vollen gang. Rondom Charleroi is de toestand onveranderd. r Italië. Ter gelegenheid der "Nieuwjaarsrefij ceptie heeft de Koning gezegd, dat het jaar.' onder gunstiger voorteekenen zelfs dan het jaar' 1889 begint, want alle mogendheden geven meei^ dan ooit getuigenis van haar stellig voornemen} om den vrede te handhaven. Portugal. Koning Karei heeft de Cortez geopend. De Koning herinnerde aan het geschil, hetwelk tusschen Portugal en Engeland is uitgebroken over de koloniale bezittingen in Afrika. Portugal bepaalt zich er toe het grond gebied, hetwelk de Portugeezen ontdekten en voor de beschaving openden, voor zich op te eischen. De diplomatieke onderhandelen worden voortgezet, maar hebben nog tot geen uitslag geleid. De koning zeide, dat hij rekende op den steun van de Kamer en het volk, ten einde tot een schikking te geraken. De koning uitte de ver wachting, dat een minnelijke schikking zal worden gevonden, opdat de goede verstandhouding worde hersteld tusschen twee Staten, wier regeeringen ge durende eeuwen door banden van vriendschap verbonden waren. Gemengd nieuws. Op zijn tocht naar Kampen zag Woensdag de gezagvoerder L. van Egmond der stoomboot „Burgemeester van Heemstra" bij Marken twee met graan geladen tjalken in het ijs zitten. Op het zien van de noodvlag stoomde de kapi tein dadelijk daarheen en bracht de vaartuigen behouden terug tot bij de Oranjesluizen. De scheepvaart op de Zuiderzee is door het vele ijs opnieuw gestremd. Te Leeuwarden is de scheepvaart gestremd. De stoombooten zijn niet kunnen vertrekken. Wegens het vele drijfijs op de Zuiderzee is de stoomvaart van Deventer op Amsterdam gestremd. Tegen een luitenant der huzaren en een van het tweede regiment vesting-artillerie, beiden te Amsterdam in garnizoen, welke in November met elkaar op den sabel hebben geduelleerd, is rechtsingang verleend. Zij zullen voor den krijgsraad in het vierde militair arrondissement terechtstaan. De opsporing van de dienstbode te 's Hage, verdacht van kindermoord, heeft zich anders toegedragen als gemeld is. De politie vond termen om het 21 jarige dienst meisje aan te houden naar aanleiding van mede- deelingen, aan een politie-agent gedaan door eene in de buurt wonende vrouw, die vermoedde dat de jongedochter kort te voren heimelijk was bevallen. Het daarop door de politie ingestelde onder zoek bevestigde dit en schonk mede de over tuiging, dat er misdrijf in het spel was. Het „visum repertum" van de met de schou wing van het lijkje belaste deskundigen laat geen twijfel, of het kind is op gewelddadige wijze om het leven gebracht Op Oudejaarsavond is in De Wijk, bij Meppel een moord gepleegd. Men herinnert zich dat voor eenigen tijd, onder zeer verdachte omstandigheden, te Koekange, gemeente De Wijk, op een drie ft viertal plaatsen te gelijk brand uitbrak, zoomede dat in het huis van de Wed. D. de knecht in de vlammen omkwam. Ook weet men dat als verdacht van den brand op de verschillende plaatsen te hebben aange stoken, in hechtenis werd genomen de dood graver Geert Kalter, en eveneens dat hij wegens gebrek aan afdoende bewijzen weer in vrijheid moest worden gesteld. Oudejaarsavond nu werd die persoon door een volksmenigte