Sta ds-Schouwburg, Hollaudsch Tooueelgezelschap, Directenr: A. YAN LIER, van Amsterdam. EVA. HOUTVEILING Hakhout en Takkenbossen, merkzaamheid van niet weinig geleerden ge boeid. Men kwam op het idee om door het lichaam van het sujet, waarmede geëxperimenteerd wordt, een zwakken electrischen stroom te leiden, ge durende den geheelen tijd dat zich de ver schijnselen voordoen, den uitslag daarvan op een reflecteerenden galvanometer af te lezen. De galvanometer is bekend. Hij wijst alle afwijkingen in intensiteit van den electrischen stroom aan en verklapt de minste beweging, zelfs onwillekeurige zenuwtrekkingen, enz. De proeven werden genomen in tegenwoor digheid van verschillende geleerden. Miss Fay zat in de bibliotheek, de waarnemers met het controle-instrument in het vertrek daarnevens. In de bibliotheek bevonden zich verschillende voorwerpen, die op de volgende afstanden van Miss Fay geplaatst waren. Een muziekdoos op 4 Eng. voeteneen viool op een tafel op 8 voetende bibliotheekladder stond tegen een kast op 12 voeten afstand van Miss Fay. De séance ving aan ten 8.55 des avonds. Terwijl Miss Fay in den stroom gebonden zat en bleef, had het volgende plaats Te 8.56, dus na één minuut, begon de tafel bel in de bibliotheek te luiden. 8.57. Een hand kwam te voorschijn aan den kant van de deur, die het verst van Miss Fay verwijderd was. Men bedenke, dat Miss Fay noch de cilinders, noch de handen van de plaats kon brengen evenwel de hand in kwestie verscheen op 3 Eng. voeten afstand van haar en binnen één minuut. 8.58. De hand vertoonde zich weder en reikte den heer Harrison een nummer aan van een door dien heer uitgegeven tijdschrift. 9 uur. De hand werd weder zichtbaar, hou dende een exemplaar van den eveneens tegen- woordigen heer Cox. 9.1 Idem; nu werd Crookes een werkje over de Spectraal-analyse overgereikt. 9.2 Idem; de hand reikte een zeer bekend reiziger een boek aan. 9.3. Wierp de hand een doos cigaretten naar een liefhebber van rooken. Die doos bevond zich in de gesloten lade van den lessenaar in de bibliotheek. 9.4. De weerstand van het lichaam van Miss Fay werd nog eens gemeten. Op dit oogenblik werd een klokje, dat op 5 Eng. voeten van het medium op den schoorsteen stond, door een hand in het vertrek, waarin de waarnemers zaten, aangereikt. 9.45. Cox en anderen zagen een geheele men- schengestalte bij de opening der bibliotheekdeur komen. 9.5 De stroom wordt plotseling afgebroken. Dadelijk betrad men de bibliotheek. Miss Fay lag bewusteloos achterover in haar stoel. Zij kwam na uur weder tot zichzelve. Eenigen tijd later vonden, onder volkomen dezelfde voorwaarden, niet minder merkwaardi ge experimenten met Miss Fay plaats. Dei. "*n we nog mede, dat de bibliotheeklesse naar voorzien is van een zeer kostbaar mees terstuk van slotenmakerskunst, een zoogenaamd Bramah-slot, waarvan alleen de eigenaar het geheim bezit en dat met geen sleutel te openen is, noch kan worden opengestoken. De lesse naar was gesloten, er stond een muziekdoos op; op de tafel lag een viool, en de biblotheeklad- der lag op den grond tegen een boekenkast. Miss Fay zat als boven omschreven. De deksel van de muziekdoos werd geopend, de doos opgewonden en ze begon te spelen. De viool werd ter zijde door het gordijn ge trokken dat voor de communicatiedeur was ge hangen en door een der aanwezigen aangeno men. Een tafelbel kwam door een hand vastge houden, klingelend te voorschijn en werd toen weggeworpende hand bewoog de vingers snel. De