HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT Jaargang 48 M 6. Zondag 12 Januari 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. YAN BALEN. gaf- (En desespereert nimmer I* Jan Pieten:. Coen. Het Vaderlandt glietronwo Blijf iele tot in den doot. Wilhelmuslied Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaal'f 0.70, franco per post f 0.90. Het Zondagskind, behoorende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maanden f 0.75. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeentef 0.30. B u bniten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiên: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden 3 cent per regel Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3» NEDERLAND. HELDER, ii Januari. Bij koninklijk besluit, opgenomen in de „Staatscourant" van io Jan., is de heer J.J. van der Pot, op zijn verzoek, met ingang van i April 1890, eervol ontheven van zijne betrekking van Zr. Ms. minister-resident in Japan en gesteld in disponibiliteit, terwijl bij koninklijk besluit van 5 Januari 1890 n°. 14 als zoodanig is benoemd rar. D. L. Graaf van Bylandt, gezantschapsraad bij Zr. Ms. gezantschap te Berlijn. Voorts zijn bij laatstbedoeld besluit bevorderd i°. W. A. F. Baron Gevers, gezantschapssecre taris der eerste klasse bij Zr. Ms. gezantschap te Londen, tot gezantschapsraad bij dat gezantschap 2°. jhr. mr. H. C. J. Testa, gezantschapsecre taris der tweede kl. bij Zr. Ms. gezantschap te Weenen, tot gezantschapssecretaris der eerste kl. en zoodanig geplaatst bij dat te Brussel, en 3*. mr. A. M. D. Baron Sweerts de Landas Wyborgh en jhr. mr. R. De Marees van Swin- deren, gezantschapsattachés in algemeenen dienst, tot gezantschapssecretaris der tweede klasse, eerstgenoemde om als zoodanig bij Zr. Ms. ge zantschap te Weenen werkzaam te zijn, terwijl de tweede in algemeenen dienst werkzaam blijft. Verder is jhr. mr. H. van Weede, gezant schapssecretaris der eerste klasse bij Zr. Ms. ge zantschap te Brussel, in die hoedanigheid ge plaatst bij dat te Berlijn. In de ziekte van den heer H. C. Ver- niers van der Loeff, lid van de Tweede Kamer, is weinig verandering gekomen. De lijder heeft met zware pijnen te kampen en moet voortdu rend het bed houden. De gepensionnefcrde generaal M. D. Graaf van Limburg Stirum, oud-minister van Oorlog, is zeer lijdende. Zijn toestand baart groote on gerustheid. De toestand van Graaf de Villers, secre taris des Konings van het Groothertogdom Luxemburg, is niet ernstiger. De overeenkomsten betreffende de over name van spoorwegen door het Rijk zijn thans bij den Raad van State in overweging. Blijkens mededeeling van den consul te Port-Saïd is het Suez-kanaal nu geheel verbreed tusschen die haven en kilometer 14 (station Raz- el-Ech), zoodat de schepen zich tusschen ge noemde plaatsen zullen kunnen kruisen op dezelfde wijze als op de verschillende stations. In verband daarmede is een voorloopig regle ment vastgesteld, dat sedert 1 dezer in werking is getreden, en waarvan men den inhoud vindt medegedeeld in de „Staatscourant" No. 8. Feuilleton van de Heldcraclic- en Nieuwedieper Courant. ELZEN KON IN GIN. Roman door N. VON ESCHSTRUTH. „Dat is nog geen beleediging 1" zei Norbert pret tig lachend en hief tevens zijn wafel zegevierend in de hoogte, want in de deur verscheen Anneke, wat gelukkig een andere wending aan het gesprek „Waar kan ik nu mijn handen wasschen riep Ruth, onbeholpen overal rondziende. HaDsje schoot haastig van zijn stoel, verdween bijna te gelijker tijd onder het aanrecht eu