aangevallen en zoo mishandeld, dat hij weldra was bezweken. Een onderzoek is bereids door de justitie inge steld. Zekere N. E., te Hedikhuizen, heeft zich op het Nieuwjaarsfeest zóózeer aan jenever te buiten gegaan, dat hij den volgenden dag aan de gevolgen is overleden. De eerste dag van het Nieuwjaar kenmerkte zich in den omtrek van Goes door eene daad van verregaande gruwelijkheid. Eene eer zame jonge dochter uit de stad, zich huiswaarts (naar 's Heer Hendriks Kinderen) begevende, is op den dijk derwaarts door zekeren D. S., onder 's Heer Arendskerke thuis behoorende, aangerand en vreeselyk mishandeldzij werd letterlijk gekorven over haar lichaam. Men heeft den dader jl. Woensdagnacht aan eene sloot, bijna levenloos van kóudè en nat, gevonden en naar het huis van bewaring te Middelburg over gebracht. Te Enschede is een Duitscher aangehouden, die verdacht wordt in een der plaatsen van Westfalen eene vrouw te hebben doodgestoken. Hij is jl. Donderdag door de gemeente-politie naar de gevangenis te Almelo overgebracht. Uit Aken wordt gemeld, dat de toren van de Michaelskerk aldaar is afgebrand. Men vreest zeer voor de kerk. De brandweer van Keulen en Dusseldorf is per telegraaf ter hulp ontboden. Een noodlottige brand had in den Nieuw jaarsnacht te Londen plaats in de armenschool van Forest Gate, in het Londensche Eastend. Het gebouw, waar jongens en meisjes opleiding ontvangen in ambachten en huiselijken arbeid diende tevens voor een aantal kinderen tot nacht verblijf. Om één uur werd men den brand ge waar. Eene poging om hem door middel van een in het huis aanwezigen bluschtoestel te stuiten, werd verijdeld door den dikken rook, die ook oorzaak was dat de oppasser, Duncan, niet meer de trap op kon om de jongens op de bovenzaal te wekken. Bij eene poging daartoe werd Duncan bewusteloos en rolde de trap af. Inmiddels was de brandweer aangerukt met de noodige reddingstoestellen. Snel klom men door de vensters naar binnen, om de kinderen uit de slaapzalen weg te dragen. Ongelukkig kwam men voor velen, die reeds gestikt waren, te laat. Van de 58 knapen, allen tusschen 7 en 12 jaar, vond men er 26 dood. Een briefschrijver van „the Times" herin nert aan een uitbraak van influenza aan boord van de Hollandsche en Britsche vlooten in 1782, "welke in' het „Leven van Sir Robert Christenson" (in 1885 verschenen) beschreven wordt. De Britsche vloot was bezig de Hollandsche vloot nabij Texel te bewaken, toen een signaal werd gegeven, dat van elk schip een officier aan het schip van den admiraal zou komen. Toen deze officieren terugkwamen, brachten zij de influenza mede. Op een schip, met 525 manschappen aan boord, ontsnapten er slechts 2 aan de ziekte. Een morgen gaven de fregatten op den uitkijk het signaal tot den aanval. De zeelieden maakten alles gereed; iedereen ging, ziek als hij was, naar zijn post. Doch dit duurde niet lang. Spoedig zakten de mannen volkomen uitgeput naast dekanonnen ineen en de officieren vonden de matrozen overal op het dek liggen. Toen de dag aanbrak, kwam de veronderstelde vijand naderbij, doch het bleek, dat hij een onschuldige vloot van Britsche koopvaardijschepen was, welke onder konvooi uit de