Bij besluit van 19 Dec. 1889, no. 18, zijn de Statuten der Vereeniging „Marine-Machinis ten-Sociëteit", alhier, door Z. M. den Koning goedgekeurd, en is deze Vereeniging mitsdien als rechtspersoon erkend. Helder. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het Postkantoor alhier, gedurende de eerste helft der maand December 1889: F. J. Hubeek, N. Biechstraten, mej. Schepels, J. H. van Gelder en mej. Gunlr, allen te Am sterdam mej. Jansen, te 's GravenhageH. van Dijk, te Kralingen. Van het Hulpkantoor Anna Paulowna C. Hoofvorst, te Amsterdam; J. Waaiboer, Briefkaart W. Boon, Amsterdam. Brieven. Indie A. N. Dijkman, te Atjeh; Van der Merk, te Batavia. Afrika D. de Beer, Hebron. Alkmaar. Aanvoer op de veemarkten alhier Maandagsthe veemarkt. Zalerdagsche veemarkt. 1889. 1888. 1889. 1888. 309 307 koeien. 215 268 paarden. 6881 7167 vette Kalveren. 4 10 ezels. 1077 1006 nuchtere 726 974 koeien. 12299 14359 schapen. 2118 2509 nucht. kalveren. 5 4 bokk. geiten. 12389 16798 schapen. 1 lam. 9180 8015 lammeren. 8032 8385 vette Varkens. 440 484 hokken en geiten. 1671 1376 magere 125 113 kleine bokjes. 80274 32605 5527 4717 mag. varkens. 10426 12263 biggen. 41150 46151 Betaald marktgeld. Betaald marktgeld. f 2247.82* f 2398.02*. f 1558.52* f 1797.65 Op de 3 groote veemarkten werden aange voerd in 1889 7748, in 1888 8122 stuks. Op de 4 groote paardenmarkten werden aan gevoerd in 1889 1005 paarden en 6 ezels, in 1888 1058 paarden en 2 ezels. Op alle markten samen in 1889 80183, 1888 87938 stuks. In het geheel betaald marktgeld in 1889 f 4682.25, in 1888 f 5113.87!. Gedurende 1889 werden ter stadswaag ge wogen 17854 stapels kaas, wegende 4.877.400 ned. pd., tegen 18618 stapels, wegende 5.053.524 ned. pd. in 1888 8207 varkens, wegende 775,380 ned. pd.1650 ned. pd. wol en 15598 ned. pd. aan verschillende artikelen. De prijzen van hooikaas, van Januari tot en met 24 Mei, wis selden af: kleine van f25,50 tot f33. commissie 24.50 27. middelbare „23,„27.50. Die van graskaas, van 31 Mei tot het einde des jaars kleine van f 30.tot f 33,—, commissie 24.50 34.50, middelbare 26.50 35. De aanvoer van hooikaas bedroeg 2657 stapels, wegende 770.772 ned. pd. van graskaas 15197 stapels, wegende 4.106.628 ned. pd. Gedurende 1889 zijn op de Zaterdagsche kleine kaas- en botermarkt aangevoerd 98651.70 ponden boter, 129 stapeltjes kaas van meer dan 10 stuks en 8445 kaasjes. Betaald marktgeld f 488.82!. Texel, Door de personen, die hier van de drijvende lading katoen van het gestrande stoom schip „Newnham" hebben geborgen, is daarvoor een bergloon gefiischt van f 35 per baal. Sedert eenige dagen vertoont zich ook op dit eiland de „influenza". Naar het schijnt moet zij langzamerhand nog al offers maken, doch heeft overigens een goedaardig verloop. Sijbekarspel. De heer W. Kuiper, bode en gemeente-veldwachter alhier, herdacht op Nieuw jaarsdag, onder algemeene belangstelling, zijn vijfentwintigjarige loopbaan als zoodanig. Sijbekarspel. In deze gemeente hebben zich 2 gevallen van griep voorgedaan. keuken weggebroken is en de logeerkamer tot aan de zoldering vol meubels, beddegoed en overgeble ven winterprovisie gepakt staat, waar alles over hoop ligt en in geen geval een gast verwacht kan worden Wat zullen die goede luidjes oogen opzet ten, als zoo opeens de wereldomzeiler Sangouléme, dien men nog bij de