een van de Kamer v. Koophandel en Fabrie ken te Alkmaar; drie van ingezetenen der gemeente Alkmaar, welke drie te samen met 181 handteekeningen. Helder. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het postkantoor alhier, gedurende de 2 de helft der maand Dec. Mej. R. Vos, Amsterdam; E. A. Steinmetz, Ameland; Jantje Wind, Grootebroek; Mevr. C. A. Kramer, Nieuweramstel; F. Hasselman, C. L. Milsenburg en C. van der Steen Van Anna Paulowna M. Wal, Haarlem. Briefkaarten Wed. Engelsman en Mej. D. Brugman, beiden Amsterdam; H. Weegeman, Helder, P. Stien- stra en H. Mulder Amerika (brieven): A. van Doom, Guttenberg. Van Anna Paulowna: H. D. van Doom, Guttenberg. Engeland Burton, Londen. Frankrijk J. Gomes en E. Huisseume, beiden Parijs. Oosterend (Texel), 18 Januari. Gisteren, op den dag des Heeren, werd door schipper P. aan een troepje zingende jongens eene kastijding toegediend. Een der knapen werd echter zoo danig door hem getrapt, dat geneeskundige hulp ontboden moest worden. De geneesheer Stam constateerde ernstige inwendige kneuzingen. Het hoofd der Chr. School, die de mishandeling bijwoonde, velde een goedkeurend oordeel. Of de politie, die reeds een onderzoek heeft inge steld, er aldus over zal denken, valt met zeker heid te betwijfelen. Texel. Het sterftecijfer bedroeg voor de bevolking van Oudeschild in het afgeloopen jaar 2} pCt. Het was veel hooger dan het voorgaande jaar. Wieringen, 10 Januari. De afdeeling Wieringen der schippers-Vereeniging „Schuttevaêr" heeft aan het hoofdbestuur opgedragen Om onder dankbetuiging voor de toezegging van den minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, dat bij eene volgende staatsbegrooting een voorstel betreffende eene haven te Wieringen zal worden gedaan met het oog op de dringende behoefte aan die haven, te verzoeken, dat hij reeds bij de eerstvolgende Staatsbegrooting het voor stel tot het aanleggen van eene haven te Wieringen moge doen. Gemeenteraad van Zijpe. Vergadering van 7 Januari 1890. Afwezig de heeren Zijp en de Wit, wegens ongesteldheid. De voorzitter opent de Vergadering met een gepaste toespraak. Hij zegt ongeveer het vol gende „Deze bijeenkomst, Mijne Heeren, is, hoewel onbelangrijk met 't oog op de niets vermelden de agenda van werkzaamheden, toch niet zonder beteekenis, omdat 't de eerste vergade ring is, die in 1890 door den Raad wordt ge- lTouden. x. (Uitstekend gezegd.Eene onbelangrijke vergadering, die toch niet zonder betee kenis is, ondanks er (zie verder) niets op de agenda en niets in portefeuille is. Waar om Omdat het de eerste vergadering in dit jaar is. Welk een beteekenis zal dan niet de middelste hebben en de laatste 't Is niet te overzien(Red.) Ofschoon wij 't bejammeren dat twee der raadsleden in deze bijeenkomst worden gemist door ongesteldheid, mogen wij ons verheugen dat allen die in 't vorig jaar zitting hadden ook thans nog deze betrekking bekleeden en dus voor de gemeente en hun gezin zijn gespaard gebleven. En mogen ook soms de handelingen van Gemeentebestuur en Raadsleden aan onjuiste kritiek zijn blootgesteld, zooals bijv. nog onlangs „het opstaan van alle leden" bij het afleggen van den eed door den nieuwbenoemde, dan bewijst dit niets anders dan een zucht tot be dillen van den betrokken verslaggever, die met het Reglement van Orde voor onze vergade ringen onbekend is. Eveneens werd de bal misgeslagen in een dezer dagen in een der lo kale bladen opgenomen praatje over het planten van boomen, waar dit een zaak is die wel het polder-, doch niet het Gemeentebestuur van Zijpe aangaat. 