Wol-Artikelen. Prof. Dr. G. Jaëger's NORMAAL EILARD JANZEN, HEMDEN. 0AMIS0LS. PANTALONS. HANDSCHOENEN. JACHTVESTEN. SOKKEN. KOUSEN. FLANELLEN. TAILLES. ROKKEN. REISDEKENS, P0RTEM0NNAIES. DEKENS. Als nouveauté: Tricot-Jaquets voor heeren, Keizerin, de gemalin van Keizer Wilhelm I en de moeder van Keizer Frederik, een vrouw geweest is, wier karakter en gaven voorkomen dat men haar ooit vergeten zal. De Keizerin bleef tot het laatste haar hel derheid van geest behouden. Eerst tegen den middag verviel zij in een lichte sluimering, waaruit zij niet weder ontwaakte. Keizer Wil helm, Keizerin Victoria-Augusta, de Groother tog en de Groothertogin van Baden, die den geheelen dag bij het ziekbed hadden getoefd, knielden, toen de lijderes eindelijk bezweek, aan het sterfbed, terwijl de hofprediker Kögel een gebed uitsprak. Alle personen uit de om geving van de Keizerin en haar gemaal waren reeds vroeger tot de sterfkamer toegelaten, ten einde afscheid te nemen van den stervende. Na den dood bleven alleen de leden der Kei zerlijke familie nog aan het sterfbed bijeen. Met groot geduld heeft de Keizerin steeds haar langdurig lijden gedragen. Sedert zij voor tien jaren in het slot te Coblenz een ongelukkige val deed, verliet zij het ziekbed alleen om het voor korten tijd te verwisselen met den rolstoel, het eenige middel, waarin de lijderes verplaatst kon worden. Sedert dien tijd moest een verpleegster eiken nacht bij de Keizerin waken, omdat zij zich niet kon bewegen en steeds hulp noodig kon hebben. De Keizerin stierf in hetzelfde paleis en in hetzelfde vertrek, grenzende aan de histori sche kamer, waarin voor 22 maanden haar gemaal den geest gaf. Dit vertrek is even een voudig, terwijl een in een donkeren kap ge huld lamplicht en een paar brandende kaarsen nauwelijks veroorloven de omtrekken waar te nemen van het door een witten kanten doek omgeven gelaat der doode. In de op de borst gevouwen vermagerde handen ligt een klein gouden kruis, hetwelk de groothertogin van Baden daarin plaatste met een ruikertje versche sneeuwklokjes, welke de lievelingsbloemen harer moeder waren. Te Berlijn wordt verzekerd, dat de politie te Petersbrug een nieuwe Nihilisten-vereeniging heeft ontdekt; twee officieren der genie zouden zijn gearresteerd. Rusland. Onder strenge bewaking is jl. Maandag een waggon van St. Petersburg met bestemming naar Parijs het Duitsche grondge bied gepasseerd, waarin voor 60 millioen roebel Russische staatspapieren aan Parijsche bankiers verzonden werden. Spanje. Volgens mededeelingen, waarvan de juistheid moeielijk is na te gaan, zou de be terschap in den gezondheidstoestand des Konings zich niet volkomen hebben gehandhaafd. Italië. Na de Nieuwjaarsreceptie te Rome wierp een man bij het Quirinaal een bom, waar van de lont brandde. Een karibinier kon die dooven, voordat de ontploffing plaats had. De schuldige is gearresteerd. Perzië. De reis van den Shah heeft f 960.000 gekost. De grootvizier wil dat de Perzische legaties de kosten zullen dragende Perzische gezant verzette zich hiertegen en is dientengevolge afgezet. Gemengd nieuws. Eenige dagen geleden werd, zooals wij reeds vermeld hebben, van hier naar Alkmaar getrans porteerd een drietal jonge dieven, die zich schuldig hadden gemaakt aan het ontvreem den van touwwerk, lood, enz. van in de haven