bibliotheekladder werd van achter het gordijn tusschen de voeten der getuigen ge schoven. Daarop volgde een boek. Evenals de vorige maal geraakte Miss Fay ook nu bewusteloos, en eindigde de séance. Zij kwam spoedig weer bij. De verklaringsmethode van het groote pu bliek is spoedig genoeg bij de hand. Gooche len Ei? Valluiken, valsche schermen onder fraai kleed en dergelijke onzinnigheden meer! Maar Miss Fay geeft séances in welk vertrek ook, prepareert vooraf hoegenaamd nietsKan men zich valsche armen voorstellen, die werken, terwijl zijzelve zoodanig verzekerd is, dat zij haar ledematen niet kan gebruiken, door haar kleed heen opereerende met de bliksemsnelheid waarmede bij haar de verschijnselen optreden, zonder gedruisch, en bliksemsnel wrder ver dwijnende. De influenza. Dr. Schaepman heeft ook deze ziekte en kon di .tengevolge jl. Woensdag te Vlaardingen niet als spreker optreden. Ook eene lezing, die hij gisterenavond te Botterdam zon houden, is uitgesteld geworden. Br in telegraafdjcust te Amsterdam waren jl Woen. g 96 telegrafisten en 31 bestellers ziek. Met bt tulp van elders gaat de dienst nog redelijk, Er schijnt vermindering te komen in het geheele getal patiënten, want aan de stads-apotheek aldaar werden Woensdag ruim 800, Donderdag ruim 600 recepten gereed gemaakt. Woensdagmiddag vertrokken van Utrecht de laatste militaire telegrafisten 2 korporaals en 4 geniesoldaten naar Amsterdam, om op het Rijks- telegraafkantoor aldaar hulp te verleenen. Thans zijn aldaar 17 militaire telegrafisten werkzaam. Nog eenigen zouden ter beschikking kunnen gesteld geworden zijn, ware het niet, dat ook zij door de griep waren aangetast. Alleen bij het korps genie troepen te Utrecht waren Woensdagmorgen weder 79 militairen genoopt zich ziek te melden. De Oostenrijksche Aartshertog Albrecht heeft voor den tweeden keer influenza. De jongste Spaan- sche Infante Tereso heeft influenza. De Koningin van Zweden is er nog al zwaar ziek van geweest. Prins Alfred van Turn en Taxis is aan pneumonie, ten gevolge van influenza, gestorven. De ziekte breidt zich in Duitschland steeds meer uit. Te Frankfort zijn 16 personen aa i de gevolgen overleden. Op 6 dezer waren in Wurtemberg alleen 1600 militairen door de ziekte aangetast, 600 in Ulm, 450 te Ludwigsburg, 150 te Stuttgart, 115 te Heilbron, enz. Slechts een geval had eeu doode- lijken afloop. Alle scholen te Weenen zijn voor- loopig tot 13 dezer gesloten. Donderdag waren 2086 ambtenaren en beambten bij de Posterijen te Londen afwezig, door de influenza aangetastdaaronder waren 500 telegrafisten. Het hospitaal van de garde te Londen is geheel gevuld ook te Woolwich kunnen geen zieken meer worden opgenomen. De sterfte was in de laatste week te Londen 28 per 1000 inwoners; 2871 sterfgevallen waren aangegeven, zijnde 423 meer dan 't gemid deld getal in de laatste 10 jaren. Te Kopenhagen, waar de ziekte scheen te zijn geweken, is ze opnieuw uitgebroken. Te Elbeuf wordt men met duisternis bedreigd, wijl nog slechts drie gasstokers, door de influenza gespaard, in de gasproductie knnnen voorzien. In alle deelen van het Duitsche Rijk blijft de ziekte talrijke oilérs maken. Schier overal zijn de scholen gesloten. Hier en daar is 't ziektecijfer tot 10 en 15 pet. der bevolking gestagen. Vooral te Mannheim, Aken en Neurenberg moet de ziekte hevig woeden in enkele plaatsen komen ook ge vallen van diphterit.s en roodvonk er bij voor. Een volksmeeting te Ludwigskafen werd van overheidswege verboden, om de epidemie niet te vo.