CHOCOLAAD GROOTES Parlijep! Bals! Diners! laarleiw programma's, ,'T ALGEMEEN BELANG" Kruisweg 175. De Spion des Konings. Bölger Zoon, Balkaarten Balboekjes M e n u's ADVERTENTIEN. Mdeerm' 2 j»nuui i89°- Winter-collecte. BEKENDMAKING. De Bank van Leening Loodsgracht N°. 51. Onovertroffen kwal iteit. Gegarandeerd zuiver. Fabriek te Westzaan. BOERENPIjAATSBIM, Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. SÏOOIKUNSTVERVERIJ, Chemische Wasscherij. WIKKEL OoTftpstdoorfl. f 0.90. Roomboterf 0.90. HYPOTHEEKBANK A. J. DE JONGH, De Notaris P. S. HORDIJK, PUBLIEK VERKOOPEN Boek- en Handelsdrukkerij VISITEKAARTJES, VISITEKAARTJES Prachtig® Eouw-Visltskaartiês, HENNEP-ENVELOPPEN, Postpapier, met adres bedrukt, Schelpkalkfabriek, Steenkooperij, enz. ONTVANGEN; Fransche, Engelsche en Duitsche SCHAATSEN, A P O T H E E K. IJzeren Vaartuigen, W. JAGER GERLINGS, Keizerstraat 103, Helder, Steeds voorhanden de buitengewoon gere nommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht. De Alkmaarsche Stoom-steenhouwerij, Stads - Schouwburg, Hollandsch Tooneelgezelschap, Geen brandgevaar meer!!! MEIJLIHIÜR PIERQN, KLAAS VISSER, Schagen, Aan houders der Preiuiebon „de Rookende Amerikaan", Theehandelaars te Bolsward. Hofleveranciers. MpenMrcrii ran J. H. YAN BALEN. Ondertrouwd HENDRIK KAREL ALEXANDER MICHELSEN, ben. Leeraar op Cura<jao (N. \V. I.), en MARIE CHARLOTTE KLAPPERT. 'Receptie: 26 Jan., van 24 uur. Heden overleef, tot onze diepe droef heid, onze innig geliefde Moeder, Mejuffrouw WILLEMINA WIGMAN, Ec.h tgeno ote van wijlen den Heer KLAAS VAN DER BEN, in den ouderdom van circa 53 jaar. Een ieder, die haar in haar werkzaam leven meer van nabij hebben gekend, zuilen beseffen wat wij in onze Moeder verliezen. Uit naam der Kinderen. Helder, 1 Januari 1890. Bij mijn vertrek naar Oost- Indië voor allen de welgemeende bede: Het ga u goeden voor hen, die tot het mij aangebodene souvenir hebben bijge dragen, de diepgevoelde betuiging van erkente lijkheid: Gij hadl mij niets beters kunnen geven. L. VAN 'T SANT. a/b. stoomschip #Prinses Marie', 4 Januari 1890. De Diakenen der.Klcrvprmde £ciuccu<c brengen den leden ter kennis, dat zij in liet begin der volgende week de gewoneWINTER- COLLECTE zullen houden. De inkomsten der Diabonie verminderen ieder jaar, terwijl de nood der armen steeds grooter wordt, zoodat zij met vertrouwen een dringend beroep op uwe liefdadigheid doen. Namens de Diakenen A. KLERK Az., Voorzitter, j. SEVENHUIJSEN, Secretaris. Helder, 3 Januari 1890. is van af 1 Januari verplaatst vap de Hoofdgracht naar de Het Kantoor is geopend 's morgens van 9 tot 12, 's nam. 2 a 4, en avonds 6 10 uur. Looflseracht en BraMsteeg. VRAAG LET OP DEN NAAM. Opgericht 1825. 5) worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijksche bijdrage, met inbegrip der admini stratiekosten, f 1.65 per f 1000. Polis- en toetredingskosten billijk. KONINKLIJKE DRUKKER IJ en Aflevering Verfgoederen altijd 14 dagen; Wascligoederen in korter tijd. Depóts. Helder den Heer W". COR- PORAAL, Boekbinder, Spoorstraat. Texel (Burg) Mej. Wed. H. GERSSEN. Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco: A. BRÜNSTING, Beilen. 's GRAVENHAAGSCHE voor Nederland, gevestigd te 's Gravenhage. Voor het sluiten van leeningen aflosbaar in annuïteiten, in termijnen of ineens, tegen eene -rente van 4^%, 4°/0 of 3naar gelang van het onderpand en het bedrag der leening, wende men zich tot den AGENT Dijkstraat, Helder. te Helder, Mzal op WOENSDAG 8 JANUARI 1890. 's avonds 7 uur, in het lokaal „Ti vol i" aldaar, 1. Een HUIS en ERF aan de Westgracht te Helder, N".'74, groot 52 centiaren. 2. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel,- N°. 75, groot 50 centiaren. 3. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel. N°. 76, groot 52 centiaren. 4. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 77, groot 1 are. 5. Een HUIS en ERF aan de 2e Molen straat aldaar, N°. 119, groot 48 centiaren. 6. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 121, groot 50 centiaren. 7. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 123, groot 48 centiaren. 8. Een HEERENHUIS en ERF aan het Ankerpark aldaar, N°. 25, groot 1 are 37 centiaren. 9. Een vierde gedeelte in een perceel GROND op Onrust aldaar, tusschen den Spoorweg en den weg naar Weltevreden, groot 8 aren 81 centiaren. 10. Een WINKELHUIS en ERF aan de Breewaterstraat aldaar, N°. 