liggende visschersvaartuigen. Thans hééft men weder een drietal persoontjes op het oog., waarvan het zoo goed als zeker is, dat zij zich aan hetzelfde vergrijp hebben schuldig gemaakt. Reeds zijn eenige vermiste voorwer pen opgespoord. Het schijnt dat men hier te doen heeft met een dievenbende op vrij uitge breide schaal. De agenten van politie Karse- boom en Kok verdienen een woord van lof, voor hunnen ijver, dien zij in het opsporen hebben aan den dag gelegd. Hoe de Texelsche visschers elkanders lasten helpen dragen, bleek weer dezer dagen op treffende wijze. Toen een paar visschers hun weekloon van een der garnalenkokerijen hadden ontvangen, vertelde de een den ander dat een makker, die een gezin had, sedert een paar weken ziek was. „Als wij van ons loon alle maal een kwartje afzonderden", meende een der mannen, „dan had obk de zieke een week loontje". Zoo gezegd, 200 gedaan. Men ging bij alle garnalenvisschers rond met het voorstel en ieder offerde even bereidwillig zijn kwartje. Als de man niet spoedig betert, behoeft, hij zich over zijn huisgezin niet te verontrusten, want zoolang de makkers iets verdienen, zal hij geen gebrek, lijden. Terschelling, 7 Januari. Door een onzer jongelieden is een zeearend gesnapt, welke in eene der kapen zat te slapen. Het dier, welks vlucht ongeveer 2,2 M. bedraagt, gaf zich even- we* niet gemakkelijk gewonnen, maar na een vrij verwoéd gevecht, waarbij den jongen de bovenkleeren werden verscheurd en hij tamelijke wonden aan de handen kreeg, gelukte het hem, het dier bij den hals te krijgen en het zoo te dooden. De stoomboot „Heemstra", Dinsdagmorgen van Amsterdam op gewonen tijd vertrokken, zat te 8 uren des avonds van denzelfden dag in het ijs bezet voor Enkhuizen. Amsterdam. Alhier is eene handelsver- eeniging Philatelia opgericht, met een kapitaal van f 50000, verdeeld in f 250, uitgegeven tegen 100 pet., welke zich ten doel stelt het koopen en verkoopen van postzegels en verdere zaken betrekkelijk de postzegelkunde. Volgens de „Nijm. Ct." zou dezer dagen te Amsterdam een poging zijn gedaan om de geschiedenis van „Klaasje Zevenster" (Ille deel) te verwerkelijken. Een juffertje uit Arnhem geraakte in de groo- te stad verdwaald, vroeg aan eene vriendelijke juffrouw naar den weg en was door deze reeds aan het begin van den Zeedijk gebracht, toen een oud heer, die het spelletje had aangezien, tusschenbeide kwam en het duifje redde, terwijl madame Mont-Athos de vlucht nam. 't Eenig verschil is dus, dat Tilbury ditmaal (ie mooie rol speelde. Het „Theatre de la bourse" te Brussel is jl. Maandagnacht geheel door brand vernield. De brand brak tusschen halfdrie en drie uur in den morgen in de machinekamer uit. Alle brand weermannen uit Brussel en de voorsteden wa ren spoedig ter plaatse. Van den schouwburg zijn niet meer dan de vier muren blijven staan. Het hotel Central, dat grenst aan den schouw burg, werd niet aangetast. Zonder moeite en zonder ongevallen werden de bewoners van het hotel en de andere huizen, welke den schouw burg omgeven, gered. De brandweermannen hadden echter in het hotel Central slechts even den tijd om vrouwen en kinderen naar beneden te dragen. Aan een klein station der provincie Hene gouwen in België werd het volgende heldhaf tig feit verricht door een werkman. Eene wisselnaald werkte niet