Ten slotte vroegen adressanten den commandant om maatregelen te willen nemen, opdat een her haling dezer feiten onmogelijk worde, waartoe slechts één weg leidt nl. dat er op worde aangedrongen, dat genoemde kapitein zijn aanvraag om ontslag indiene, want niet gaarne zagen ondergeteekenden een herhaling der wanordelijkheden, zooals bij de oefening van 2 Sept. 11. Deze 43 onderofficieren en minderen zijn thans voor den schuttersraad gedaagd, ten einde gehoord te worden op de aanklacht, zich te hebben schul dig gemaakt aan „gedrag tegen de ondergeschikt heid tegenover hun meerdere in rang, den kapitein van de 2e compagnie der dd. schutterij teZutphen H. Evekink jr. door dezen te beleedigen in boven bedoelden brief*. VI s s c h e r ij. De toestand der kustvisscherij en van die op de Zuiderzee was in de laatste jaren zoodanig, dat er naar verbetering moest worden gezocht in de uitoefening van het vischbedrijf. Men wilde wetenschappelijk onderzoeken of de rijkdom van visch in de Zuiderzee niet kon worden ver meerderd men vreesde althans voor het uitroeien van den vischvoorraad in die zee en verbood gedurende eenige maanden van het jaar 't ge bruik van de zoogenaamde „Wonderkuil". We zullen maar niet verwijlen bij de resultaten van die proef, wat de vermeerdering of vermindering van den rijkdom der Zuiderzee betreft; alleen moeten we opmerken, dat de moord-ibttf lang zamerhand vervangen is door een moord-aerf, dat wel alle vischjes wegvangt, doch den bodem niet reinigt of loswerkt en nog veel lastiger voor de stoom- en zeilvaart is dan de pasgenoemde moordkuil tusschen twee vaartuigen. Zoo is een soortgelijk net het afgeloopen jaar ook veelvuldig gebruikt bij het vangen van rog in de Meepen de andere gedeelten der Zuiderzee. Dat dier, dat bij duizenden aan de kusten wordt gevangen en tegen vrij goede prijzen naar Belgie wordt verzonden, levert een overgroot aantal visschers op kleine blazerschuiten, welke buiten niet kun nen verkeeren, een middelmatig bestaan op. De rog komt een paar maanden 's jaarsnaar binnen en zoekt dan de zandbanken op om eieren te leggen. Of ze het ook op andere tijden aan de stranden der Noordzeekust doet, is onver schillig; zeker is het, dat ze zulks binnen wel doet en wat is nu het geval De van eieren voorziene visch wordt in groote getale in netten met veel te fijne mazen opgevangen, zonder dat er gelegenheid is geweest de eieren te leggen. Daarenboven worden ook de kleine vischjes weggevangen; 't is akelig om te zien, wat klein goed er soms wordt aangevoerd. Vangen de vis schers buiten zulke kleine dieren in de kor, dan werpen zij ze meestal, uit welbegrepen eigenbe lang weder in zee, maar als ze eerst eenige uren in de netten gezeten hebben, geeft dat niet meer. Als men nu in 't oog houdt, dat ieder wijfjes- rog slechts een beperkt aantal eieren legt en ook door de grootere visschen veel jacht op de jonge vischjes gemaakt wordt, dan komt men allicht tot het besluit, dat de visschers met hun rog- netten druk bezig zijn met het uitmoorden van een vischssoort, van welker vangst zij een gedeelte van het jaar moeten leven. De proef met die rognetten is gelukt, doch de visscherij van de kleine blazers wordt met totalen ondergang be dreigd Hier zou eenige duidelijke verordening van Regeeringswege zeer nuttig kunnen werken. Eene andere proef werd genomen, welker resultaten van 't grootste belang zijn voor de eigenlijk gezegde kustvisschers. Deze gebruiken als aas meestal garnalen, in moten gesneden haringen of wormeneen onzer visschers had in den voorlaatsten herfst meermalen opgemerkt, dat de visschen vooral azen op de zoogenaamde „zeem-ollen"Deze dieren zijn ruim een vinger lang en vrij dik, grijs van kleur, met