verstoringen, om welke redenen, behalve de van Java gevraagde troepen, ook nog zestig man 5et garnizoensbataljon van de Oostkust van Sumatra ingeval van nood zullen komen versterken. Buitenland. Engeland. Eene deputatie der Zuid-Lon- densche gas-werkstakers hield jl. Zaterdag over leg met de directeuren der Gasmaatschappij, hetgeen echter vruchteloos bleef. Het hoofdbe zwaar schijnt altijd hierin te bestaan, dat de directeuren weigeren de nieuw aangeworven werklieden te ontslaan, hetgeen de werkstakers blijven eischen. De bemanningen van twee steen kolenschepen voor de Zuid-Löndensche gas maatschappij, liggende op de Theems, nabij Greenwich, weigerden dienst. De maatschappij heeft maatregelen genomen om de onwilligen te vervangen. De vereeniging van spoorwegbeambten is voornemens aan alle spoorwegbesturen in het Vereenigd Koninkrijk deze eischen te stellen i i. weekloon, in plaats dagloon, voor alle vaste werklieden2. een werkdag van 10 uren, en van 8 uren hoogstens voor wisselwachters en anderen, van wie bijzonder ingespannen arbeid gevorderd wordt; 3. 25 pet. extra-loon voor overwerk en 50 pet. voor Zondagsarbeid. België. De Koning, wiens gestel ernstig is geschokt door de gebeurtenissen der laatste dagen, is verplicht zijn kamer te houden. In het bekken van Seraing heeft de werksta king eenige uitbreiding verkregen en men gelooft, dat het heden veel erger zal zijn. Frankrijk. Den 27sten dezer, den ver jaardag van Boulanger's verkiezing te Parijs tot afgevaardigde, denken de Boulangisten een groot feestmaal te houden aan het meer Saint-Fargeau. De generaal zal bij die gelegenheid opnieuw een manifest tot het Fransche volk richten, dat de voorzitter van het feestmaal in de vergadering zal voorlezen. In die bijeenkomst zal ook gehandeld worden over de naderende verkiezingen voor den Parij- schen gemeenteraad. Boulanger zal zich candi- daat stellen in Clignancourt, het kiesdistrict, waar hij, hoewel niet verkiesbaar, voor de Kamer gekozen was tegenover Joffrin. De Boulangisten zullen voor het overige in tal van gedeelten der hoofdstad den strijd aanvaarden. Spanje. Na een ministerraad, waar men het niet eens kon worden, heeft Sagasta aan de Koningin-regentes het ontslag van al de minis ters aangeboden. De Koningin verzocht Sagasta jl. Vrijdag ten paleize te komen, ten einde over de ministerieele crisis in overleg te treden. Rusland. Berichten uit St. Petersburg mel den, dat de Keizerin over eenigen tijd hare be valling tegemoet ziet. Zanzibar. Nadat den 25 December de aanval van de voorhoede der, onder Duitsche leiding staande, troepen op het versterkte kamp van den Arabieren hoofdman Banahei met ver lies van vijf dooden en zes gewonden was afge slagen, bestormde en verwoestte majoor Wissmann op 5 Januari de stellingen van Banahei, die door 1500 man bezet waren. Van de Duitsche troepen werden twee blanken en tien inboorlingen gewond. Gemengd nieuws. Een groot gedeelte van de Zuiderzee is door het vele ijs onbevaarbaar geworden. Een aantal stoombooten van Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, naar Leeuwarden bestemd, waren jl. Zaterdag genoodzaakt hun weg langs het Groot- Noordhollandsche kanaal en over Nieuwediepte nemen. Twee Volendammer botters zijn