Barsingerhorn is gegund aan den boekhandelaar H. A. Stadermann alhier. Helder. Naar wij vernemen is ook de influenza heerschende onder het personeel van het Postkantoor alhier. Meer dan de helft der ambtenaren is hierdoor aan den kantoordienst onttrokken, terwijl verscheidene brievenbestellers aan dezelfde ziekte lijden. Komt hierin niet spoedig verandering, dan moet de bezorging der correspondentie enz. ver traging ondergaan, niettegenstaande door den directeur alle mogelijke pogingen worden aan gewend om den dienst geregeld te doen uit voeren. Texel, 6 Jan. Aan den heer Dr. J. Timmer, geboren alhier, is eervol ontslag ver leend uit de betrekking van tweeden Genees heer aan het geneeskundig gesticht voor krank zinnigen te Utrecht. De heer M. Hillenius, thans benoemd tot schoolopziener in het arrondissement Texel, is te Oudeschild geboren en heeft zijne opleiding tot onderwijzer ontvangen van den heer). K. G. Muller, hoofd der school aldaar. De heer Hillenius is eenige jaren werkzaam geweest als onderwijzer aan de voorbereidings klasse voor Rijks-Normaallessen te Terschelling en later benoemd tot hoofd van de leerschool te Nijmegen. Wegens opheffing van deze school is de heer H. op wachtgeld gesteld en thans woonachtig te Amsterdam. Texel. Ten behoeve der ijspakhuizen op dit eiland zijn thans tal van personen, paarden en wagens in het werk gesteld, om uit het ver- sche binnenwater ijs in te zamelen. De voor raad was in den afgeloopen zomer door de vis- schers geheel verbruikt. Het inzamelen geeft veel bedrijvigheid en bezorgt menigeen een goed daggeld. Texel. Ook bij 't bestuur van het Zie kenfonds alhier is van N. N. aan den Burg een nieuwjaarsgift ingekomen. Eere den gever, die niet genoemd wenscht te worden. Texel. Aan het postkantoor alhier en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd in de Rijkspostspaarbank gedurende de maand December ingelegd f 578.65 en terugbetaald f 1195.81. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 795. Gedurende het geheele jaar 1889 werd inge legd f 21552.71|, terugbetaald f 13665.98 en zijn 119 nieuwe boekjes uitgegeven. De Cocksdorp (Texel.) Den 30 Dec. jl. had alhier de onlangs aangekondigde uitvoe ring van het gezelschap „Zanglust" plaats in het logement „de Hoop". Het programma, hetwelk uit zes nummers was samengesteld, werd zeer ten genoege van het publiek ten uitvoer gebracht. Er was dan ook wel voor afwisseling gezorgdtusschen de zangnummers werd opgevoerd het blijspel „Oud mal gaat bovenal" en verder werden nog twee voordrachten gehouden, de eerste getiteld„de Bedriegster", de laatste „Miskend Genie". Hierna volgde, zooals gewoonlijk!! een druk bal. Oosterend (Texel). Ook door den pre sident van het Ziekenfonds alhier is eene gift, groot f 5, van een onbekende ontvangen. Vlieland. Ter Vliereede zijn in 1889 binnengekomen 141 zeil- en 293 stoomschepen, tegen resp. 175 en 279 in 1888. Uitgegaan 152 zeil- en 290 stoomschepen, tegen resp. 206 en 273 in 1888. Voortdurend worden hier nog vaten hars aan gebracht; tot nu toe in 't geheel 118. Schagen. Voor de uitdeelingen der Nieuw jaarsgiften aan de armen der Herv. gem. alhier, is op de door de Diaconie aangeboden lijsten voor f 400 geteekend, zoodat door de Diaconie aan 140 huisgezinnen op Oudejaarsdag eenige levensbehoeften konden worden uitgereikt. Schagen. Door de Gymnastiek- en Scherm- vereeniging „Lycurgus" alhier, zal op Zondag avond, 26 Januari e. k. in het Noordhollandsch