en een trein moest in volle snelheid voorbij stoomen. Kwam-' het gevaarte op een verkeerde baan, den liep het onvermijdelijk op een reizigerstrein, welke ook passeeren moest. Goede raad is duur. Zonder aarzelen snelt de man naar de baan, gaat tusschen de rails liggen, wringt de naald op zij, houdt het ijzer vast, terwijl de geheele trein over zijn lichaam henen rijdt, en staat op alsof hij een zeer gewoon werk had verricht. De „Figaro" bevat een uitvoerig verhaal van kapitein Basroger, gezagvoerder van de Fransche stoomboot „Emma", over de opneming van de schipbreukelingen van de „Leerdam". Toen kapitein Basroger te Havre terugkeerde werd hem door zijne stadgenooten een feeste lijke ontvangst bereid. In het hotel „Frascati" waren eenige zalen versierd en daar werd de wakkere zeeman op feestelijke wijze ontvangen. De burgemeester, de leden van den Raad, de directeuren der stoombootmaatschappijen en de reeders waren bijna allen aanwezig. De heer Hendié, prefect van het departement Beneden-Seine, voerde het woord en wenschte den gezagvoerder geluk met zijn flinke houding daar hij, hoewel slechts een kleine boot com- mandeerende, toch niet heeft geaarzeld 500 schipbreukelingen aan boord te nemen en deze allen behouden te Cuxhaven heeft binnenge bracht. 't Voordeeligst komt men toch in de we reld terecht wanneer men iedereen mooi en knap vindt en toejuicht en zich nooit afkeuring veroorlooft. Dat bewijst Ferdinand Foumier, de aanvoerder der Parijsche schouwburg-klappers, die betaald worden om aan de artisten applaus te bezorgenhij liet, dezer dagen overlij dende, een vermogen van 5 ton gouds na. Bij de volkstelling. De teller komt de kaarten ophalen. „Mijnheer", zegt de hoofd bewoner van het huis, „ik moet nog drie kaar ten hebben, een witte en twee roode". De man geeft hem drie kaarten, maar één bruine en één groene. „Die niet, ik moet een witte en twee roode hebben", merkt de vrager nader op. „O, neemt u niet kwalijk, maar, ziet u, ik ben kleurenblind." Volgens de „N. Rott. Ct." historisch Londen, 6 December. Aangevoerd: 2100 Runderen, 8000 Schapen en Lammeren, 60 Kalveren, 80 Zwijnen. Prijzen Punteren 2-4 a 4-9, Schapen en Lammeren 4-4 a 6-8, Kalveren 3-9 a 6Zwijnen 3-8 a 4-6. Woerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Windrichting en kracht. 1.3 Kg. 7 Barometer niM. 770.53 f 10.33 767.65 f 7.45 768.35 f 8.15 Thermometer Cs. f3.7 f3.7 t 3.2 Weersgesteldheid, Helder, mooiweer. Idem. Helder, lichtbew., mooiw. Toestand van de zee. Vlak. weinig golv. id. Verwachting: Zuidwestelijke wind. Marktberichten. Texel, 5 Januari. Kipeieren f 5 per 100 Btuks. De verzending bedroeg ongeveer 2000 stuks. Hooi f 14 per 500 KG. Wilster» 30 cent, Wilde Eenden 90 cent, Talingen 40 cent, Wulpers of Pluvieren 20 cent, Hazen f 1.50 n 1.75, en Wilde Konijnen 55 a 60 cent per stuk. Paardenhuiden f 8 a 9, Schapenhuiden f 2 a 2.75 en Lamshuiden f 1.50 a 2.25 per stuk. Texel, 7 Januari. Commissiehandel. Vette Koeien f 190 a 245, Melkkoeien f 160 a 200, Kalfkoeien f 190 a f 240, Kalfvaarzen f 140 a 190, Werkpaarden f 140 a230, Lammeren in voorkoop f 12.a 12.50, alles per stuk; vette Varkens 23 cent per half kilogram. SCHAGEN, 9 Januari. Paardenf Stieren. 7 Gcldekoeien Kalfkoeien B Vaarzen Hokkel. 14 n. Kalveren 115 Schapen 887 Lammeren 10 a 19 18 a 361 18 a 29 2 Bokk. en Geit. f 2 a 7 20 mag. Varkens. 