in de gronden bij Terschelling gestrand en verkeerden in gevaar. Later zijn zij vlot gekomen en alles is zonder persoonlijke onheilen afgeloopen. Een der schepen verloor het roer en maakte veel averij. Jl. Vrijdag strandde te Scheveningen een pijl-inktvischhij werd door den Dierentuin gekocht en is thans voor leden te bezichtigen. Het exemplaar is nog grooter dan dat, hetwelk in Februari 1888 tentoongesteld werd. Een soldaat van het garnizoen te Hoorn ge raakte jl. Vrijdag bij het schaatsenrijden te water op eene plek die hem als onbetrouwbaar was ontraden. Toen men hem op het droge kon brengen, was hij reeds een lijk. Jl. Vrijdagavond heeft het werkvolk aan de machinale vlasspinnerij te Groningen, voor het grootste deel vrouwen, het werk gestaakt. Reeds eenigen tijd had er, aldus bericht de „N. Prov. Gr. Crt.", iets gebroeid en was het werk volk met de loonen niet tevreden. Aan den op zichter Folkerts hadden zij reeds om verhooging van loon verzocht; deze had het verzoek aan de directie overgebracht, maar de directie had afwijzend op dat verzoek beschikt. Het schijnt dat hes werkvolk den opzichter, die buitendien bij. hen niet gunstig stond aangeschreven, schuld gaf van deze weigering, en nu hij Vrijdag zijn ganden uitstak naar een bejaarden meesterknecht, die reeds 37 jaren aan de fabriek in dienst was geweest, steeg de woede des volks tegen den opzichier ten top. Zij staakten allen het werk en dreigden den opzichter. Deze achtte het geraden naar zijn wo ning in de Bloemstraat te gaan, waar heen ook weldra het ontevreden werkvolk zijn schreden richtte. Men poogde de ruiten bij den gehaten opzichter te verbrijzelen, zoodat de politie den geheelen dag in de Bloemstraat de wacht moest gouden om wanordelijkheden te keer te gaan. De werkstakers en staakters trokken in optocht door de stad. Zij waren van plan een bezoek te btengen aan den directeur, graaf Dumonceau. Deze was echter ongesteld en kon hen niet te woord staan. Daarop trokken zij naar een mede bestuurder, den heer Geertsema, die hen tegen 5 uur in den namiddag weder in zijp woning bescheidde. Uit Amsterdam wordt aangaande de aan leiding tot het aldaar plaats gehad hebbende duel tusschen twee officieren het volgende gemeld In de manége der cavalerie waren op een ochtend in het'begin van November twee offi cieren, van L. der cavalerie en K. der artillerie, bij de oefeningen tegenwoordig, toen over de wijze van instructie geven tusschen hen een ge schil van gevoelen ontstond, dat weldra in een weinig parlementairen woordenstrijd overging, en gevolgd werd door eene uitdaging, die naar men beweert, van eerstbedoelde uitging. De heer K. meende de uitdaging niet te mogen afwijzen, maar stelde als voorwaarde, dat de zaak zoo geheim mogelijk en in de manége zelve zou worden uitgemaakt. Dat is dan ook geschied. Het duel had plaats op de sabel, en beiden werden gekwetst, de eerste echter zwaarder dan de ander. De luitenant L. was zelfs genoodzaakt gedurende 3 weken zijne kamer te houden. De zaak bleef ook voor de militaire autoriteiten ge- ruimen tijd geheim, doordien de betrokken per sonen zoowel als de getuigen over de zaak hebben gezwegen, en luit. van L. voor het verbinden van zijne wonden niet de hulp heeft