Oostzee kwamen. Ofschoon de hulpelooze staat der Britsche vloot in Holland bekend was, werd daar niets gedaan om haar te verontrusten, en wegens een zeer goede reden, want de Hollanders waren er geenszins beter aan toe. Een epidemie, welke sterk op influenza gelijkt, maar veel gevaarlijker is, wordt door een der Jezuïeten-zendelingen in Yunnan beschreven en ook door andere reizigers in China, Indié en- Tibet vermeld. Dieren, en vooral ratten, worden eerst aangetast en sterven bij duizend tegelijk. Vervolgens verspreidt de ziekte zich onder de menschen, die zelden herstellen. Geheele dis tricten worden op die wijze ontvolkt. In April jl. verging het Britsche schip „Tewkesbury", kapitein Tom Goodman, nabij Carolina-eiland. De bemanning redde zich op het eiland en woonde gedurende 7 maanden onder de wilden. Zij gingen daarna in booten en kano's 1000 mijlen ver, naar Ponopo, van waar het schip „Morning Star" hen naar Hono- lulu bracht. Dat de mannen niet door de wil den gedood werden, was te danken aan de tus- schenkomst van zekeren Charles Irons, een En- gelschman van geboorte, die 4 jaren geleden door een schip op Pozent-eiland werd achterge laten en nu onder de wilden leeft, wier zeden en gewoonten hij aannam. O. a. heeft hij 7 vrouwen. Hij is eerste Minister van het eiland en gaf bevel kapitein Goodman en zijne mannen geen letsel te doen. De voorbehoedende inenting tegen de watervrees, volgens de methode van Pasteur, is te Parijs nu reeds op 6870 personen toege past. Het bewijs, dat het bijtende dier werkelijk dol was, is in 80 percent der gevallen öf door proeven óf door onderzoek van een veearts ge bleken. De sterfte der zonder twijfel door een dol dier gebeten en volgens Pasteur behandelde personen bedraagt 1 pCt., terwijl deze zonder inenting op 15 pCt. wordt gerekend. De sterfte van personen met zware bijtwonden in het aan gezicht en aan de handen, die vroeger 80 pCt. bedroeg, is door Pasteur tot 4 pCt. teruggebracht. Stanley had het recht van uitgave van het werk, dat hij over zijnen laatsten tocht door Afrika zal schrijven, reeds voor zijn vertrek ver kocht aan de Londensche firma Sampson Low, Marston en Comp., en wel voor de som van 40.000 p. st. Het aantal faillissementen in de Veree- nigde Staten gedurende het jaar 1889 bedraagt 11,719 met een passief van 140 millioen dollars, tegen 10,587 met 120 millioen dollars, in 1888. De vermeerdering betreft alleen de zes Staten, gezamenlijk onder den naam Nieuw-Engeland bekend, waar het cijfer der passiva van twaalf millioen in 1888 tot achtendertig millioen in'89 gerezen is. Jl. Woensdagavond, omstreeks 10 ure, is er in den schouwburg te Zurich tijdens eene voorstelling brand ontstaan, met het gevolg dat het geheele gebouw is vernield en er van de decoratien enz. niets kon worden gered. De brand ontstond in den foyer, naar men zegt door onvoorzichtigheid van twee dienstboden. Nauwelijks had de directeur gehoord wat er gaande was, of hij ijlde naar het tooneel en maakte aan het publiek bekend, dat wegens een ongeval de voorstelling niet kon worden voort gezet. Meteen gaf hij een wenk om het'scherm se doen (vallen. Er schijnen ook verder maat regelen te zijn genomen om te zorgen dat men in de zaal niets van den brand bemerkte; althans terwijl uit den foyer de vlammen (reeds naar buiten sloegen, gingen in de zaal de bezoekers bedaard uiteen en namen als gewoonlijk bij de garderobes de overjassen enz. in ontvangst. Eerst toen zij buiten kwamen vernamen zij waarom de voorstelling was gestaakt Woerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) December. 