2. (Wat de eerste beschuldiging betreft weten wij niet wien het aangaat. Wat de tweede aangaat het volgende Waarom niet eenvoudig gezegd in de „Heldersche- en Nieuwedieper Courant" in plaats van in een der lokale bladen. Er zijn er zoovelen. Overigens is het niet goed te begrijpen, hoe de geachte voor zitter zich warm maakt over iets wat hem niet aangaat. Want het bedoelde „praatje" over het planten van boomen, was een verslag van eene zitting van de Gemeente raad van Schagen en niet van Zijpe. In welk opzicht ook door ons in bedoeld ver slag de bal werd misgeslagen, - vatten wij niet. Dat „praatje" was niet anders dan een volkomen juist verslag, waarvan de vorm waarin het geschreven was, niets afdeed tot de waarheid. Zijn er onjuist heden gezegd, dan stelle ZEd. Achtb. die op rekening van zijn Schager collega's, niet op de onze. (Red.) Ik zou meer kunnen noemen wat voor de vertegenwoordigers van de gemeente minder aangenaam is, doch laat ons voortgaan naar onze beste inzichten en krachten de belangen van 't algemeen te behartigen, dan zullen wij steeds de beste voldoeniag vinden in de over tuiging dat wij onzen plicht hebben gedaan en alles aangewend om den bloei en de welvaart in onze gemeente zooveel mogelijk te bevorderen." Deze toespraak, die door den voorzitter werd besloten met den wensch, dat het den leden gegeven zal zijn gedurende het pas begonnen jaar trouw op post te blijven en die lust en krachten te behouden, noodig voor het vervullen van hun taak, werd met applaus ontvangen en beantwoQrd. 3. (Wij applaudiseeren mee, op conditie dat de voorzitter niet weder den bal misslaat. Red.) Daarna werden de notulen der vorige verga dering gelezen en zonder bemerking goedge keurd. De voorzitter deelt nu mede dat de Nieuw jaarscollecte in deze gemeente heeft opgebracht f 386.46deze som moest worden verdeeld onder 316 behoeftige gezinnen, zoodat aan elk f 1.22 werd toegekend. Niets op de agenda, niets in de portefeuille, volgt de gewone rondvraag, waarbij de heer Kaan in overweging geeft aan B. en W. om bij iedere brug in elk dorp aan de Grootesloot, te beginnen aan de Zijpersluis en te eindigen te Oudesluis, een lantaarn te plaatsen in het belang van rijtuigen en voetgangers met don kere maan. Z. i. zouden dan 7 lantaarns daar voor noodig zijn. De heer Biersteker merkt op, dat de pas op gerichte vereeniging „Nut en Genoegen" te üurgerbrug heeft verzocht aan het Dag. Bestuur om op eigen kosten een lantaarn te mogen plaatsen aan het huis van den heer Bood. De heer Nobel zegt dat „Nut en Genoegen" hieraan gevolg zal geven, maar zeker genegen zal zijn het beheer daarna aan de gemeente over te dragen, zoodat het voorstel-Kaan daarom z. i. voor aanneming evenzeer geschikt blijft. De heer Francis wijst er op dat een -licht in de verte voor iemand die per rijtuig in die richting rijdt, soms een groot ongerief is. De heer Paarlberg is van dezelfde meening, hij heeft 't den vorigen avond, ofschoon het door de maan voldoende licht was, toch nog weer eenigszins ondervonden op den weg van den Westfrieschen dijk naar Burgerbrug, en wel door het licht uit de school aldaar. De voorzitter meent ook, dat er wel veel vóór, maar toch ook iets tegen is, en wijst erop dat er dan bij eventueele plaatsing, ook mannen moeten worden aangesteld om voor het schoon houden, aansteken, enz. te zorgen. De heer Kaan zegt dat voor de 7 lantaarns 6 personen noodig zouden zijn, omdat hij 2 lantaarns noodig acht te Oudesluis. De heer Schuijt wijst er op