Koffiehuis alhier, hare gewone jaarlijksche open bare uitvoering worden gehouden. Schagen. Door het Correspondentschap Schagen der Nederl. Bank werd over het afge loopen jaar het navolgende verwisseld f 674090 aan bankbiljetten en tegen bankbiljetten, f 181040 aan bankbiljetten tegen specie, f 113245 aan specie tegen bankbiljetten. Burgerbrug. Tusschen deze gemeente en St. Maartensbrug is een schuit, geladen met bri ketten, gezonken, toebehoorende aan de wed. L. Schotvanger te St. Maartensbrug. Harenkarspel. Vanwege de Hervormde Diaconie alhier worden pogingen in het werk staan de logeerkamers op Altingen jaar in jaar uit leeg 't Is een ware uitkomst, als men eens voet stappen boven zich hoortMaar waar zit nu toch onze bereisde meneer," viel zij haastig rondkijkende zich zelve in de rede, „Anneke moet toch ook al hier wezen?" „Ze zijn zamen naar het beukenbosch gegaan om mijn zoon te begroeten," gaf de oude vrouw ter opheldering ten antwoord en streelde den kop van den grooten Ulmerdog, die met schrandere oogen naar de spreekster opzag. „Die goede houtvester zal ook vreemd opkijken, als Norbert hem zoo on verwachts te gemoet treedt „Ja, wel vreemd," riep Rutli uitgelaten, „vooral nu de adelborst ons in zijn uniform komt verrassen Nu, daar heeft hij groot gelijk in, want ze staat hem wat goed! Ah, daar heb je mijn vriend Hans wel zeker, als gewoonlijk met een boterham in de vuist! 1111, kom maar wat nader, kleine vent kiekkiek! hier!" Met een schalksch gebaar verschool Ruth haar kopje achter grootmoeder en, kraaiend van de pret, stormde de kleine Hans op haar los en wilde in ongeveinsde vereering zijn armpjes om haar knieën «laar. (Wordt vervolgd.) gesteld om kerkelijk bedeelden, door het ver schaffen van werk bij de leden dier gemeente, door den winter te helpen. Dit edele pogen ver dient voorzeker aller steun, daar het den werk man, bij welslagen, een eerlijk verdiend stuk brood verzekert. Harenkarspel. Voor de derde maal vierden de kinderen der Zondagsscholen in deze gemeente jl. Woensdag in het Kerkgebouw te Dirkshorn het Kerstfeest. Allen werden ruim schoots onthaald en ontvingen prachtige cadeau tjes van den rijkversierden Kerstboom, die in het midden der kerk was opgericht, terwijl eene groote schare belangstellenden de plechtigheid bijwoonde. Harenkarspel. De nieuwe weg in polder Waarland binnen deze gemeente, nadert zijne voltooiing. Het slootwerk is reeds afgeloopen en als de vorst het verdere werk niet belet, zal ook het egaliseeren van den weg spoedig ver richt zijn, waarna de beharding niet lang op zich zal laten wachten. Ook dit werk geeft velen behoeftigen in deze gemeente gelegenheid in het barre getijde nog wat te verdienen. Oude Niedorp. In het polderdistrict dezer gemeente is voor het Ambacht Westfriesland, genaamd Schager- en Niedorperkogge, tot hoofd ingeland gekozen de heer P. Schaap. Noordscharwoude. Bevolking dezer ge meente op 1 Januari 1889: 491 m., 465 vr., tot. 956 Ingekomen 37 63 100 Geborenn 7 18 539 m-> 535 vr-> tot- io74 Overleden 9 6 15 530 m., 529 vr., tot. 1059 Vertrokken31 47 78 499 m., 482 vr., tot. 981 4 huwelijken zijn voltrokken tusschen jonkmans en jongedochters. Levenloos werden aangegeven 4 mannen en 1 vrouw. De godsdienstige gezindheid was verdeeld als volgt: Ned. Hervormden 762, Evang. Lutherschen 17, Doopsgezinden 12, Chr. Geref. 