llottentotten dacht, den drem pel overschrijdt!" Norbert zag met innige pret neer op de aanval lige spreekster. Grootmoeder weet toch, hoop ik, wel, dat een matroos gewoon is in een hangmat te slapen Ik zal al licht een plaatsje vinden, waar ik mijn hut kan opslaan. Maar hoe ter wereld komt gij zoo precies op de hoogte van wat er in de. hout- vesterswoning omgaathebben ze er misschien te genwoordig een bediende, die de koffie presenteert Ruth's smal gezichtje kreeg een verhoogden blos. wDat klinkt precies, alsof ik wel eens iets derge lijks gezegd had!" antwoordde zij, met de rijzweep spelend, „'t Is waar, vroeger beviel 't mij volstrekt niét bij de liouvestersfamüie, maar na die ontmoe ting met u ben ik er dagelijks over de vloer. Uw nichtje Anneke is even oud als ik, wij maken zameu muziek en keren zamen, en van den win ter zal zij mij in de residentie komen bezoeken." „Anneke in de residentie Wat zal uw mama daar wel van zeggen Norbert's mooie oogen richtten zich strak op de gelaatstrekken der jonge barones, om wier lippen nog even nukkige plooi tjes trilden als indertijd bij het maanlicht. „Mijn ouders zullen den winter in het Zuiden doorbrengen, omdat papa al geruimen tijd ziek is ik moet hun huis te D. bewonen en onder bescher ming der gravin Lersnek mij in de gezellige krin gen bewegen. Of dit gebeuren zal, hangt van mij af, maar Anneke gaat in elk geval met mij mee en zal er ijverig les nemen in het zingen. Maar kom nu, ik zou liefst terstond meegaan naar de hout vesterswoning, om de ontvangst te zien, doch ik zal maar eerst naar Altingen terugrijden,..«m een logeerkamer op orde te laten brengen. Gij zult er \l jp moeten schikken bij mij uw intrek te nemen, Enkhuizen. Hoe kalm en weinig betee- kenend de winter tot heden verloopt, kunnen wij vermelden, dat jl. Woensdagmorgen verscheidene menschen van Andijk op schaatsen alhier hunne zaken kwamen verrichten. Enkhuizen. Jl. Woensdagavond werd in de kegelbaan bij de Doelen (die daarvoor zeer netjes was versierd) een huishoudelijke schiedwed- strijd gehouden, waarvan in de eerste afdeeling werd deelgenomen uitsluitend door de leden van het kader dd, schutterij. De uitslag hiervan is als volgt: ie prijs sergeant Vis. 2e prijs korporaal Pijl. 3e prijs fourier Voorhorst. 4e prijs sergeant Steens- ma. 5e prijs korporaal Bakker. 6e prijs aspir, korporaal Jonkman. 7e. prijs sergeant de Groot. 8e prijs aspir. korporaal Bootsman. 9e prijs tam boer v. d. Velde. In de tweede afdeeling werd geschoten door leden van het kader en door introduce's. De uitslag hiervan is ie prijs, Pijl met 28 punten. 2e prijs L. Neyt. 3e prijs Dr. van Roojen. 4e prijs J. Ie Coultre. 5e prijs de Groot. 6e prijs de Vries. 7e prijs Bakker. 8e prijs K. Schild. Ten slotte werd in de derde afdeeling alleen geschoten door introduce's. Uitslag ie prijs Weselman. 2e prijs J. Ie Coultre. 3e prijs Dekker. 4e prijs Hooiveld. 5e prijs J. Hart kamp. 6e prijs J. Jonkman. 7 e prijs E. Dekema. 8e prijs Cs. Neyt. De partij voldeed uitstekend aan de verwach ting en leverde een prettigen avond aan de be zoekers. Warmenhuizen, 2 Januari. Jl. Zondag gaf de Reder. Kamer „Concordia" alhier hare eerste uitvoering in dit seizoen. Het programma bevatte twee stukjes No. 1 „Een oude rat in de val" en No. 2 „De Tulpenhandel", beide blijspe len, 't eerste in 1, 't laatste in 2 bedrijven. Het laatst genoemde stukje vooral vond veel bijval ook om den inhoud van 't stuk, dat uitmuntte door degelijkheid en geestigheid, waardoor de stukken van Ruijsch zich dan ook steeds kenmer ken. Luide applaus vielen den spelers ten deel van het publiek, dat slechts matig was opgeko men. 