1 Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer Cs. Stand. Afw. Stand. Afw. 3 4 4 12 8 12 zo. 1.8 Ktr zzo. 5 ztw. 10 757.44- 2.76 75607'- 4.13 757.56- 2.64 -3.4 f2.4 4.0 -6.4 f 0.5 fl.O O P Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 3 4 4 12 8 12 100 0.91 0.93 Dikke mist, vorst koud. Bewolkt, mooiweer. Betrokken, mooiweer. Vlak. Weinig golv. Golvend. Van 2 op 3 dezer gevreren 20 millimeter ijs. 3 4 9 Verwachting: Zuiden wind. 332ste Staatsloterij. Vierde klasse. Derde lijst: Nos. 9811 en 12474 ieder f 1000. Nos. 1209 en 7913 ieder f 1Ó0. Prijzen van f 05 290 2047 4315 6907 8604 10767 13743 16358 18120 408 2202 4448 7128 8860 11304 13929 16664 18361 1134 2219 4627 7352 8874 11422 14200 16787 18417 1438 2377 4740 7559 9382 11618 14657 16916 18727 1490 2001 4781 7704 9430 11764 14717 17007 18780 1814 3099 4940 7795 9446 11834 14839 17262 19297 1860 3552 6005 7857 9468 12050 15369 17322 19985 1931 3575 6139 8052 10161 12076 15401 17471 20368 1990 3923 6553 8420 10210 12337 15872 17490 20493 2032 3947 6640 8474 10368 12561 16146 18012 20522 2041 4140 6808 8477 10478 13208 Marktberichten. Schagen, 2 Januari. 6 Paarden, f 60 a 150; 4 Gelde- koeieu, f 218 a 2471 Kalikoe, f 175 16 nuchtere Kal veren, f 8 a 20; 280 Schapen f 28 a 38; 735 lammeren, f 20 a 26; 3 Dokken en Geiten f2 a5; 23 magere Varkens; f 12 a 17; 16 Biggen, f 10 a 12; 40 Kippen f 0.70 al.25 110 Eenden, f 0.40 a 0.70; Boter, 70 a 80 et. per kop; Kaas, 20 a 25 et. per KG.; Kip-eieren, f 4.50 a 5.50 per 100 stuks. Alkmaar, 3 Januari. Aangevoerd: 181 H.L. Granen. 8 h. Rogge -, 13 h. Gerst, f 5.25, idem Chev. f5.50 119 li. Haver, f 2.75 a 3.90; 41 h. Boonen Paardenboonenf 5.50, bruine idem f 6.75 a 9.per H.L. Hoorn, 2 Januari. Ter waag gewogen 34 stapels Gras kans, wegende 9,479 K.G. Kleine f 31, Commissie f 34 en Middelbare f 30 per 50 K.G. Enkhuizen, 2 Januari. Prijzen der ZadenKarwei- zaad f 9.75, Gerst f 4 a 5, Hnvcr f 3.25 a 4.grauwe Erwten f 11.50 a 12.bruiue Boonen f 9.u 9.75, blauwe Aardappelen f 1.a 1.20, ronde f 1.10 a 1.40, alles per H.L. Kippen f 0.60 a 1.10 per stnk, Kip-eieren f 6.aC.50 per 100 stuks. Boter 50 a 60 c. per kop. Edam, 2 Januari. Aangevoerd 145 stukken Boter; pr^js 60 a 61 et. de 5 HG. Kip-eieren f a.a 6.50 per 100 stuks. 1 Purmerend, 3 Januari. Aangevoerd 825 Schapen. Handel flauw, prijshoudend. Amsterdam, 3 Jan. Koolzaad op 800 KG. Olie stil. Lijnzaad lusteloos. Raapolie vliegend per 100 KG. f 38 50, 37, 1°. Mei f 35.50, 1°. Jau. e.k. f 36,50. Lijnolie vliegend per 100 KG. f 22.50, 1°. Febr.-Mci f 22.75, 1°. Juui-Aug. f 22.89*. 