,;t algemeen belang" Parlijen! Bals! Iers! Kaarten Toor jroiramia's. "Haast XJU Balkaarten Balboekjes Me n u's Geboortekaarten, tot Nut van 't Algemeen. Het groote aantal zenuwkwalen „Over Zenuwlijden en Beroerte Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. TE KOOP, Depots van Thee, M. Ravenswaay Zonen, Makelaar OUDENHOVEN Levensverzekeringen Ongeluk-verzekeringen Brandverzekeringen. Koster's Kleinen Winkel A. KOSTER, Sehagen. B 3 H IO d V Engelsche Biscnits. f0.90. Roomboter!!! f0.90. Boek- en Handelsdrukkerij VISITEKAARTJES Fr&cMtge Rou-w-Visltekaartj es, HENNEP-ENVELOPPEN, Posfpapier, met adves bedrukt, ADVEBTBNTIEN. Ondertrouwd JAN JOIIANNES BARNEVELD, Mr. Meubelmaker te Helder,, en MAGDALENA .DE LEEUW, te Anna. P&ulowna. Januari 1890. Bevallen van een Meisje: A. K. VAN BRUGGEN—EVELEIN. Helder, 6 Januari 1890. Voorspoedig bevallen van eene Dochter, A. L. E. LOGGERE, Echtgenoote van A. B. Weber. Helder, 6 Januari 1890. Geboren: LOUISE ANNA, Dochter van L. J. HOES en A. C. HOES—DE GROOT. 4 Januari 1890. Heden overleed zacht en kalm mijn hartelijk geliefde Echtgenoote, en der kinderen liefdevolle Moeder, Behuwd- én Grootmoeder MARTJE GOFFE SMIT. in den ouderdom van ruim'66 jaren. Helder, 6 Januari 1890. L. VERMEULEN, Kinderen, Behuwd- en Klein kinderen en Familie. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. De Heer en Mevrouw PÓLVLIET GROESBEEK geven bij dezen kennis ;van het overlijden van hunnen Behuwd- J:broeder en Broeder, den Heer S1MON GRÖÈSBEEK Jr., particulier te Nieuwenhporn. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. Den 5 Januari 1890 overleed mijne geliefde Echtgenoote ZIJTJE HELLINGMAN, in den ouderdom van ruim 77 jaar. M. HEIJBLOK. S. BAKKER. T. BAKKER—HEIJBLOK. Bij vonnis van de Arrondisse- ments-Rechtbank te A l k m a a r, ddti 2 Januar i 1890, is met ingang op 31 December M. J. WAAS, Koopman te Helder, verklaard te zijn in staat van faillis sement, met benoeming van den E. A. Heer Mr. T. A. SANNES, Rechter in gemelde Rechtbank, tot Rechter-Commissaris, en van den ondergeteekende tot Curator. Mr. F. W. TER SPILL, Advocaat. MAATSCHAPPIJ Departement 11 elder. BUITENGEWONE VERGADERING op Vrijdag 10 Januari a. S., des avonds te 8 uur, in /r' i v O 1 i". Spreker: ie Heer J. J. VAN HILLF, over JAN VAN BEERS, als dichter 'maar vóoral ook als volksman. Nietjeden kunnen tegen betaling van f 0.25 worden geïntroduceerd. Een ieder, dié deze week 100 Sigaren koopt in het Magazijn ,,d 0 Rookende A m 6 r i k a a n", ontvangt daarbij cadeau een Premiebon, kans gevende op de 332ate (thans trekkende") Staatsloterij. VIJFDE KLASSE, op de 100000 f 100.— 50000 50.— 0 0 25000 u 25.— 15000 u 15.— t 1000010.— u 5000 0 5.— 2000 2.— 3 X de 1500. 1.50 55 X de 10001.— PREMIËN. op de 30000 f 30.— u 0 3000 t, 3.— Voorhanden zijnde Merken: Dr. Mackenzief 2.40 per 100 Noord en Zuid. y 2.40 Bold Ladies. u 1.90 H Pomposo1.90 u Alma1.60 u u Tua1/1.60 0 0 Naar buiten tegen toezending van post wissel met 10 cent verhooging. Men zette alleen op de postwissel welk merk verlangd wordt, en adresseere aan het laiazijl „DE ROOKENDE AMERIKAAN", Spoorstraat, Helder. van zenuwhoofdpijn af, tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie (hersenberoerte) toe, trotseercn nog steeds alle middelen, door de medische wetenschap aangewend. Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe, dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg, namelijk langs de huid, eene physiologische ontdekking gedaan heeft, die na honderde proefnemingen thans óver de geheele wereld verbreid is, en terwijl zij in wetenschappelijke kringen de hoogste belang stelling wekt, tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschheid. Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissmann te Vilshofen, en berust op de ondervinding, opgedaan in eene sojarige praktijk. Door wassching van het hoofd eenmaal per dag, worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmid dellijk aan het zenuwgestel medegedeeld. Met deze geneeswijze worden werkelijk schitte rende resultaten verkregen, en zij maakte zooveel opgang, dat van een door den uitvinder geschreven werkje hare voorkoming en genezing" binnen korten tijd reeds de 2ie druk verschenen is. Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie, en Je daapnede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking, maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn, zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen, onder welke P. Ménière, med. dr. professor aan de polykliniek te Parijs, rue Rougemont 10; Steingreber, med. dr. praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen-gesticht te Charenton; Sanitatsrath Dr. Cohn te Stettin; Grossmann, med. dr. arrond. arts te Jöhlingen; Dr. P. Forestier, geneesheer-directeur van het hospitaal te Agen; Geheimrath Dr. Schering, kasteel Gutenfels, Bad Ems; Darses, med. dr. geneesheer-directeur der galvano-therapeutische inrichting der zenuwlijders te Parijs, rue St. Honoré, 334; Consul von Aschenbach, med. dr. te CorfuDr. Busbach, arrond. arts te ZirknitzOber-stabsarzt Jechi, med. dr. te Weenen; Dr. C. Bongavel te La Farrière (Eure) lid van de Conseil Central d'hygiène et de Santé, in Frankrijk en vele anderen. Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is, of die aan zoogenaamde zenuw achtigheid lijden, waarvan de kenteekeneri zijnchronische hoofdpijn, migraine (schele hoofdpijn), bloedaandrang, groote prikkelbaarheid, gejaagdheid, slapeloosheid, lichame lijke onrust en onbehagelijke toestand; verder alle zieken die door beroerte getroffen werden, en nog lijden aan de gevolgen daarvan, zooals verlammingen, onvermogen tot spreken, zware tongval, moeilijk slikken, stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn, plaatselijke zwakte, verzwakking van geheugen, enz., en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn, maar door de bekende middelen, als onthoudings- en koudwaterkuur, wrijven, electriseeren, stoom-, looi- of zeebaden, geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben, en ten slotte zij, die vrees gevoelen voor beroerte, en daartoe reden hebben .wegens verschijn selen, als: zich aanhoudend angstig voelen, verdooving in het hoofd, hoofdpijn met duizeligheid, flikkeringen en donker worden voor de oogen, drukkende pijn onder het voorhoofd, suizing in de ooren, het voelen van kriebeling in, en het slapen van handen en voeten, aan al deze drie categoriön van zenuwlijders, als ook aan jonge meisjes, lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid, ook aan gezonde, zelfs aan jonge personen die veel met hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen, wordt dringend aangeraden, zich het boven vermelde werkje aan te schaffen, hetwelk op aanvrage kosteloos en franco verzonden wojdt door: ROM. WEISSMANN's ERBEN in Vilshofen. Alleen gerechtigd tot verbreiding der genees wijze van Roman Welssman.il, Oud-Officier van gezondheid, eere-lid der Italiaansche „Saniteits-orde van het Witte Kruis," en verder te Amsterdam, door M. CLEBAN Co., Heiligeweg 42. Arnhem, J. DE BEYER, Agentder Scheepvaart-Courant,Rijnkade? 