't Valt wel te betreuren, dat we een lang zaam verval der kamer moesten constateeren, te meer, wijl zij ook een tijdperk van grooten bloei heeft gekend. Gebrek aan belangstelling van de zijde van 't publiek is eene der hoofd oorzaken. „Laat ons eten en drinken en vroohjkzijn. Met deze gedachten waren blijkbaar eenige jongelui bezield, toen ze in den Oudejaarsnacht het jaar 1890 waardig met het volgend helden stukje inwijdde. Hun aandacht viel namelijk op eenige kleedingstukken, die op een paar bleek velden lagen uitgespreid. Dadelijk werd het plan gerijpt en uitgevoerd, om hiermeê een grapje te hebben. Geen half uur daarna zag men lantaarn palen enz. prijken met lange stijf vooruitstekende hemdsmouwen, zoodat deze het voorkomen kregen van wegwijzers. Eén der guiten kon zelfs de ver zoeking niet weerstaan, zichzelven eens goedkoop te costumeeren en daarna zich door een paar opgeklopte belangstellenden te laten bewonderen. TableauDit is 't eerste guitenstükje, Wat zal 't laatste zijn *Warder. -r- Een gezond plekje moet het hier zijn blijkens de statistiek van de sterfte in Noord holland vielen erin't jaar 1888 in deze gemeente, die 31 Dec. '89 slechts 487 zielen telde, twee sterfgevallen voor. Vergeleken met andere plaatsen is dit al zeer weinig. In Amsterdam o. a. was de sterfte 24,26 op 1000 inwoners; het ongunstigst staat Bloe- mendaal aangemerkt, nl. met een sterftecijfer van 37.07 op 1000 inwoners. Voor onze gemeente was de verhouding 4.11 op 1000. Alzoo een groot verschil! Ook 't jaar '89 was gunstig. Slechts vijf sterfgevallen kwamen voor,.waaronder twee personen boven 80 jaar. 't Is ook der vermelding waard, dat in deze gemeente van nog geen 500 zielen, over de 40 personen zijn, die ouder zijn dan 60 jaar! En dat op een dorp, waar geen dokter woont Öbk Anneke en de kleine Hans zijn sedert vijf da- gén mijn gasten Zouder tegenspraak af te wach ten, stapte zij dwars over de weide voor hem uit. Norbert trachtte nog ten opzichte der laatste be schikking eenige bezwaren in te brengen, inaar het lag niet in den aard van Buth von Altingeu zich van een eenmaal genonxen besluit te laten afbrengen, en dus volgde hij haar ten slotte zwijgend en in gepeins. Ruth's geheele voorkomen was even innemend als ongewoon. Zij droeg een donker lakensch rij kleed, dat dé sierlijkheid harer vormen keurig deed uitkomen en waarvan de lange sleep de kleine grashalmpjes langs den weg deed knikken. De jonge dame bukte even, nam de japon wat op en sloeg het naslepend gedeelte er van over haar arm, zoodat nu onder smaakvol geborduurde, witte kanten haar kleine voetjes te voorschijn kwamen. Het haar golfde in goudblonde lokken langs de fijne slapen en was aan het achterhoofd in een lossen wrong saamgevat, waarvan een elzetakje met langwerpige zilverachtige bladeren het eenige tooisel uitmaakte. De opmerkelijk groote, grijsblauwe oogen kwamen Norhert bekend voor op een schilderij had hij eens een Rijnnimf afgebeeld gezien, die een jongen rid der met dezelfde raadselachtige oogen tot haar ge- dweeën slaaf