 13803 16461 2233 4641 6946 9461 11735 13811 16475 2250 4642 6973 9486 11748 43848 16482 2282 4681 6994 9559 11752 13872 16518 2305 4684 7016 9565 11757 13895 16552 2316 4705 7Ó44 9598 11768 13914 16556 2327" 4732 7046 7403 11769 13923 16607 Tweede lijst: No. 13959 f 25000, No. 14331 f5000, Nos. 17914 en 18846 f 1500, Nos. 6813 en 19400 f 1000, Nos. 2454, 8121, 17265 en 19618 elk f 400, No. 10821 f200, Nos. 3895, 7215, 12423, 12899, 18283 en 20243 elk f 100. Prijzen van f45: 10 2640 5161 7369 9635 12144 14110 16488 18891 29 2664 5196 7374 96-12 12158 14119 16491 18834 97 2674 5213 7429 9691 12184 14129 16505 18969 100 2681 5227 7450 9717 12218 1413G 16508 19005 106 2777 5309 7466 988112234 14198 16623 19017 109 2779 5394 7489 9934 12237 14218 16668 19020 176 2925 5401 7406 9950 12287 14294 16§67 19038 200 2951 5403 7568 9963 12317 14305 Ï66S7 19077 226 2995 5413 7581 10030 12345 14286 16690 19125 274 3012 5422 7589 10044 12387 14414 16713 19133 278 3012 543t 7610 10062 12441 14432 16737 19149 293 30SQ 5462 7648 10073 12158 14517 16S30 19171 311 3200 5472 7669 10029 12184 14599 16S95 19202 364 3239 5432 7.783 .10128 12218 14610 16913 19208 406 8326 5505 7898 10130 12234 14679 16958 19221 490 3341 5507 7928 10144 12237 14700 16970 19231 573 3345 5557 7965 10272 12287 14710 16979 19247 612 3388 5568 7980 10296 12317 14716 16998 19267 614 3427 5587 7987 10320 12345 14731 17012 19271 675 3452 5590 8070 10366 12337 14792 17040 19324 697 3498 5603 8207 10369 12441 14S80 17082 19344 709 3522 5621 8219 1037g 12507 14913 17104 19351 .793 3573 5670 8231 10384*12521 14953 17117 19354 897 3577 5680 8232 10405 12522 15004 17154 19445 902 3601 56S4 8216 10406 12528 15012 17172 19524 944 3604 5701 8255 10431 125.25 15058 17184:19552 965 3619 5707 8263 10451 12542,15042 17203-19550 1017 3645 5800 8272 10540 12543 15052 17222 19595 1035 3673 5875 82G0 10592 12547 15076 17231 196LV 1048 3676 5901 8293 10682 12598 15J.00 17,259 19671 1060 3797 5989 8297'10701 12602 15212 17-335 19745 10S0 3721 5999 8300 10703 12617 15°52 17336'19751 ,1147 3723 6Q07 8312 10757 127121 1-6256-1-7301 19770 1162 3753 6047 8868 10759 12716 15293 47378.19801 *1179 3780 6063 8372 10782 12717 15312 17495 19833. 1204 3793 6088 8435 10800 12723 15322 17533.19841 1217 3840 6099 8578 10803 12725 15335 17581 19855" 1221 3892 0110 8493 10842 12750 15347 17609 19874 1237 3946 6174 8531 10846 13773 15350 17625-19878 1245 3993 6198 8535 10854 42780 15399 17640 19909: 1428 3003 62''7 8567 10850'12?96 15436 17680 19919 1451 3991 6216 8637 10893' Ï279ri5465 17/84 19939 1503 4026 6221 8652 10958 12832 15502 17714 19962 1520 4041 6286 8068 10978 12844 15509 17751 19990 1524 4067 6291 8074 10990 12901.15517- 17752 20073 1528 4073 6354 