O N D E R W IJ S. Onderwijs en Examens. Texel, 13 Januari. Volgens besluit van den minister van B. Z. zal met x April a. s. de eerste klasse van de inrichting voor Rijks-Nor maallessen alhier verminderen en tevens de lessen en de toelagen voor de onderwijzers. De inrich ting zal op die wijze nog hoogstens drie jaren blijven bestaan. Texel. De heer G. Kempers, hoofd der school aan de Waal, komt voor op 't drietal voor H. d. S. te Haarlemmermeer. De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid heeft, krachtens de artt. 2 en 4 van het reglement voor de exames ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 18 Jan. 1886 („Stbl. no. 10"), be paald, dat in het jaar 1S90 door de commissie van examen zullen worden gehoudenv ij f zittingen te Amsterdam en v ij f zittingen te Rot terdam. Tijd en plaats van elke zitting worden telkens drie weken te voren door den voorzitter in de „Staatscourant" bekend gemaakt. Krachtens art. 3 van genoemd reglement heeft de minister voor het jaar 1890 in de commissie van examen benoemd tot lid en voorzitter den heer J. H. P. E. Kniphorst, gepensioneerd kapi tein ter zee titulair, te 's Gravenhage; tot leden, de heeren J. P. J. Lucardie, directeur van de maatschappij „De Maas", te RotterdamD. C. Rietbergen, oud-gezagvoerder in de groote vaart, te 's GravenhageJ. V. Wierdsma, directeur der Ned.-Amerik. Stoomvaartmaatschappij, te Rotter dam J. C. van de Poll, haven- en dokmeester te AmsterdamC. F. Zeeman, expert van de Nederl. Vereeniging van assuradeuren, te Kra lingen mr. W. F. van Leeuwen, advocaat en procureur te Amsterdam, tevens secretaris'; tot plaatsvervangende ledenL. Janse Bz., oud- hoofdonderwijzer aan de kweekschool voor de zeevaart, te AmsterdamJ. C. Grave, oud-ofh- cier-machinist der iste kl., te HaarlemP. A. de Boer, oud-gezagvoerder in de groote vaart, te HilversumH. C. Haacke, oud-gezagvoerder in de groote vaart, te Amsterdammr. Th. Reep maker, advocaat, te Rotterdam. De heer M. Kooger, hoofd der openbare lagere school te Ursem, zal 1 Februari a. s. 25 jaren die betrekking hebben waargenomen. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Conrad (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 11 Jan. van Suez. Prinses Marie (s.), van Amsterdam naar Batavia, passeerde 12 Jan. Kaap St. Vincent. Buitenland. Engeland. Er wordt zeer geklaagd over het toenemend aantal te Londen rondloopende Nederlandschè bedelaars. Het is reeds zoover gekomen, dat de Nederlandsche consul het on doenlijk verklaart, hen allen voort te helpen. De magistraat in de noordelijke wijk aldaar heeft er jl. Vrijdag een in de gevangenis doen zetten, die sedert October met een zuster en 4 kinderen de straten afliep. Tegelijkertijd heeft de rechtbank geprotesteerd tegen de aanwezig heid van zooveel Nederlandsche bedelaars, „Wij hebben genoeg eigen landloopers," zeide de magistraat, „en de vreemdelingen behooren dus te worden teruggezonden." Op rechterlijk be vel is dit aan den consul medegedeeld. Duitschland. Onder het luiden der klok ken is de lijkstoet op weg gegaan, na afloop der plechtigheid in de slotkapel, alwaar dr. Kögel een toespraak heeft gehouden naar aan leiding der zinspreuk van de overledene„Ver blijd u in de hope, wees