een bij zonder toestel misschien zuigtoestel bij den kop en blijven tamelijk lang in 't leven, terwijl zij zich in 't water in- en uitrekken. Die visscher gebruikte die dieren als aas en had een bijzon der goede vangst. Zijne vakgenooten te Terschel ling volgden dezen herfst voor het meerendeel zijn voorbeeld; de vangsten waren zeer goed; zij, die het aas als in vorige jaren gebruikten, hadden integendeel volstrekt niet te roemen. Ook de visschers, elders woonachtig, maar in den herfst te Terschelling vertoevende, draalden niet met van aas te veranderen en allen hebben zich er zeer wel bij bevonden. De visscherij was in den afgeloopen herfst vrij gunstig en zou zeer goed geweest zijn, als er minder mist en storm had geheerscht. In een volgend jaar zullen allen, zoo mogelijk, de nieuwe manier van visschen volgen, te meer daar de gevangen visch in den regel zwaarder hoe zonderling voor een vrouw, een gebroken zwaard omhoog te houden. Gewoonlijk ziet men bloemen of vogel» als symbolen in dameshanden." Ruth lei het penseel neer. „Ik heb het portret onder oude, lang vergeten papieren en boeken ge vonden de lijst was voor een gedeelte verkoold, alsof de schilderij een brand had meegemaaktvan een naam kon ik geen enkel spoor ontdekken. Er staat alleen een latijnsche spreuk op de achterzijde, al even eigenaardig als de voorstelling zelve Zij nam het portret van den ezel en hield het om gekeerd aan den jongen man voor. „Sic ennt fata homiuum."Zoo wisselt het lot der menschen," las Norbert, de woorden onmiddel lijk vertalend, „dat moet stellig in verband staan met het gebroken wapen. Welk een geheimzinnige geschiedenis van liefde en bloedigen strijd moet zich aan dit bleeke gelaat vastknoopen „Lang heb ik gezocht naar een waardig tegen hanger van mijn somberen ridder Brechthald," ant woordde zij levendig, „en nu dunkt me daarvoor niets geschikter, dan deze adellijke jonkvrouw, die er al even zonderling uitziet als die peinzer met het doodshoofd. Mijn kamer wordt een echt pronk- vertrekje, ook al zal mama in 't vervolg den drem pel er van nog zorgvuldiger mijden dan tot dusver. Als gij weer terugkomt, heb ik misschien nog een paar andere kostbare stukken opgesnord de indiaansche schelphoren en het pantervel, die ik beide van u ten geschenke heb gekregen, vullen mijn verzame ling op eigenaardige wijze aan (Wordt vervolgd.) was, dan in vorige jaren of dan die, welke met garnalen of pieren wordt gevangen. Wellicht werken de beweeglijkheid en de kleur tot den gewenschten uitslag mede. Maar als dat zoo is, zou men dan geen kunstaas kunnen ge bruiken, zooals bijv. gebruikt wordt om de Noord om makreel te vangen Schelvisch en: kabeljauw snappen immers ook gretig naar die kunstvischjes Mij dunkt, daarmede moest eens een flinke proef genomen worden en wel door de grootere schepen, welke zich gewoonlijk verder in zee wagen dan onze kustvisschers. De proef met de zeemollen is zóó goed gelukt, dat wij allen, die daartoe in de gelegenheid zijn, aanraden, eens eene week de proef er mede te nemen. Nieuwediep, 11 Januari. Sedert jl. Donderdag kwa men van de groote visscherij binnen de sloepen Pernis, met 1000 schelv;, 10 kabelj. en 3 lengen, Ulbo, met 2150 schelv. en Sirene, met 1300 schelv.. terwijl door 90 korders en beugers 30 tot 130 schelv., 5 tot 15 kabelj 8" tot 10 roggen, 10 tot 24 tongen, 3 tot 20 mandjes kl. schol cn 2 tot 8 manden schar werden aangevoerd; schelv. gold f 19 a 32 't honderd, kabelj. f 1.30 o 1 65, leng f 2 20, rog 75 a 80 cent, tong 90 ceut per stuk, kl. schol f 1.70 a f 2.per mandje en schor 70 cent a f 1.30 per mand. Scheveningen, 7 Januari. Van nog een derden log ger, recder G. den Duik, kwam eene partij versehe visch aan, die in publieken afslag f 350 besomde. 