8706 11004 12912 15538 17807 20il3 1610 4074 6356 8752 11020 12923 15553 1?833 20124 1628 4104 6385 8788 11028 12971 Ï5597 17875 20144 1652 4125 6392 8844 11039 13053 15612 17875 20165 1722 4126 6418 8852 11069 13055 15634 17877 201SG 1767 4132 6447 8853 11168 13059 15668 17922 20194 1784 4153 6489 8870 11189 13066 15720 17976 20198 1786 4178 6497 8S90 11336 13078 15174 179S4 20: 1862 4211 6501 8912 11340 13130 15746 18078 2028 1902 4225 6509 S938 11347 13232 15750 1SQ84 20404 1963 4242 6578 8953 11378 13252 15812 18031 20420 1091 4297 6703 8956 11428 13333 15846 18094 20431 2010 4800 6716 8969 11432 13363 15915,18095 20485 2053 4322 6731 9017 1H03 ,3381 13918 18114 20495 2097 4378 6772 9040 11510 13436 15938 18132 20510 2089 4437 6780 9047 11605 13527 15061" 18142 20513 2150 4517 6800 9053 11647 13531 15989 18154 20558 2152 4585 6S67 9078 11670 13541 16011 18224 20562 2J54 4621 6879 9101.11S36 13564 16032 18341 20576 2167 4632 6939 9130 11870 13572 16034 18350 20577 2185 4662 6911 9104 118?3 13642 16161 18107 20579 2206 4670 6979 9166 11880 13746 10087 18480 20580 2224 4692 7002 9169 11887 13749 16067 18516 20637 2234 4722 7000 9177 1910 13751 10UQ 18529 20038 .2288 2287 2292 2330 2399 -2100 2436 2455 2531 2537 .2545- 2557 ■2587 2620 4746-7017 4795 7058 4830 7100 4364 7«35 4 872 71-'3 4896*7191 4953 7242 4980 7249 5033 7255 5053 7263 5057 7279 5093 7289 5114 7298 5151 7343 9191 11922 9200 11932 9222 11947 9279 11948 9320 11996 9345 12007 9369 12019 9412 8303 li 9lS3 12036 5901 12044 5918 12053 9526 7-068 9613 12085 9615 13Ö95 13772 13790 13809 13814 13839 13863" 13886 13918 13924 13961 13990 14001 14017 14028 16150 16211 16238 16266 16278 16307 16334 16338 10341 16370 16387 1641? 16430 164-19 18606 20703 18610 20715 18617 207)6 1863:3 20749 18669 20772 18075 208t2 18700 20852 18766 20863 18773 20870 18807 20S74 18811 20880 18822 20941 18828 20963 18844 20973 Marktberichten. .Texel, 30 December. De Veepvijzen waren als volgt vette Koeien f 185 a 230, Melkkoeien f 150 a 200, Kalf- vaarzen f 150 a 195, Geldekoeien f 110 a 140, nuchtere Kalveren f 6, Fokschapen *f 30 a 32, Werkpaarden f 150 n f 190, oude Paarden f 65 'a 80, Biggen f 7.a 9.50, alles per stuk; vette Varkens 22 a 23 cenl per half kilogr. Texel, 30 December, .rKip-eieren f 5 a 6 per 100 st. De verzending bedroeg ruim 1500 stuks. Flooi f 14.— per 500 kilogram. Wilsters 3,0 cent, wilde Eenden 80 a.9.0 cent, Talingen 40 n 45 cent, Hazen f 1.50 a 1.75, grauwe Ganzen f 1.50, alles per stuk. Koehuiden 22 cent per half kilogr. Paardenhuiden f 8 a 9, Schapenhuiilen f 2.a 2.25 per st. Alkmaar, 30 December.Aanvoer en prijzen: 5 Koeien, f 200 a 250 81 vette Kalveren, f 40 a 110 14 nuchtere dito, 16 a 22 4S6 Schapen, f 20 a 4022 magere Varkens, f 15 a 18, ulles per stuk; 178 vette Varkens, 42 "a 53 o. per K.G. Edam. In 1S89 werden alhier aangevoerd.3083 stapels .Kana; .warende 667,740 pond. Purmerende, 31 December: -^ilangèvoérd 141 sfnpels Jdeinc Kaas, f 3.2.50, 6 stapels middelbare f 32 en 1 stapel 'cpmmjesjci-f 32 per 50-kilogr. 