Brouwershaven BH. Bruinisse BRU. Bun schoten B U. Clinge CL N. Deventer D V. Eenrum EE. Egmond aan Zee EG. El- burg EB. Enkhui7.cn Eiï. Finsterwolde F L. Franeker FR. Gaasterland GS. Geertruidenberg G G. Genemuiden G M. Goederede GO. 's Gravendeel GD. Haam stede H S. Harderwijk H K. Hardingsveld HD. Harlingen HA. .Heen vliet H T. llcldcr H D. Hellevoetsluis H V. Hcrae- lumer Oldepkaert en Noord wolde li L. Het Bildt II. B. Hindeloopen Hl. Hoofdplaat HP, Hoogeveen H O. Hoogvliet H V L. Hoorn HN. Huizen HZ. Ilpendam IL. Kampen K P. Katwijk K W, - - Klundert K L. Kolhorn (Barsingerhorn) K H. Koog aan den Zaan K O. Kuinre K U. Landsmeer L M. Leewarden L W. Lcmsterland L E. Leens L S. Loppersum L P. Maasland M L. Maassluis MA. Marken M K. Medemblik M E. Meppei M P. Middelburg M G. Middelhar- nis M D. Monnikendam M C. Muiden M U. Ter Neuzen N Z. Nieuwendam NI. Nieuw- Vossemeer N Y. Noordwijk N W. Nykerk N K. Oosthuizen OH. Oostzaan O Z. Ouddorp OD. Pernis PR, Putten PU. Ransdorp RD. Rotterdam R O. De Rijp R P. Schellinkliout S II. Seheveningeu ('s Gravcnhage) S C H. Schiedam S D M. Sneek S N*E. Spaarndam SP. Stavoren ST. Stellendam S L. Terschelling T S. Texel T X. Tholen TH. Urk UK. Veen V. Yeere V E. Ylaardiugen V L. Vlieland V L L. Vlissingen V LI. Volendam (Edam) V D. Vollenhoven "VN. Wervershoofd W F. Westdongeradeel W L. Wieringen W 11. Wieringerwaard ÏÏRW. Wildervank W. V. Willemstad W M. Wonseradeel WON. Workum WK. Yerseke Y E. IJmuiden (Velzen) IJ M. Zaandam ZA. Zand voort Z V. Zoutkamo (Ulrum) Z K. Z iidwoldc Z D. Zwaluwe Z L. Zwartewaal Z. W. Zwart sluis Z S. Het hoofdbestuur der Nederlandsche Maat schappij ter bevordering van nijverheid, heeft bij circulaire de aandacht der departementen gevestigd op het bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp, houdende bepalingen omtrent de heffing van invoerrechten naar de waarde der goederen en omtrent de statistiek van den in-, uit- en doorvoer. Het hoofdbestuur acht het van belang, dat de departementen dit wetsontwerp in hunne vergaderingen tér sprake brengen, en wenscht zoo mogelijk daaromtrent hun gevoelen te vernemen voor i Maart e. k. Jl. Dinsdagmiddag overleed te Zwolle de heer mr. W. Baron de Vos van Steenwijk, lid der Eerste Kamer voor Drente. Slechts een paar dagen was hij ziek. Eene heftige longontsteking nam den algemeen geachten man weg. Binnenlandsch nieuws. Helder. Afloop der openbare verkooping, gehouden op Woensdag 8 Januari 1S90,'s avonds 7 uur, in het lokaal „Tivoli" aldaar, ten over staan van den notaris P. S. Hordijk: 17. Zeven huizen en erven, Westgracht nos. 74» 75» 76 en 77 en 2de Molenstraat Nos. 119, 121 en 123. Gekocht door den heer L. W. F. Oudenhoven, makelaar, qq„ voor f 6633. 8. Een heerenhuis en erf, Ankerpark No. 25. Gekocht door den heer L. W. F. Oudenhoven, makelaar, voor f 2420. 9. Een vierde gedeelte in een perceel grond op Onrust. Gekocht door den heer J. Verfaille, grondeigenaar, voor f 500. 10—11. Een winkelhuis en erf en een huis en erf, Breewaterstraat Nos. 48 en 46. Gekocht door den heer J. Bethlehem, schilder, qq., voor f *515- Texel, 8 Januari. Over het bergloon der katoen, afkomstig van het gestrande stoomschip „Newnham", welke balen hier opgevischt en aangebracht zijn, is men 't nog altijd niet eens. De bergers eischen f 40 van elke baal, terwijl de gemachtigden der reclamanten van de lading f 25 per baal hebben aangeboden. Misschien zal het bergloon nog door arbiters vastgesteld moeten worden. Texel. Het bestuur van het Waterschap de 30 Gemeenschappelijke polders zal op Don derdag 30 dezer, 's morgens n ure in het lo gement „de Zwaan" aan den Burg publiek ver huren 1. De zee- en kadijken, bermen, kaden, en wegen. 