14 a 16 Biggen 30 Kippen 63 Eenden Boter p. kop Kaas p. kilogr. Kip-eieren p. 100 400 a 500 E.-eieren 9 a 11 70 a 120 60 a 75 70 a 80 20 n Alkmaar, 6 Januari. Op de veemarkt waren aange voerd: 6 Koeien f 180 a 250, 60 vette Kalveren f40 a 110, 11 nuchtere dito f 16 a 22, 92 Schapen f25 a 32, 11 magere Varkens f 13 a 16, allen per stuk 154 vette dito 42 a 53 cent per KG. Purmerend, 7 Januari. Aangevoerd: kleine Kaas, f31.50, 3 stapels middelbare f 30. 912 KG. Grasbotcrf 1.25 a 1.30 per KG., Kipeieren f 4.50 a 5 per 100 stuks. 96 Runderen, stng laag in prijs5 Stieren19 Paarden 124 vette Kalveren f 0.70 a 0.90 per KG. stug67 nuch tere dito f10 a 24, vlug; 175 vette Varkens, 40 a 52cent per KG., stug; 30 magere ditq^f 15 a~20, stug; 165 Big- i ger f 8 a 12, stug; 1710 Schnpen, stng, prijhoudcud. 16 Ganzen f4.a 4.25, 28 Zwanen f6 a 10 per stuk. Amsterdam, S Januari. Koolzaad stil. Lijnzaad lusteloos. Raapolie flauwvliegend per 100 K.G. f 38, 37 Mei f 35.25. Lijnolie vast; vliegend per 100 K.G.f22.2» i Febr. f 22 75, Maazt-Mei f 22.75, Ju2i-Aug. f 23.25. I Prijzen der Aardappelen: Frieache Dokk. Jammen f2.30 a f 2.50, idem Francker f 2.20 n 2 40, idem Eng. f 1.75 a f 1.80, Zeenwscbe spuisclie f 2.40 a 3.50, idem Flnkk. f 2.25 a 2.50, Geld. blauwe f 2.a 2.10, Pruis. Hamb. f 3.70 u 3.80, alles per II.L. I Aaugevoerd165 vette Kalveren, 1ste kw. 90 en 2de kw. 70 ceut per K.G.29 nucht dito, f 8 a 15 per stuk; 180 vette Varkens, 48 a 51 q, per K.G, Burgerlijke Stand van: Helder, van Dinsdag- tot Donderdagmiddag. BevallenC. C. Korving, geb. de Vries, Z. A. Munnik, geb. Daarnhouwer, D. A. Hillenin», geb. Kieuwerts, D. M. Labout, geb. de Wijn, D. R. Jacobs, geb. Corper, Z, Levenloos aangegeven 1. Texel, van 1 tot 7 Januari. Geboren: Jacob z. v. J. Daulder Jbz. en G. Hartog. Albertina d. v. J. de Hoer eu A. Bruin. Coruclia d. v. J. Witte Cz. eu W. Knol, Overleden: M. Plaatsman, echtgcn. van K. Rczel, 40j. C. Bakker, weduwn. van D. Vos, 79 j. C. Witte 4 n. d. v. J. Witte en W. Knol. Barsingerhorn, van 1 t.t 31 December. Ondertrouwd P. A. Vis en V. Mars. GeborenJohunues Jaeubus, z. v. H. J. Moerbeek en S. de Jong. Juunetje, d. v. J. Kuil en T. Maat. Klaas, z. v. K. hossen en A. Nienweuburg. Cornelia, d. v. C. Liefhebber en A. de Graaf. Overleden: A. Lief hebber, 76 j. A. Pool, 12 j. Een leven!, uangeg. kind v. A. Goedhart en T.'Voltnm. Wieringerwaard, van 1 tot 31 December. OndertrouwdM. Broers, jonkm. en S. Zon, jonged. Geboren Manrtje Catrien, d. v. D. Blaaubocr en A. Doorn. Aletta Petronella, d. v. O. de Kieviet ea M. Kanu. Anna, d. v. C. Rczelinan Cz. en C. Kaan. Jacob. z. v. C. War- boer en S. Stammes. Neeltje, d. v.J. Kaan Kz. en A. Schenk. Haringkarspel, van 1 tot 31 December OndertrouwdG. Bakker, joukm., 22 j te Nieuwe Niedorp, en 1'. Berkhout, jonged., 16 j., te Haringkarspel. GehuwdP. Francis. weduwn. v. T. Ma rees, 30 j., te Haringkarspel, en T. Klinkert, wed. van J. v. d. Oord, 29 j., te Oudkarspel. Geboren Maria, d. v. C. Trompetter en G. Brngeniann. Grietje, d. v. P. Hoedjes en E. Ruatgers. Grietje, d. v. G. Jouker en Kistcmaker. Cornelis, z. v. A. de Groot en M. Wit. Cornelis, z. v. P. ltoozendail eu A. Hessing. Jan, z. v. J. Berkhout eu D. Kuiper. 