dat de kosten hieraan verbonden nog vrij belangrijk zullen blijken en hij meent dat er nog wel meer pun ten in de gemeente zijn als waarop de heer Kaan nu 't oog heeft en de daarbij wonenden met evenveel recht aanspraak zullen maken. Men komt tot de conclusie dat er dan ook nog een noodig zou zijn te Burgervlotbrug en bij de Pettemerkluft. Op de vraag van den voorzitter of de heer Kaan er een voorstel van maakt, antwoordt hij ontkennend. Hij wenscht de overweging en een onderzoek naar kosten en denoodige personen door het Dag. Bestuur en verzoekt dan rapport en behandeling in de volgende vergadering. De verdere rondvraag niets opleverende, sluit de voorzitter de vergadering met een woord van dank aan de aanwezigen voor de trouwe opkomst, vooral met het oog op het ditmaal niet ter behandeling vermeldende convocatiebiljet. 4. (Hier blijkt nogmaals het belangrijke dezer onbelangrijke, maar toch niet zonder beteekenis zijnde vergadering, waar niets op de agenda, niets in portefeuille was en waarvan de convocatiebriefjes vermeld den dat er niets t$ behandelen was. O tijden, o zed^nEn dan wil men „courantenschrijvers" de les lezen S) NB. Uit vrees den bal mis te slaan hebben wij het behandelde verslag overgenomen uit de „Zijper Courant", die zeker wel een juist ver slag zal geven. Onnoodig te zeggen dat de met x, 2, 3 en 4 gemerkte gecleelten van ons zijn. (Red.) Sint Maartensbrug. Jl. Donderdag gaf het Gezelschap „de Onderneming" alhier zijne 2de uitvoering van het Kerstprogramma, t. w. de stukken „Jeanne, de vrouw van den Diamant slijper" en „de Tweelingbroeders," ten voordeele van de alhier gevestigde IJsclub. 't Ligt in den aard der zaak dat een 2de uit voering beter is dan de iste en in aanmerking .genomen hiermee een liefdadig doel werd be oogd, was het geenszins te verwonderen dat de belangstelling vrij algemeen was. Een groot publiek was dan ook Donderdag avond in de zaal van den heer Swarthof ver- eenigd, waaronder verschillende behoeftigen aan wien dien avond vrijen toegang werd verleend en die tevens op gepaste wijze door de commis sie worden onthaald. Gegoeden en minder gegoeden sleten een hoogst genoegelijken avond en wij gelooven de tolk van velen, zoo niet van allen te zijn; wanneer wij een woord van dank brengen aan de kamer, die op degelijke wijze hare krachten dienstbaar heeft gemaakt aan eene zoo lofwaardige zaak. Wij wenschen haar lust en volharding toe om op den ingeslagen weg met klimmend succes te kunnen voortgaan. (Z. C.) 't Zand. Dezer dagen werd bij mèj. de wed. de Wit alhier eene Rederijkerskamer opge richt, welke reeds elf leden telt. Schagen. Jl. Zaterdag verzuimden 57 leer lingen der openb. school wegens ziekte, '-t Grootst aantal verzuimen is onder de leerlingen van 9, 10 en ix jaar. Barsingerhorn. Sinds onheuglijke jaren is de eehige verbindingsweg van hier naar het onderdeel der gemeente Kolhorn, een looppad door eenige landerijen, ter breedte van ander- halven steen, dat onder de ingezetenen bekend staat als het „ganzenpad". En deze benaming heeft het niet ten onrechte gekregen, want men is verplicht er steeds achter elkander te loopen. Met vriezend weêr is de tocht daarover bijna niet te maken. Het hier en daar schuins afloo pend pad veroorzaakt dan menigen val, en ook bij slecht weêr heeft men er met allerhanden moeilijkheden te kampen. Nu is, zoo ongeveer een jaar geleden, door de meeste kiezers van den Raad aan dit college, bij gemotiveerd adres op den onhoudbaren toestand in casu gewezen en de aanleg van een beharden