2. Het ophalen en lossen van wier aan de Zuiderzeedijk. 3. Het zetten van fuiken aan de Zuiderzee dijk en in de dijksloot tusschen het Oude- schild en Nieuweschild. 4. Het eieren zoeken in den polder het Noorden. Alles voor 3 jaren. - Anna Paulowna, 8 Januari. Ook hier doet de „influenza" haren invloed gevoelen. Het aantal zieken neemt hand over hand toe. Op merkelijk is, dat de ziekte zich meer openbaart bij oudere kinderen dan bij jongere. Terwijl in de hoogste klasse tan school No. 1 ongeveer de helft der kinderen wegens ziekte afwezig zijn, is hetzelfde veizuim in de lagere klassen hoogst onbeduidend. Ook het Nutsdepartement werd in zijne vergadering van gisteren teleurgesteld door de mededeel ing, dat de spreker van heden avond, de heer A. Vrijlandt, lid van het Lett. Genootschap J. L. Wertheim, te Amsterdam, wegens de heerschende ziekte niet kon verschijnen. Schagen. De gevreesde griep heeft ook zijn intocht in deze gemeente gemaakt en reeds ettelijke personen aangetast. Nieuwe Niedorp. In 1S89 zijn alhier geboren 46 kinderen, n.1. 24 jongens en 22 meisjes. Overleden zijn 26 personen, waarvan 16 m. en 10 vr. Bij de m. waren 10 onge huwd, 4 gehuwd en 2 weduwnaarsbij' de vr. 3 ongehuwd, 6 gehuwd en 1 weduwe. Voorts 2 levenlooze aangiften. Voltrokken werden 14 huwelijken, waarvan 12 tusschen jonkmans en jongedochters en 2 tusschen weduwnaars en jongedochters. Kolhorn. Gedurende het jaar 1890 werd aan het hulpkantoor alhier in de Rijkspostspaar bank ingelegd de som van f 8055,73 in 926 in lagen. Alkmaar. Door het Natuur- en Letterkun dig Genootschap „Solunemo satis sapit" is be sloten, tegen zeer belangrijk geldelijke offers. „Edison's phonograaf', waarvan ook een exem plaar hier te lande is, Maandag a. s. hierheen te doen komen. Alkmaar is dan de vierde plaats "in ons land, waar zij zal worden ten toon gesteld en hare werking beproefd. Purmerend. In de jl. Maandagavond ge houden vergadering van den gemeenteraad werd aan den heer T. Sanders, civiel-ingenieur te Amsterdam, vergunning verleend tot het exploi- teeren van een tramlijn van Schouw naar Pur merend, in aansluiting met de lijn Edam-Schouw- Amsterdam. D« daarop betrekkinghebbende raad der commissie van fabricage luidde tot aanne ming van het verzoek. Ten slotte werd besloten het tramstation als eindpunt te doen bouwen op een gedeelte van de onlangs door de gemeente aangekochte landerijen in de nabij heid der Amsterdamsche poort en den huurprijs voor het benoodigde terrein te bepalen op. drie centen per centiare. Voor kennisgeving werd aangenomen een adres van de Kamer van Koophandel aan de Tweede Kamer, waarin zij verzoekt het wetsontwerp- Bahlman niet aan te nemen, doch aandringt op invoerrechten op alle buitenslands gefabriceerde artikelen, ten einde daardoor te voorkomen, dat de fabrikanten in ons land niet te grond? gaan. Amsterdam. De opbrengst derNoórdhol- landsche Tramwegmaatschappij Amsterdam Edam in de maand December jl. heeft bedragen f 4009,30J en over het geheele jaar 1889 f 49,938.09$. Amsterdam. Voor rekening der Neder landsche Scheepvaartmaatschappij alhier is aan de heeren F. Meursing alhier en Rijkee Co. te Katendrecht ieder de bouw opgedragen van een stalen barkschip van 2100 ton laadvermo gen en aan de heeren Jan Smit Cz. te 'Alblas- serdam