ingeroepen van een officier van gezondheid, maar van een burger arts. Den '29sten October jl. zijn de gezagvoer der en drie opvarenden van het Britsche schip „Enteri3ri.se" door de inboorlingen van Hammond eiland (een der Solomo-eilanden) gedood en opgegeten. De influenza breidt zich te Londen snel uit, vooral in de oostelijke wijken, onder de postbeambten, de politiedienaren, alsook on der de bemanningen der schepen in de dokken. Wat deze laatsten betreft, schijnen vooral Ooster lingen vatbaar te zijn voor de ziekte. De directie der pe'ninsular Oriental Stoomvaartmaatschappij richtte eene geheele stoomboot als hospitaal in. De griep-epidemie woedt ook in „Barbados", het gesticht voor verwaarloosde knapen in Oost- Londen, waar tsveehonderd lijders aan deze ziekte zijn. De Keizer van Duitschland heeft onlangs eenige dagen aan de influenza geleden, die hier op onbeschrijfelijke wijze woedt, zoodat er nauwelijks een huisgezin te vinden is, alwaar niet minstens één persoon er door is aangetast. In den laatsten tijd heeft zij in hare gevolgen een vrij hevig karakter verkregen. De sterfge vallen aan ziekte der ademhalinsorganen ten gevolge der influenza zijn, tegen anders gere kend, 35 k 40 pet. gestegen. Buitendien zijn er vele personen rechtstreeks aan de influenza bezweken. Niet alleen te Berlijn, maar even sterk en zelfs hier en daar nog sterker open baart zij zich in de provinciën. Heden bijv. teldn ik in de courantenberichten 13. nieuwe sterfgevallen, waarbij de influenza als oorzaak wordt genoemd. Blijkens de waarnemingen van geneeskundige zijde is er in sommige ge vallen ook eene ontsteking van het gehooror gaan als gevolg der influenza geconstateerd. De hoogbejaarde Keizerin-weduwe Augusta van Duitschland, die sedert twee dagen aan eene verkoudheid lijdende was, is door influenza aan getast, met bijkomende koorts en algemeenen catharralen toestand. Uit New-York wordt gemeld, dat verscheidene lijders aan griep door zelfmoord een einde aan hun leven maakten. De stokslagenstraf, die zich in den goeden ouden tijd in een veelvuldig gebruik verheugde, maar in de door onzen humanjteits- geest beheerschte eeuw zeer in vergetelheid is geraakt, wordt nu te Londen als fonkelnieuwe opvoedingsmethode voor tuchtelooze dochters uit de hoogere standen, onophoudelijk aanbevolen. In de meest gelezen couranten van de Engelsche hoofdstad wordt tegenwoordig de volgende an nonce regelmatig gevonden „Lastige kinderen, eigenzinnige meisjes met slecht karakter, worden in het verbete- rings-instituut (hier volgt het adres) naar de nieuwste methode geslagen. Dochters uit hoogere standen, ook in hun boudoir. Prijs per les guinje, bij abonnement minder." Eene Russische dame, wie het voorrecht ten deel viel, door de uitvindster der nieuwe methode in bijzondere audiëntie te worden ontvangen, deelt in de Russische „Woche'l" de volgende bijzonderheden mede Mrs. Walter, eene magere, beenige' dame, heeft een zeer streng uiterlijk, dat verhoogd wordt door hare eenvoudige donkere kleeding. Hare ontvangkamer is gedurende het spreekuur vol bezoekers, die geduldig op het oogenblik wach ten, dat zij door de gestrenge dame ontvangen zullen worden. Op eene met couranten en illus traties bedekte tafel bevindt