8 Januari. Van Engeland kwam met een lading steur- haring van Lowestoft aan, de „Vrouw Clasiua" terwijl unar Great-Yarmouth vertrok ter ufhaling van haring voor derde reis, „De schepen Pansier". Enkele schuiten timmeren reeds voor de versehe visscherij. 9 Januari. Eene flinke partij verschc visch, alhier aan gevoerd. bedong de volgende prijzen: schelvisch f 0.20 a 0.45, kabeljonw f 1 50 a f 3, schol f 2.50 a 3. Eene garnalcnboot ging heden met een vischnetje in zee en bracht 78 kl. schol, 5 mand scharren cn 3 mand krit aan voor de schol werd 5 cent, scharren f 3 en krit f 2.50 besteed. De totale besomming beliep ruim f 20. 10 Januari Voor twee partijtjes garnalen van Amster dam aangevoerd werd f4 en f5 per mand betaald. Eene schuit van den reeder W. Gewin staat gereed naar zee te gaan. Vlaardingen, 9 Januari. Heden kwamen van de beugvisscherij binnen „Alida AdrUna", met 26 ton zoutevisch. Landbouw en Veeteelt Het Bestuur der Vereeniging tot ontwik keling van den landbouw in Hollands Noorder kwartier, daartoe 'gemachtigd door de laatste najaarsvergadering der leden, heeft evenals het vorig jaar het voornemen, van de zaden der zomergewassen, welke op de landbouwtentoon stelling, te Haarlem gehouden, met eerste prijzan werden bekroond en voor i Febr. a. s. geleverd moeten worden, voor zooverre het die ter uitzaai ing geschikt acht, de hoeveelheden aan te koopen, welke met dat doel binnen de grenzen van Hollands Noorderkwartier zullen worden aan gevraagd. Het Bestuur wenscht door zijne bemiddeling allen, die daar prijs op stellen de gelegenheid te verschaffen van die zaaizaden eene beperkte hoeveelheid te bekomen; vooral worden hierme de bedoeld de landbouwers of bedrijvers van kleiner omvang, die van zaadvernieuwing zelden of nooit werk maakten. Het bestuur biedt hiervan aan allen, die zulks verlangen en voor zoover de voorraad strekt, kosteloos de hoeveelheden aan, die hier onder worden opgegeven. De overige gegadigden kunnen het door hen begeerde tegen betaling van de kosten der prijs bekomen. Van de onderstaande zaden wordt kosteloos aangeboden Chevaliergerst, geteeld door J. Breebaart Kz., te Winkel, 0.25 mudden. Korte haver, geteeld door J. Breebaart Kz., te Winkel, 0,25 mudden. Lange haver, geteeld door K. Molenaar JHz., te Wijdenes, 0.25 mudden. Deensche haver van kleigrond, geteeld door O. Schaap, te Winkel, 0.25 mudden. Deensche haver van zwarte grond, geteeld door M. Ackerman, te Osdorp, 0.25 mudden. Friesche haver, geteeld door J. Breebaart Kz., tc Winkel, 0.25 mudden. Groene erwten, schokkers, geteeld door A. Langereis, te Beemster, 0.10 mudden. Kleine groene erwten, geteeld door R. Smit, te Wijdenes, 0.10 mudden. Wijker vale erwten, geteeld door J. Breebaar Kz., te Winkel, 0.10 mudden. Grauwe erwten, geteeld door C. A. Bakker, te Oterleek, 0.10 mudden. Capucijnners, geteeld door C. A. Bakker, te Osterleek, 0.10 mudden. Karwijzaad, geteeld door J. Breebaart Kz. te Winkel, 0.05 mudden. Het bestuur stelt er prijs op, de uitkomsten te vernemen, die verkregen worden. Zakken worden bijgeleverdzonder vergoe ding aan hen, die kosteloos zaden ontvangen, tegen inkoopsprijs aan hen, die het gevraagde betalen. De aflevering zal geschieden in Februari 1890 te Hoorn, Alkmaar en Schagen op later te be palen datums. De betaling moet tijdens de levering plaats hebben. Alle landbouwers, die benoorden het Noord zeekanaal hun bedrijf uitoefenen en ter vernieu wing van hun zaaizaad deze gelegenheid wen- schen aan te grijpen, gelieven zich met hunne gefrankeerde aanvragen te wenden tot den secre taris der vereeniging, den heer W. Teengs te Wieringerwaard, vóór Woensdag den 29 dezer. Onderwijs