schoof vervolgens een groote, tinnen waschkom en een napje roet groene zeep voor zich uit. „Hier!" riep hij met veel drukte, „hier is de waschkom van onze Trien „Wel, drommels!" riep de eigenares van Altin gen onthutst uit, en nam onwillekeurig haar japon bijeen. „Maar Hans, ben je nu mal berispte Anneke onder Norberts geschater door. „Zoo iets kan men toch freule Ruth niet voorzetten „Beknor mijn ventje nietzei Ruth vergoelijkend, „hij heeft 't goed gemeend Kom, Hansje, we zullen buiten naar de pomp gaan Hansje greep de hem toegestoken hand en trok in een vaart de jonge dame mee over den drem pel. „Kom ook mee, oom Norbert, dan kun je pompen riep hij, het hoofd omwendend, en nog klonk er in zijn stemmetje een zweem van geme lijkheid over het onbeleefde gelach van den adel borst. Op het voorplein stond het pomphok met het groene bemoste dakje, waarop koerende duiven lie pen te pronken en een klucht brutale huismusschen op den loer zaten, om op een geschikt oogenbük ïnet roofzuchtige bedoelingen onder den troep pik- De opper-ceremoniemeester maakt bekend, dat het Hof, ingevolge de bevelen des Konings, voor den tijd van vier weken, ingaande 9 Janu ari, den rouw zal aannemen, waarvan twee weken halven en twee weken lichten rouw, wegens het overlijden van H. M. Keizerin Augusta, weduwe van Z. M. Wilhelm I, Keizer van Duitschland, Koning van Pruisen. In haar antwoord op het verslag der Eer ste Kamer omtrent het wetsontwerp ter voort zetting der arbeidersenquête door een Staats commissie, verzekert de Regeering dat geen vrees behoeft te bestaan voor de overijlde wets- voordrachten. Alleen als het onderzoek van zeker onder werp geheel.zou zijn afgeloopen en een regeling noodzakelijk bleek, zou niet behoeven gewacht te worden tot den afloop der geheele enquête. Ten aanzien van de werkstakingen is voor alsnog niet gebleken van het onvoldoende der bestaande wetsbepalingen tot waarborging der vrijheid van hen, die niet daaraan deelnemen. Het optreden der politie met overleg en zoo noodig krachtig is de beste waarborg. De minister van Justitie tracht steeds die vrijheid door de autoriteiten te doen beschermen. De bedoeling is aan de commissie op te dragen een onderzoek, behalve van de fabrieks nijverheid, ook van de handwerksnijverheid, de vereenigingen, de zeevisscherij, het vervoer wezen en daarmede verwante beroepen, het verzekeringswezen en de pensioenfondsen in min of meer wijden omvang. Een aanvulling der enquêtewet zal eerst ingediend worden als men den loop der werkzaamheden van de Staats commissie heeft kunnen gadeslaan. Jl. Donderdag werd te Rotterdam de proef tocht gehouden van het te Feijenoord voor den Kon. West-Indischen maildienst nieuw gebouwde stoomschip „Prins Willem III". Begunstigd door heerli'x weder, kwam het stoomschip te 2 uur in z;e fen werd te 4 u. 40 m. IJ muiden bereikt. Me. 1208 ind. P. K. werd de gecontracteerde snelheid van 13 mijl ruim behaald. Door den aanwezigen directeur van den Kon. West-Indi schen maildienst werd de grootste tevredenheid betuigd over de wijze, waarop dit contract werd door de Nederlandsche Stoomboot maatschappij werd uitgevoerd. Het stoomschip vertrekt den 1611 dezer, onder commando van den heer H. Sluiter, naar West- Indiê. De toestand van Jhr. Beelaerts van Blokland, president der Tweede Kamer, was gisteren iets gunstiger. Het rapport der commissie omtrent den toestand van het reddingwezen zal vanwege het Departement van Waterstaat in het licht gegeven worden. kende hoenders neer te strijken. Een breedgetakte