en Huygens Van Gelder alhier ieder van een stalen barkschip van 2600 ton laad vermogen. Leiden. De studenten alhier zijn voorne mens de maand Juni a. s. alhier te houden maskerade, voorstellende de intocht van Keizer Karei V in 1546 binnen Nijmegen, ten einde als hertog van Gelderland te worden gehuldigd", in haar geheel te Nijmegen, waar zij eenmaal werkelijk plaats had, te herhalen. Te Nijmegen heeft zicli eene commissie van ontvangst voor dat doel gevormd, die trachten zal een waar borgfonds bijeen te brengen tot dekking der mo gelijke kosten. Veendam. In den ouderdom van 92 jaar is alhier overleden de heer M. Tof, die bijna zijn geheele vermogen, op f 100.000 geschat, aan liefdadige instellingen vermaakte,. o. a. f 20000 voor den bouw eener nieuwe synagoge voör de Israël, gemeente alhier. van onbillijkheid kan. vooral wanneer de heffing zich be paalde tot die personen, die na de vaststelling van de voorgestelde bepalingen iu dienst worden gesteld, geen sprake zijn. Het eischcn van bijdragen behoeft ook, eveumin als dat het ge val is voor de bui-gelijke pensioenen, volstrekt niet te leiden tot bet vormen van een pensioensfondsterwijl, blijkens het gewijzigd pensioens-ontwerp, Ook de burgclijke ambtenaren eene bijdrage zullen licbben te betalen. Dit kan dus ook hier verordend worden. Andere leden waren echter van oordeel, dnt de loonru aan de Rijksinrichting, n te gering zijn om van de belang hebbenden een pensioensbijdrage te vorderen, terwijl over de vraag of bij helling van ecue bijdrage voor pensioen de waarde der gestorte premiën ingeval van ontslag niet lum den werkinnu behoort te worden teruggegeven, verschil van mecning heerschte. Eischtc men echter eene pensioenbijdrage van de werk lieden, dan zou bun in elk geval naar verhouding tot het geen zij zelf hebben bijgedragen voor elk jaar dienst, on- vcrsehill'g wanneer en waarom de dienslbetrekkiug heeft opgehouden, pensioen kunnen worden toegekend, in te gaan op den leeftijd van 60 jaren en tot een bedrag klimmende met bet aantal dienstjaren Enkele leden wilden dit denk beeld zelfs toepassen op het geheele pensioen, ook voor zoo verre de belanghebbenden daartoe zelf niet hebben bijge dragen. Immers de hier bedoelde geëmployeerden en werk lieden zijn niet nut ambtenaren gelijk te. slellen in zooverre zij \ec-l minder dan dezen tegen ontslag gewaarborgd zijn. Ook een groot maatschappelijk belang is betrokkcu bij behoorlijke beveiliging der werklieden tegen broodsgebrek op den ouden dag, en dit kan alleen dan verzekerd worden, als bet pensioen onafhankelijk wordt gemaakt van het voortduren van dezelfde dienstbetrekking. De Staat is, waar hij niet als wetgever, maar als werkgever optree.lt. geroepen ten dezen aan anderen een goed voorbeeld te geven. In de/en gedaebtengang verdient evenwel bet stelsel van verzekering de voorkeur boven dat van pensioneering. Ter waarborging van zekerheid daaromtrent zou men, op liet voetspoor van Engeland. België en 1'raukrijk. aan de Rijks postspaarbank e»ue afdeeling kunnen verbinden van lijfren ten- cn levensverzekering, geschoord op de leest van eene gewone levensverzekering-maatschappij, maar met aansprake lijkheid van den Staat. Dan zullen dc rechthebbenden vol- lcdigen waarborg bezitten en wordt de Staat als werkgever de eerste deelnemer in deze nieuwe inrichting. Zoodoende zou men een gemengd stelsel verkrijgenverzekering in de normale gevallen; pensioneering ten laste der Stnataqegroo- ting in de overige gevallen. Verscheidene