maakte. Bij een beuk met laag afhangende takken bewoog een goudvos rustig grazend den kop over de wiegelende grashalmen. „Ziet ge ginds mijn vriend Suwaroff wel zóo wendde Ruth zich levendig tot Norbert en hief de hand op om met de rijzweep de lichting aan te duiden,'„dien heeft papa mij tot kerstgeschenk ge geven, omdat mijn pony te oud en te strompelig werd Rijdt gij ook paard Norbert knikte toe stemmend. „Ik houd er heel veel van, maar 't gaat me ongelukkig slecht af. Aan boord worden rijtoertjes tot de aangename drooraerijen gerekend, wier verwezenlijking meestal even veraf ligt als de kust, waarnaar men verlangend uitziet (Wordt vervolgd.) Warder. Tot gemeente-geneesheer alhier is benoemd de heer dr. P, J. de Bruine, te Oost huizen. Berkhout Alhier is eene Gymnastiek- Vereeniging opgericht, genaamd „Olympia", met ruim 40 leden. Beschermheer is de heer T. Slagter, lid der Provinciale Staten alhier: direc teur de heer P. Maars Jr. Purmerend. Door de afdeeling „Beemster, Purmerend en omstreken" der Holl. Maatschappij van Landbouw is tot voorzitter voor 1890 benoemd de heer C. de Goede Kz., te Purmerend. Marine en Leger. De kapitein der mariniers J. R. J. P. Cambier, leeraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine alhier, zal met 1 September 1891 als zoodanig vervangen wordeu door den lsten. luitenant der mariniers J. C. J. B. A. de Josselin de Jong. Door de verlenging van verlof wegens ziekte aan den kapi tein van het korps mariniers Jhr. IV. P. Clifford Kocq van Brengel, is de overplaatsing van den kapitein Timmers naar alhier uitgesteld tot 1 Peb. 1890. Dc luit. ter zee 1ste kl. J. H. M. Jausen, bchoorende tot de rol van Zr. Ms. torpedo-instructie9chip „Marnix", wordt met 1 Februari n. s. geplaatst in de Maritieme Directie te Amsterdam en toegevoegd aan den chef van den Marine-torpedodienst aldaar. De overplaatsing van den ingenieur late kl. bij de marine P. J. Turk, bestemd voor algemeenen dienst, van Rotterdam naar Amsterdam met 1 Februari a. s., staat in verband met de vele werkzaamheden aan de kon. fabriek van stoom- en andere werktuigen, te verrichten voor de Marine, 0, a. deu aanbouw van het pantserdcktorenschip „Prinses Wilhelmina der Nederlanden" en het rnmschip „lteinicr Klaasscns." Aan boord van Zr. Ms. Wachtschip te Amsterdam werd onder het houden van groote parade aan den matroos 2de klasse L. J. Kassels uitgereikt de bronzen medaille voor menscliliovend hulpbetoon, hem door Z. M. den Koning toegekend voor het met levensgevaar redden van den vuur- stoker J. Sartori, uit de haven alhier in den nacht van 1 op 2 October jl. Een transport der Marine, sterk 17 man onderofficieren met den graad van sergenut en hooger, en een 50 tal min dere schepelingen, zal 1 Februari per stoomschip „Prins Frcderik" der maatschappij „Nederland", van Amsterdam naar Oost-Indic vertrekken, tot aanvulling van het personeel der zeemacht aldaar. Bij koninklijk beslnit zijn met ingang vau 1 dezer be noemd hij het 2de rcg. vest.-artillerie, tot commandant van het korps, de kolonel H. W. van Marle, thans comm. vau liet 4e reg. vest.-art.bij het 4e reg. vest.-art. alhier: tot kolonel, comni. van het korps, de luit.-koloncl M. van Aken, van deu staf van het wapeu, toegevoegd aan den comm. der vest.-art.tot luit.