-den. That.s is ook te Rome de influenza in dc kazer nen en in de militaire school uitgi broken. Óosterend (Texel). De vogelvangers, die met zoogenaamde stalnetten werkzaam zijn, hebben door de laatste vorst belangrijke schade ge leden. Door den ijzel waren de mazen der netten zoo zwaar geworden, dat de staken daar door afbraken en alles te water viel. De vangst was juist sedert eenige dagen iets verbeterd. Allerlei vogels, zooals rotganzen, berg-eenden, meeuwen, duikers, wilde eenden, enz., worden in de netten gevangen. Heer-Hugowaard. Jl. Woensdag is, even na middernacht, de broodbakkerij van A. Bakker alhier door onbekende oorzaak tot den grond afgebrand. De bewoners zijn in nachtgewaad ternauwer nood het dreigend gevaar ontvlucht. De schade is door assurantie matig gedekt. Niets is gered. Alkmaar. De stationschef alhier, de heer Ruvers, die eerst in zijn betrekking was geschorst, is thans, naar wij vernemen, ontslagen, wegens het misbruiken van vertrouwen. Een treurig drama is Oudejaarsavond afgespeeld in het werkhuis te Hoorn. Terwijl eenige gedetineerden bij elkander zaten om stroohulzen te vlechten, sprong een hunner plotseling op een ander toe met de woorden„jij zult ten minste niet met de volkstelling meegerekend worden" en stak hem met een ijzeren priem in de buik. De getroffe ne is na eenig lijden bezweken. Het schijnt, dat een onbeduidende twist aanleiding heeft gegeven tot het volvoeren dezer snoode daad. Omtrent de werkstaking in de machi nale vlasspinnerij te Groningen schrijft men nog vandaar aan de „N. R. Ct" De nieuwe arbeidswet gaf aanleiding tot on tevredenheid. Aan de meisjes en vrouwen, die stukwerksters zijn, is door de nieuwe wet de gelegenheid ontnomen om tot 9 uur 's avonds te blijven doorarbeiden en de verplichting op gelegd om reeds te 7 uur het werk te staken. Het is nu wel te betreuren, dat eene bepaling, welke vermindering van verdienste tengevolge heeft, juist in dezen tijd des jaars, nu de be hoeften het grootst zijn, het eerst is ingevoerd geworden. Hier ondervindt men dadelijk, dat eene met goede bedoelingen ontworpen wet, die in maatschappelijke toestanden ingrijpt, slechte gevolgen kan hebben. De Groninger machinale vlasspinnerij is de eenige in haar soort in het geheele land. Dank zij de energie en de technische bekwaamheid van den directeur, graaf Dumonceau, is zij in staat, schoon met moeite, de concurrentie met het buitenland vol te houden. In dezen tijd -aars werht zij geen winst af, maar wordt het werk ter wille van het personeel, dat 150 per sonen sterk is, voortgezet. Het is duidelijk, dat onder deze omstandig heden de eisch van loonsverhooging lichter ge steld dan ingewilligd kan worden. Het is te hopen, dat de werkstakers spoedig tot de fabriek terugkeeren. Of lieverde werk- staaksters. Want de mannen zijn voor het grootste deel aan het werk gebleven. Daar hier echter aller arbeid in elkander grijpt, en er dus voor .die mannen alleen op den duur geen werk is, zal de fabriek, naar men zegt, Donderdag voor goed gesloten worden, tenzij de onwilligen zich nog vóór dien tijd bekeeren. Het hoofdbestuur van den Bond tegen vaccinedwang heeft een circulaire verspreid, waarin het mededeeling verzoekt van gevallen a. waarin de inenting zonder gevolg is geble ken d. w. z. waar later toch pokken zijn ontstaan b. waarin op de inenting ziekte of dood is gevolgd c. waarin de wijze van inenting aanleiding tot beklag heeft gegeven. De dierentemmer Redenbach