CACAO GROOTES lil 4Ê AD VERTENTIEN Dankbetuiging. Wegens ongesteldheid Concertzaal Tivoli. Vijfde Win terconcert, STAFMUZIEKKORPS der Kon. Ned. Marine, ZONDAG a. s. BAL. MISS FAY HH. Aannemers. EIERE1V. Bij W. J. DRIESSEN, versche Texelsche Eieren. W. JAGER GERLINGS, Keizerstraat 103, Helder, Noord-Hollandsche Hypotheekbank, W. G. BOELE, Senior. HOFLEVERANCIER, C. J. BOELE ZOON. GO RDON 2/2Cent THE GRESHAM. Engelsche Maatschappij vau Levensverzekering en Lijfrente, Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. ST00MKUN ST VE RVERIJ, Chemische Wasscherij. WINKEL Ca. ftpeldeern. ZEI L EN MAKERIJ te huur te Broekerhaven, Lood- en Zinkwerken. G. J.DE JONG, Loodgieter, Helder, f0.90. Roomboter!!! f0.90. Bij J. HUBBELING, HYPOTHEEKBANK A. J. DE JONGH, HYPOTHEEK. LIJNKOEKEN, Geen brandgevaar meer!!! KUUHlTPIERei. Brandwaarborgkastenfabriek. KLAAS VISSER, Schagen, Uitslag der Verloting van P. GLAS, te Schagen: Ondergeteekenden betuigen hunnen harte- lijken dank aan Mej. de Wed. K. J. KAAN, wegens het goede, dat zij genoten hebben gedurende hunne langdurige ziekte, tevens ook aan den Heer OVERDÜIN voor zijne liefderijke en belangstellende behandeling. D. SLIKKER en Echtgenoote. Wieringerwaard, Januari 1390. van den Heer BOMMEZIJN kan er morgen geen godsdienstoefening in de Nieuwe Kerk gehouden wordende doop- bediening des nam. te 2 uur zal evenwel door den Heer BRON worden vervuld. Helder, 11 Januari 1890. te geven door het Symphonie- Ovchest van het onder directie vau den Kapelmeester J. KONING, op Dinsdag 14 Januari 1890. Aanvang 8 uur. Programma: 1. Hochzeitsmarsch aus dem Sommernachtstraum, F. Mendelssohn Bar- tholdy. 2. Ouverture zu dem BalletDie Geschöpfe des Prometheus, L. von Beethoven. 3. Lohengrin, Oper von Richard Wagner. IIo Act (Zug der Frauen). 4. Grande fan- taisie de 1'opéra Faust, Ch. Gounod. 5. Ouverture La Sirène, D. F. E. Auber. 6. Aubade printanière, Paul Lacombe. 7. Frascati, Valse de Salon, Henri Litolff. 8. Fantaisie de 1'opéra: Les Dragons de Villars, Aimé Maillart. Nos. 6 en 8 eerste uitvoering. Voor niet-leden is de entrée-prijs Heerenf 0.50. Dames0.25. Namens de Commissie van beheer voor het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, de Kapelmeester J. KONING. BflT" Het is verboden in de zaal te rooken. TIVOLI. Aanvang HALF ACHT. STADS-SCHOüWBDRG- en Concertzaal TIVOLI. Donderdag 16 Januari 1890. zal alsdan eene séance houden, waarbij zij te voorschijn zal brengen al de wondervolle verschijnselen, naar de oplossing waarvan reeds door vele geleerden van naam gezocht is. Men leze a. wat het Vaderland van 30 October 1889 van deze Voorstellingen zegt. AANVANG 8 UllR. Entréel8tc rang aan het Bureau f I.— bij inteekening. f 0.75 2de rangf 0.50 De inteekenlijst ligt aan het lokaal tot 15 Januari 's avonds. Plaatsbespreking 10 cents extra. Er wordt gelegenheid gezocht tot mede- lezen van het Alg. Ned. Advertentieblad (üitg. T. C. B. TEN HAGEN). Aanbie dingen, met opgave van conditiën, onder lett. G. D., Bureel dezer Courant. Weststraat N°. 