rijweg naar Kolhorn verzocht. Hoe vasthoudend het Dagelijksch Bestuur, evenals bij alle zaken, ook hierbij was, moest het evenwel eindelijk zwichten. Onlangs n.1. heeft, op zijn advies, de Raad tot den aanleg in be ginsel besloten. Moge het werk nu ook maar tot uitvoering komen 't Houdt anders wat, om iets tot stand te krijgen. Ondanks de uitvinding van electrisch licht, zijn wij nog kinderen der duisternis. Wij zijn van oordeel, dat de lantarens goed zijn om paarden te doen schrikken en dat zij de dieverij in de hand werken. Het voldoet even goed, als men de telefoon palen langs den weg wit schildert en dan be houdt de gemeente haar duiten. Of nu en dan zoo als nog een paar weken geleden iemand 's avonds in de vrij diepe vaart, welke langs het dorp loopt, ternauwernood den dood ontkomt, is van minder belang. En dat in eene gemeente, die geen noemens waarde schuld bezit en waarin van de circa 2400 ingezetenen slechts f 2000 hoofdelijken om slag gevorderd wordt(Sch. Ct.) Broek op Langedijk. De bevolking dezer gemeente, die op 31 December 1888 663 mannen en 656 vrouwen, totaal 1319 personen bedroeg, vermeerderde gedurende 1889 door ge boorten met 26 m. en 23 v., door vestiging in de gemeente met 25 m. en 32 vr., terwijl zij verminderde door overlijden met 19 m. en 12 v., door vertrek uit de gemeente met 27 m. en 27 v., zoodat de bevolking op 31 December 1889 bestond uit 66S m. en 672 v. Het getal huwelijken bedroeg in 1889 10, tusschen jonkmans en jongedochters en 1 tusschen weduwnaar en jongedochter. Aangifte van levenloos geborenen heeft niet plaats gehad. Hoogkarspel. Woensdag jl. gaven eeni ge leden der Gymnastiek- en Schermvereeniging alhier blijken van hunne bedrevenheid in de schermkunst. Door de jury, bestaande, uit de heeren Kielstra, sergeant-majoor, Van Erp, ser geant en Habbema, leeraar aan de Hoogere Burgèrschool, allen te Hoorn, werd het brevet van meester uitgereikt aan den heer P. Keetman, dat van prevót aan de heeren R. Davidsou, B. Th. Frese, J. Thoma en M. Veer. De ijverige an tactvolle onderwijzer, de heer Verbrugh, die binnen den leertijd van 2 jaar zulk een resultaat mocht verkrijgen, wenschen wij zoowel als de geslaagden van harte geluk met het behaalde succes. Dat het hun een spoorslag zij om onvermoeid op den ingeslagen weg voort te gaan. (Sch. Ct.) Enkhuizen. Het alhier opgerichte schut terijmuziekcorps telt aanvankelijk 16 leden. In eene Zaterdag 11. gehouden vergadering is een bestuur gekozen en zijn de statuten vastgesteld, welke aan den Koning ter goedkeuring zullen worden aangeboden. Bij advertentie wordt voor het nieuwe corps een kapelmeester opgeroepen tegen een salaris van f 225 per jaar. De heer Kessels, fabrikant van muziekinstrumenten te Tilburg, gaf der vereeniging een piston cadeau. Spanbroek. Op vele plaatsen in den omtrek is iets gedaan tot leniging van de ramp, die Mijzen getroffen heeft. Ook Spanbroek wilde niet achterblijven om iets bij te dragen. In het laatst van November 1S89 vormde zich eene commissie, bestaande uit de HH. H. J. K. van den Steen, burgemeester, Notaris Daamen te Obdam, dr. Immink te Hoogwoud, en J. Koning, wethouder dezer gemeente. De commissie, die zich ten doel stelde zooveel mogelijk voor Mijzen af te dragen, heeft alle onvermijdelijke onkosten voor hare rekening genomen zoodat alle entreé- gelden ten voordeele konden komen van hen, die bij de overstrooming schade hebben geleden. Door de commissie was vastgesteld, dat erop 8 Jan. een concert en den 9den Jan. eene tooneelvoorstelling zou