zich een grootboek, waarin allen hunne namen moeten schrijven, die een privaatbezoek wenschen. De slagen worden streng methodisch, in bepaalde tijdruimten en naar de zwaarte van het misdrijf, toebedeeld. Mrs. Walter verzekerde, dat zich onder de ge straften niet zelden 2ojarige ladies bevinden, die zij met berkenroeden behandelt. Daar het bij de aan hare hoede overgelatenen gewoonlijk aan de noodige toeschietelijkheid ontbreekt, worden door Mrs. Walter alle door onze voorouders ge bruikte hulpmiddelen gebezigd, van welke wij slechts het met riemen aan eene bank vastbinden vermelden zullen. Mrs. Walter, die sedert drie jaren weduwe is, moet hare nieuwe methode voldoende op haren zaligen echtgenoot beproefd hebben. Deze dame herinnert aan den schoolmeester Squeers uit Dickens' „Nicolaas Nickleby" en be wijst, dat hij niet overdreef. Goedkoope dennenlucht In een pot .of kruik giet men een liter kokend water, laat een theelepeltje vol terpetijnolie daarin druppe len en een volmaakte dennengeur verspreidt zich door de kamer. Door dit dagelijksch twee- of drie maal te her halen, wordt elke besmettingsstof onschadelijk gemaakt. Bij borstziekte is de werking verras send gunstig. Het middel is zeer goedkoop, Volgens de kerkelijke courant „Record" deed de geleerde Necomendra, aartsbisschop van Bryennios, eene belangrijke ontdekking in de Turksche bibliotheek te Damascus. Hij zou daar namelijk de oorspronkelijken tekst van het Nieuwe Testament gevonden hebben, vermoedelijk af komstig uit de vierde eeuw, derhalve even oud als de vermaarde Codex Sinaiticus, waaróp het ontdekte handschrift gelijkt, ofschoon het nog onzeker is, of de beide teksten geheel gelijklui dend zijn, dan wel of de te Damascus gevonden t^kst volkomen zelfstandig is. Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) M- 0 Windrichting mM. Ci. Q en tracht. Stand. Afw, Stand. Afw. 5 12 z. 20 Kg. 760.07 - 0.13 4.6 11-7 6 12 zwtz. 6 770.51 f 10.31 6.6 f3.7 7 8 zzw. 17 773 16 f 12.96 6.5 f4.8 7 12 zzw. 20 773.00 T 12.80 .6 f5.8 ja Toestand 1 P P s 1 Weersgesteldheid. van de zee. 5 12 0.93 Betrokken, regen en wind. Hol in zee. 6 12 1.00 Dikke m st, winderig. Golvend. 7 8 0.95 Liehcbcw., wind.,.buiigwee 7 12 0.84 Lichtbew., wind., raooiweer. u Verwachting: Westelijke wind. Marktberichten. Texel, 2. Januari. De prijs van onderstaande artikelen was lieden als volgt: Gevischt Zeegras f 2 a 3, gemaaid id. f 6 a 7 per pak van 100 KG. Tarwe f 6 73 a 7, Daver f 3,20, Gerst f 5.25 a 6.Groene Erwten f 6, Vale dito f 5.50 n 5.75, Aurdappelen f 2.25 a. 3.25 alles per liect. Texel, 6 Jan. Reeds nu worden lammeren in voor koop verhandeld, die in April a. s. kunnen geboren worden. Enkele partijtjes ziju gekocht tegen f 12.a f 12.50 par stuk. Terschelling, 5 Januari. Boter f 19, Eieren f 5i50 a G.-, Konijnen 40 tot 51 cent, Eenden, 80 ct. a f 1 met veel vangst, Smienten, 40 a 50 ct., Taling 25 ct. en hooger cn Grauwe Gauzen f 1.25 tot 1.50. Alkmaar, 3 Januari. Aangevoerd 171 stapels Kaas, wegende 56.645 KG. Kleine Graskaas f 32.50 Commissie f 34 en middelbare f 32,50 per 50 KG, Ilaudclkleine en middelbare willig, commissie zeer vlug. Alkmaar, 4 Januari. Aangevoerd: 20 nnebtere Kal veren, f 16 a 22; 139 Schapen, f 18 a 25; 45 magere Varkens, f 13 a 16; 159 Biggen, f 9 a 13-, 8 Bokken en Geiten, f 4 a 10; 3 Koeien, f 160 a 230; 4 Paarden, f50 a f 79, alles per stuk. Kip-eieren f 6 a 7 per 100 stnks. Hoorn, 3 Januari. 