-kolonel de majoor P. A. Seheltus, vau hot korps. Bij het Departement vau Oorlog is een wetsontwerp in bewerking, om ook gedurende dit jaar een zosdc lichting miliciens onder de wapens te honden. Nnar aanleiding van een voorstel van den gcneraal-majoor commandant van de stelling Amsierdam, om de schietoefe ningen des winters te beperken, wijl het schieten naar de schijf bij felle konde en met de voeten in de sneeuw toch geen voldoende uilkomsten oplevert, is dour den minister van Oorlog hierover het gevoelen gevraagd van de regi- ments-cominandanten der infanterie. De meesten dezer hebben als hun oordeel medegedeeld, dat, ofschoon zij het wenschelijk achten, dat bij alle weers gesteldheden, dus ook bij vriezend weer, werd naar de schijf geschoten, zij meencn, dat die oefening, zonder nadeel voor den dienst, des winters tot op tweemalen per maand kan worden beperkt. Bij de militaire verkenningen te 's Hage zijn aangekomen de 1ste luits. der infanterie L. Noest en W. F. Hartman en dc 2de luit. van dat wapen A. Copus van Hosselt, zijnde eerstgenoemde voor onbepnalden tijd en de beide anderen tot 1 November a. s. bij dat dienstvak werkzaam gesteld. Een Parijzenaar, GifFard, heeft een nieuw soort geweer gemaakt, dot bestemd schijnt om de beste tot nu uitgevonden geweren, het Manlichcr- en Lebelgewecr incluis, tot de rol vau geschiedkundige voorwerpen te zullen terugbrengen. De wapens, waarmede men tien of vijftien schoten in de minuut knn doen, worden noodzakelijkerwijze op den achter grond gedrongen door een geweer, dat, zonder van den schouder te worden* genomen,, driehonderd schoten geeft. En die spoed, die buitengewone talrijkheid van schoten is nog maar één der voordeden: het Giflard-geweer heeft bovendien dit eigenaardige, dat het noch krial, noch rook, uodi vuur veroorzaakt en zelfs geen kruit behoeft. Het is eenvoudig een windgeweer. Voortaan zal men niet meer op den vijand schieten, maar op den vijand blazen! Want de heer Gilfard beperkt zijne uitvinding niet tot dc geweren; ook de kanonnen der toe komst zullen blazen in plaats van vuren! Zóó ver echter zijn we nog niet: de heer GifFard wil eerst zijn geweer ingang doen" vinden. Het GifFard-geweer schiet niet door samengeperste lucht, maar door een vloeibaar gemaakt'gas. Uiterlijk heeft het veel overeenkomst met een gewoon geweer. Eerst bij nauwkeurige bezichtiging ziet men, dat de kolf veel langer is dan bij een gewoon infanterie-geweer en dat zich onder den loop, tot ongeveer op de halve lengte van dezen, een tweede loop bevindt. Hierin liggen de „vloeibare gaspatronen", welke, evenals bij een gewoon repeteergeweer, de eene na de andere worden afgeschoten. Zoodra door den slug van den haan een portie van het vloeibaar gemaakte gas vrij wordt, verandert de vloeistof weder in gas, en in dit gas schuilt de enorme drijfkracht van het schot. Men ziet, dat het resultaat hetzelfde is als bij buskruit of dynamiet, dat, met vuur in aanraking gebracht, in gas verandert en zich nitzet. De heer GifFard heeft drie modellen van zijn wapen ge maakt. Met het eerste knn men driehonderd schoten achtereen doenhet schiet kogeltjes van 6 mM. Zijn de driehonderd verschoten, dan heeft men den kleinen loop, waarin ze geplaatst waren, slechts af te schroeven en door een gcvuldeu loop te vervangen. Het tweede model schiet kogels van 8 mM. Hiermede kunnen honderd schoten achtereen gedaan worden. Het derde