geduldig in treurigheid, houd aan in den gebede." Bij prachtig weder stonden duizenden in dichte rijen achter de langs den weg geschaarde vakvereenigingen, academische corporatien, oud-strijders enz. De weg genaamd Onder de Linden, alwaar de hui zen met rouwdoek waren behangen, was rijk met rouwvlaggen bezet, terwijl in de gaslantaarns, die met floers waren overdekt, de electrische lichtten brandden. De doodkist is met purperkleurige stof over dekt, bekroond met eene gouden kroon en be laden met heerlijke bloemen en gewassen. Onder de ontelbare bloemen-offers, jiet eene al schooner dan het andere, valt er bijzonder een in het oog, gezonden van wege de gezamenlijke Duitsche vrouwenverenigingen, dat de vorm heeft van een rood kruis op een wit veld, als kenteeken van de Genèveconventie. Vóór het altaar hield de opperhofprediker Kögel, omgeven van alle leden der hofgeestelijk- heid, met zijne eenigzins harde, maar klankrijke stem' na een kort gebed, eene lijkrede, naar den tekst„Want hunne werken volgen hen". Hij prees de groote deugden en verdiensten der over leden Keizerin, hare gelatenheid onder het lijden, hare onvermoeide weldadigheid en de groothar tigheid welke zij te allen tijde aan den dag legde. Hierbij deelde hij de volgende, belangwek kende herinnering aan de overledene mede: „Onvergetelijk blijve het, hoe op den sterfdag van den ouden KeizeMÈVilhelm, de Grootherto gin van Baden hare moaer Augusta toefluisterde: „kronen schutten voor tranen niet", en hoe de moeder hierop volgen liet: maar zij verbergen ze". Onvergetelijk is het, hoe zij in moeielijke uren gewoon was zichzelve te herinneren het woord van Thomas a Kempis„Het kruis is dc koninklijke weg ten hemel", en hoe zij eens, te midden der hoogste smart, met bevende stem getuigde„Vier klassen zijn er in de lijdens- school van Jezus Christus. De eerste, met onder werping „ik moet lijden"de tweede, met be radenheid: „ik wil lijden"; de derde, met erva ring „ik kan lijden"de vierde, met dank baarheid „ik mag lijden". God geef mij kracht, dat ik in de hoogste klasse kan komen." Veel van deze rede ging voor de toe hoorders verloren, dewijl de achthoekige kapel niet gunstig is voor het geluid. Vervolgens ruischten de orgeltonen door de ruimte en een liefelijk vrouwenkoor hief het lied aan: „Zalig die in den Heer sterven!" Van tijd tot tijd stemde de gemeente met het gezang in. Daarna sprak de hofprediker den zegen over het lijk uit en werd het indrukwekkende gezang „Wat God doet," is "welgedaan" aangeheven," waarmede de kerkelijke plechtigheid was afgeloopen. Nu tilden 24 kamerheeren in rijk geborduurde gewaden de kist op en droegen die de drie honderd treden van de trap naar het slotplein af, waar de met acht paarden bespannen groote lijkwagen stoud te wachten. Uit de groote slotpoort komt de lijkstoet langzaam te voorschijn en gaat den Lustgarten door naar de Brandenburger poort, Vooraan gaat een drom garden te paard, lichtblausve dragonders en witte kurassiers, met zwart floers aan helm en sabels. Daarna eene .nigte pages hofbeambten en waardigheidbeK „ders. Eindelijk komt de baldakijn ofmige lijkwagen in het gezicht, ten deele bedekt met een her melijnen kleed, waarboven de hooge sarkophaag duidelijk zichtbaar