kerseboom hing laag over het dak heen en omhul de het pomphok met een hermelijnen mantel van heerlijk geurende bloesems. Ruth stroopte de mouwen op en deed den mas sief gouden armband van haar pols, waarna ze de handen in afwachting onder de roestige pijp hield. Norbert bewoog den zwengel op en neerzijn blik hechtte zich aan de rozenroode vingertjes, die in het heldere water rondplasten en volijverig elk spoor van meel van de fijne nagel wreven. Ruth voelde zijn .blik en liet in dartele plaagzucht de heldere droppels naar hem opspatten. „Meneer de matroos let alles behalve goed op 1" riep ze verwijtend en fronste daarbij schijnbaar on tevreden het voorhoofd. „Kijk nu eens, je hebt zoo hard gepompt, dat grootmoeders spiksplinternieuw voorschoot druipnat geworden is Norbert schudde met een guitig-ernstig gelaat de droppels uit zijn weelderige lokken. „En moet ik daarom op staanden voet van adelborst tot ma troos gedegradeerd worden antwoordde hij. „'t Is vreemd, freule von Altingen, dat gij me op het zelfde oogenbük de grootste welwillendheid en de ergste ongenade hebt doen ondervinden aan welke van die twee moet ik het meeste gewicht hechten „Welwillendheid herhaalde Ruth verbaasd, „ik zou niet weten, waarin die moest bestaan hebben „De jonge meisjes in Malmen houden het water voor heiligzei Sangouléme met een schalksch lachje, „wat zij liefhebben, wijden zij er mee. Zij scheppen uit de Salue en begieten hare genees krachtige kruiden, zij plaatsen een schaal met water aan het hoofdeinde van hare dooden en besproeien met het frissche vocht het linnen van haar bruids kleed. De meisjes van Malmen. houden een zonder ling gebruik in eere, zij besprenkelen het hoofd van den uitverkoren jongeüng met waterdruppels en geven hem daarmee te kennenKom en ding naar mijn hand Elzenkoningin bloosde tot onder de blonde haar lokken, zij droogde de handen aan haar fijnen, Binnenlandsch nieuws. Texel. Men wil, dat een aantal notabele ingezetenen het adres, door 't bestuur der Natio- ncde Kiesverêeniging „Burgerplicht" te Helder, ter .verkrijging van sneltreinen op de spoorweg- lijn AmsterdamHelder, bij den Raad van Administratie der Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij in te zenden, door een adhaesie- adrès hebben gesteund. Ook de R. K. Kies vereniging „De Eendracht" heeft in deze zaak bij adres hare adhaesie betuigd. Texel. Op 27 dezer zal het 25 jaren ge leden zijn, dat onzen ijverigen secretaris, den heer. P. Stikkel, zijne betrekking alhier aan vaardde. Met onverflauwden ijver wordt door hetq, ondanks _zijn gevorderden leeftijd, zijn veel- omvattenden arbeid verricht. Broek op Langedijk. Den 4 dezer ver gaderden ten huize van P. Vet alhier 18 schip pers van verschillende plaatsen, teneinde een afdeeling op te richten van de vereenïging „Schuttevaer", onder den naam van Alkmaar en Omstreken, teneinde gezamenlijk de belangen der schipperij in Hollands Noorderkwartier te behartigen. Gekozen werd een bestuur, bestaande uit de heeren Tges van Opmeer, D. Groot van Dirks- horn, Dirkmaat van Broek op Langedijk, Ro- mar van Oude Niedorp en Wagemaker van Barsingerhorn, die deze benoeming allen bereid willig aannamen. Groot en Romar zijn benoemd als afgevaar digden naar de algemeene vergadering te Rot terdam, die den 27 dezer zal plaats hebben. Twisk. Ook in deze gemeente vertoont zich in enkele gezinnen influenza. Heer-Hugowaard. De heer M. J. Ter- nooij Apel, van Amsterdam, trad deze week alhier als spreker in het Nutsdepartement op, en boeide de Aanwezigen den