model schiet kogels van 12 mM., alsook schroot. De drijfkracht dezer geweren is ontzaglijk; zij dooden een man op een afstand van 2500 meter, een half uur gaans Welk een zegen voor de menschbeid 1 Daar het hij de schietoefeningen met het repeteergeweer meermalen gebeurt, dat bij het vuren met scherpe patronen met inwendige vetting de in de huls besloten vetprop waaraan nog het ongesmolten vet op eenige passen vóór den schutter wordt teruggevonden, zullen aan de Normaal- achietBchool proeven worden genomen met patronen, waarvan de inwendige vetting uit kokosvet en was bestaat. V i s s c h e r ij. Gedurende de maand December vingen de garnalen visschers van Texel voor de zes kokerijen 2519 manden garnalen. De vloot bestaat thans uit ongeveer 80 schuiten. - Aan de visschers werd gemiddeld f 2.50 per mand garnalen uit gekeerd. De prijs is thans f 3 per mand. De verzending der garnalen had plaatsnaar Londen, Huil Parijs en Brussel. Nieuwediep, 4 Januari. Sedert jl. Donderdag kwam van de groote visscherij alhier binnen dc sloep Eersteling, sch. Barendregt, met 200 levende-, 380 doode kabelj., 3 le vende-, 8 doode lengen en 2400 kl. scbelv., terwijl door 62 korders en beugers 5 tot 40 kobelj., 130 roggen, 50 tot 300 schelv., 5 tot 25 mandjes kl. schol en 10 manden schar werden aangevoerd; lev. kabelj. gold f 1.60 a 1.90,doode id, 80 cent a f 1.05, lev. leng f 3.15, doode id. f 1.65, rog f 1.a 1.10 per stuk. kl. schol f 2 a 2. per mandje en schar f 1.50 per mand. Monnikendam, 3 Jnn. In den afgeloopen nacht werden op het Monnikendammer gat gemiddeld 500 stuks spiering per slee gevangen. Prijs f 0.20 per tal (200 stuks.) Volendam, 2 Januari. De vloot is voor een deel weer naar de Noordzee. Nnar IJmuiden vertrokken p. m. 40, naar Terschelling ongeveer 60 vaartuigen. Bij IJmuiden werden gevangen van 40 tot 200 Schelvisschcn per botter. Scheveningen, 2 Jonuuri. Twee partijen verscho viseh kwamen lieden in afslag. Voor schol werd f 2.50 a f 6, voor kabeljauw f 1.75 a 4.en voor schar 20 a 45 ceut betaald. Landbouw en Veeteelt. De heeren J. S. van Nierop Sons, make laars in vee te Londen, die zich tot den Britschen minister van Landbouw wendden, ten einde ver goeding te verkrijgen voor de schade, door hunne lastgevers geleden tengevolge van de aanhouding van vee te Thames Haven, zonder eenige vooraf gaande kennisgeving, en in hun laatste schrijven aan den minister o. a. aanvoerden, dat die maatregel niet had moeten zijn toegepast op vee, dat tijdens de afkondiging reeds uit Nederland was verzohden, hebben thans een antwoord ont vangen, waarin de minister zijn leedwezen te kennen geeft, dat de betrokken personen schade hebben geleden tengevolge van de toepassing der wetten op de besmettelijke veeziekten, maar tevens opnieuw verklaart, dat de aanvraag om schadevergoeding zelfs niet in overweging kan worden genomen. Wanneer er inderdaad nog zijn, die zouden denken aan het voeren van een proces tot ver krijging van zulk eene schadevergoeding, dan kan hun worden aangeraden liever geene kosten te maken. Het Ministerie heeft het recht, krach tens artikel 155 van de „Animale Order", om ten allen tijde, wanneer het noodig is, quaran taine op vreemd vee voor te schrijven, en uit den aard der zaak moet het steeds handelen naar aanleiding van telegraphische en andere berichten, zoodat voorafgaande