23, 1°. Jan, e.k. f22.50, 22.25, 22.25. Prijzeu der Aardappelen Pricselie Dokk. Jammen f 2.30 a 2.50, idem Fran. f 2.20 a 2,40, idem Eng. f 1.75 a 1.80, Zecuwscbe Spuische f2.40 a 3.50, idem Flakk. f 2.25 a 2.50, Geld. Blnuwe f2.a 2.10, Pruis, en Hamb. 13.70 13,80, alles per HL. Londen, 2 Januari. Aangevoerd 200 Runderen, 2/4 a 2/5; 2000 Schapen en Lammeren, 4/4 a 6/440 Kalveren, 3/9 a 6/-. Burgerlijke Stand van: Helder, van Donderdag- tol Zaterdagmiddag. Ondertrouwd: A. L. Desplanque, fourier Infanterie en M. S. v. d. Knijl. H. K. A. Michelsen, leeraar h. b. school en M, C. Klappert. BevallenF. ^Makelaar, geb. Grande, D. T. Mooleuaar, geb. Swart, Z. Overleden; A. Drost, 14 m. W. Dijs, 3 j. G. Dral, 20 j. Levcul. naugeg. 1. Wieringen, van 1 tot 31 December. OndertrouwdJ. Doesbnrg en T. Visser. GeborenMaartje, d. v. P. Rotgans en T. Bakker. L'ornclis, z. v. P. de Wit en A. Keijzcr. Maric, d. v. C. Kunt en C. Staaltjes. Nieolaas, z. v. K. Boerseu en J. W. Vroouc. Sinton, z. v. S. Tijsen en G. Wigbout. Jan, z. v. C. de Haan en I. M. Pauw. Dieuwertje, d. v. C. Wiegman en T. de Jong. Maike, d. v. C. Kooru en JL Kooij. Pietertjc, d. v. D. Kooij en A. Bakker. Johanna, d. v. A. Zomerdijk en M. Mekker. Geertje, d. v. J. Kuit en G. Wagemnker. Overleden: E. Mulder, 1 j. M. de Haan, 25 j. T. Kort, 42 j. D. Asjes, 37 j. S. Bakker, 5 w. T. Kunt, S2 j. G. Botter, 80 j. J. Lont, 61 j. G. Hellingman, 81 j. Heer-Hugowaard, vnn 1 tot 31 December. Gehuwd: K. Wit en M. de Heer. GeborenAdriana, d. v. P. Oudoman en U. Bekker. Pietertje, d. v. C. Rootjes en G. Jonker. Willem, z. v. K. Groenveld on M. Borst. Elisnbeth, d. v. A. Steur en M. Bos. Antoon, z. v. J. Hittema en G. Koster. Petras, z. v. P. Konijn en A. van Dieper. Catharina, d. v. J.Smit en A. Fraijman. Petrus, z. v. K. Kruijer en A. Boots. Pieter, z. v. J. Blom en M. Vet. Overleden: J. Hoek, 16 m. G. van Diepen, 8 w. M. Weel, 12 w. Broek op Langedijk, van 1 tot 31 December. OndertrouwdD. v. lieerde en A. Slotemaker. P. Bor sten en G. Dekker. GehuwdD. v. Heerde cn A. Slotemaker. BevallenT. Kuiper, geb. Bergen, D. G. Dirkmaat, geb. Balder, D. S. Wit, geb. de Boer, Z. J. Blom, geb. Jonker, Z. F. Moeijes, geb. Duits, D. A. M. Esselink, geb. Filippo, Z. A. Wageuaar, geb. Wit, D. OverledenC. Wit, 3 j. Schoorl, van 1 tot 31 December. Ondertronwd G. Dekker en T. IJpelaan. Geboren Dirk Cornelis, z. v. H. Kuijper en T. Zwaluw. Pieter Jacob, z. v. P. Keuris en N. Schenk. Cornelis, z. v. S. den Das en G. Dalcuberg. Jan, z. v. M. Bakker en M. Prins. Overleden G. Wever, z. v. P. Wever en P. Schouten, 35 j. C. Briefjes, echtgcn. v. 1'. Bakker, 54 j. Levenloos aangeg. dochter v. J. Kager cn C. Polle. Oude Niedorp. vnn 1 tot 31 December. Geboren: Hendoiicus Muriu, z. v. P. Tromp cn A. Kos. Johanuis, z. v. J. I«'. Bcemstcrboer cn G. Glas. Hendericua Johannis, z. v. H. Scbiebroek en C. Jongmaat. Overleden: A. Hooglam., echtg. v. K. Over, 71 j. Wognum. OndertrouwdA. Kok en G. Bnijs. Geboren: Grietje, d. v. J. Mooij en H. Schotten. Maria, d. v. P. Beerepoot en A. Dekker. Jansje, d. v. S. Nips- hagen en G. Biersteker. Overleden A. Commandeur, echtg. v. M, Tool, 84 j. Cornelia, d. v. D. Entius, 14 m. T. Machtcl, echtg. v. P. Schouten, 71 j. Dirk, z. v. D. Mes en M. Huibers, 10 m. J. v. Zelra, echtgen. vau A. v. d. Molen, 70 j. Warmenhuizen. GehuwdC. Pie, landman (laatst weduwn. v. V. Schuts) 48 j. en M. Eakker, wed. v. K. Pie, 37 j. Geboren Dirk, z. v. K. Mink en T. Toepoel. Ambrosius, z. v. W. Lingerak en L. Nannes. Andries, z. v. P. Rempt en G. Witsmeer. Mina, d. v. J. Damiaans en-F. IJproa. Overleden P. Nieuwland, echgen. van A. Krijt, 58 j. J. van Schagen, jonged., 46 j. Laatste berichten. 