uitsteekt; onder hen valt, te midden van de grijze lijf bedienden der Keizerin in de omgeving van den lijkwagen, bijzonder in het oog de gewezen Staatsminister Von Putkammer, die plotseling, bij deze gele genheid, als uit de vergetelheid te voorschijn is gekomen. In zijne hoedanigheid van ridder der orde van den Zwarten Adelaar, draagt hij in de onmiddellijke nabijheid van den Keizer een van de slippen van het lijkkleed. Vlak achter den lijkwagen gaat Keizer Wil helm te voel, strak van aangezicht en stijf van houding. Hem vergezelt de door de jaren diep gebogen Koning van Saksen en de groothertog van Baden, wiens baa^d geheel grijs geworden is. Na deze vorstelijke bloedverwanten komt weder een lange stoet van militaire en burgelijke de- putatien en aan het einde de afgevaardigden uit den rijksdag en uit de academie van kunsten en wetenschappen, waarna de optocht gesloten wordt door een eskadron witte lijfgarden op geweldige paarden, in zwarte kurassen en de adelaars der hel men omfloersd. Zoo schreed de stoet langzaam door de Bran denburger poort naar het Mausoleum in de Char- lottenburcht. Terwijl Keizer Wilhelm I vóór twee jaren in Maart onder een ijzeren sneeuwstorm zijne uitvaart uit zijne hoofdstad hield, is zijne gemalin naar hare laatste rustplaats overgebracht onder een helderen hemel, als ware het een vriendelijke voorjaarsdag. Op de Brandenburger poort brandden vier groote offerschalen. De Keizer steeg onderweg, in den „Thiergarten, te paardde geheele be geleidende stoet werd naar huis gezonden, en hij alleen, begeleid door twee eskadrons, volgde den lijkwagen naar Charlottenburg. Toen hier de lijkkist in het Mausoleum naast die van den ouden Keizer geplaatst werd, kon hij de lang onderdrukte aandoening niet meer meester blijven, maar barste hij in lievig weenen uit. Spanje. De Koning heeft Zondagavond rustig geslapen en eenig voedsel gebruikt. De krachten zijn aanmerkelijk vermeerderd. De verbetering in den toestand des konings houdt aan. De zwakte en lusteloosheid nemen af en blijkbaar toont de koning meer kracht en lust. Met aandrang vraagt de patiënt om eten. De geneesheerc 1 geven dit met de meeste voor zichtigheid. Om 5 uur morgens konden de geneesheeren de koningin mededeelen. dat de nacht goed was geweest. Ook gisterenochtend bleef de toestand bevredigend. Portugal. De Portugeesche regeering heeft 8 Jan. per telegram geantwoord op de nota, welke lord Salisbury had gezonden. De Portugeesche regeering antwoordde in zeer voorzichtige termen op het verlangen, door de Engelsche regeering uitgesproken en verklaarde dat zij zich zal onthouden van expedities in lxet gebied van de Chiré en in Mashona-land, mits ook Engeland zijnerzijds hetzelfde doe, totdat een schikking zal zijn getroffen. Dank zij der handhaving van den bestaanden toestand in Midden-Afrika tusschen de beide regeferingen betreffende de afbakening van hun gebied in dit deel van Afrika, scheen alles gunstig te staan voor een schikking, toen Zondag plot seling een ultimatum der Engelsche regeering werd ontvangen, waarin geeischt werd, dat alle Portugeesche troepen, ambtenaren en expedities van de overzijde van de samenvloeing van de Ruo of Zuid-Zambesi naar Chiré teruggeroepen worden. De Engelsche