gansche avond in hooge mate. Heer-Hugowaard. In het begin der week is het hoofd van school No. 2 alhier als eerste lijder door influen .a aangetast; thans heerscht de ziekte in tal van gezinnen. Warmenhuizen. Het aantal inlagen in de Rijkspostspaarbank alhier bedroeg in den verloopen maand December 280, tot een bedrag van f 1846.93. Het laatste nummer der boekjes was No. 3054. Marine en Leger. De dirigeerende officier van gezondheid in de de maritieme directie te Amsterdam J. O. Hart- hoorn, die 1 Februari op non-activiteit is gesteld, zal in de eerste helft der maand Maart a. s. per particuliere gelegenheid naar Oost-Indiê ver trekken, om op te treden als chef van den ge neeskundigen dienst der zeemacht in die gewesten. kanten zakdoek af en sloeg de oogen niet naar hem op, maar om hare lippen werden zenuwach tige trekken merkbaar, evenals indertijd op de klaverweide, toen zij met snibbigen hoogmoed uit riep „Ik ben de eigenares van Altingen „'t Is goed, dat wij niet aan de oevers van de Salue wonen," antwoordde zij na een poos„maar toch ook jammer, dat onze jonge meisjes niet meer zoo dichterlijk van gemoed zijn O, wat bloeit die kerseboom prachtig?" zoo sloeg ze eensklaps tot een ander onderwerp over, „hé, Hansje, dat zal eerst een pret zijn, als we aan 't plukken kun nen gaan „Wil ik een takje voor u afbreken, freule von Altingen en de jonge zeeman hief de hand op en trok een tak met sneeuwwitte bloesems naar omlaag, zoodat de blaadjes als dwarrelend al witte vlokjes op Ruth's hoofd neerkwamen. „O hemel, neen riep zij als verschrikt uit en vervolgde lachend„Wie weet, wat dat misjchien bij de Eskimo's of de Zoeloe's te beteekenen heeft Gij hebt me wantrouwend gemaakt, geleerde heer adelborst, en al heb ik ook, helaas, een „waterige" onvoorzichtigheid begaan, ik zou 't niet graag nog erger maken, door er een „verbloemde" op te laten volgen Zij hing den boezelaar over de lage heining en wipte zoo vlug als de gedachte door de openstaande keukendeur naar binnen. „Kom alsjeblieft koffie drinken, Norbert!" riep te zelfder tijd Anneke's stem uit het raam, en de jonge zeeman stapte glimlachend de woning in. „Mijn witte bloesems draagt ze tochdacht hij bij zichzelven. Norbert klom de breede stoep van het kasteel op. Zwijgend en statig lagen de herten aan weers kanten, het dubbele wapenschild prijkte als van ouds boven de uit steen gehouwen poort en achter hem rammelden de kettingen der ophaalbrug onder Suwaroff's dreunenden hoefslag. Op de eerste verdieping „au d' ren stond een De benoemde off. van gez. 2de kl. bij de zeemacht P. W. R. Petri, wordt met 21 dezer geplaatst aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, om tevens dienst te doen in de Maritieme .Ziekeninrichting aldaar. De offic. van admin. 2de kl. F. A. Ebbinge Wubben, dienende aan boord van Zr. Ms. mo nitor „Cerberus", wordt met 16 dezer overge plaatst in de rol van Zfc» Ms. wachtschip le Amsterdam, en op gemelden monitor vervangen door den offic. van adm. 2de kl. J. Langereis. De officier-machinist 2de kl. J. G. van den Bosch, dienende in de maritieme directie alhier, •is bestemd om in de eerste helft van dit jaar naar Oost-Indie te vertrekken, ten einde dienst te doen bij de zeemacht. De ingenieur ie kl. der Marine P. J. Turk wordt in het toezicht bij den aanbouw van het stoomschip „Zeeduif', te Feijenoord, vervangen door den adspirant-ingenieur der Marine jhr. H. Rappard. Gisterennacht is te 's Gravenhage overleden de gepens. luit.-kol. van het O.