4 en Roomsch- Katholieken 186. Oude Niedorp. Loop der bevolking ge durende het jaar 1889. m. vr. tot. Bevolking op 31 December 1888: 5285451073 m. vr. tot. Geboren in 1889 16 15 31 Ingekomen in 1889 39 36 75 Vermeerdering in 1889 55 51 106 Overleden in 1889 11 5 16 Vertrokken in 1889 46 48 94 Vermindering in 1889 57 52 110 Meer afgegaan dan bijgek. in 1889 224 Tot. der bev. op 31 Dec. 1889 5265431069 Getal gesloten huwelijken in 1889: 23. Oudkarspel. In liet afgeloopen- jaar zijn aan het Hulp postkantoor alhier ontvangen 13305 gefrankeerde brieven. 2388 briefkaarten. 42621 drukwerken. 592 dienstbrieven. 204 aangeteekende brieven, zonder aangifte van waarde. 71 aangeteekende brieven, met eene aangegeven waarde, ter somma van f 16292.32£. 109 postwissels, eene waarde vertegenwoordigende van f 1638.50. 5 terugbetalingen Rijkspostspaarbank, ter som ma van f 644.68. 540 postpakketten. Verzonden: 9957 brieven. 1624 briefkaarten. 4S4 dienstbrieven. 5201 drukwerken. 91 aangeteekende brieven, zonder aangegeven waarde. 66 aangeteekendebrieven, met aangegeven waarde, ter somma van f 26758.90. 374 postwissels, eene waarde vertegenwoordigende van f 4734.71. 16 inlagen Rijkspostspaarbank, ter waarde van f 139.80. 307 postpakketten. Kolhorn. In eene vergadering van de IJsclub alhier, werd besloten, den 7 dezer eene hardrijderij op schaatsen te doen plaats hebben voor mannen boven de 18 jaren, om prijzen en premiën in geld van f20, f 10, f5 en f2.50, en den 9 dezer eene van jongens van 12 tot 15 ja ren, alsmede eene van jongelieden van 15 tot 18 jaren, eveneens om premiën in contanten. „Weêr en ijs dienende", had men wel mógen bepalen Kolhorn. Het aansteken der kunstlichten in de haven in deze gemeente werd voor 1890 aangenomen door P. Portegijs te Winkel. Oost-Graftdijk. Vanwege 't Zeevgrend- fonds alhier is uitdeeling gehouden van grootere en kleinere sommen gelds aan de armen. Graft. De Gemeenteraad heeft herbenoemd tot armvoogden te Oost- en West-Graftdijk, de heeren J. Hannema en B. Keizer. Grootebroek. De griep of influenza schijnt zich meer en meer uit te breiden. In de Streek zijn reeds 5 huisgezinnen lijdende aan de ziekte, die niet zoo zachtaardig blijkt te zijn als in den beginne werd voorgesteld. Warder, 6 Januari. Weêr is 't getal der oud strijders van den Citadel met één vermin derd. In den ouderdom van ruim 82 jaar overleed alhier de heer Jan Visser. Hoogwoud. Nauwelijks is de dooi eenige dagen ingevallen, of eene groote vlucht spreeuwen heeft zich vertoond. Wanneer de vroege terug komst dezer vogels een zachten winter moet voorspellen, dan zullen ze zeker niet met blijde blikken door de liefhebbers van schaatsenrijden worden aangezien. Spanbroek. Jl. Zondagavond mochten wij het genoegen hebben Justus van Maurik Jr. in ons midden te zien optreden. Het publiek was zeer slecht opgekomen, vooral uit deze gemeente zelve, wat misschien deels kan worden toegeschreven aan 't slechte weder, deels aan de uitvoering ten behoeve van hen, die schade hebben geleden bij de overstroom ing van den Mijzerpolder, die op 8 en 9 dezer zal plaats hebben. Degenen, die zich de moeite getroost hebben om den gevierden lezer te hooren, zullen zich nimmer beklagen. Op eene zeer aangename wijze wist hij 't publiek te boeien door de voordracht van vier novellen, getiteld„Eene lezing te Boswijk", welk stuk eene historische waarheid is. „Waarom de Mottige niet kwam," „Iets over lachen en schreeuwen" en„Probatum est," die allen door hem geschreven zijn. Dat zij in de smaak van het publiek vielen, bewees wel de volle aandacht, die geschonken