regeering stond een tijd toe van 24 uren en voegde er bij, dat de Engelsche ge zant nadat deze termijn verstreken is, zich aan boord zal begeven van het oorlogsschip „Enchan- terest", dat hiervoor te Vigo wacht. Het schijnt dat de Engelsche regeering reeds vooraf een aanzienlijke vloot had bijeengebracht, ten einde een demonstratie te houden voor Quili- mane (de Portugeesche havenstad op Afrika's Oostkust), in de Delagoa-baai, te St. Vincent en te Kaap Verd. De Portugeesche regeering heeft geantwoord dat zij haar troepen uit het Shiré-gebied en uit Mashonaland terug zal roepen, zwichtend voor de gewelddadige bedreigingen van een groote mogendheid, waarmede Portugal zich niet kan meten. Een aantal studenten en personen uit de volks klassen, die bij eenschoolden voor het gebouw van het aardrijkskundig genootschap, werden zonder moeite verstrooid. Anderen hielden een betooging en sloegen de ruiten stuk in de wo ningen der ministers, terwijl zijweg met het ministerie! riepen. De woningen vandenEngel- schen gezant en den consul worden door de politie bewaakt. De vensters van het Engelsche concultaat zijn stuk geslagen en het wapenschild werd voor den grond geworpen. Eenige belha mels werden in hechtenis genomen. gingen toen met een gesloten spaarpot bij de dorpelingen rond. Daarna ging het in optocht naar de armen, waar levensmiddelen en spaarpot eene hoogst welkomeverrassing waren. Zulke jongensstreken doen 't hart goed. Wcerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) Windrichting en kracht. Stand. Afw. Thermometer Ci. wnw. 16 Kg. zzw. 12 zto. 0.5 zzw. 4 762.02 f 1.72! 6.8 763 52f 3.22 5.3 767,17 f 7.17 3.7 767.26 f 6.96| 6.0 f4.2 2.7 f2.4 f3.5 0.79 0,95 0.98 0.92 Weersgesteldheid. Helder, winderig, buiig. Dichtbetrregen, winderig. Nevelig, helder, Helder, mooi weer. Toe 'tand van de zee. Hak. Slechtwater. Verwachting: Zuidwestelijke wind. Gemengd nieuws. Texel. Het voorbeeld, onlangs door eenige visschers gegeven, om elkaar in den nood bij te staan, heeft bij de spes patria eene tref fende navolging gevonden. Eenige knapen, van 12 tot 15 jaren, waren tc weten- gekomen, dat een paar bejaarde lieden in zeer kommervollen omstandigheden verkeerden en gebrek hadden aan 't meest nopdige, De oudjes waren blijkbaar te eergierig om hun nood te klagen. De knapen legden hun zondagsgeld bijeen, kochten daarvoor brood, boter, koffie, enz., en Burgerlijke Stand van: Helder, van Zaterdag tot Dinsdag. Bevallen: G. Pheill'er, geb. Vink, Z. C. Walboom,geb. Spoor, Z. A. Bruin, geb. Kansen, D. A. Walboom, geb. Lub, Z. J. C. Herrebout, geb. Hoograaf, Z. Overleden: M. Jansen, geb. Mankelaar, 75 j. C. A.ter Wolde, 2 m. D. Nung, geb. Westerhout, 69 j. M. van der Plaat, 18 j. Callantsoog, van 1 tot 31 December. OndertronwdJ. Lugtig, jonktn., 24 j., en F» Lan- gereis jonged., 24 j. GeborenAagje, d. v. P. de Boer en J. Hoveling» Pieterljc, d. v. J. Vos en G. Louwen. Maarten, z. v. J, Jimmiuk en N. Bakker. Overleden: J. Kos, wed. v. R. Bra3, 80 j. J. Lengen, echtgen. v. G. Kuiper, 4S j. Schagen, van 8 tot 10 Januari. Geboren: Johanna, d. v. P. Ruig en D. Bakker. Pieter Coruelis, z. v. P. Berkhonwer en A. Pnarlberg. 332ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Eerste lijst: Nos. 8935, 10892, 17789 eu 18170 ieder f 1000. Nos. 14570 en 15266 ieder f 400. Nos. 2877, 4631, S653 eu 13878 ieder f 200. Nos. S613, 15023 cn 16762 ieder f 100. Prijzen van f 70 34 2369 4446 7133 9515 11292 13554 16155 18518 56 23«J3 4492 7247 9590 11440 13629 IC 171 18641 62 2860 4512 7495 9675 11448 13672 16309 18652 343 2894 4590 7602 9758 11464 13981 16399 18722 387 2909 4605 7652 9870 11517 14011 1GÜ0S 1SS38 514 3031 4622 7663 9946 11518 14212 16666 18861 841 3256 4711 7741 10021 11553 14220 1G924 18901 1000 3394 4728 7893 10096 11820 14314 17159 18970 1069 3582 4829 8003 10163 1.2092 14394 17550 18993 1222 3628 4925 8358 10191 12096 14475 17555 19187 1285 3674 5085 8388 10328 12134 14603 17558 19226 1418 3778 5327 8464 10407 12146 14897 17736 19298 1525 3857 5432 8690 10848 1287714916 17746 19568 1550 3898 5646 «793 10872 12886 15378 17937 19571 1638 4156 5678 8824 10935 12939 15109 18181 20007 1701 4206 5769 8841 11010 12984 15638 18303 20019 1994 4278 5840 8895 11156 12999 15685 18305 201S5 2048 4310 6165 8948 11203 13403 15936 18310 20320 2192 4325 6620 9090 11267 13499 15940 18384 20759 2238 4415 6921 9163 11286 13520 16054 18415 20953 2306 4418 6944 9300 Nieten: 4 2363 4754 7202 9618 116C0 14130 16405 18607 16 2418 4772 7233 9664 11619 14155 16406 18684 37 2503 4834 7251 9682 11706 14159 1645L 18687 69 2517 4928 7319 9697 11909 14244 16464 18744 89 2576 4942 7348 9761 12000 14364 16535 18774 91 2629 5029 7375 9788 12126 14392 16548 18930 227 2737 5060 7387 9805 12180 14402 16594 19056 253 2701 5081 7425 9824 12226 14419 16605 19083 262 1 2808 5108 7420 9825 12279 14439 16682 19186 289 2861 5129 7457 9840 12319 14476 16741 19210 303 3037 5171 7503 9872 12322 14518 16803 19219 422 3048 5175 7507 9905 12424 14580 16815 19222 446 3060 5322 7593 9944 12461 14599 16848 19285 449 3061 5377 7623 9954 12471 14602 16854 19290 578 3088 5400 7672 9980 12532 14604 16887 19293 634 -3090 5429 7690 10016 12550 14634 16889 19312 642 3168 5442 7865 10098 12589 14644 1C968 19394 723- 3230 5461 7873 10181 12728 14683 16980 19398 799 3262 5483 7974 10203 12731 14747 17073 19429 8013334 5653 7976 10239 12757 14813 17096 19477 907 3347 5661 8130 10287 12806 14820 17134 19480 913 3404 5698 8136 10315 12842 14881 17153 19489 982 3411 5819 8142 10324 12940 14887 17286 19497 1001 3515 5849 8208 10335 12942 14889 17417 19516 1044 353S 5877 8256 10392 12973 14906 17431 195&9 1102 3581 5916 82G4 10465 13032 14920 17446 19534 1117 3702 6022 8266 10473 13120 14957 17481 19589 1120 3834 6087 8277 10505 13139 15007 17543 19718 1175 3837 6164 8281 10522 13150 15074 17567 19729 1227 3883 6173 8323 10560 13171 15084 17586 19754 1234 3914 6210 8335 10586 13199 15123 17588 19755 1259 3928 6223 8363 10590 13287 15152 17644 19757 1378 3930 6260 8380 10665 13353 15286 17674 19,767 1397' 3945 0423 8430 10673 13373 15387 17692 19828 1406 3952 6440 8448 10715 13399 15390 17743 19870 1460 4054 6441 8470 10748 13431 15393 17771 19871 1494 4097 6550 8515 10707 13432 15410 17786 19872 1521 4123 6552 8521 10815 13451 15462 17797 19908 1573 4144 6575 8694 10858 13538 15476 17810 20031 1607 4193 6711 8766 10874 13567 15530 17835 20073 1611 4258 6739 8783 10883 13582 15551 17851 20126 1721 4263 6771 8814 