12, firma J. U. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, Depöt en Kantoor bevelen bijzonder aan: Bas Medock f 30 per anker, St. Emilion. 34 St Seurin Medoc, 36 en Cognac Vieux. kf 1.80perflescL te Alkmaar. De Bank verstrekt geld op eerste hypotheek op voordeelige voor waarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.f 500.en f 100. uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. Kantoor: Laugcstraat N°. 39. De Directie, H. METMAN El Mr. H. BOELMANS TER SPILL. Tertooplinizei: Amsterdam, Vijgendam en Bembrandtsplein Rotterdam, Hoogstraat en Wijdemarktsteeg. 's Gravenhage Oprichter der vroegere Firma SIGARENFABRIEK SPÜ Leiden JBr eedestraat. Utrecht, Choorstraat. Groningen, tnsschen de Markten. Kampen. en ingeschreven den 2 November 1888. KAMPEN. Gevestigd sedert 1847. Dépots Schagen.. Purmerend. Breda. den Helder. 'S Bosch. Koog a/d Zaan. Dordrecht. Gorinchem. Tiel. Winschoten. Haarlem. Driebergen. Wormerveer. Penang. Batavia. Samarang. Soerabaija. Christiania. Kopenhagen. opgericht anno 1848. Succursale 18 5, Singel, te Amsterdam. Onder-Directeur M. J D E L L. Sluit voordeelige contracten ter verzekering van: Kapitalen, bij overlijden of op vooraf bepaalden leeftijd verkrijgbaar. Lijfrenten, direct ingaande of na vooraf bepaalden leeftijd. Tarieven en inlichtingen voor HELDER en O.VISTREKEN gratis te bekomen bij den Heer J. C. \7jA.IN' E3SSJE33XT, Spoorstraat 17, te Helder. Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.60, f 0.85 en f 0.45. Opgericht 1825 KONINKLIJKE DRUKKER IJ en Aflevering Yerfgoederen altijd 14 dagen; Waschgoederen in korter tijd. Depóts. Helder den Heer W. COR PORA AL, Boekbinder, Spoorstraat. Texel (Burg) Mej. Wed. H. GERSSEN. sinds meer dan tachtig jaar goed beklant. Vijf-en-twintig schippers hooren er thuis, er is veel aan- en afvaart, ook veel boerenwerk. Het buis is zoo goed als nieuw en alles ingericht naar den eisch. Te bevragen aldaar bij P. HAUWERT. geeft op aanvrage gaarne prijsopga alle bij het bouwvak voorkomende en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreerende prijzen. ive voor LOOD- Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco: A. BRÜNSTING, Beilen. K ANAALWEG, is verkrijgbaar: Rookvleesch, Saucisse de Boulogne en Boterhamworst. In STUKJES en UITGESNEDEN. 's GRAVENHAAGSCHE voor Nederland, gevestigd te 's Gravenhage. Voor het sluiten van leeningen aflosbaar in annuïteiten, in termijnen of ineens, tegen eene rente van 4£°/o> 4°/0 of 3|Vo» naar gelang van het onderpand en het bedrag der leening, wende men zich tot den AGENT Dijkstraat, Helder. De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland sluit groote en kleine leeningen, zonder vooruitbetaling Tan rente, tegen 39/l0, 4 en 4f/t0 pot. rente, naar gelang der overwaarde. Correspondent voor Haarlem en omstreken D. STORM, Schoter singel 15, te Haarlem. wegende 1 kilo, gchnllc minstens 12% vet cn 33% eiwit. Prijs: 5 contant f 12.25 per 11)4 stnks. Bitaling Mei 1890 f 