Partijen! Bals! Diaers! Kaarten rarjropia's, Gebroeders Serbrock, ,;t algemeen belang" Balkaarten Balboekjes Men u's eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, Geboortekaarten, r^- Een vast Werkman, MISS FAY f0.90. Roomboter!!! f0.90. Doct Shalp's Baard-Tinctuur o. swaviisto. Damrak H. 61. Adres voor Helder: Hotel „DE TOELAST". in de keurigste dessins. Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JAllING, Weststraat 106, Helder. Alleen de lezers van dit blad Een merkwaardig Januari-Pakket, versche Texelsche Eieren. DE iülMZ, Boek- en Handelsdrukkerij j. VISITEKAARTJES HENNEP-ENVELOPPEN, Postpapier, met adres bedrukt, Steeds voorhanden de buitengewoon gere nommeerde Theeën van de Eirma P. E. Thueré te Utrecht. AANBESTEDING. 2GEMEÜBILEERDE KAMERS, LIJNKOEKEN, Geen grijs haar meer! De nieuwe London Holloway's Pillen. ADVERTENTIEN. Bevallen van eene Dochter S. MUNNIK—DAARNHOUWER. Helder, 8 Januari 1890. Een ieder, die iets te vorderen heeft van J. A. W AL ES O N. Mach. Ie kl. v. c., gelieve dit op te geven VÓÓr 13 Jan. a. s. Adres: Dijkstraat 13: Wordt gevraagd: wiens vrouw genegen is het melkgoed te boenen en zoo noodig mede te melken. Goed melken voor beiden hoofdzaak. Zich te vervoegen, lietst in persoon, bij den Heer WALLER, te Anna Paulowna. 6ii Concertzaal T I V O L I. Donderdag 16 Januari 1890. zal alsdan eene seance houde n, waarhij zij te voorschijn zal brengen al de wondervolle verschijnselen, naar de oplossing waarvan reeds door vele geleerden van naam gezocht is. Men leze o. a. wat het Vaderland van 30 October 1889 van deze Voorstellingen zegt. AAKV1KG 8 UUR. Entrée\*e rang aan het Bureau f I.— bij inteekening. f 0.75 2de rangf 0.50 De inteekenlijst ligt aan het lokaal tot 15 Januari 's avonds. Plaatsbespreking 10 cents extra. Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco: A. BB.UNSTING, Beilen. geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wasclit niet af. Prijs f 1'2 O per flacon. Verkrijgbaar te Nieu- wediep alleen bij JACQÜES YAN ROSENDAEL. Wij berichten de ontvangst van de nieuwste: en in de fraaiste dessins en in verschillende prijzenvan f ij n e elegante om op besloten en publieke partijen te dienen, en van zeer smaakvolle voor soupers en diners. Wij vestigen in het hijzonder de aandacht op de zeer goed- koope Chromo-lithografische Balkaarten. SnelnersdraktBrij ran J. H, VAN BALEN. Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en lijfrenten bij de Hollandsche Sociëteit van Levensver zekeringenopgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J. F0CK, J. T. YAN B0SSE, J. G. SILLEM en Jb. BIERENS DE HAAN, als Commissarissen, Jhr. Mr. C. HARTSEN Jbsz., als Directeur en Mr. J. P. P0RTIEUE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te ver- I krijgen aan het Kantoor te Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 12, bij HH. Correspon- denten in de voornaamste steden des Rijks en bij den Heer T. DRAIJER, te 's Gravenhage, Billitonstraat 2, Generaal Agent. Correspondent voor den Helder de Heer Jaarlljksche premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele leven: Op 25 jaar f 1.99, op 40 jaar f 3.11, 30 2.27, 45 3.71, 35 2.64, 50 4.53. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van BOEREKTPLAATSEKT, woïden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijksclie bijdrage, met inbegrip der admini stratiekosten, f 1.65 per ÏOOO. Polis- en toetredingskosten billijk. hebben het ieclit om van onderstaand aanbod gebruik te maken. Daartoe knippe men onderstaanden bestelbrief af langs de stippellijn en zende ons denzeive in, met bijvoeging van 60 Cents in blauwe Postzegels en met duidelijke opgave van Naam en Adres. zonder veel omhaal of praatjes. Tegen toezending van Zestig Cents (12 blauwe Postzegels of Postwissel) ontvangt men franco tehuis of kan het laten afhalen: 1. Zwart bloed of dc Zoon van den Planter. Historisch romantisch verhaal door WILHELM VAN FRE1J. 2. Planters en Negers. Vertellingen uit den laatsten Amerikaanschen Oorlog, door A. COOPER. 3. Aan boord van dc „Casiopejja" of het vergaan van bet Duitsclie Bark schip „Iliuubold", door F. GERRITSEN. 4. Zeven Novellen van Jan Courage, getiteld: Een spookachtige nacht; Een Mist-avontuurBaden bij schemeravond; Een IJspartijtjeUit het Zeemansleven (de Kok gefopt); Slangerivet en Een Inbreker. Aan onze 7 Novellen is nog eene verrassing verbonden. 5. De prachtvolle Scheurkalender voor 1890. Voor het volk door het volk, onbetwistbaar de mooiste van alle Scheurkalenders. 6. Drie Klciuc liioidcrprcutcubockjcs met gekl. platen en bijschrift. 