854 kilogr. Boter. Grasboter f.jlja. n .120 per kilogr.; Kip-eieren f 4.75 a 5.50 per 100 stuks. 108 "Runderen, stng, prijshoudend; 5 Stieren; 21 Paar; den; 87 vette Kalveren, 70 a 90 ceut per kilogr., stug; 85 nuchtere dito, f 10 a 24, matig; 186 vette Varkens,' '40 a 52 cent per kilogr, vlug; 25 magere dito," f I4al8, stug; 143 Biggen f7 a 12, stug; 33S4 Schapen, stug, prijshoudend; 67 Ganzen, f 4.a 4.50, 21 Zwanen, f8.75 a f 10.per stuk. Haarlem, 27 December. Koeien, f 1.50, vette Schapen, fl3-en nuchtere Kalveren f9 a 15-per stuk. 'Amsterdam, 27 December. Margarine kalm, met 'geTcgélden omzet tot ietslagere prijzen. "Pijnc 2a\len. Voor Knrweizaad bleef cenige vraag bestaan andere artikelen slechts bij kleiuigheden verhandeld. De notèeringen zijn van: bruin Mosterdzaad f 27 a 25, geel jd. f 19.50 a 17.50 en Kanariezaad f 10.25 a 10. per 100 K.G.Knrweizaad *88r f 10.25, idem '89r f 10.25 blauw Mnanzaad '89 f 12.n 12.50 per 50 K.G, alleen voor prima gezónde kwaliteit, inclusief baal. Aifisterdam, 30 December, rKoolzaad op 800 KG. 'OHe stil. iiijnzand lusteloos. Rönpolie (lauw: vliegend per 100 KG. f38,50, 37.50, 1°. Mei f35, 35,124. '■'Lijnolie prijshoudend; vliegend per 100 KG. f22.50, 22,25, 1°. Jan. f22, 22.12$ 1°. Jau.-Mei f 22.25, 1°. Juni- Aujrt f22.87J, 22.75. Raapkoeken f 72 a 94 per 1040. Lijnkoeken f9.n 12.25 per 104 stuks. Aangevoerd418 Itunderau, lc qual. 73 a 78 cent, 2e qual: 68 cent, 3e qual. 58,ceut per KG. Melk-enKnlfkoeien f 140 n 260 per stuk; 40 nuchtere Kalveren f8-a 13 en 238 vette Varkens 50 a 54 cent per KG. Prijzeu der Aardappelen: Priesehe Dokk. Jnmrneu f2.30 a 2.5Q, idem Fran. f 2.20 a 2.10,' idem Eng. f 1 75 a 1.80, Zecu/y,. Spuisclie f2.40 a 3.50, idem'Flakk. f 2.25 a 2.50, Geld,- blauwe f2.— a 2.10 en Pruis. Hamburgers f3.70 a f 3.80, alles per HL. Amsterdam, 31 December. -Rogge op levering vast, Maart .f 152, 153, 154, Mei f 152, 153, 154. Koolzaad stil. Raapolie vdst; primo Mei f 35.50, 35-75. Lijnolie iets booger; lo. Jan. f 22.12$, lo. Maart-Mei 2?.75, lo. Juni-Aug. f 22.871, 23. Prijzen der Aardappelen: Friesche Dokk. Jammen f2.30 f .2.50, id. Eraaeker f 2.20 a 2.40, id. Engclsuko f 1.75 a f 1.80, Zeeuwsche .spuische f 2;40 n 3.50j id. Flakk. f 2.25. a .2.50, Geld. Blauwe f 2.a 2.10, Pruis. Hamb.