10915 13596 15572 17978 20166 1752 4287 6810 8862 10938 13665 15573 18031 20170 1759 4303 6815 8905 10949 13671 15604 18065 20192 1797 4375 6849 8931 1013 13731 15672 18104 20195 1826 4387 6854 896' .1025 13787 15728 18133 20304 1948 4450 6857 90' 11046 13834 15798 18155 20425 1949 4508 6876 9107 11084 13904 15815 18199 20436 1981 4550 0909 9113 11192 13007 15824 18264 20456 1982 4603 6957 9116 11193 13932 15838 18285 20494 1989 4618 6962 9140 11228 13985 16001 18427 20536 2058 4630 6963 9195 11323 14008 16183 18473 20641 2130 4035 6984 9214 11325 14050 16218 1850.9 20803 2240 4640 7050 9313 11561 14073 16258 18518 20867 2272 -4724 7059 9439 11569 14084 16315 18530 20961 2346 4739 7158 9568 11C17 14095 16400 18572 Laatste berichten. 14 Januari Gisteren werd door de H. IJ. S. M. aanbesteed het maken van spoorbanen en wissels met bijko mende werken op het westelijk eiland van het centraal persouenstation, ten behoeve van den spoorweg NieuwediepAmsterdam. Minste in schrijver G. D. van Doorn, voor f 56,444. Het gestrande Engelsche stoomschip „Newn- ham" is gedurende de laatste dagen ongeveer een scheepslengte meer naar de droogte gewerkt en ruim vier streken gedraaid. Deze verande ring in de positie van het schip acht men voor het bergen der lading gunstig. Reeds sedert 14 dagen heeft men wegens het ruwe weêr niets op het wrak kunnen uitvoeren. Bij koninklijk besluit is benoemd tot burge meester van Oudkarspel de heer C. Kroon Mz, De kapitein-adjudant J. B. Verheij, van het korps mariniers, die met x Febr. eervol is ontheven uit de functiën van adjudant, wordt op dien datum ingedeeld bij het iste bataljon te Amsterdam. Bij het wapen der Infanterie is overge plaatst de kapt. L. A. J. van Boxmeer van het iste reg. alhier bij het 6dè reg. te Breda. De Londensche correspondent van het„Hbld." schrijft onder dagteekening van 12 dezer: „Zooals ik u seinde is de intrekking der jongste quarantainemaatregelen, door den heer Chaplin bij den invoer van Nederlandsch vee bevolen, waarschijnlijk. Een onzer eerste veehandelaren verzekert mij, dat de tusschenkomst onzer Re geering en de bemoeiingen van graaf Bylandt de beste gevolgen hadden en dat de invoer op dezelfde voorwaarden als die welke van September tot December van kracht waren opnieuw zal worden toegestaan. Wegens de bij het departement van landbouw te vervullen formaliteiten zal de in trekking der quarantainebepalingen wel niet vóór einde Januari geschieden." De sergeant-majoor G., van het korps der genie, wordt sedert den 9 dezer vermist en met hem een bedrag van p. m. f 600, dat hij dien dag bij den kapt.-kwartiermeester van het korps, ten behoeve zijner compagnie's-admüiis- tratie in ontvangst had genomen. Naar wij vernemen, bestaat er gegrond ver- moeden, dat G., die gehuwd is en 4 kinderen 'heeft, zich met die gelden verwijderd heeft. Suez, 13 Jan. Stanley is hier aangekomen^ Parijs, X3 Jan. Alle dagbladen laken in zeer scherpe bewoordingen de houding van Enge land in het geschil met Portugal. Lissabon, 13 Jan. Het ministerie heeft zijn ontslag ingediend. De koning heeft den heer Serpa Pimentel met de vorming van een nieuw Kabinet belast. Deze zal morgen de lijst daarvan den koning aanbieden. De heer Barros Gornez