1 Rotterdam, F. E. VAN SANTEN KOLFF. Utrecht, LOBRY PORTON, Oudegracht bij de Gaardbrug F. 160. Op de jongste hygièniscli-medic. Tentoonstelling te Gent werd de behandeling volgens deze geneeswijze door de jury met de zilveren medaille bekroond. BOERENPLAATSEM, worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijksche bijdrage, met inbegrip der admini stratiekosten, f 1.65 per f ÏOOO. Polis- en toetredingskosten billijk. Wij belichten de ontvangst van de nieuwste: en in de fraaiste dessins en in verschillende prijzen; van fijne elegante om op besloten en publieke partijen te dienen, en van zeer smaakvolle voor soupers en diners. Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op de zeer goed koops Chromo-lithografische Balkaarten. SnelpBrcirntterij rau J. H. VAN BALEN. voor billijken prijp; Een mak bij den weg. loopend Paard, met een .zoo goed als nieuwe Bakwagen. Te' bevragen letter P, Hulppostkantoor Anna Paulowna. Tandarts BIERSTEKER) Prins Hendrikkade 169, Amsterdam, is Woensdag 25 December te Helder, Kerk- gracht 47j te consulteeren voor tandheel kundige operatiën, vullingen en het plaatsen van kunsttanden en gebitten. Spreekuren van 123£ uur. uit het Magazijn van te GORINCHEM. Deze THEEËN worden afge leverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en ecu half en Seca Ncd» 01»», met vermelding van nommer en prijs, voorzien van neyensstaand merk, volgens, de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende, Kieuwedièp. A. METZELAAR, Binnenhaven 12. Helder. J. BREEBAART, Langestraat. Wiermgen. J. D. BOERSEN. Schagen. J. DENIJS. Ten kantore van den zijn steeds groote en kleine kapitalen beschikbaar, onder hypothecair verband en op obligatie onder solide borgstelling, tegen den rente koers van den dag. SlUlt: D AMKS! Wij vestigen uwe aandacht op eene even doelmatige als verrassende nieuwigheid, namelijk onze zijnde, in den geest van de bekende kaarten voor Verloving en Ondertrouw, kennisge vingen bij de geboorte. Deze smaakvol en fraai uitgevoerde kaarten zijn met chromolithographische afbeeldingen van kinderen versierd. SnelpersMlerij van J. H. VAN BALEN. Berlolit uit te Schagen. Ruime voorraad Graven, Schoppen, Mest- en Slechtvorken, Mollen-, Wild- en Rattenklemmen, Emmers, Melkschotels, Timmermansgereed schappen, Amerikaansche Spijkers en Draadnagels, Lood, Zink, Pik, Lijm en Haaienvel, Boeren-, Bouw en Zuivelgereedsehap, Kaaskleursel en -Stremsel, Thermometers en Maatglazen. •javmody 'N3A aa '0 •jnn 9 spuoAB s( ua sSuppiui st 'f|l u0 f g suo&roui s4 uapaoAv ïqoijoS |«z snq ozoq •jauppj 'jopnoqsmqoqjox jaaH uap uba smq }oq uba opfjz jaj ap do uas^BBid ej snq uaa uamjsoq N008 'd «11149 aP MaaH 'VIMSHHDiaf jaaH uaP uba jpat^ody ap uba Sugjaqdo ap jooq EIEREKT. Bij W. J. DRIES SE N. Weststraat N°. 12, versche Texelsche Eieren. Verschillende soorten Fancy Shortbread; Ice Creams; Sugarwater in luxe blikkenkleine blikjes Zalm; Groenten in blikken, alsDoperwten, Tuinboonen, Spersieboonen, Snijboonen, Spinazie, Andijvie, Postelein, Peultjes, fijne Worteltjes. B. MAALST EED. Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco: A. BRUNSTING, Beden. J. H. V An" BALEN, MOLENPLEIN. VISITEKAARTJES, netjes bedrukt, met letter naar keuze, 70 cent per 100; met 100 daarbij passende enveloppen f 1. met schuine goudsnede, in smaakvol étui. 1.50 per honderd. voor, heele en halve rouw, met Daarbij passende enveloppen, zeer billijk. groot model, bedrukt met adres, van af 1.50 de 1000 straks. van af 2.25 de "1000 vel. Verder: Circulaires, Rekeningen, Nota's, Wissels, Kwitantiën, Memorandums, Prijs couranten, Berict.it-en Adreskaarten. Snelpersdruk vau .T. pf. Van Balen, llelder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4