48, groot 1 are 25 centiaren. 11. Een HUIS en ERF naast het vorige perceel, N°. 46, groot 1 are 25 centiaren. Te bezichtigen twee dagen vópr en op den verkoopdag van 104 uren. Nadere inlichtingen worden verstrekt ten kantore van genoemden Notaris HORDIJK. J. H. VAN" BALEN, MOLENPLEIN. netjes bedrukt, met letter naar keuze, 70 cent per 100; met 100 daarbij passende enveloppen f 1. met schuine goudsnede, in smaakvol étui, 1.50 per honderd. voor heele en halve rouw, met daarbij passende enveloppen, zeer billijk. groot model, bedrukt met adres, van af 1.50 de 1000 stuks. Van af 2.25 de 1000 vel. Y e r d e r: Circulaires,Rekeningen, Nota's, Wissels, Kwitanties, Memorandums, Prijs couranten, Bericht-en Adreskaarten. Alle soorten van bouwmaterialen worden tot de jneest concurreerepde prijzen gele verd door W. F. STOEL, Alkmaar. eene groote partij in alle prijzen. De bekende en onbekende schuld- eischers van de onder liet voorrecht van boedelbesclirijvingaanvaarde nalatenschap van den Wel Edelen Heer JOHANNES LAURENTIUS KANNEGIETER, in leven le Stuurman bij de Gouvernements-Marine, gedomicilieerd te Helder, en overleden aan boord van het stoomschip „A mal ia", den 18 Augustus 1889, worden tegen MAANDAG 13 JANUARI 1890, voormiddags 11 uur, opgeroepen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN, te Helder, ten einde de rekening en verantwoording aan te hooren van bet in die nalatenschap gevoerd beheer en betaling hunner vorderingen te ontvangen, voor zoover liet bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn. Door de opheffing van de Apotheek van den Heer JELGERSMA, heeft de firma P. BOON besloten een bus te plaatson op de Hoofdgracht, ter zijde van het huis van den Heer DEKKER, Kofflehuishouder, aldaar. Deze bus zal gelicht worden 's morgens 9^, 's middags 2£ en 's avonds 6 uur. G. DE VEN, Apotheker. van ieder model en grootte, worden vervaar digd aan de werf „NIC0LAAS WITSEN', van W. F. STOEL, te Alkmaar, aan welk adres worden verhuurd IJZEREN VLETTEN van verschillende grootten. firma J. U. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, Depót en Kantoor bevelen bijzonder aan Bas Medoc ....Af 30 per anker, St. Emilion. 34 St. Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. a f 1.80 per flesch. DIjkatrant. Wed. SEVENHUIJSEN. TE KOOP, voor billijken prijs: Een mak bij den weg loopend Paard, met een zoo goed als nieuwe Bakwagen. Te bevragen letter P, Hulppostkantoor Anna Paulowna. waaraan is verbonden Fabriek ra MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS, levert goed en goe.dJiQop werk. W. F. STOEL, Alkmaar. Koningstraat, over „Mnsis Sacrnm", DirectieGEBR. A. VAN LIER. WOENSDAG 8 JANUARI 1890, BUITENGEWONE VOORSTELLING door het DirectieA. VAN LIERLvaii Amsterdam. Eerste opvoering van Nieuw Drama in 6 bedrijven, naar het Fransch door J. Roosingh. (Nooit alhier vertoond De hoofdrollen zullen vervuld worden dóór de Dames ELLENBERGER, ANDRÉ, DE -LEUR, en de Heeren VELTMAN, VERHAGEN,HESSEL1NK,D.LAGEMAN, SMITH cn C. LAGEMAN. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsenl»*e Rang 99 Cts 2de Rang 75 Cts., 3de Rang 50 Cts., 4dc Rang 30 Cts. Voor het gebruik der Stoelen wordt 25 Cts. extra betaald. Plaatsen zijn op den speeldag van 123 uur te hespreken 10 Cts. extra per plaats. Rozengracht 10, Amsterdam.. Brandwaarborgkastenfabriek. Depöttiouder. Schagen, 2 Augustus 1889. Ondergeteekende verklaart, dat bij den zeer grooten brand, toen zijne hoeve tot den grond toe afbrandde, de brandkast van boven genoemde firma aan alle voorwaarden vpn een solieden en deugdelijken kast heeft voldaan, daar de kast meer dan BOOD BEET is geweest, doch bij het openen alle papieren in ongeschonden staat te voorschijn werden gebaald en de kast gemakkelijk geopend werd. Een ieder beveel ik dit fabrikaat ten zeerste aan. J. B. Jz. VAN HET MAGAZIJN SPOORSTRAAT, berichten wij, dat een prijs is gevallen op N°. 14331. De eigenaars dezer bon worden beleefd verzocht, dezelve persoonlijk aan te bieden. De Directie. Wij berichten de ontvangst van de nieuwste: en in de fraaiste dessins en ia verschillende prijzenvan f ij n e elegante om op besloten en publieke partijen te dienen, en. van zeer smaakvolle voor soupers en diners. Wij vestigen inliet bijzonder de aandacht op de zeer goed- koope Chromo-lithografische Balkaarten. Snelpersdruk van J. 11. Vau Halen, lleldor,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4