leden kwamen tegen deze denkbeelden met nadruk op. Giug men de werklieden ten deze anders behan delen dan de ambtenaren, dan zal eene sociale ongelijkheid in bet leven geroepen worden, die alleen gerechtvaardigd ware, wanneer de werklieden op bijzondere voorrechten aanspraak hadden. Daarenboven zou bij toepassing van het bedoelde stelsel de bijdrage vim den Staat eene loonsverhooging ziju, terwijl aan den anderen kant de verplichtingen der werk lieden om voor pensioensverzekering bij te dragen voor ben met eene loonsvermindering gelijk zou staan. De toekenning van peDsioen aan de werklieden moet een gunst blijven, met het vervullen van zekeren diensttijd als voorwaarde. Dat is ook wcnsehelijk oiu tc voorkomen dat de werklieden te lichtvaardig van werkgever veranderen en om deu band tusschen den werkgever eu werkman zedelijk tc versterkeu, terwijl overigens ook vele administratieve bezwaren uit bet bedoelde stelsel zouden ontstaan. Hierop werd geantwoord, dat versterking van deu band tusschen werkgever en werkman op andere cn betere wijze kan verkregen worden dan door eene regeling van pensi oenen, welke den werkmau nog afhankelijker van den werk gever maakt dan bij nu reeds is. Bij zoodanige regeling zal de werkman, die zijn werkgever verlaat op een leeftijd, waarop de te betalen premie verzekering voor eigen rekening schier onmogelijk maakt, reehtmatigeu grond tot klagen hebben, en het aan die regeling kunnen wijten, dat hij vroeger, op jeugdiger leeftijd cn tegen lager premie niet zelf voor de toekomst heeft gezorgd. Ten slotte herhaalden deze leden, dat het hier geen theoretische uieuwigheid gold, daar ver scheidene werkgevers reeds op de door hen aanbevolen wijze handelen cn dat dc Staat dus slechts zou treden in hunne voctsiappen. M Marine Depnrtement in Oost Indië. Eervol onthevenVan het bevel over bet opnemingsvaar tuig Mclvill van Curubee, dc luitenant lc klasse A. H. Hoekwater. Ovevgeplaat t Van de Godeh op het opuemingsxaartuig, als commandnut, de luitenant ter zee le klasse G. F. Tijdc- man van dc Gcdcli op de Bnli, de luiteunnt ter zee 2c kl. J. C. van Drntt-n van de Bali op dc Oenaiang. de luite nant ter zee 2e klasse IV. B. K. Hoornvan de Prins Hen drik der Nederlandcu op de Soerabaja, de adelborst lc kl. J. Birnie. Van het iustr. bat. te Kampen vertrokken ter versterking der ka-Iers 31 knrp. tit. naar dc rcg. Inf. Het le cn 4e kregen er elk 2, het 2e en 6e elk 4, het 5e en 8e elk 5, het 3e, 6c en liet 7e elk 3. De kapitein J. A. Ardesch van Hamel wordt bij het 7e reg. infanterie overgeplaatst van Hoorn noar Amsterdnm. Blokhuizen in onze Atjeh-linie. Herhaaldelijk vindt men iu de berichten uit Atjch opgaven van verplaat sing of oprichting van blokhuizin. Daar men zich hier tc lande in deu regel weinig kan voorstellen, wat men ouder dc blokhuizen heeft te verstaan, zoo aelit het „Milit. Blad" bet niet ondienstig, iets naders aangaande die kleine ver sterkingen mede tc deelen. Blokhuizen, of defensieve wachthuizen, zijn verdedigings werken, welke bestaan uit eene palissadccring ter hoogte van 3 M., met een gebouw met afzonderlijke kamer voor den wachtcommandant daar binnen en omringd door eene horizontale draadversperring. Het tracé is een rechthoek van 12 op 6.5 M. binnen ruimte, nut twee rechthoekige bastions, ter flankeering van de facen. De gebouwen daarbinnen bestaan uit gebinten van kasanhout, gedekt met gegalvaniseerd plaatijzer. Dc gnlcrij der gebouwen is tevens het banket. Onder den vloer