gaf dezer dagen te Rezicrs eene voorstelling met eene Engelsche dame, juffrouw Sterling, die hij hyp notiseerde in een leeuwenkooi. Toen de man de dame bedwelmd had, sprong de leeuw plotseling op haar toe en greép haar aan. Er ontstond toen een verschrikkelijk gevecht tusschen den temmer en den leeuw, waarbij de eerste overwon. Hij slaagde er in de juffrouw uit het hok te brengen, ofschoon beiden ernstig gewond werden. Der gehypnotiseerde juffrouw, die echter dadelijk wegkroop, is het been afgezet. Verzuchting van een letterzetter. „O, is dat weer kopij van dien beroerden kerel? Je zou zeggen, hoe komt de vent aan zoo'n gods jammerlijk pootje! 't Lijkt wel of hij bang is, dat we lezen zullen wat er staat. Waar heeft hij het nu weer over. Algemm bescAonmngen over de begrooting? Nee, dat is het niet, 't lijkt wel de titel van een boek, maar ik laat me hangen, als ik er uit wijs kan worden. Wat maak jij er van Willem? Zoo, heb je geen tijd? Denk je, dat ik wel tijd heb, om een kwartier op elk woord te turenWacht, nu ben ik er: Arron- dissements-rechtbank te Botterdam't kan ook wel Roermond zijnenfin, 'k zal er maar wat van maken. Dat zal me weer aardig wat correctie geven op de proef. Ik noem het ongepermeteerd, om den menschen zulke kopij voor te leggen. De kerel denkt zeker, omdat Napoleon zoo ge meen schreef, dat ze hem ook voor een groot man zullen houden om zijn hanepooten. Den eerden regel spatieerenJa wel, als ik maar eerst wist wat er op den eersten regel staat. Hoe heet die sinjeur Jansen of Hansen van zijn voornaam? M. B. F. of fV. R. T.? 't Schijnt wel of de lui denken, dat we de namen van alle menschen op de geheele wereld van buiten kennen, want als de rest nog een beetje te lezen is, dan kun je toch zeker zijn, dat je uit de namen geen sikke pitje kunt wijs worden. Geboren te ja wel. goeden morgen Doesburg of Driebergen Zou hij soms denken, dat we even naar den burger lijken stand loopen, om dat te vragen? Enfin, Doesburg dan maardaar boft die mijnheer Jansen bij, dat hij uit Doesburg komt: 't stadje wel! Maar ho eens... 't schijnt toch Driebergen te zijn of Duisburg? Ja, dat is 't. Maar wat moet dat nou? Is dat nou doorgehaald, of wil hij het cursief hebben? De vent schijnt een stuk in zijn kraag gehad te hebben, anders begrijp ik niet hoe hij den boel zoo door mekaar krabbelt; ze moesten dat heer maar. minister van Finan ciën maken, dan zijn ze zeker dat het geld niet over den balk gegooid wordtVeroordeeld wegens valschheid in geschrifte nou, ik kan 't me voorstellen, dat iemand valsch wordt, als hij zulk schrift moet ontcijferen. Jongens, dat schiet op, 'k heb waarachtig al twee regels," enz. Lezer, zulk gemopper kan men dagelijks op een zetterij hooren: men behoeft daarvoor niet eens op een Maandag te komen. De menschen, hebben er reden toe, want ook voor een zetter is tijd geld. Op veel drukkerijen toch worden de zetters niet per uur betaald, maar naar de hoeveelheid zetsel, die zij leverenvoor dat loon moeten zij dan ook de veranderingen aanbren gen, die op de proef gemaakt worden. Als ge dus iets laat drukken, schrijf het dan duidelijk, lever uw artikel kant en klaar af en ga op de proef geen woorden inlasschen, want daarmee vermindert gij het zuur verdiende loon van den zetter. Als u dit alles niet kan schelen, heb dan ten minste medelijden met de redactie. Want al wie wel eens een tijdschrift of een courant heeft geredigeerd, kan er van meepraten hoeveel moeite, tijdverlies en ergernis de half of