en Examens. Bij koninklijk besluit is, behalve de vergoe ding van 30 pet., aan de volgende gemeenten een subsidie verleend tot behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs: Petten f 2300, Baexem f 570, Bingelrade f 300. De Gemeenteraad van Sijbekarspel heeft mej. Hensen-Sonnenberg op haar verzoek eervol ont slag verleend als onderwijzeres, ingaande met1 Februari a. s. Tegen dien datum zal daar een onderwijzeres benoemd worden k f 500 's jaars of f 200 minder, dan de toelage nu bedraagt. Benoemd tot onderwijzeres aan de Chr. school te Sliedrecht mej. E. Post, te Broek op Langedijk. De Gemeenteraad Van Haarlem heeft den 8 dezer benoemd tot leeraar aan het gymnasium en de hoogere burgerschool den heer dr. H. J. Calkoen te Enkhuizen. Kunst- en Letternieuws. Inhoud van het geïllustreerd Zondagsblad van onze courant, No. 2. In de armen des doods, roman door Sheridan le Fanu. Het gevleu gelde doodshoofd, door J. Hendrik van Balen (met 2 platen). Een dag in Koerdistan. Uit het dagboek van een reiziger. Van alles wat Den 7 dezer overleed te Alkmaar de heer J. J. Mittertreiner aan eene ernstige ongesteld heid, die hem binnen enkele dagen ten grave sleepte. Algemeen zal men zich herinneren hoe deze kunstschilder eenige jaren geleden in de bovenzaal van den heer J. J. Tesselaar eene uitgebreide verzameling schilderijen tentoonstelde, voorstellende eene reeks van stadsgezichten, van Alkmaar in het bijzonder, en hoezeer hem daar voor van verschillende zijden waardeering ten deel viel. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 12 Jan., nam. 1.30, te Oudesluis, ds. Hobus (doop). Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 12 Jan., voorm. 9 uur, te St.-Maarten, ds. Mühring. Herv. kerk te Eenigenburg: Zondag 12 Jan., voorm. 9.30, te Eenigenburg, ds. van Riet, pred. te Oude Niedorp. Doopsgez. gem. te Zuidzij pe Zondag 12 Jan., voorm. 10, te Oudesluis, ds. van Calcar. Huisduinen. Zondag 12 Jan., 's morgens 10 ure ds. Pareau. Zondag 26 Jan., 's morgens 10 ure ds. Bron. Noord- en Zuid-Zij pe. 12 Jan. ds. Hobus, Oudesluis nam. St. Maartensbrug voorm. 19 te Gempt, Schagerbrug voorm. Burgerbrug nam. 26 Bron, Schagerbrug nam. Burgerbrug voorm. Wieringen. 12 Jan. ds. v. Kluyve, d. O. v.m. H. D. nm., 19 Fetter, H. d. O. 26 Mühring, d. O. H. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prins A 1 e x a n d e r (8.), van Batavia naar Amster dam, vertrok 7 Jan. van Padang. Sum atra (s.), van Batavia naar Amsterdam, passeerde 9 Jan. Kaap St. Vincent. C o n r a d (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 10 Jan. van Port-Saïd. Buitenland. Engeland. Jl. Donderdagnamiddag zijn de koersen der Spaansche fondsen belangrijkge- daald op grond van verontrustende berichten uit Madrid, door de „Central News" verspreid. Volgens de „New-York Herald" bevatten de verzegelde instructien,, die het admiraliteitsjacht „Enchantress" naar Gibraltar overbrengt, den last om de pantserschepen „Benbow" en„Colos- sus" naar Lissabon te zenden tot afhaling van den Engelschen gezant, zoodra tot diens terug roeping besloten mocht worden. Aan de „Standard" wordt uit Lissabon gemeld dat het antwoord van de Portugeesche Regeering op de jongste nota van lord Salisbury in hoofd zaak inhoudt dat de Portugeesche Regeering toe geeft aan Engelands verlangen om alle verdere operatien in Nyassaland en langs de Shire-rivier te doen ophouden en de aanwezige troepen uit het betwiste grondgebied terug te roepen. Moch ten de verde rechtstreeksche onderhandelingen niet tot eene schikking voeren, dan zal Portugal een beroep doen op de andere mogendheden, aangezien Engeland van geen scheidsrechtelij ke uitspraak weten wil. Aan de „Daily News" wordt