95 Schapen, f 25 a 34 per stuk. Hoorn, 4 Januari. Tarwe f 6.25 a 7.75, Gerst f4.25 a f 5.25, Haver f 3 a 4, Witte Erwten f 9.25 a 10. Groene dito f 8.50 a 12.Grauwe dito f 10.50 a 12.50, Vale dito f 8.75 a 14.Bruine Boonen f 7-75 a 9.50, alles per hectoliter. 11 Paarden, f 80 a 150; 80 Schapen, f 24 n 36; 102 Lammeren, f 18 a 25; 4 Kalveren, f 16 a25; 53 Varkens, f 8 a 16; 2 Zeugen, f 30 0 50; 120 Biggen, f 9 a 12; 50 Kippen, f 0.70 a 1.80, alles per stuk. 900 Kip-eicren, f 5.50 a 6.per 100 stuks. 1400 kop Boter, 50 a 55 cent per kop. Amsterdam, 3 Januari. Margarine. Toen importeurs hunne vorderingen ongeveer drie gulden verlaagden, ontstond er flinke vraag, zoodnt belangrijke afdoeningen plaats vonden, en men verder een geregeldcn gang van zaken verwacht. Fijne zaden. De omzet beperkte zich tot kleinigheden prijzen bleven onveranderd. Bruin Mosterdzaad f 27 a 25, Geel id. f 19.50 a 17.50, Kanariezaad f 10.50 a 10.25 per 100 KG; Knrweizaad 1888r f 10.25, id. 1889r f 10.50 en Blauw Maanzaad 1889r f 12.50 per 50 KG. Amsterdam, 6 Januari. Koolzaad stil. Lijnzaad lusteloos. Raapolie traag, vliegend per 100 K.G. f 38.50, f 37-50, Mei f 35,75. Lijnolie prijshoudendvliegend per 100 K.G. f 22.50, Febr. f 22 50, Maart-Mei f22.75, Juni- Aug. f 33. Aangevoerd 471 Runderen, 1ste kwal. f -7-4 a 78, 2de 68 en 3de 58 c. per K.G. Melk- en Kalfkoeien f 150 a f 260 per stuk. 34 nuchtere Kalveran, f 7 a 14. 7 Scha pen. 296 vette Varkens, 48 n 52 c. per K.G. Prijzen der AardappelenFriesche Dokk. Jammen f 2.30 a f 2.50, idem Franeker f 2.20 a 2.40, idem Eng. f 1 75 a f 1.80, Zeeuw sche spnischo f 2.40 a 3.50, idem Flakk. f 2.25 a 2.50, Geld. blauwe f 2.a 2.10, Pruis. Hamb. f 3.70 a 3.80, alles per H.L. Burgerlijke Stand van: Helder, van Dinsdag tot Zaterdag. Ondertroud: W. Gordon, bootsmansmaat, en A. de Moei. E. W. Vossers, stuurman bij de Marine, en A. Bink. J. J. Barneveld, meubelmaker, en M. de Leeuw. Bsvallen: G. Prins. geb. Edelenbosch, D. A. v. Eijsden, geb. de Jong, D. A. C. Hoes, geb. de Groot, D. E. Mole naar, geb. Snooij, D. A. L. E. Weber, geb. Loggere, D, A. K. van Bruggen, gab. Evelein, D. Overleden: J. A. Huurman, 2 j. C. Bijl, 6 j. J. F. Theenwis. 2 j. H. Boon, geb. Rab, 90 j. M. G. Ver meulen, geb. Smits, 66 j. G. L. Klijn, 15 j. Zijpe, van 27 Deoember tot 3 Januari. Ondertrouwd: C. Groen, joukm., pakhuisknecht, 24 j., tc Zuidscharwoudc, en G. Mulder, jonged., 23 j. GeborenCornelis, z. v. J. C. Groot en M. C. Kuiper. Guurtje, d. v. H. Knijper en G. Mooij. Schagen, van 27 December tot 2 Januari. Gehuwd: P. Borst en D. Breed. B. Sernc en M. Denijs. GeborenArie Willem, z. v. K. Verheus en G. Konijn. OverledenM. C. Iluibcrts, 4 j. en 2 m. Sint-Maarten, van 1 tol 3^ December. GeborenKlaas, z. v. J. Koorn en A. Krans. Jantje, d. v. W. Rus eu J. Blankman. OverledenG. Sieriks, d. v. wijlen C. Sieriks en T. Rijwnard, 23 j. A. Spnans, echtg. v. G. Renooij, eerder gek. m. M. de Vries, 52 j. Winkel, van 1 tot 31 December. Ondertrouwd: L. v. Stiprinan, j. m., 22 j., en C. Krap, j. d., 23 