kennisgeving practisch onmogelijk is. Er bestaat dan ook nauwelijks eenigen twijfel of het Ministerie zou eventueel zulk een proces gemakkelijk winnen. Door den heer J. Koster, rijksveearls te Beerta, ziju op 25 varkens proeven genomen om door enting de gevreesde varkensziekte tegen te gaan. De verkregen resultaten zijn gunstig. Niettegenstaande er de ziekte veel heerscht, zijn de geënte dieren niet aangetast. Benoemingen, enz. Tot lid van het bestuur der banne Schcllingwoudc en tot hoofdingeland van Waterland is herbenoemd de heer B. Pauws, te Schellingwoude. Tot hoofdingeland van de banne Grootebroek en Lutje- broek (Drccbterland) is benoemd dc heer G. Zwaantot lid des bestuni's dc heer W. Bronkhorst. Tot secretaris van den polder Wijdeqes en Oosterbeek is benoemd de heer C. Mantel Lz. en tot penningmeester dc heer A. Ham. Bij beschikking ia voor het jaar 1890 benoemd tot secre taris van den geneeskundigen rand voor Noordhollnnd de heer dr. A. H. L. Otto, te Amsterdam. Bij kon. besluit is M. Hillenius, thans te Amsterdam, met ingang van 6 Januari 1890, benoemd tot schoolopzie ner in het arrondissement Texel. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 5 Jan., voorm. 9.30, te Oudesluis, ds. Fetter. Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 5 Jan., voorm. 9 uur, te Valkoog, ds. Mühring. Herv. kerk te Eenigenburg: Zondag 5 Jan., nam. 1.30, te Eenigenburg, ds. Versteeg, pred. te St. Pancras. Doopsgez. gern. te Zuidzijpe: Zondag 5 Jan., voorm. 9.30, te Zuid-Zijpe, ds. van Calcar. Noord- en Zuid-Zijpe. 5 Jan. ds. Fetter, Oudesluis voorm. St. Maartensbrug nam. 12 Hobus, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. 19 te Gempt, Schagerbrug voorm. Burgerbrug nam. 26 Bron, Schagerbrug nam. Burgerbrug voorm. Wieringen. 5 Jan. ds. Bommezijn, W. D. vm. d. O. D. nm. 12 v, Kluyve, d. O. H. D. 19 Fetter, H. d. O. 26 Mühring, d. O. H. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Schndberg, kapt. Jensen, arriveerde 24 Dec. van Purmerend te Fredriksstad. Koningin Emma (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 1 Jan. van Aden. Buitenland. Engeland. De werkstakende Zuid-Lon- densche gasstokers vergaderden jl. Woensdag avond en besloten den strijd tot het uiterste voort te zetten. De werkstakers volharden in hunne pogingen om den kolentoevoer naar Lon den af te snijden verscheidene bladen waar schuwen hen, dat het welslagen dezer pogingen leiden moet tot eene inmenging van het Parle ment en eene verscherpte wetgeving tegen werk lieden-combinatiën, tot groot nadeel van het openbaar belang. België. Volgens berichten uit Luik is de werkstaking afgekondigd onder de mijnwerkers te Seraeng en de kolenmijnen van Cockerill en de maatschappij te Marie la Haye. Op het oogenblik bedraagt het aantal der werkstakers 1200. Zij verlangen verhooging van loon, maar blijven overigens rustig. In de mijnen op den linkeroever der Maas wordt nog gewerkt. Te Charleroi is dé toestand niet veranderd. Uit Luik wordt bericht dat ook in het gebied van Seraing de werkstaking onder de mijnwer kers is uitgebroken, in de mijnen van Cockerill en van de vereeniging „Lahaye". Voor hetoogeq- blik hebben 1200 man den arbeid gestaakt. Zij eischen loonsverhooging, maar zijn kalm. Aap den linker Maasoever zijn alle mijnen nog i&

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2