geheel onleesbare bijdragen van sommige medewerkers veroorzaken. Er is iets tergends, iets dat u krie belig maakt, in die handschriften, welke het taaiste geduld en het scherpste oog tarten en kostbaren tijd doen verloren gaan, terwijl aan een dagblad alles rocr-*: Spoed, spoed, spoed! Daarom wenschen wij aan allen, die bijdragen inzenden, zelfs al is het maar een „ingezonden stuk", den volgenden raad te geven: Beschouw de redactie niet als een commissie van oudheidkundigen, belast met de ontcijfering van hieroglyphen polymsesten. Mooi schrijven is niet noodig, maar schrijf ten minste duidelijk, of, als u dit niet mogelijk is, laat uw stuk dan eerst kopieeren door iemand, die het wel kan. Zet een hoofdletter waar een hoofdletter moet staan als gij wilt geuren met aanhalingen uit vreemde talen, schrijf ze dan vooral duidelijk, want een zetter kent alleen zijn moedertaalals gij er een handteekening op nahoudt, die uit louter kra nigheid onleesbaar is, zet er dan uw naam leesbaar onder. Beschrijf het papier slechts aan één zijde (zonder daarom ooit eenzijdig te worden), want als er haast bij het werk is, wordt de kopij in stukken geknipt, en krijgt ieder zetter een reepje. Als ge u vergist hebt, haal het dan door, maar zit er niet in te knoeien. Als ge een dame zijt, vergeet dan de punten en kommaas niet, het gewone gebrek van de lieve sekse. Als ge al deze wenken opvolgt, hebt ge veel minder kans dat uw bijdragen naar de snipper- mand verzeilen. (Portef.) Wnerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Windrichting en kracht. wzw. 17 Kg. nwtn. 1.3 H Barometer in M. 756.40- 3.1 766 47 t 6.27 767.00 f 6.80 Thermometer Cs. f4.1 t 3-1 f2.7 II 0.80 0.83 0.84 W cêrsges t eldhcid Betr. Onst. regenbuijen. Held. ligtbew. raooiwecr. Ligtbewolkt mooiwecr. Toestond van de zee. Hol in zee. Sleehlw. Vlak. Verwachting: Zuidwestelijke wiud. Marktberichten. Alkmaar, 10 Januari. Aangevoerd 18 hectoliters Granen, als3 h. Rogge5 h. Haver, f 3.80 10 h. bruine Boonen. Hoorn, 9 Jannari. Ter waag gewogen 42 stapels Ka is, wegende 10.884 kilo. Kleine Graskaas f 31 en Commissie id. f 82 50. Amsterdam, 10 Januari. Koolzaad stil. Lijnzaad on veranderd. Raapolie prijshoudendvliegend per 100 K.G. 1 37.75. 36.75, 1 Mei f 35 50. Lijnolie vast; vliegend per 100 K.G. f 22.75, 1 Febr. f 22.60, 1 Maart-Mei f 22.87, 22.75. 1 Juni- \ug. f 23.25. 23.12, 1 Scp.-Dec. f 22.37. Raapkoeken f 60 a 90 per 1040 atuks. Lijnkoeken f 8 25 a 12per 104 stuks. 1'ryzen der AardappelenFrieach Dokk. f 2 30 a 2.50, idem Fran. f 2.20 a 2.40, id. Eugelsche f 1.50 a 1.80, Zeeuwschc Spuische f 2.40 a 3.50, id. Flakk. f2.25 a 2.50. Geld. blauwe f 2.a 2.10 en Pruis. Hamb. f 3.50 a 3.80 alles per hectoliter. Burgerlijke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. Overleden; T, Petera, 1 m. A, Keijier, 9 m. J.Jansen, ;eb. den Hartog, 28 j. J. Smit, geb. Mazereeuw, 59 j. G. Iraaff, geb. Bakker, 87 j. J. J. llocksel, 70 j. Opperdoes. GehuwdJ. de Leeuw eu A. Wijdenes, wed. v. P. Klaver. K. Vijn, weduwe v. T. Ruiter en K. Zwagerman, wed. v. J. W. Faust, van Andijk. Geboren: Tennis, z. v. A. Smit en T. v. Asselt. Willem, v. J. Zwaan en J. v. Asselt. Cornelis, z. v. P. Stom en 1). de Vries. Cornelia, d. v. J. Coevert en Al. Ruiter. OverledenD. Druif, wed. v. T. Molenaar, 73 j. Grootebroek c. a. Ondertrouwd: K. Timmerman en V. Reu*. H. Ligthart en A. Krijnen, van Hoogkarspel. Geboren: Dirk, z. v. J. Eg en T. Lap. Leveul. aangegeveneen kind (mannel. gesl.) van P. Buurman