j. W, Nieuweboer, weduwu. v. A. Schagen, 30 j., eg D. Kos, j. d., 25 j. GehuwdW. Nieuweboer en D. Kos. Geboren: Aaltje, d. v. J. van der Welle en A. Kectman. Mavia, d. v. A. Egmond en A. J. Muller. Pieter, z. v.G. Liefhebber en N. Smit. Pictcr, z. v. Jb. Brugman en G. Vries. Pieter Cornelis, z. v. A. Vogelenzang en C. Broek huizen. Margaretha Francina Elisabeth, d. v. H. v. Heerik; huizen en A. Windkouwcr. Nceltje, d. v. Jb. Spaans en L Nobel. Overleden: A. de Graaf, wed. van T. Holenaar, 68 j. Oudkarspel, van 1 tot 31 December. GeborenDirk, z. v. D. Hoogebooin en G. Klaver. Pieter, z. v. K. Kroon Kz. en N. Kooij. Christina Marina, d. v. B. Zuidam en A. Kramer. Noordscharwoude, van 1 tol 31 December. Ondertrouwd: W. Goudsblom, j. m., 23 j. en A.Meiten, j. d., 23 j. Geboren: Cornelia, d. v. D. Stam Kzn. en W. Kriller. Nceltje, d. v. J. Pik cn B. v. d. Bnsse. Overleden: Pieter, z. v. J. Jonker en J. Wit, 1 m. Leven loos kind van het mannelijk geslacht v. J. Pik en B. v d. Busse. Alkmaar. GeborenKlaas, z. v. H. de Heer en M. H0013. Trijntje, d. v. D. Lutc cn T. Pronk. Aultje, d. v. C. Benjamin en A. Vis. Wilhelmus Maria Josephus, z. v. J. J. Veel en M. E. Strijkers. Jan Zeger, z. v. D. A. Luiting en P. J. Jansen. Johannes, z. v. J. Thomas en M. Kcrssens. Grietje, d. v. D. Klomp en K. Hartland. Sara Anna Hénriëtta, d. v. D. Netel en A. H. Paulussen. Overleden: I. P. Vermeulen, 32 j. J. A. Boersen, 65j. P. Spruit, 45 j. Medemblik. Geboren: Willem, z. v. J. Bakker en C. M. Smids. Overleden: C. Slugter, gek. met S. Gieling, 48 j. J. P. U, Thonessen, 71 j. Oostwoud. GeborenPieter, z. v. J. Nieuweboer en B. Zwiep| Maria, d. v« C. Pool tn J. Oty. Andijk. Geboreu: Cornelis, z. v. J. Abbckcrk en A. Jongejcugd^ Teetje, d. v. P. Meester en D. Beemsterboer. Klaas, z. v| J. Vriend eu T. Singer. Laatste berichten. 5 Januari] De loodsschoener No 5, schipper Lap is jl. Zaterdag in het Engelsche Kanaal bij Dungeness door het Noorsche schip Oger aangevaren, waardoor de boegspriet verloren ging, de ver schansing werd ingedrukt en het vaartuig meer andere schade bekwam. Persoonlijken ongeluk ken hadden niet plaats... Zr. Ms. schroefstoomschip iste kl. „Tromp", commandant de kapitein ter zee K. A.Stakman Bosse, hetwelk den 2 ósten December 11. teBuenos- Ayres is aangekomen, kan tegen 7 Febr. e. k. te Suriname en tegen den 28sten dier zelfde maand te Curacao verwacht worden. De officier van gezondheid iste kl. bij de zeemacht dr. A. W. M. van Deventer, gedeta cheerd te Vlissingen, wordt met 1 Februari a. s. op non-activiteit gesteld en vervangen door den officier van gezondheid xste kl. H. M. J. Wer- {enbroek. De blazerschuit TX 25, die voor eenige dagen een onderzoek instelde op het wrak van het stoomschip „Dragonfly", bracht drie davits met een stuk ketting mede. Verder kon niets wordeu geborgen, doordien het schip te ver on der water zit. Zoodra de gelegenheid gunstig is, hoopt men op het wrak te duiken. De veerdienst tusschen Enkhuizen en Stavoren is gestaakt. Tot burgemeester der gemeenten Middelie, Warder en Kwadijk is benoemd de heerS. Berman. Bij koninklijk besluit is benoemd tot presi dent der arr.-rechtbank te Alkmaar mr. J. W. Mouton, thans rechter in de arr.