werd en de luide applaudisse- menten, die den gevierden spreker bij 't einde van elke novelle ten deel vielen. Corporatiën, die hunne gemeenten een ge notvollen avond wenschen te bereiden, kun nen wij gerust den heer van Maurik aanbevelen. Gaarne roepen we hem een „tot weerziens toe St. Pankras. De bevolking dezer gemeen te bedroeg op 1 Januari 1889 277 m., 243 v., te zamen 520 personen. In 1889 zijn er bijge komen ,'door geboorte 6 m. 9 v., vestiging 21 m. 26 v., zoodat op het einde des jaars het aantal bewoners bedroeg 304 m. 278 v.. in het geheel 582. In dien tijd zijn er afgegaan door overlijden 5 m. 5 v. en door vertrek 19 m. 30 v., zoodat blijkens het bevolkingsregister de bevolking op 1 Januari 1890 bedraagt 280 m. 243 v., -totaal 423 personen. Vermoedelijk zal de volkstelling aanwijzen, dat de bevolking uit 426 personen bestaat, omdat in het laatst van December zich eenige dienstboden hier hebben gevestigd zonder getuigschrift van woonplaatsver andering in te leveren. Alkmaar. Het parket vertrok jl. Donder dag van hier naar Hoorn, tot onderzoek naar een vermoedelijken moord, aldaar gepleegd. Alkmaar. Ook hier zullen wij eene uit voering mogen verwachten van het zoo bekende gezelschap „Estudiantina", bestaande uit 7 per sonen, als mandonilisten verbonden aan den Hofschouwburg te Madrid, dat op de wereld tentoonstelling te Parijs eene lange reeks van uitvoeringen gaf, waarmede het uitbundig succes oogstte. Naar het voornemen bestaat althans, zal op een nader te bepalen dag, in het lokaal „Diligentia", bedoeld gezelschap optreden, met medewerking van den gunstig bekenden Hol- landschen coupletzanger Chrétienni. Op het oogenblik te Amsterdam optredende, vertrekken de Estudiantinas in het laatst dezer maand naar Kopenhagen. De ondernemer van bovenbedoeld lokaal zal dezer dagen met eene lijst ter in- teekening doen rondgaan. Alkmaar. In 1889 zijn alhier geboren 251 jongens en 230 meisjes, te zamen 481 kinderen, waarvan 7 jongens en 3 meisjes buiten huwelijk 2 jongens en 4 meisjes werden alhier geboren uit elders woonachtige ouders, terwijl 2 meisjes elders werden geboren uit ouders die hier woon plaats hadden. Als levenloos aangegeven werden ingeschreven 6 jongens en n meisjes, waarvan 1 jongen en 1 meisje buiten huwelijk. 8 Paar tweelingen werden geboren, 8 jongens en 8 meisjes, waarvan 2 meisjes als levenloos werden aangegeven. Overleden zijn 78 ongehuwde mannen en 71 ongehuwde vrouwen, 42 gehuwde mannen en 34 gehuwde vrouwen, 17 weduwnaars en 21 weduwen, en 1 vrouw gescheiden van echt, te zamen 137 mannen en 127 vrouwen; 2 mannen en 3 vrou wen zijn alhier overleden, die elders woonplaats hadden en 1 man en 5 vrouwen, die hier woon achtig waren, overleden elders. Het getal huwelijken bedroeg 94, te weten 79 tusschen jonkmans en jongedochters, 2 tus schen jonkmans en weduwen, 7 tusschen w-eduw- naars en jonge dochters en 6 tusschen weduw naars en weduwen; 1 echtscheiding werd inge schreven. Ingekomen zijn 703 mannen en 698 vrou wen en vertrokken 675 mannen en 605 vrou wen. De bevolking, die op 31 December 1888 7415 manr.en en 8085 vrouwen, totaal 15500 personen, bedroeg, vermeerderde door geboorte en vestiging in de gemeente met 952 mannen en 926 vrou wen, terwijl zij verminderde door overlijden en vertrek uit de gemeente met 811 mannen en 734 vrouwen, zoodat zij op 31 December 1889 bestond uit 7556 mannen en 8277 vrouwen, totaal 15833 personen. De geboorte bedroeg 1 op 33er stierven 1 op 60; de geboorte bedroeg 3, de sterfte 17 percent van de bevolkinghet sterftecijfer bleef 314 beneden het gemiddelde (1 per dag op 10000). Er werden geen huwelijken voltrokken in de iste kl. ad f 30; 7 in de 2de kl. ad f 20 en 6 in de 3de kl. ad f 10. 