en A. Visser. Laatst-e berichten. Ti Januari De minister van Marine brengt ter kenms van zeevarenden dat het voornemen bestaat in de maand Februari a. s. een lichtschip in station te leggen in de Noordzee bewesten de haaks- gronden (zeegat van Texel) en wel N. 287° O. op 15^ zeemijl van den lichttoren van Kijkduin. Het lichtschip zal een draaienden toestel voeren, toonende van zonsondergang tot zonsopkomst elke halve minuut twee snel opvolgende schitteringen, daarna eene verduistering van ongeveer 10 secon den en vervolgens een roode schittering; het licht is geplaatst 10.9 M. boven water en dus zichtbaar met het oog 4.5 M boven water tot op 2f geogr. mijl (n zeemijlen). Door den kapitein, eerstaanwezend ingenieur der Genie alhier zal op Zaterdag 25 dezer open baar worden aanbesteedhet maken van ge bouwen voor de afstandmeting voor kustbaterijen, onder het beheer der Genie te Helder. (Raming f 5100). Het rapport der commissie omtrent den toestand van het redding wezen, zal vanwege het Departement van Waterstaat in het licht gegeven worden. Naar het „Hbld." verneemt is door de heeren A. Volker Lz. te Sliedrecht en P. A. Bos te Gorinchem aan de Maatschappij Ijzergieterij de Prins van Oranje te 's Gravenhage opgedragen het vervaardigen, leveren en stellen van den ijzeren- bouw van een stee nkolenmagazijn aan den noor delijken oever van het Noordzeékanaal, welk werk door het ministerie van marine aan bovenge noemde heeren aannemers is uitbesteed. Dit steenkolenmagazijn, geheel van ijzer en rustende op een steenen voeting, heeft een lengte van 165 M. bij eene breedte van 21.40 Meter, terwijl de hoogte 9.60 M. bedraagt. Te Rozendaal (Noordbrabant), zal een missiehuis ter opleiding van zendelingen gesticht worden. De heer J. B. Aelen, oud-zendeling in Engelsch-Indie, is benoemd tot directeur. Een groot huis in het centrum der gemeente wordt daarvoor ingericht. Berlijn, 10 Januari. Naar Reuters Agent schap uit particuliere bron uit Madrid verneemt, was heden voormiddag te elf uren de toestand van den jeugdigen Koning dezelfde als in den vroegen morgen. Volgens de uitspraak der dokters echter was die toestand niet hopeloos. Te omstreeks 1 uur in den namiddag werd gemeld, dat de Koning gedurende eenige uren rust genoten had. Londen, 10 Januari. De bekende inge nieur Nordenfelt, uitvinder van de snelvuur kanonnen, failleerde alhier met een passief van 50,000 pond sterling. it, over „Mas Directie: GEBR. A. VAN LIER. WOENSDAG 15 JANUARI 1890, Buitengewone Voorstelling door het Eerste opvoering van Tooneelspel in 5 bedrijven, naar het Hoo<r- duitsch van RICHARD VOSZ, door W. C. ROOI J A ARDS. Regie A. VAN KU YK. (Nooit alhier vertoond.) De hoofdrollen zullen worden vervuld door de Dames RöSSING-SABLAIROLLES, ALBREGT, VAN ROSSUAL VAN BEEM- KAPPER, ANDRE-MEEUWISSEN, en de Heeren TARTAUD, VAN KUIJK, VAN BEEM, JÜRGENS en ANDRE. AANVANG 8 UUR. Prijzen der plaatsen: lsfe Rang 99 Cts., 2'h- Rang 75 Cts., 3,le Rang 50 Cts., 46e Rang 30 Cts. Voor het gebruik der Stoelen wordt 25 Cts. extra betaald. Plaatsen zijn op den speeldag van 123 uur te bespreken 10 Cts. extra per plaats. op Woensdag 22 Jannari 1890, voormiddags elf ure, in het Bosch, genaamd: Ananas', aan den Ruigenweg nabij het Buurtje en den Schager- weg in de Zijpe, eigendom van de Hoog Geboren Vrouwe Gravinne BENTINCK, Geboren Baronesse VAN HEECKEREN VAN WASSENAER, van: 60 a 70 parken zwaar 6. VAN OS» Notaris te Zijpe,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3