heeft, uit naam van de Portugeesche regeering, persoönlijkden Engelschen gezant alhier leedwezen betuigd over het gebeurde voor het Engelsche consulrat. Marktberichten. Texel, 9 Januari. Gcvischt Zeegras f2 a 3, gemaaid id. f 6 a 7 per pak van 100 KG.; Tarwe f 7, Haver f3,50. Gerst f 5.a 5.10, Vale Erwten f5.25 a 5.80 en Aardap pelen f 2.25 a 3.per HL. Terschelling, 12 Januari. De vangst van gevogelte begint minder tc worden, maar de verzending gaal toch nog geregeld door. Voor Ecndeu wordt 80 a 90 e. betaald. Smienten 40 c., Talings 20 a 25 c., Kouijnen 30 a 40 c., alles per stuk. Eieren f 4 per 100 stuks. Boter 90 a 95 c. pet kop. Kolhorn. Gedurende 1889 zijn alhier uitgelost en ingeladen 22 Paarden, 112 Koeien en Kalveren, 1030 stuks Wolvee en 1 Varken. Alkmaar, 11 Januari. Aangevoerd3 Paarden, f 40 a 70 3 Kooien, f 140 a 17016 nucht. Kalveren, f 12 u f 29 94 Schapen, f 16 a 2465 mag. Varkens, f 13 a f 16220 Biggen, f 8 a 12; 9 Bokken en Geiten, f 5 a f 10; alles per stuk. Boter 70 a 80 0. per kop. Kip-eieren t 5.a 5.50 per 100 stuks. Amsterdam, 16 Januari. Margarine. De markt was kalm gestemdtot onveranderde prijzen werd er een en ander voor directe behoefte gedaan. Fijne Zaden. In Karweizaad ging een en ander andere artikelen zonder zaken. Bruin Mosterdzaad f 27 a 25, geel id. f 19.50 a 17.50 en Kanariezaad f 10.25 a 10 per 100 K G. Karweizaad 1888r f 10.25, 1889r f 10.50 en blauw Maanzaad 1889er f 11.50 a 12.per 50 K.G. Haarlem. In 1889 zijn op de graan- en zaadmarkteu alhier de volgende hoeveelheden verkocht: 461 h. roode en 13,846 h. witte Tarwe, 2285 h. Rogge, 9799 h. Haver, 3477 h. Gerst, 2563 h. Duiveuboonon, 1767 h. Panrdeu- boonen, 212 h. bruine Booncn, 2030 h. groene Erwten, 793 b. Capucijners, 231 h. Kanariezaad, 815 h. bruin Mosterdzaad eu 75 h. Koolzaad. Op de Kaasmarkt zijn jn 1889 aangevoerd 2877 stapels en verkocht 2840 st., wegondo 687,812 K.G. De midden- prijs was 28.34 per 59 K.G. ADVERTENTIEN. Heden overleed onze geliefde Moeder en Behuwdtnoeder Mevi*ouw T. L. KOORN, geb. QUANT, te Alkmaar. E. SEIGNETTE—KOORN. B. E. C. SEIGNETTE. Helder, 12 Januari 1890. Hartelijken dank voor de buitengewoon vele bewijzen van deelneming, zoowel van buiten als binnen deze gemeente ondervonden bij het overlijden van-mijne geliefde Eclit- genoote en der kinderen goede Moeder, Behuwd- en Grootmoeder. Ook den welgemeenden dank aan mijne leden van den //Burgerkring //Harmonie', voor de laatste eer, aan onze geliefde doode bewezen, L. VERMEULEN, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen en Familie. Helder, 14 Januari 1890. De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat, alhoewel hij zelf ongesteld is, zijn praktijk geheel op denzelfden voet door een collega wordt waargenomen. W ieringer waard Dr. O V E R D UI N. Wordt gevraagd iemand, in het bezit der vereischte akten van bekwaamheid, genegen en in staat om aan een meisje van 12 jaar les aan huis te geven in de vakken vap het lager onderwijs, alsmede in de beginselen van .de Fransche en Engelsche talen. Aanbiedingen worden, met opgave van tijd en voorwaarden, onder bovenstaand opschrift, aan het Bureel van dit blad schriftelijk, ingewachte *rm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3