bestaat geleireuheid om door schietsleuven te vurende bezetting kan tijdelijk daar logies vinden in geval van uitbreiding. De eiseben, waaraan de wachthuizen moesten voldoen, waren, bij voldoende zekerheid tegen overvnljiag en vijan delijk geweervuur, zooveel mogelijk vuuruitwerking naar buiten Yn ruimte voor minsten 25 man, doch zoo noodig voor bet opnemen eener tijdelijke versterking. V i s s c h e r ij. Nieuwecfiep, 9 Jannari. Sedert jl. Dinsdag kwamen alhier van de groote visseherij binnen de sloepen Festine Lente. sch. Verschoor, met 100 levende-, 450 doode kabclj., 15 lengen, 2 heilbotten en voor f 110 aan schelv. en Onderneming, sch. Verbrugge, met 100 levende-, 450 doode kabclj., 14 lengen. 1 heilbot eu voor f 60 aan schelv., terwijl door 5 beugers 8 kabelj. en 40 tot 190 schelv. werden aangevoerd lev. kabelj. gold f 1.65 a 1.90, doode id. 70 cent a f 1.35, leng f 1.70 a 1.85, heilbot f 15.50 a f 21 per stuk eu sclielv. f 30 't honderd. Dc Belgische sloep Camida besomde voor 200 tongen en een partijtje rog, schol en schelv. f 165. Scheveningen, 7 Januari. Eene prachtige partij verrche visch was heden iu afslag, vooral schelvisch en kabeljauw. Er werd besteed voor kabeljauw f 1.50 a 3, schelvisch f 0.20 a 0.45. Een klein partijtje schol deed f 2.50 a 3.50 per mand. Landbouw en Veeteelt. Tot voorzitter der afdeeliug Bcemstcr c. 8. van de IIol- landsihe Maatschappij van Landbouw is benoemd de heer C. de Goede Hz. tc 1'urinerenJ. In de Schermer is eene afdeeling opgericht van de IIol- liindscbe Maatschappij van landbouw. Deze nieuwe afdee ling draagt den n-iam van „Sehermeer" en telt 58 leden. Het bestuur bestaat uit de heeren K. Schotel, 1ste voor zitter, J. Glijuis Pz., 2de voorzitter; V. Schoen, Secretaris J. llol(F, penningmeester; P. Glijuis C'z., II. Bruin en K, Spaan. De kring harer bemoeiingen betreft uitsluitend den pol der Sehermeer groot 4441 hectaren uitnemend weiland. Men leest in bet „N. v. d.D." Aan de landbouwers. Mijnbeer de Redacteur! Bij den aanvang van het jaar acht ik het niet ongepast om in het belang van den landbouw en de industrie (stroo- hulzcnmakerijen) de aandacht tc vestigen op bet schoonma ken en biudcu van het roggestroo. Men zuivere het atroo van bet korte stroo en binle de bossen met 2 banden stevig vast, opdat de bossen recht blijven. Door dit eenvoudig en in dit jaargetijde nuttig werk voor den vcldarbeider zal het stroo in waarde stijgen, terwijl liet korte stroo als strooisel of veevoeder dc volle waarle be houdt. U dankend voor dc plaatsruimte in uw gsacht blad, Hoogachtend, Uw Dw. Dr. W. J. Dieselaar. Eerste Nederlandsche Stroohulzenfabriek «Den Eekhof", bij Groenloo. 3 Jannari 1890. Onderwijs en Examens. Het examen ter verkrijging van bet diploma van de Maat schappij tot bevordering der Toonkunst voor zangonderwijs op de lagere soliool, had wederom te Utrecht plaats. Onder de geslaagden vindcu wij o.a. F; Felkers.te Hoorn eu J. Speets, te Medemblik. Benoemd tot onderwijzer aan de R. K. parochiale scholen te Haarlem J. F. Nuijens, onderwijzer tc Limmen. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 12 Jan., nam. 1.30, te Oadesluis, ds. Hobus (doop). Herv. kerk te [Sint-Maarten Zondag 12 Jan., voorm. 9 uur, te St.-Maarten, ds. Mühring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 12 Jan., voorm. 9.30, te Eenigenburg, ds. van Riet, pred. te Oude Niedorp. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe: Zondag 12 Jan., voorm. 