1'ieter, z. v. J. Renooij en G. Fraij. Maria Johanuu, d. v. P. Raap en E. Rotgans. Overleden: T. Tesselnar, wel. v. P. Blcokor, 77 j. G. Dam, cchtgenoote v. C. Tesselaar, 74 j. K. Waij, 2 ra. J. Meereboer, 17 j. Nieuwe Niedorp, van 1 tot 31 December. Ondertrouwd en Gehuwd: H. P. R. Bmgli, tc Alkmaar, en T. Krap. D. v. Leijeu, te Haringkarspel, eu V. Water drinker. Geboren Guurtje, d. v. P. de Moei en A. Groen. Hieltje, d. v. J. C. Oudt en N. Bruin. Nicolaas, z. v. C. Op 't Veld en T. Buiberts. Geertje, d. v. S. Wit en G. Schardam. Overleden1'. Veldman, echtg. v. M. Tesselaar. vroeger geh. geweest met M. Sijbecarspel, 73 j. A. Zomerdijk, wed. v. J. Visser, 68 jaren. N. Op 't Veld, z. v. C. Op 't Veld en T. Huiberts, 19 d. Enkhuizen. Geboren: Jan Arie, z. v. J. N. Burgerhondt en M. C.Le Coultre. Gesinc Catharina, d. v. G. J. Somberg en J. v. d. Deurc. Johannes Cornelis, z. v. W. Ruiter en G. L. Calis. JoLanna Antonia Hcndrika, d. v. H. v. Simmeren eu J. Rol- danns. Hendrik, z. v. T. Brandcuburg cn G. Oosterhuis. Arie, z. v. S. Hegman en A. Mantel. Frederik, z. v. G. de Vos en J. Roemer. Anna Geertruida, d. v. W. Mol. Jacobua, z. v. S. van der Pol en S. Spaans. Willem Fer dinand Hendrik, z. v. W. F. E. Zeegers en M. J. H. Slegter. Anna Barendina, d. v. R. Groen en E. Mensch. Frederik, z. v. W. Goos en G. Jcltes. Overleden: Pieter (overl. tc Leiden), z. v. K. Langedijk en H. Lub, 21 m. C. Huisman, geh. ra. W. Laborius, 71 j. Anna Geertruida, d. v. W. Mol, 2 d. Sietje, d. v. C. Wiersma, 2 j. Lieuwe, z. v. L. Kooiman en T. van der Deure, 8 m. C. Mantel, geh m. W. Visser,41 j. Marijtje, d. v. P. Menseh cn M. Kooiman, 15 m. Hoogkarspel. Gehuwd: F. KRt, weduwn. v. D. Bierhaalder, en G Zwaan. Geboren Pieter, z. v. G. Koorn eu M. de Hart. Nibbixwoud. Geboren: Johnnnes, z. v. T. Keijzer en G. Korvcr. Fre derik, z. v. M. Dekker en T. Brouwer. Overleden: J. Keijzer, 1 d. J. Jonkerman, 63 j. G. Korver, 45 j. Laatste berichten. 9 Januari De influenza heeft reeds menigeen een lee- lijke part gespeeld. Onverwacht als deze ziekte verschijnt en iemand aantast, is men tegenwoor dig minder dan ooit in staat vooraf plannen of beschikkingen te' maken. Als de directie- Van Lier had geweten dat ook haar gezelschap door de mode-ziekte zou worden bezocht, de opvoering van „De Spion des Konings" op gis terenavond in de Stads-schouwburg in de Ko ningstraat alhier was zeker niet aangekondigd geworden, 't Was voor hen, die zich naar de schouwburg hadden begeven om het nieuwe drama te genieten, niet weinig teleurstellend, aan het bureau te vernemen dat dit, door plot selinge ongesteldheid van den heer Veltman, niet kon worden opgevoerd in grootere mate echter nog voor hen die van deze wijziging in het repertoire onkundig bleven tot het voordoek omhoog ging en met de opvoering van het blijspel „Door tantes opgevoed" werd aange vangen, en dat waren er niet weinigen. O. i. had de directie beter gedaan de verandering op meer afdoende wijze vooraf te publiceeren, in ieder geval ook door deze vóór den aan vang der voorstelling van het tooneel af te kondigen. „Door tantes opgevoed" is hier geen onbe kende reeds meermaten werd het gedurende de kermisweek voor het voetlicht gebracht. De rollen waren in goede handen en het stuk liep flink van stapel. Als men echter is uitge gaan om een nieuw drama te zien, kan men in een bekend blijspel minder behagen