7. Een allerprachtigst Winteravondspcl, en om de zaak nog veiTassender en mooier te maken bij dat alles nog cadeau, 25 vel mooi Postpapier niet 25 daarom passende mooie Enveloppen. Alleen bij GEBROEDERS KOSTER, Leliegracht 28, Amsterdam. Langs deze lijn af te knippen. De ondergeteekende verlangt van GEBROEDERS KOSTER, te Amsterdam, te ontvangen 1 merkwaardig Januari-pakket, geadverteerd in dc ilcldersclic- en Nieuwc- dicpcr Courant, tegen inliggend bedrag van Zestig Cents. Naam: Woonplaats: Dit bewijs s. v. p. duidelijk ingevuld met Naam en Woonplaats, benevens 60 Cents in postzegels, franco aan ons op te zenden. Uitgevers van Couranten gelieven de boven staande advertentie, betreflende pakket van zestig centen in hun blad over te nemen, echter na vooraf ons geschreven te hebben en de prijs met ons overeen gekomen te zijn. GEBROEDERS KOSTER. Wordt gevraagd tegen Februari eene flinke Dienstbode als MEID ALLEEN, niet beneden de 25 jaar, P. G., goed kunnende koken en werken en van goede getuigen voorzien. Loon honderd gulden en waschgeld. AdresLaan van Meerdervoort 76, den Haag. EHEIRBIV. Bij W. J. DRIESSEN, Weststraat N°. 12, De Commissionairs in Effecten TE ALKMAAR, hevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van Binnen- en Buitenlandsche EFFECTEN, het plaatsen en afschrijven van KAPI TALEN in het Grootboek van Nationale Schuld, en verdere werkzaamheden tot den handel in geldswaardig papier betrek kelijk. Mede bevelen zij zich aan als Correspon denten en Agenten van de BRAND WAARBORG-MAATSCHAPPIJ, gevestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. H. VAN" BALEN, MOLENPLEIN. VISITEKAARTJES, netjes bedrukt, met letter naar keuze, 70 cent per 100; met 100 daarbij passende enveloppen f 1. met schuine goudsnede, in smaakvol étui, f 1.50 per honderd. Prachtigs Eouvr-Visitekaartjes, voor heele en halve rouw, met daarbij passende enveloppen, zeer billijk. groot model, bedrukt met adres, van af 1.50 de 1000 stuks. van af 2.25 de 1000 vel. V e r de r: Circulaires,Rekeningen, Nota's, Wissels, Kwitantiën, Memorandums, Prijs couranten, Bericht-en Adreskaarten. DIJkatrnnt. Wed. SEVENHUIJSEN. Op DONDERDAG 16 JANUARI 1890, des namiddags ten twee ure, zal aan het Raadhuis der gemeente D c I <1 e r, publiek alleen bij inschrijving worden aanbesteed: a. het onderhoud der gemeente gebouwen, bruggen, enz. ge durende 1890; b. het schoonmaken van scholen enandere gemeente-gebouwen, gedurende 1890. Bestekken en voorwaarden liggen ter lezing ter Secretarie der gemeente, en zijn tegen betaling van 75 cent per stuk aldaar te bekomen. Inlichtingen worden twee dagen vóór de aanbesteding verstrekt door den Gemeente- Bouwmeester, des morgens ten tlcn ure, aan zijn bureau aan de Kerkgracht. De inschrijvingsbiljetten moeten op Woensdag den 15en Januari e. k., des namiddags vóór vier ure, op het Raadhuis bezorgd worden. Helder, 8 Januari 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. Wordt ter overname aangeboden leen goed onderhouden PIANINO, jvoor de som van f 280. Adres Hoofdgracht, K. 63a. TE HUUR: voor 30 galdos per maand. Adres: Hoofdgracht 13. wegende 1 kilo, gehalte minstens 12°/0 vet eu 33°/0 eiwit. Prijs: a contant f 12,25 per 104 stnks. Betaling Hei 1890 f 12.15 per 104 stnts. Verkrijgbaar bij C. C. Rezelman, te Wieringerwaard. Bestellingen worden franco te huis bezorgd. is de beste der Parfumerieën om 't grijze haar te doen ver dwijnen, is onschadelijk voorde huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij JACQUES YAN ROSENDAEL. Prijs 85 Cent per flacon en f 1.50 de dubbele flacon. 13 A 3VI E S Wij vestigen uwe aandacht op eene even doelmatige als verrassende nieuwigheid, namelijk onze zijnde, in den geest van de bekende kaarten voor Verloving en Ondertrouw, kennisge vingen bij de geboorte. Deze smaakvol en fraai uitgevoerde kaarten zijn met chromolithographische afbeeldingen van kinderen versierd. Snelpersdrulclcerij van J. H. YAN BALEN. Zijn uitmuntend geschikt ter verdrijving van alle ziekten, welke derzelver oorsprong hebken in slechte spijsvertering. Zij zijn zeer geschikt voor alle klassen en gesteld heden, en zoowel in staat om genot aan de rijken als verlichting en kracht aan de armen te geven. Deze Pillen zullen bevonden worden een aangenaam en krachtig werkend geneesmiddel te zijn voor lijders, wier geest en lichaam ontzenuwd*fcijn door buitensporig heid, groote angst of vnrblijf buiten 's lands. Personen, onderhevig aan galziekten, behooren van deze Pillen gebruik te makenzij maken dat iederen aanval minder hevig is, doen de misselijkheid en galachtigheid langzamerhand verdwijnen, en eene goede spijsvertering en volmaakte gezondheid daardoor terugkeeren. De verdiensten van Holloway's medicijnen worden bovendien nog vermeerderd, doordien niet het minste gevaar of risico met derzelver gebruik gepaard gaat, noch dat zwakheid doarop volgt. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, T3.f6.75, f 13.50 en f20.50. Ze worden verkocht bij de Apothekers. Yoor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor H o 11 o w a y, 533, Oxford-Street, Londen. Snelpersdruk van J. H. Van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4