worden gegeven en zij hebben eer van hun werk gehad! Beide avonden was de kolfbaan van den heer Bakker met eene zeer talrijke menigte gevuld, zoodat circa f 250 kan worden overgemaakt wat voor een dorp nogal iets zeggen wil! Om het geven van het concert mogelijk te maken hadden de dames Immink te Hoogwoud (piano), de heer Egmond te Enkhuizen (vioolk de heer Le Coultre te Enkhuizen (violoncel), de heer Magnée te Wognum (tenor) en de heer G. Jimmink te Hoogkarspel (bas) zich bereid verklaard het hunne bij te dragen om dezen avond nog lang tot een onderwerp van gesprek te maken, en waarlijk ze zijn hierin ten volle geslaagd. Het publiek zal zich nooit beklagen, dat het zoo talrijk is opgekomen, maar immer roemen over het genot, dien avond gesmaakt. Door den heer Durvaer uit Amsterdam was voor dit doel een concert-vleugelpiano kos teloos afgestaan. Den volgenden avond, 9 Jan., was de. zaal wederom stampvol. Ten tooneele werd opge voerd het stuk, getiteld „Dokter Klaus", dat door dames en heeren dilettanten werd opge voerd. Lubowsky, dokter Klaus, Griesinger, Max von Boden en Julie speelden voortreffelijk. Beide avonden werden besloten door een tableau„de bekroning der Liefdadigheid". Nogmaals eere aan de commissie. In den omtrek van* deze gemeente doen zich ook gevallen van influenza voor. West-Graftdijk. Ook in ons nederig dorpje heeft de -influenza hare intrede gedaan en zwaait zeneen, toch niet. Zoover is het nog niet gekomen, dat ze haren geesel zwaait. Slechts hier en daar, maar nog zeer sporadisch wist ze een slachtoffer te bemachtigen, dat even wel na een dag of 4, S weer vrijgelaten is. Of 't echter 't begin van een ernstiger ingrijpen zou kunnen zijn? Wie weet! Akersloot. In 1889 werden alhier geboren 56 kinderen, waaronder 1 tweeling; stierven 32 personen, waaronder 4 levenloos aangegeven en 1, aldaar wonende, en elders oveileden. 24 huwe lijken werden ingeschreven. 's Gravenhage. Met leedwezen vernemen wij het bericht, dat Mr. S. J. Hingst, raads heer in den Hoogen Raad, jl. Zondagnacht overleden is. Helmond. Alhier doet zich de invloed van de arbeidswet reeds gevoelen. Daar op de weverijen op het stuk wordt gewerkt en er in den drukken tijd langer gewerkt wordt, dan thans voor vrouwen en meisjes geoorloofd is, onder vinden deze daardoor nogal eenig nadeel. Om hierin te gemoet te komen, moet op eenige fabrieken besloten zijn, de mannen twee uur per dag langer te laten werken. Zoodoende ontvangt de man meer wat vrouw of dochter minder verdient. Marine en Leger. Zr. Ms. schroefstoomschip ie kl. „Koning in Emma der Nederlanden", aan 's Rijkswerf alhier voorzien van nieuwe stoomketels en ver dere voorzieningen ondergaande, zal, naar men verneemt, in de 2e helft van dit jaar naar West- Indiê vertrekken, ten einde Zr. Ms. „Friso" te Curacao af te lossen. De luitenant ter zee iste kl. D. J. Boom wordt met 1 Februari a. s. onder eervolle ont heffing van de waarneming der betrekking van leeraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine alhier, op non activ. gesteld en vervan gen door den luit. ter zee 2e kl. P. Scholten. Met dien datum wordt aan gemeld Instituut geplaatst als officier van politie de luit. ter zee 2e kl. G. L. Goedhart. De off. van adm. iste kl. D. A. van der Laan, geplaatst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine alhier, en de adjunct-adm. C. Valkenburg, dienende aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, worden 1 Februari a. s. op non activiteit gesteld; eerstgenoemde wordt met ge- melden datum