10, te Oudesluis, ds. van Calcar. Huisduinen. Zondag 12 Jan., 's morgens 10 ure ds. Pareau. Zondag 26 Jan., 's morgens 10 ure ds. Bron. Noord- en Zuid-Zijpe. 12 Jan. ds. Hobus, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm," 19 te Gempt, Schagerbrug voorm. Burgerbrug nam. 26 Bron, Schagerbrug nam. Burgerbrug voorm. Wieringen. 12 Jan. ds. v. Kluyve, d. O. v.m. H. D. nm., 19 Fetter, H. d. O. 26 Mühring, d. O. H. Nog steeds blijven de predikantplaataen bij de Herv. gem. te Oosterend, Oudescbild en Cocksdorp op Texel onvervuld. Eene combinatie van Oosterend en Oudeschild zou gewenscht zijn, indien de beide Rijkstraktementen werden uitbetaald door den minister. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Marie van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 6 Jan. te Southampton en zette 7 Jan. de reis voort. Prinses Amalia van Batavia naar Amsterdam vertrok 7 Jan. van Aden. Uit onze Koloniën. Batavia, 6 December. Van Atjeh meldt men, dat van Kota-Pobama langs de oude benting Kota-Moesapi naar Kota- ltadja Bedil een flinke communicatieweg zal worden aangelegd. Overschrijdt den vijand dezen weg, dan komt hij binnen onze geconcentreerde linie en wel op het terrein, waarin Tengkoe di Tiroe zich in October 1887 met zijn bende heeft genesteld. Door den aanleg van dit communicatiemiddel zal hij echter niet als toen zich uit de voeten kunnen maken, als hij zich ter hoogte van de genoemde posten nog maals binnen de rij onzer versterkingen waagt. Het in de laatste ontmoetingen opgemerkte ver schijnsel, dat een in het lichaam van den vijand gedreven bajonet niet of althans zeer moeielijk is terug te halen, zal leiden tot een proef om de uit geholde zijkanten van het stootwapen vlak te slijpen en er zoodoende deu vorm van een zuiver driehoe kige pyraraide aan te geven. Bevestigd wordt nader, dat het rookvrij buskruit reeds bij de Atjehers in gebruik is. De Sumatra-Ct. bevat een Atjebcorrespondentie, waarin over Toekoe Neq met zijn vredes onderhandelingen niets vermeld wordt en voorts medegedeeld wordt, dat geen ernstige ontmoetingen tusschen onze troepen en de vijandelijke Atjehers hebben plaats gehad en dat de adj.-onderofficier Buter bij het afbreken van het Blokhuis te Lam- sajoeu gewond werd een vijandelijke projectiel is hem door den arm gedrongen. Het „Soer. Hbld." schrijft Naar men ons mededeelt, moet er ernstig sprake zijn van het voornemen der Regeering om by de wetgevende macht in Nederland aan te dringen op de invoering van de militie of. verplichte militairen dienst in N.-Indië. Gaat het voorstel door en be slissen de Kamers in bevestigenden zin, dan znllen duizenden leegloopende lummels aan den kost komen niet alleen, maar Indie een goede kern voor het leger krijgen. De gouv.-gen. Duymaer van Twist was reeds in 1852 voor de invoering gestemd, en wellicht liggen in het archief der Alg. Secretarie de daarop betrekking hebbende paperassen, aan ZE. ingediend door iemand, die het wel met de Indo's meende en nog meeat. Buitenland. Duitschland. De keizerin-weduwe Augusta is jl. Dinsdagnamiddag te 4 uur 30 te Eerlijn overleden. H. M. werd den 30 September 1811 geboren en was de dochter van den groothertog Karei Frederik van Saksen-Weimar en dus de zuster van den tegenwooidigen groothertog, gehuwd met prinses Sophie der Nederlanden. Zij huwde n Juni 1829 met prins Wilhelm van Pruisen, later keizer Wilhelm 1. De Duitsclie bladen, waarvan de mcesten met rouwranden verschijnen, brengen allen hulde aan Keizerin Augusta. De slotsom der beschou