4 Januari. Helder. Naar aanleiding van het adres der Kiesvereeniging „Burgerplicht" betreffende sneltreinen tusschen Amsterdam en onze gemeente circuleert thans een dergelijk adres, dat, behalve het verkrijgen van sneltreinen als door genoemde vereeniging wordt bedoeld, ook ten doel heeft dezelfde reisgelegenheid te verkrijgen tusschen de residentie en onze gemeente. Het in dit adres ontwikkelde plan komt ons voor méér voordeelen te bieden dan het genoemde adres, waarom wij dan ook de onderteekening er van of het zenden van adhaesie-adressen ten zeerste aanraden. Het nieuwe adres is van den volgenden in houd Aan den Raad van Administratie der Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij. Geven de ondergeteekenden met verschuldigde achting te kennen; flat zij, kennis genomen hebbende van het verzoek van de Nationale Kiesvereeniging „Bur gerplicht" te den Helder om bij de aanstaande zomerdienstregeling eene snellere verbinding dan de bestaande tusschen het Noorderkwartier van Holland en Amsterdam in het leven te willen roepen, door daarin een sneltrein op te nemen, die omstreeks 9 uur v. m. van den Helder ver trekt, en een, die omstreeks 4 uur n. m. aldaar aankomt, daaraan ten volle hunne adhaesie kunnen schenken dat zij het evenzeer wenschelijk achten, eene snellere verbinding te verkrijgen tusschen den Helder en 's Gravenhage den zetel voor de hoofdbesturen der Zee- en Landmacht -ren Rotterdam dat deze, naar hunne meening, tegelijkertijd tot stand zouden kunnen komen, indien de be doelde sneltrein, in plaats van op Amsterdam, op Haarlem werd gedirigeerd en den loop daar van zoodanig geregeld, dat te Haarlem aan sluiting wordt verkregen met den trein, die- te 10.30 v. m. van daar in de richting van Rot terdam vertrekt; dat, in dat geval, het mogelijk zoude zijn met den trein van 10.20 v. m. naar Amsterdam te gaan, waardoor men aldaar te 10^44 v. m. aan komt, dus ruim 1 uur vroeger dan thans, zooals ook in het adres wordt verzocht; dat, indien aan een en ander kon worden vol daan en tevens om den trein, die te 3.55 :n. m. te den Helder aankomt, in een sneltrein te ver anderen. het niet alleen mogelijk zoude zijn het .uur van vertrek uit Amsterdam later te stellen, maar ook van Haarlem te vervoeren de voor het Noorden bestemde reizigers, die te 2.28 n. m. aldaar van Rotterdam en 's Gravenhage aan komen dat, voor het geval het mogelijk ware in den hier aangegeven zin een sneltrein tusschen den Helder en Haarlen te laten loopen, het wel licht noodig zal zijn in het belang van de Zaanstreek, dien trein ook te U itgeest te doen stoppen, daar alsdan de reizigers ook van de vele lokaaltreinen tusschen Uitgeest en Amsterdam gebruik kunnen maken en, op den terugweg, aldaar aansluiting met het Noorden kunnen krijgen: Redenen waarom zij u beleefd verzoeken, zoo wel in het belang van den handel in 'talge meen als in dat van de Zee- en