uit madrid gemeld dat de Koningin-regentes dag en nacht aan* het ziekbed van haar zoontje vertoeft en niemand ontvangen wil. Dientengevolge staan de onder handelingen nopens de ministerieele crisis stil. De kleine lijder slaapt veelde geneesheeren alsook de minister-president Sagasta hebben nog hoop dat het kind het gevaar te boven zal komen, maar de censuur houdt alle verontrus tende berichten tegen. Duitschland. In de jl. Donderdag gehou den zitting van den Rijksdag wees de liberale afgevaardigde uit Danzig, dr. Rickert, bij de be handeling van de begrooting voor Marine op Nederland. De heer Rickert haalde Nederland aan als voorbeeld, omdat dit land ondanks zijn uitgestrekte koloniën voor de zeemacht elk jaar niet meer dan f 25,000,000 noodig heeft. De heer von Bennigsen, de leider der natio- nale-liberalen, antwoordde, dat Nederland door zijn geringe werkzaamheid, wat de zeemacht betreft, aanmerkelijk is achteruitgegaan. Alleen daardoor verloor Nederland zijn beste koloniën op Geylon en aan de kaap de Goede hoop, en daarbij heeft Nederland als handelsstaat ook niet die beteekenis, welke Duitschland bezit. De leider der Duitsch-vrijzinnige partij, de heer Fugen Richter, wees er op, dat Ceylon en de Kaapkolonie in de vorige eeuw verloren gingen na den Fransch-Engelschen oorlog, zoodat de toestand, waarin de Nederlandsche zeemacht op het oogenblik verkeert, niet voor het verlies van deze koloniën verantwoordelijk kan worden gesteld. In alle dagblad-opstellen, aan de nagedach tenis van Keizerin Augusta gewijd, worden hare geestelijke ontwikkeling en haar ernstige lief dadigheidszin met waardeering vermeld. Veertien dagen lang zullen alle kerkklokken in het Rijk 's middags gedurende een uur luiden, ter herinnering aan den dood van Keizerin Augusta» Jl. Donderdagnacht is het lijk uit de sterfkamer naar de oude kapel in het groote koninklijke slot aan de Spree vervoerd, om aldaar in eene gesloten kist neergezet te worden. Het lijk der Keizerin zal worden bijgezet in het Mansoleum te Charlottenburg, naast dat van wijlen Keizer Wilhelm I. Naast de gewone be tuigingen van rouw in den Rijksdag en den Priiisischen Landdag zullen er geene andere openbare plechtigheden plaats hebben dan de gebruikelijke ceremoniën. Tot nadere aanzeg ging zijn alle schouwburgen gesloten. De Keizerin had tot kort vóór den doodstrijd geen besef van haar naderend einde. Zij vroeg haren aanwezigen secretaris nog: „Gelooft gij, dat ik morgen weder met u kan werken?" Den jeugdigen Keizer, die haar nog eenmaal wilde kussen, weerde zij stervende af, zeggende„Gij moogt mij wegens de aanstekelijkheid der ziekte niet kussen." Tot den biddenden predikant Kögel zeide zij nog: „Dank!" en „Vaarwel!" Toen sliep zij in, nadat zij hare rechterhand aan hare dochter, de Groothertogin van Baden,, had toegereikt, die de hand vasthield totdat zij zacht was ontslapen. Het lijk lag Woensdag nog op het sterfbed, bedekt met rozen, Meibloemen en viooltjes. Aan het voeteinde lag een prachtige krans. De uit drukking op het gelaat is als die van den rustigen slaap. Nadat Dinsdag de bekende schilder Anton Werner, die het beeld van Keizer Wilhelm en Keizer Friedrich na hunnen dood teekende, ook onmiddellijk na het overlijden van Keizerin Augusta haar beeld vervaardigde, werd Woensdag nog de schilder Plockhorst ontboden om het gelaat der Keizerin op het doek te brengen. Deze schilder is gewoon meer te idealiseeren. De „National Zeitung", sprekende van het bekende geschrift van den Nederlandschen gewezen officier Tindal, zegt: Onze naburen in Holland winden zich wéér geheel noodeloos op. Gelijk steeds heet het: „Duitschland staat voor de poort," en dit beneemt onze gindsche vrienden den