wingen is bij allen, dat Duitschlands eerst? plooi te zetten, maar in zijn tintelend oog en om de mondhoeken was een ingehouden lach merkbaar, die hem ook een verraderlijk rood naar het voor hoofd dreef. „Half mijn, kameraad, dan zal ik mijn mond houden riep hij vroolijk uit. „Mag ik ook van.de partij zijn, freule von Altingen Eerst had Ruth onwillekeurig een gevoel gehad, alsof zij de haud met de wafel schielijk achter haar rug moest houden, maar nu klemde zij slechts een oogenblik verlegen de lippen op elkaar, om echter terstond daarna met een blij geschater smakelijk voort te peuzelen. „Je komt juist bijtijds, trekvogel antwoordde zij vroolijk. „Eigenlijk moesten we, tot straf voor je overrompeling, ons lekker gebak heel alleen op eten, monsieur de Sangouléme, maar gedeelde vreugd is dubbele vreugd, en daar ik erg zelfzuchtig ben, vind ik er genoegen in, u reeds thans een heelen schotel vol harten aan te bieden Met een bevallige beweging nam zij den schotel met wafels op en presenteerde hem. „Harten?" herhaalde de jonge r-eeman en zag haar vluchtig in de oogen, „dan moet men natuurlijk toetastenmag ik dat goudblonde verzoeken Hoe goed uwe kunstgewrochten mij smakeu, hoop ik bij de koffie nog nader te bewijzen „Ja, tante Ruth zegt, dat je eet als een wolf flapte Hans er met veel drukte uit en keerde zich op hetzelfde oogenblik met een luiden gil van pijn om, freule von Altingen had hem, om hem den mond te snoeren, in zijn arm geknepen. (Wordt vervolgd.) SpOOBflL Marine en Leger. De proeftochten met de onlangs afgeleverde stoomsloepcn, waarvan een in Engeland is aangebouwd, zijn voorloopig gestaakt. Evenwel hebben die vaartuigen hij de stooiu- tochten op de gemeten mijl ter reede alhier zeer go'td voldaan. De dirig. olT. van gez. 2de kl. bij de zeetoacht J. O. Harthoorn, eerstaanwezend otF. van gez. in de mmtieme directie te Arasterdam, wordt 1 Februari a. s. op aon-act. gesteld cn vervangen door deu dirig. ofF. van gez. 2de kl. D. Matak Fontein; met dien datum wordt als eerstaanwezend off. van gez. in de maritieme directie te Hellevoctshis ge plaatst de dirig. olF. van gez. 2ile kl. bij de zremlcht L. P. Gijsberti llodenpijl, en bij het huspitaal der marine alhier de dirig. otF. van gez. 2de kl. bij de zeemacht J. v. Lith Hnrrebomée. De adelborsten 1ste kl. W. F. vau Erp Taalman Kip en H. J. Boldiugh, den 1 dezer van Zr. Ma. instruetnkorvet „Nautilus" op non-activiteit gebracht, zijn bestemd viorden dienst in Oost-lndië. Zij vertrekken 1 Februari, als mede- geleiders van een transport onderofficieren en mindertn, per stoomschip „Prins Frederik" van de Maatschappij „Neder land", derwaarts. Bij het onderzoek, in de irfdeelingtn der Tweede lamcr, van het wetsontwerp tot regeling der pensioenen an dc mindere gecmployeerden enz. op daggeld werkzaam bij de inrichtingen van 's Rijks zee- cn landmacht, betwijfelden sommigen of dc finaniictle toestand des Rijks wel toeliet eene zot groote verhooging van uitgaven voor dat diel f 110,000 's jaars toe tc staan. Nadere inlichting eu meerdere gegevens tot beoordeeling der zaak werden ïoodig geacht. Men zou van de belanghebbenden wellicht eene bij drage kunnen vergen voor het verkrijgen van pension. De daartegen in de mem. v. toel. aangevoerde bezwnret van administratie ven en anderen aard, werden niet afdoenie ge acht. De hier bedoelde wcrklioden kunnen zich best lenige financieels opoffering voor hun pensioenen getrooste!, £n

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2