's Gravenhage. Tot adviseerend lid van het hoofdbestnnr der Noordhollandsche veree- niging „Het Witte Kruis" is benoemd de heer mr. M. Donker, te Zaandijk. Marine en Leger. De luit. ter zee le klasse W. P. A. 51. Kluit, adjudant van den vicc-admiraal J. B. A. De Josselingde Jong, direc teur en commandant der Marine alhier, wordt onder eer volle ontheffiug 1 Februari a. 1. op nou-activ. gesteld, en vervangen door den luit. ter zee le klasse J. C. Jeekel. Door Z. M. zijn, met 1 Februari a. 1. bevorderd tot offi cier Tan gezondheid le kl. bij de zeemacht, de officier en van gezondheid 2e klasse J. Idzerda en J. F. firust. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 7 Januari. Sedert jl. Zaterdag kwamen van de groote visscherij binnen de sloepen G. H., sch. Smit, met 2300, Waakzaamheid, sch. de Waard, met 2200 en Noordover, sch. Taal, met 3000 schelv., terwijl door 55 korders en bcugers 30 tot 400 irhelv., 4 tot 40 kabelj., 6 tot 50 roggen, 43 tongen, 6 tot 30 mandjes kl. achol, 1 tot 3 mandjes schar en 1 tarbot werden aangevoerd j schelv. gold 20,50 a f 27 't honderd, kabelj. f 1.30 a 1.50, rog f 0.95 a 1. tong f 0.90 per stuk, kl. f 1.50 a 2.50 per mandje, schar f 1.40 a 1.60 per mand en de tarbot f 10. Texel, 6 Jan. De Noordzeevisschers van hier brachten in de afgeloopen weck elders ter markt500 manden kleine sehol, legen f 2 a 2.80 en 60 manden schar tegen f 1 a 2 per mand. Besomming f 40 a 60 per schuit. De garnalen- vloot ving voor de kokerijen 862 inanded garnalen, tegen f 4 per mand. Texel, 4 Januari. De garnalenvisschers, die thans met ongeveer 80 schuiten werkzaam zijn, brachten in Dcc. voor de zes kokerijen 2519 manden garnalen aan. Aan de visschera werd gemiddeld f 2.50 per mand betaald. De verzending geschiedde naar Huil, Londen, Parijs en Brussel. Vermoedelijk zal de garnalenvisscherij spoedig door ruim 100 schuiten worden uitgeoefend. Terschelling, 5 Januari. Door het vriezend en mistig weer zijn de visschers slechts tweemaal in de afge loopen week in zee geweest en telkens was de vangst goed, terwijl de prijzen ook goed blijven. Er werd besteed voor schelvisch f 16 n 18, kabeljanw f 1 a 2, rog 60 ct. gemid deld, hot en scharren f 2 a 5, gnrnalen f 2.50, alikruiken f 1.50 en booger en binnenpaling 30 a 35 ct. Naar 't buitenland werden verzonden 83 manden cn 28 manden cockles en alikruiken. Vlaardingen, 3 Januari. Van de bengvisscherij kwamen heden binnen: „Dinn" met 36, „Triton" met 43 ton zontc- vischen een partijtje versche visch, waarvoor netto hesorod f 300. Scheveningen, 3 Januari. 30,000 stuks steurharing vau kleine inférieure qual. zijn hedenmiddag verkocht voor f 4.40 a f 4.60 per 1000 stuks. Heden vertrok naar zee de schuit „Dirk Johanna" ter afhaling eener lading haring van Lowestoft (Engeland). Reeds vier garnalenbooten staan geheel en al opgetuigd, doch gaan niet naar zee ter uitoefening der visscherij, wijl Amsterdam weder een achttal manden zond, waar voor f 5 a f 6 per mand werd betaald. Onderwijs en Examens. Voor de vacante betrekking van onderwijzeres te Hoogwoud hebben zich negen sollicitanten aangemeld. Tot onderwijzer aan de R. K. Parochiale school te Grootebroek is benoemd de heer C. Baas, aldaar. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 12 Jan., nam. 1.30, te Oudesluis, ds. Hobus (doop). Herv. kerk te Sint-Maarten: Woensdag 8 Jan., nam. 1.30, te Valkoog, ds. Mtlhring. Zondag 12 Jan., voorm. 9 uur, te St.-Maarten, ds. Mtlhring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 12 Jan., voorm. 9.30, te Eenigenburg, ds. van Riet, pred. te Oude Niedorp. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe Zondag 12 Jan., voorm. 10, te Oudesluis, ds. van Calcar. Noord- en Zuid-Zijpe. 12 Jan. ds. Hobus, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. 19 te Gempt, Schagerbrug voorm. Burgerbrug nam. 26 Bron, Schagerbrug nam. Burgerbrug voorm. Wieringen. 12 Jan. ds. v. Kluyve, d. O. v.m. H. D. nm., 19 Fetter, H. d. O. 26 Mtlhring, d. O. H. 't Bericht betreffende het beroep van ds. B. H.Hobbema, te Graft, blijkt onjuist te zijn. Hij heeft voor het beroep naar Delfzijl bedankt. Beroepen bij de Herv. gem. te Heiloo (2de maal) ds. A. J. A. Vermeer, pred. te Lemele c. a. Bedankt voor het beroep naar Serooskerke (Schouwen) door ds. Knpéri, pred. te Obdam. Bedankt voor het beroep naar de Ned. Geref. kerk te Broek op Langcdijk door d». J. Langhout, pred. te Haarlem. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Burgemeester den Tex (s.), arriveerde 3 Jan. van Amsterdam te Batavia. Prinsea Marie vertrok 4 Jan. vsn Amsterdam naar Batavia. O o n r a d (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 4 Jan. van Genna. Prins Alexsnder (s.), vertrok 4 Jan. van Batavia naar Amsterdam. S n m a t r a (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 5 an. van Genna. Uit onze Koloniën. Batavia, 24 Dec. Men meldt aan de „Javabode" dat het met de blokkade van Atjeh ernst zal worden en dat daar voor achttien schepen zijn bestemd. De „Pinang-Gazette" van 29 November bevat een hoofdartikel waarin de toestand op Atjeh besproken wordt en de redactie als hare meening te kennen geeft, dat de lange duur van den oorlog geweten moet worden aan de moeielijkbeid om de Atjehers in het binnenland te vervolgen, aan het slechts bij tusschenpoozen optreden van ons leger en de onvol ledige blokkade door de vloot. Het blad gelooft dat eene werkelijke blokkade der geheele kust een: hoofdvereischte is om de Atjehers tot onderwerping te dwingende gedeeltelijke blokkades leiden tot niets, daar door het open gebleven kustgebied al het noodige, ook voor het geblokkeerde gedeelte, wordt ingevoerd en binnengesmokkeld. Hoe allernadeeligst zulk een volledige blokkade voor den handel te Penang ook moge zijn, ja zelfs den ondergang van verscheidene handelaars, die zaken doen met Atjeh, tengevolge zou hebben, is het blad toch van meening, dat zulk een doortastende maat regel te verkiezen is boven de tegenwoordige wijze van handelen, daar Penang er ten slotte wel bij zou varen en de handel zich daarna levendiger en onder betere omstandigheden zou kunnen ontwikke len dan ooit te voren. De „Javabode" weet niet of reeds vroeger in de andere couranten is vermeld, met welke bedoeling een paar maanden geleden een compagnie infanterie van het garnizoen alhier is, en als wij goed zijn ingelicht, nog altijd wordt gereed gehouden, om op het eerste sein naar Deli te vertrekken. Mocht het nog niet bekend zijn, dan kunnen wij mededeelen, dat in de afdeeling Boven-Langkat van de residentie Sumatra's Oostkust nog voort durend vrees schijnt te bestaan voor ernstige rust»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2