vervangen door den off. van adm. iste kl. J. A. Sonnenberg. De kapitein der mariniers J. B. Verheij, die eerstdaags zal aftreden als adjudant van den commandant van het corps mariniers, is aange wezen om den kapitein der mariniers H. J. Romeny, dienende aan boord van Zr. Ms. wacht schip té Hellevoetsluis, ter zijner tijd af te lossen. Bij het 7 e reg. inf. is de kapitein J. A. Ardesch van Hamel overgeplaatst van het ie bat. te Hoorn naar het 3e bat. te Amsterdam, terwijl de bij dat regiment overgeplaatste kapitein H. J.Dyck- meester wordt ingedeeld bij het ie bataljon te Hoorn. Het aantal cadetten op de Kon. Milit. Aca demie te Breda bedroeg op 1 Januari jl. 338, als: infanterie h. t. 1. 90, O. I. 105; cavalerie h. t. 1. 38, O. I. 13 artillerie h. t. L 46, O. I. 15; genie h. t 1. 13 O. I. 15. V i 8 s c h e r ij. Nieuwediep, 14 Januari. Sedert jl. Zaterdag kwamen alhier van de groote visscherij binnen de sloepen Nijverheid, sch. Jac. v. d. Hoek, 2550 schelv.Maria Cornelia, sch. W. v. d. Hoek, met 3100 schelv. en Saturnus, sch. Van Veelen, met 120 levende, 110 doodè ka- belj., 7 lengen en 1300 schelv., terwijl door 11 korders en beugers 60 kabelj., 25 roggen, 20 tongen, 58 mandjes kl. schol en 4 manden schar werden aangevoerd; schelv. gold f 16.50 a f 23.50 't honderd, een kabelj. f 1.80, doode id. f 1.15, leng f 2.20, rog 90 cent, tong 40 cent per stuk, kl. schol f 1.80 a f 2.per mandje en schar f 1.per mand. Texel. Door de Noordzeevisschers van hier zijn in de afgeloopen week elders ter markt gebracht: 200 manden kleine schol, 70 manden scharren en eenige roggen. De prijs was als volgt: Kleine Schol f 1.70 a 2.en Scharren f 1.a 1.50 per mand; rog 75 a 85 ct. per stuk. Aan de kokerijen werden 687 manden gar nalen geleverd, tegen f 2.50 per mand. De ver zending had plaats naar Londen, Huil, Parijs en Brussel. Terschelling, 11 Januari. In 't geheel werden slechts 48 manden visch en 204 balen cockles verzonden. De rog bracht f 4 en hooger op. Voor schelvisch werd f 20 a 21 besteed, voor kabeljauw f 1.50 tot 3. Schar en bot f 2 en hoogertong en tarbot tot 7 5 ct. per K.G. Gar nalen f 2.59 per mand. Cockles 60 ct. en hooger. Scheveningen, 10 Janarri. Een klein partijtje schelvisch was heden nog in verkoop. Er werd voor kleine 15, middensoort 25 en groote 42 ct. besteed. 11 Januari. Een partijtje visch van elders aangevoerd, werd alhier in publieken afslag verkocht. Voor schelvisch werd besteed f 18.35 Per mand, schol f 8 per kist, kabeljauw f 1.50 tot f 3 per stuk. Tarbot van f 1 tot f5, tongen van 70 tot 80 ets. De versche visch van twee loggers, elders binnen," kwam hier in verkoop. Er werd betaald voor kabeljauw f 1.25 tot 3.50, schelvisch f 0.20 tot 0.40, kisten schol f 7 tot f 8, tongen 75 tot 90 cent. De besommingen beliepen f220. Dezen namiddag kwam alhier in publieken afslag een partij Fransche steurharing, groot 100.000 stuks. Voor de 1000 stuks werd f7 tot f 7.45 besteed. Vlaardingen, 11 Januari. Van de beug- visscherij kwam heden binnen: „Trio", met 51 tonnen zoute visch. Landbouw en Veeteelt. Texel. De landerijen alhier hebben nog volstrekt geene winterkleur en de schapen loopen af en toe nog lekker te grazen. Men ziet den boer dan ook wel met den hooizak loopen, doch veel hooi neemt hij niet mee. Dikwijls vindt hij den voorraad, des morgens toegediend, 's avonds nog onaangeroerd weder. Hooigebrek zal er dus wet niet komen, omdat er in den verloopen zomer eene groote hoeveelheid hooi ia. geteeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2