MENU'S J. V A N WILLIGEN. Sigaren- Gebroeders Serbroek, pa BALKAARTEN Geboortekaarten. Levering van steendrukwerk spoedig en billijk. eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij. ss d BALBOEKJES in de fraaiste dessins en in verschillende prijzen, van af 3 cent per stuk. IS BESTEKKEN. Dienst stukken. tN c Goedkoopste gelegenheid COURANTEN, BOEKEN in vele soorten, van af !4 cent per stuk. Eene even verrassende als doelmatige nieuwigheid, namelijk sierlijke, fijn ge kleurde kennisgevingen bij de geboorte. Met jongens- en meisjesfiguren. 53' G. J. J. DE GOEDE, te Helder. Houtveiling HAKHOUTenTAKKEBOSSEN. Specialiteitsmerken van C. J. BOELE, te Kampen, L. 88. WESTSTRAAT. L. Specialiteitsmerken voorheen C. J. EOELE ZOON. 88. Damrak H. 61. Adres voor Helder: Hotel „DE TOELAST". f0.90. Roomboter!!! f0.90. Steeds voorhanden de buitengewoon gere nommeerde Theeën van de Eirma P. E. Thueré te Utrecht. Groote Verbetering! W inter-collccte. Holloway's Zalf en Pillen. 05 +s 05 en rÉ, p_z; y* ^3 r-r--i O =;§o.2 i g I— 83 p- j O C 3.5 o —3 a ES 2 S «oa' C/3 [j-I CD CD I— C/2 02 -l-J CD -4-J O CD O y—i S GO CD S 53 02 £3 02 CD 02 O 02 rt> o i-S voor het drukken van smaakvol met geestige teekeningen 03 "O O De Rotterdamsche Brandassu- rantie ,,DE MAAS", gevestigd te 'Rotterdam, heeft als Agent voor Helder en omstreken aangesteld den Heer Bovengenoemde Maatschappij verzekert tegen vaste en billijke premiën: Roerendeen Onroerende Goederen, Vee, Vlas en verdere Veldvruchten. Rotterdam, 27 December 1889. K. WIJNTJE, Directeur. op WOENSDAG 8 JANUARI 1890, voor- middags elf ure, in liet boscll genaamd „WILDRIJK", aan den Bélkmerweg nabij de Vlotbrug, in den Sint-Maartensweg in de Zijpe, eigendom van de Hoog Geboren Vrouwe Gravinne Bentinck, geboren Baronesse van Heeckeren van Wassenaer, van: 60 70 parken zwaar G. VAN OS, Notaris, Zijpe. Lucretia 2 ets. sigaar. Carmen Sylva 2£ u De Stier van Potter 2£ j, La Nor mal L'Iniinitable regalia elegante 3 ets. sigaar. La Scala 4 5 v Al wat lieflijk is en welluidt, Wat men billijk wenschen mag, "Worde u, Vrienden, Bloedverwanten Toebedeeld met dezen dag! J. F. GRQEN en Eehtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan mijne geachte begun stigers, familie, vrienden en bekenden van Wed. P. KAMPER, Kanaal weg. Aan vrienden, bekenden, leerlingen en oud leerlingen mijn hartelijk en dank voor de mij bewezen attentie op 1 Januari 11. 'Voor alle de bede: Mattb. 5: 16. J. RINNER. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van in de keurigste dessins. Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco: A. BBUNSTING, Beilcn. Oijkxtraat. Wed. SEVENHUIJSEN. 11.11. ROOKERS! Indien U er prijs op stelt geen schadelijke gevolgen -van het rooken te ondervinden, vraagt dan uitsluitend Tabak uit de Stoom- Tabakvfabrick van W. J. VAN DER BOOR, te Vlaardinpn, Door eene bijzondere bereiding die in deze fabriek wordt toegepast, verliest de tabak nagenoeg al haar schadelijke bestanddeelen en wordt aangenaam, ^aclit van smaak, De Diakenen der Hervormde gemeente brengen den leden ter kennis, dat zij in het begin der volgende week de gewone WINTER- COLLECTE zullen houden. De inkomsten der Diakonie verminderen ieder jaar, terwijl de nood der armen steeds grooter wordt, zoodat zij met vertrouwen een dringend beroep op uwe liefdadigheid doen. Namens de Diakenen A. KLERK Az., Voorzitter. J. SEVENHUIJSEN, Secretaris. Helder, 3 Januari 1890. Geen gevaar. Als de geneesheer zijn hoofd schudt en de lijder moedeloos is, dan is het de geschikste tijd om deze edele geneesmiddelen te beproeven. Ontstekingen, zweren, uitslag, etterbuilen, zeere beenen en een veel grooter lijst van uitwendige kwalen, kunnen altijd door deze onvergelijke lijke middelen genezen worden. Indien de genezing niet altijd vlug gaat, zoo zal die toch altijd volkomen zijn en geen gevaar van terugkeer achterlaten. Dat deze Zalf de verkoelendste, verzachtendste en genezendste kracht uitoefent over de meest ontstoken, pijnlijkste en meest verouderde zweren is eene gevestigde daadzaak, die dagelijks be vestigd wordt door de ongevraagde getuigenis van deelnemende lijders, wien (om hunne eigene uitdrukking te bezigen) Holloway's geneesmiddelen van den rand des grafs hebben gered. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f3.—, f6.75, f 13.50 en f20.50. Ze worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop iu het groot vervoege men zich bij den Professor Holloway, 533, Oxford-Street, Londen. Snelpersdruk van J. II. Vau Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4