Landmacht te den H e 1 d e r, bij de aanstaande zomerdienst regeling eene zoo zeer gewenschte snelle verbin ding voor Hollands Noorderkwartier met het Oosten en Zuiden tot stand te willen bren gen en, des noods, bij wijze van proef, in den hiervoren aangegeven zin, een sneltrein tusschen den Helder en Haarlem te laten loopen. Den Helder, Januari 1890. Influenza, de zoogenaamde mode-ziekte is thans ook in onze gemeente geïnstalleerd. Een groot aantal personen, door de ziekte aangetast, worden in het marine-hospitaal verpleegd, terwijl in vele gezinnen één of meer der huisgenooten aan de griep lijdende zijn. Over het algemeen is de ongesteldheid niet van ernstigen aard en heeft deze een spoedig verloop; tijdelijke lichaamszwakte is er echter in de meeste gevallen het gevolg van. Door de heeren Terra c. s. is gisteren avond in het hótel „de Toelast" alhier openbaar aanbesteedhet bouwen van een badhuis te Huisduinen. Ingekomen waren 15 inschrijvings biljetten, als van de heeren Gebrs. Klein, ad f 3698J. F. Philips f 3675 G. Moorman f 3299; A. Bos f 3196; P. Visser f 3145; C. Gomes f 3140; C. Pool f 3x12; S. Krijnen f 2950; W. de Jong f 2900; C. van der Plas f 2900; H. Wijker f 2799; P. Spruit f 2794; J. Duinker f 2777 B. Boon f 2625 en P. de Waard f 2623. De Bank van Leening alhier, sedert 1 dezer door den heer A. S. Manheim geëxploi teerd wordende, is in verband daarmede van de Hoofdgracht naar de Loodsgracht veplaatst. De lokaliteit aldaar, op flinke wijze ingericht, is ook van uit de brandsteeg achter de Loodsgracht te bereiken en overigens zooveel mogelijk aan het doel dienstbaar gemaakt. De inrichting is thans ook 's avonds geopend. Gedurende 1889 zijn te IJmuiden binnen gekomen 229 zeil- en 1468 stoomschepen en vertrokken 297 zeil- en 1467 stoomschepen. Te 's Hage wordt, met het oog op het groot aantal zieke militairen van het garnizoen, het barakkenkamp op het proefveld aan het Kanaal in orde gebracht voor 120 bédden. Omtrent den brand in het paleis te Laeken vernemen wij nog de volgende bijzonderheden Het paleis is nagenoeg geheel uitgebrand, maar de particuliere papieren des Konings en het koninklijk archief zijn gered. Daarentegen 'zijn zoo goed als alle kostbare schilderijen, welke zich in dit meestentijds door de koninklijke familie bewoond paleis bevonden, door het vuur vernield; ook is de geheele garderobe en al het linnengoed der Koningin verbrand, zoodat giste renavond in het allernoodigste toilet van Hare Majesteit voorzien moest worden. Prinses Clé mentine, die zich bij het uitbreken van den brand in het paleis bevond, heeft zich zonder levens gevaar kunnen redden, maar heeft ook vele harer bezittingen door den brand verloren. De Koning en de Koningin zijn eenigen tijd op de plaats van het onheil geweest, maar keerden spoedig diep verslagen naar het paleis te Brussel terug. Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder- dags en Zaterdags niet vóór 's mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. ®3SKSj||2^ Afzonderlijke nummers dezer courant zullen voortaan niet meer verkrijgbaar zijn. De Depóts dezer courant zijn van af lJanv opgeheven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3