-rechtbank te Dordrecht. Benoemd met ingang van 1 Mei 1890 tot betaalmeester te Hoorn de heer F. Roodenburg, thans te Sas van Gent. Het aanbrengen van electrisch licht in de Rijksgebouwen te 's Gravenhage zal geleidelijk worden voortgezet. Binnenkort zullën daarvan voorzien worden de vergaderzaal van de Eerste Kamer, de lokalen van het Departement van Waterstaat en van de Raad van State. Voor de Tweede Kamer is het ontgroenings tijdperk ingetreden. Gedurene het recès wordt het verouderde groene bekleedsel der tafels en zitban ken door nieuwe stof vervangen. - Op bevel van den Koning van België is jl. Vrijdagmorgen te 9 ure in de kerk wSt. Jacques-sur-Caudenberg" eene mis gelezen voor de zielerust der verongelukte mlle. Draucourt, welke werd bijhewoond door den Koning; de Koningin, Prinses Clémentine, de Prinsessen Henriette en Joséphine, dochters van den graaf eu dè gravin van Vlaanderen, die beiden; door influenza aangetast, niet tegenwoordig konden zijn, en de leden van het militaire en burger lijke huis van Hunne Majesteiten. Aan den rechtervleugel van het paleis wordt een paviljoen, dat door het vuur gespaard ge bleven is, met de uit 's Konings vertrekken geredde meubelen gemeubeld en voorloopig tot een „Pied k terre" voor den Koning ingericht. Na drie dagen zoekens is het lijk van mlle. Drancourt, de gouvernante van Princes Clémen tine, onder de puinhoopen te Laeken gevonden. Men vond geen armen en beenen, het hoofd was geheel verkoold. Bij het lijk lagen 2000 frs. aan goud en twee marmeren statuettes, die de ongelukkige zeker had willen redden. Mlle Dran court was in 1826 geboren in het Franschedep. Nord. Berlijn. Dewijl de hoogbelaarde Keizerin weduwe Augusta sedert jaren ziekelijk is, wekt de influenza-aanval, waaraan zij thans lijdt, groote' bezorgdheid, niettegenstaande het heden uitgegeven bulletin meldt, dat de krachten der hooge lijdéres vooralsnog niet verminderd zijn. De koorts-temperatuur bereikte eene hoogte van 40°. Keizer Wilhelm is ijlings van de jacht teruggekeerd en heeft des nachts een bezoek aan het ziekbed zijner grootmoeder gebracht. Madrid, 7 Januari. De „Epoca" meldt dat de toestand van den jongen Koning volgens de laatste opgave verbeterd is, en de „Correo" zegt dat deze betering uit officieele bron bevestigd wordt. Correspondentie. Aan onze correspondenten. Naar aan leiding van de herhaalde vragen naar de reden van het niet opnemen van berichten, deelen wij het volgende mede: Het niet opnemen van berichten kan slechts door twee oorzaken verklaard worden: i°. dat eenzelfde bericht reeds in ons bezit is; 2°. dat het bericht té onbeteekenend is om in aanmerking' te kotnen voor plaatsing. De redenen, die ons in het laatste geval tot weglating nópen, - kunnen wij niet aan den corres pondent mededeelen en evenmin bericht daarvan zenden. Mén ziet het spoedig genoeg in het blad zélf. De niet te plaatsen berichten zijn zoo talrijk, dat wij aan het bovengenoemde niet kunnen bèginnen. Ten slotte nog dit, dat gelegenheidsstukken minstens 14 dagen te voren moeten zijn inge zonden om voor plaatsing in aanmerking te kunnen komen. 3DitF^ Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder- dags en Zaterdags niet vóór 's mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3