-I. leger M. C. E. Ruempol. In 1874 werd de ontslapene wegens zijn heldhaftig gedrag in Atjeh benoemd tot ridder der. Militaire Willemsorde 4de kl. De bij het 5e reg. inf. overgeplaatste 2e luit. H. Pander Maat is ingedeeld bij het 3 e bat. van dat korps te Grave. De minister van Koloniën brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat hij het korps ge nietroepen te Utrecht de gelegenheid bestaat voor drie jongelieden van 16 tot 18 jaar om te worden opgeleid tot korporaal en sergearft bij de Indische genietroepen. Voor het examen tot toelating bij de tweede afdeeling der krijgsschool, dat in April e. k. zal worden gehouden, zijn voor het leger hier te lande 10 plaatsen opengesteld, waarvan 6 voor de infanterie, 1 voor de cavalerie, 2 voor de artillerie en 1 voor de genie, kunnende evenwel van eenig wapen meer officieren worden toege laten, indien de voor meer andere wapens opengestelde plaatsen niet mochten worden ver vuld. Voor het terzelfder tijd te houden toelatings examen tot den intendance-cursus zijn voor het leger hier te lande 3 plaatsen beschikbaar. Drieënveertig leden van de kader vereen iging der dd. schutterij te Zutphen hebben zich eenigen tijd geleden tot den majoor-commandant gewend met een schrijven vol grieven tegen den kapt. Evekink. Deze wordt beschuldigd lo. dat hij de schutterij bespotte, terwijl zij onder commando stond van den kapt. Colthoff. 2o. dat hy zich voortdurend van beleedigende uitdrukkingen bedient tegenover zijn inferieuren. 3o. Dat hij of totaal onbekwaam is den kapi- teinsrang te bekleeden, of moedwillig, door 't laten uitvoeren van onmogelijke commando's, de schut terij bij 't publiek tracht bespotteüjk te maken. raam wijd open, de tulen gordijneu "werden licht bewogen door den binnendringenden, zachten wind, werktuigelijk ging de bordurende hand der gouver nante Marion op cn neer, en luid en glashelder klonk Anneke's stem den 'jongen man in de ooren; „Waarom toch zou ik trekken Met anderen over de zee Ik pas niet bij die anderen, En 't liefje gaat niet mee Zoo zong ze, en Norbert bleef onwillekeurig staan luisteren. Hassan kwam hem tegemoet huppelen en lekte de hand van zijn vriendlief koozend streelde de zeeman hcra over den grooten kop, ver volgens trad hij langzaam de deur binnen en steeg de trap op. „En 't liefje gaat niet mee herhaaL de hij zacht, waarom zou ik alleen gaan? Het liefst nog bleef ik hier?" Onwillekeurig slaakte hij een zucht en zijn blik streek langs de trotsche hertegeweien, die het portaal versierden. Norbert opende de ouderwetsche vleugeldeur van gebruind eikenhout en ging zachtjes binnen. Anneke wendde zich half om en knikte hem vroolijk toe, mademoiselle Marion stond op, stak hem ter be groeting de hand toe en verdween achter de por- tiére, om de zesuursche boterhammen klaar te zetten. Norbert trad naar de zijdeur, schoof het zwaar geplooide, damasten gordijn ter zijde en sprak: „Weer zoo ijverig bezig, freule Ruth?" De eigenares van Altingen hief het hoofd op, liet zich als ter verademing achterover in den stoel zakken en stak hem op haar beurt vriendeüjk de kleine hand toe. „Welkom zei ze en keek hem daarbij vlak in het gezicht. Norbert was voor den ezel getreden en beschouw de met belangstelling het daarop geplaatste schil derstuk. „Weet gij niet, wie die dame voorstelt vroeg hij nadenkend, „'t Is een vreemd gezichtals men er lang naar kijkt, moet men wel van die donkere oogen droomen 1 Zij schijnt nog niet verloofd te syn, er steekt geen ring aan de blanke hand4 ea

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1