- f 3.7Ö. a 3.80, alle3 per hectól. Londen, 30 December. Aangevoerd2200 Rundercu, 2/4 tv 5/-; 6000 Schapen en Lammeren, 4/4 u 6/8, 50 Kalveren, 3/9 a 5/6 20 Zwijnen, 4/4 a 5/6. Burgert ij ke Stand van: Helder, van Dinsdag tot Donderdag. GehuwdW. F. Beerman en Mos Bevallen J. Diedeiïliovcr, geb. Lastdrager, D. D. E. v. d Hoeven, geb. Raat,- Z.' -A. Jankuegt, géb. Watzes, D. M. E. Louw3, geb. Siebes, Z. Overleden W. v. d. Ben, geb. Wigman, 52 j. J. v. d. Plaat, 43 j. Zijpe, van 20 tot 29 December. GelwiwdA. Koster, weduwn. 'v. G. Borst, winkelier, 53 j„ won. te. Sehagen, en T. Dekker, wed. v. P. Veuger, 50* j. C. Warnaar, joukin., winkelier, 22 j., en P. de 'X-eéüvv; jouged., 21 j. GeborenAafje, d. v. J. van Hoogvorst en T. van Lienen. Maria Christina, d. v. J. Smit en A. StroopcK Anna, d. v. K. Sneekes én G. Van dén Berg. Agnes Alida, v. A. Bruin en A. de Wit. Sehagen, van 25 tot cn met 27 December. Gehuwd: 1'. Borst en D. Breed. B. Serné en M."Denijs. Geboren: Aric illem, z. v. K. Verhcus cn G. Konijn. OverledenM. O. Huiberts, 4j. cn 2 m. Medemblik. GeborenElisabeth, d. v. P. Baars en S. vau der Meer. Overleden: Geertje, d. v. J. Baars en P. de Vries, 48 j. A.-il-.'A^dagor, wed. v. W. Harms, 63 j. Andijk, •iGcbirön:' Maartje, d. v. P. Brouwer en D. Zee. Aric, zf,.v. l£. Bpkker en O. Kamp. /Ovcij'leden Elisabeth, d. v. J. Bakker en N. Bierman, 6 j. i,:.. Oosterblokker. GetrouwdP. Ruiter, wcdnwn. van A. Ruiter cn A. Kui per, wed, van J. Swngerman. Géborén": Margaretha, d. ;v. K. Dekker Pz. en P. Ridder. Trijntje, d. v. P. Kocdooder en I. Timmerman. Cornelis Jo- hanncS,- hl v. J. Blauw en Dl Sjorps. Pieter, z. v. G. O. van Leiden en. T.. Haan. Klaas, z. v. P. Broertjes en G. Nierop. Jacqb: Dirk, z. v. J. Peetoom-en K. de Beurs Overleden Jan, z. v. P. .v. - d. Gnlik en C. Dcgeling 1 j. en '3 ni. G. Kocdooder, cchtgen. van K. v. d. Lee, 49 j. -G. &ohs, cchtgen. van P. v. Stralen, 69 j. Bovenkarspel. Overleden: Panlns, z. v. P. Silver en G.. Kruk, 5 j. Cornelis, z. v. V: de Wit en A. Visser, 14 j. Enkhüizen. OhderttouwdP. Verschuren cn F. YerLerne. GeborenOukjé, d. v. IJ. Loots en M. W. Watses. Ja- roba, d.:v. J. Slok eu J. Slmons. Veronica Theodora, d. D.' J. Hansen en D. Lap. AnDe; z. v. J. Blom on G. Dral. Cornelis, z. v. P. NoorJeloos eu A. Groot. Jacob, z. v Lub ett H. Kóuwcnhovcn. August, z. v. Anua Loots. OverledenJohanues, z. v. J. Brouwer en T. Schouw, 5 j. Hillegouda, d. v. H. Kofmau en C. Bezaan, 9 m. Die- wertie, d. v. T. Visser en D. Buis, 11 m. Petronella, d. H. Brouwer en G. de Graad", 6 m. N. Boendcrmaker, wed. van D. J. vnn ltijneveld, 76 j. Jacobn, d. v. J. Schenk en A. de GraalF, 2. j. Johanna Ludowina, d. v. J. de Vries en T. dé Jóng, 7 j. Lieuwtje Antje, d. v. J. de Wit en T. Kuiper, 3 j. Dirk, z. v. D. Lub ea O. "Visser, 3 j. Albertua Johanues, z. v. G. Palbcrg cn V. Hansen, 15 m. Hcndrika, d. V. J, V»n Vepu en H, Greiner, 5 m. Frané, z. v. J. de Wit en J. L. F. Dukc-r, 3 j. Tonnis, z. v. D. Lub en G. Visser^ 15 m, Klaas, z. v. J. Fijrna en A. Krijger, Laatste berichten. 