slaap, hoewel Duitschlands vriendschappelijke en loyale houding dergelijke dwaze bekommering onmogelijk moest maken. Spanje. De jongste der Europeesche vorsten, de Koning van Spanje, is ernstig ziek. De jeug dige vorst, die nu 3^ jaar is, was reeds sedert eenigen tijd ongesteld, doch deze ziekte nam het gewone verloop en gaf geen aanleiding tot bijzondere ongerustheid. Zondagmorgen werd de toestand echter plot* seling ernstiger. De kleine Alfonso werd aange tast door een hevige koorts en daarbij kwamen benauwdheden, die het ergste deden vreezen. De minister-president, de heer Sagasta, werd ter stond ten paleize ontboden, maar toen de minis ter kwam, was het gevaar reeds geweken. De geneesheeren hadden den plotselingen aanval reeds overwonnen, en ofschoon de koorts nog steeds in geringe mate bleef aanhouden, was de toestand gedurende de volgende dagen zeer ge ruststellend. Nu echter heeft volgens de laatste officieele berichten de eerste aanval zich herhaald, zoodat de toestand van den kleinen lijder weer zeer gevaarlijk is. De ziekte is een gevolg van de griep en van nerveuzen aard! De jeugdige lijder heeft hevige stuiptrekkingen. Toch hoopt men hem in het leven te behouden. De officieele „Gaceta" meldt, dat de koorts van den jeugdigen koning Woensdagnacht aan merkelijk afgenomen is, zoodat hij heeft kunnen slapen. Doch jl. Donderdagochtend heeft hij eene hartbeklemming gekregen, waarvan hij bij het afdrukken van dit nommer der „Gaceta" nog niet bekomen waf> Het laatste bulletin jl. Donderdagavond door de geneesheeren nitgegeven, zegt dat de koorts van den jeugdigen koning eerst toegenomen, daarna tegen den "avond verminderd is. De krachten van den zieke zijn zeer afgenomen. Onder de tegenwoordige omstandigheden heeft de ministerraad besloten te handelen, alsof het Kabinet niet zijn ontslag had ingediend. De ministerraad heeft gisteren beraadslaagd over de mogelijkheid der troonopvolging, indien de jonge koning mocht overlijden. De kroon zou dan ten deel vallen aan de infante Mercedes. Op last der Spaansche censuur mogen geen dépêches met betrekking tot den gezondheids toestand des Konings, naar het buitenland meer verzonden worden. Alfonso XIII heeft nog twee zusters, beiden ouder dan hij. Indien de ziekte van den jeugdigen Koning een ongunstige keer mocht nemen, zou derhalve zijne oudste zuster Maria Koningin van Spanje worden, natuurlijk onder regentschap harer moeder. Portugal. In de Kamer heeft de leider der oppositie de Regeering geïnterpelleerd over het geschil met Engeland en tevens medege deeld dat de Regeering op den steun der op positie kon rekenen. De minister van Marine antwoordde dat het geschil wel met moeilijkheden gepaard gaat, maar de Regeering gelooft niet, dat het noodig zal zijn de Kamer om huitengewone kredieten te vragen. Naar de minister verwacht, zal het geschil door een vergelijk tusschen de beide Regeeringen worden opgelost Wat den toestand betreft, waarin de diploma tieke onderhandelingen verkeeren, moet de mi nister van Buitenlandsche Zaken beslissen, of het dienstig is de gewisselde stukken openbaar te maken. Brazilië. Het voorloopig bewind heeft een besluit uitgevaardigd, waarbij de scheiding van Kerk en Staat wordt afgekondigd. In het zelfde besluit wordt bekend gemaakt, dat de Regeering zal voortgaan met het uitbetalen van de pensioenen, welke door de Keizerlijke Re geering zijn verleend. Gemengd nieuws. Omtrent de eerstdaags alhier te verwachten Miss. Fay zijn wij nog in staat het volgende mede te deelen Verschijnselen, als zich voordoen bij de aller wegen groote verwondering opwekkende Miss A« E» Fay, hebben in den laatsten tijd de op*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2