12.15 per 104 stnlcs. Verkrijgbaar bij C. C. Rezelman, te Wieringerwaard. Bestellingen worden franco te huis bezorgd. ABR. SLOOS, Notaris te Winkel, zal publiek verkoopen: 1. Op D I N 8 D A G 21 JANUARI 1890, des morgens 11 uur, in de herberg //de Vriendschap," van H. SCHIEBROEK, in 't Veld, gemeente Oude Niedorp: Eene Boerenplaats met Erf, mitsgaders, drie perceelen uit muntend BOUW- en Weiland, staande en gelegen in den Kostverlorenpolder, ge meente Nieuwe Niedorp, kadaster Sectie D, Nos. 85, 82, 84 en 497, te zamen groot 3 hectaren, 35 aren, 70 centiaren. Behoorende tot den boedel van wijlen PIETER VELDMAN en zijn huisvrouw MAARTJE TESSELAAR. 2. Op DINSDAG 28 JANUARI 1890, in de herberg «rde Roode Leeuw", van den Heer Dk. KIST, te Kolhorn: Een Huis en Erf te Kolhorn, gemeente Barsingerhorn, kadaster Sectie B, N°. 1531, groot 1 are, 25 centiaren. Behoorende aan den Heer Dk. BESTEVAAR. 3. Op WOENSDAG 29 JANUARI 1890, des voor middags 11 ure, ten sterf huize van PIETER VELDMAN, in den Kostver- loren polder, onder de gemeente Nieuwe Niedorp: MÊBgk 1 Gel de koe, 1 Varken, 12 Kippen, 1 Haan, 1 stuit eikm' Hooi, divers Stroo, 1 stuit Mest. leereii- sa louwgereedschappen, Huisraad en Inboedel, waaronfler 1 veeree Bed net Meiwei. Rozengracht 10, Amsterdam. Depötnouder. Schagen, 2 Augustus 1889. Ondergeteekende verklaart, dat bij den zeer grooten brand, toen zijne hoeve tot den grond toe afbrandde, de brandkast van boven genoemde firma aan alle voorwaarden van een solieden en deugdelijken kast heeft voldaan, daar de kast meer dan ROOD HEET is geweest, doch bij het openen alle papieren in ongeschonden staat te voorschijn werden gehaald en de kast gemakkelijk geopend werd. Een ieder beveel ik dit fabrikaat ten zeerste aan. J. B. Jz. Voor Hoesten, Verkoudheid, Asthma, Borstaandoeningea, ene., is geen aangenamer en zekerder middel als de alom bekende Rijnlandsche Druiven- Borsthonig van W. H. ZICKENHEIMER toMalnz. R e d b u r g (Rijnprov.) Mijne vrouw, die aan Asthma lijdt, heeft eene proef met Uwen Borsthonig genomen, en vindt zich na het gebruik zeer verlicht. J. Brünnagel, keizerl. Post-Directeur. IV Alleen echt «N 0\ met nevenstaand fabrieks- pel in flesschen van fl. 2, en 65 Cent, te Nieuwe- diepbijW.V. BRUINVIS; te Burg op Texel bij J. P. SMIT; te Schagen bij J. GROOT Tzn.te Wie- ringen bij J. BRUUL. SUPPOOST. In het Algemeen Weeshuis te Helder wordt verlangd een mannelijk inwonend suppoost, salaris f 150 's jaars. Sollicitanten naar die betrekking moeten zich schriftelijk aanmelden aan Regenten von dat gesticht, vóór 20 Januari 1890. N. Lanser, Wieringerwaard, op No. 77 een Garenwinder. Wed. A. Bakker, Wieringerwaard, op No. 37 een dito. Mareitje de Boer, op No. 28 een Tafelkastje. Vrouw van Marken, op No. 116 eenKapdoos. Geertje Snaas, op No. 103, een dito. C. Roos, op No. 145 een steenen Stoof. O. Huiberii, op No. 96 een Naaidoos. Elizabeth Buiten, op No. 100 een dito. Snelpersdruk vau J. H, Van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4