3 Jat Brussel, 1 Januari. In paleis des Konings te Laekei een Brand uitgebarsten, waarbij a. collectiiiu ziju verloren gegaar Alleen de vertrekken des Konings bleven gespaard. De Prinses Clémen tine werd slechts met moeite gered. De brand ontstond te 21 uur. De Koning en ziju gemalin bielden op dat oogenblikuieuwjaars-receptie in bet paleis te Brussel. De receptie werd onmiddellijk gestaakt en de Koningin vertrok naar Laeken, doch toen was het paleis reeds bijna geheel vernield. De brand wordt toegëschreven aan eene slechte in richting van bet verwarmingstoestel in een zaal -van den rechtervleugel! Men vermoedde eerst dat de gouvernante van prinses Clémentine in de vlammen was omgekomen, doch dit bleek gelukkig niet waar te zijn. Persoonlijke ongelukkeu zijn dan ook niet voorgekomen, doch de stoffelijke schade is groot. De geheele brrndweer van Brussel en de voorsteden is aanwezig en bespuit nog de rookende puin- hoopeu. Gedurende het juar 1889 zijn alhier uit verschillende buitenlandsche havens aangekomen 207 zeil- en stoomschépen, tegen 240 in 1888, terwijl zijn vertrokken 227 zeil-en stoomschepen, tegen 225 in 1888. Deor de politie zijn alhier drie personen aangehouden, die zich in .den laatsten" tijd aan diefstal van lood van in de haven liggende vischschuijen hadden schuldig gemaakt. Den ingenieur der Marine voor algemeene diensten P. J. Turk, thans gestationeerd te F ot terdam, zal tegen Februari a. s. Amsterdam als standplaats wordén aangewezen. Annonces, Dinsdags, Donder dags -en Zaterdags njet vóotrfs mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer *woj den opgenomen. Afzonderlijke nummers dezer courant zullen voortaan niei meer verkrijgbaar zijn. De Depots dezer courant zijn van af 1 Jan. opgeheven. ADVERTENTIEN. VAN HET MAGAZIJN SPOORSTRAAT, berichten wij, dat een p r ij s is gevallen op N°. 14331. De eigenaars dezer bon worden beleefd verzocht, dezelve persoonlijk aan te bieden. De Directie. is in de 4de klasse der 332ste Staatslsterij bij den .ondergeteekendè gevallen de kapitelen prijs van f 5000; bij wien nog éenige gedeelten van loten van de 5t1e klasse te bekomen zijn. M. A. GRUNWALD, Vlootslraat. uit net Magazijn van te GORINCHEM.' Deze THEEËN worden afge leverd in verzegelde pakjes Van jvijf, *wce eu ecu half en leen Ncd. ons, met vermelding van nommer en prijs, "vóórzien van nevensstaand merk, "volgens de Wet gedeponeerd. Binnenhaven 12. aanbevelende, Nieuwediep. A. Helder. J. Wieringen. J. 'Sehagen. J. 7 Langestraat.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3