vinden200 ging het thans velen met ons. O, influenza Gaarne vestigen wij de aandacht onzer lezers op achterstaande annonce, waarin het op treden van Miss Fay in Tivoli alhier wordt aan gekondigd. In de meeste groote steden van ons land is miss Fay met veel succes opgetreden. Omtrent hare verwonderingwekkende séances lezen wij o. a. in „het Vad." Een kom vol water wordt door haar in het volle licht gezet op een willekeurig gekozen tafelze steekt even haar vingers in het vocht, en de kom rijst opzij legt even de handen boven op het vlak van een tafel, zelfs een zijden doek op het blad, en de tafel verlaat den vloer; ziet, dat kan nooit eenig goochelaar leveren, en hier hebben we met iets anders te doen. Zij, die door Miss Fay denken te zijn „beet genomen", slaan de plank mis. Onwetenschap- j pelijk geschreeuw beteekent niets. Trouwens mannen als Dibbits en van Eeden begrijpen vol- komen, dat zij hier niet te doen hebben met I bedrog of gochelaarskunsten, welk denkbeeld bovendien' al aanstonds vallen moet, daar Misi Fay ook op privé séances ten huize van belang* - stellenden zonder welke hulpmiddelen ook,' dezelfde en soms nog veel sterkere verschijnselen aanbiedt." Van de gelegenheid om de „wonderen" van miss Fay te gaan zien, zullen zeker velen ge; bruik maken. In een volgend nummer komen we op ipns Fay terug. Den 1 Februari a. s. vertrekt van Amster dam eene afdeeling mariniers naar Oost-Indië, s'erk x sergeant, 2 korporaals, 4 tamboers en 30 mariniers, onder bevel van den luit. ter zee xste el. C. J. de Vriese, per stoomschip „Prins Fie- derik" der maatschappij „Nederland." In het Marine-Hospitaal alhier worden thans niet minder dan 80 militairen verpleegd, allen lijdende aan influenza. Dagelijks komen er nieuwe gevallen bij. Tot bode van den Polder Helder en Huisduinen is aangesteld Corn. Kater Az. De stoomboot-veerdienst Enkhuizen Stavoren, sedert 4 dagen gestaakt, wordt heden weder hervat. Door den Commissaris des Koningsin Noord holland is tot gemeente-veld wachter aan de Waal op Texel benoemd Dirk Bruin, aldaar. Politie. Gevonden voorwerpen. Adres bureau II1 courant (Nieuws v. d. Dag.) Annonces, 4 achtereenvolgende malen geplaatst, worden slechts 3 maal berekend. Annonces, Dinsdags, Donder dags en Zaterdags niet vo.'. 's mid dags 12 uur ontvangen zijnde, kunnen niet meer worden opgenomen. O tuiergeteeken.de bericht, dat hij relatiën heeft aange knoopt met de Ileeren WÏL- HELM BENGER SiiHNE, te Stuttgart, eenigste geconces- sioneerde fabrikanten van Voornoemde Heerenhébben met ondergeteekende gecon tracteerd, de alleen-verkoop dezer artikelen aan hem af te staan, zoodat de ECHTE JAëGER WAREN uitsluitend bij hem verkrijgbaar zijn. Magazijn „De Tijdgeest." Gouden Medailles: Hygiënische Wereld-Tentoonstelling Londen 1884. Provinciale Tentoonstelling Budweis 1884. Internationale Academie voor Algemeene Industrie-Wetenschappen te Madrid 1885. Internationale Tentoonstelling Parijs 1886. Barcelona 1888. Eere-Diploma Antwerpen 1885, Bregenz 1887, Brussel 1888. Hoogste onderscheidingen. Voorradige Jaeger-Artikelen uitsluitend in Marine blauw. Verschillende dezer artike len zijn voorradig in Winter en Zornerkivalitett, in diverse tailles en voor Dames en Heeren. Verzending naar buiten tegen rembours.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3