MENU'S g 1 9 g j| I I Geboortekaarten. Levering van steendrukwerk spoedig en billijk. Schoenen naar maat Boek-, Courant- en H a n d e 1 s d r u k k e r ij. ji 09 h o o h 2 U ft O O 3 O s B 9 -H •rt BALKAARTEN BALBOEKJES in de fraaiste dessins en in verschillende prijzen, van af 3 cent per stuk. C r 'co O o .2 gS: NJ 3 PS s s= zn BESTEKKEN. Dienststukken. Akte-omslagen diiM gekleurd carton. crq 2- 2 3. O ft B -< S- O hd CD £- ft ft O as®® Hd f o GQ ftö o cn Pd >- Ondertrouw- Verlovingskaarten, Leveringen STEENDRUKWERK voornaamste van J.H.VANBALEM Goedkoopste gelegenheid COURANTEN, BOEKEN CATALOGUSSEN. Monsters lithografische inrichting Zonder prijsverliooging. van drukwerk zijn op aanvrage gratis te bekomen. «s 11 <s f 1 1 -3 O nQ TJ ft ft, O 13 in vele soorten, van af 4 cent per stuk. IJi Is f T»I iH js 'ft bc S ai ft V> ft s p* s s. Eene even verrassende als doelmatige nieuwigheid, namelijk sierlijke, fijn ge kleurde kennisgevingen bij de geboorte. Met jongens- en meisjesfiguren. s Gevraagd een Meid-huishoudster, Er bestaat gelegenheid voor eenige heeren gezamenlijk tedineeren. J. Hubbeling, Kanaalweg, lalspirtltacMorst, LETTERZETTER. W. J. BLITZ, Tandarts, A. ADRIAANSE, Koningstraat. oisrTV-ALisrcswEïiNr s Herst. Evaug. Luth. Kerk. OPROEPING. HYPOTHEEK. TE HUUR: Een Boerenplaats in het Koegras, TE HUUR: Doct Shalp's Baard-Tinctuur JACQUES YAN ROSENDAEL. Koster's Kleinen Winkel te Schaffen. A. KOSTER, Sehagen. EIEREN. versche Texelsche Eieren. f0.90. Roomboter!!! f'0.90. 3 9 M n 58 •rt ft CO en CO P=U .^5 ftft O 'Tl h- C/2 oS® 3 D§ <32 J4 1 1 §gs; i—I &-i *5 02 43 <32 -M P- G2 ft oo '.S (Jt4 £Q ■—3 •<5 M' m i I W - •- co 'i r— ft" CD «3- CD CD s333> s==> CD CD CD cr cd re O t-r-i ft =1 CD «-I r-r—i O fa voor NOTARISSEN van o- 5' S crq IL O o"Ö 5 o Hj H- B CD ES3 CO •-S crq -3 co 3 cro 2 2 b CS V tZ £3 co en met breecte schuine goudsnol, enkele, dubbele, met tegen elkander sluitende kleppen, rechte- en schuine sluiting, kleine engroote, witte en fijn gekleurde, van af f 2.10 per 100 stuks. van van de Molenplein 162133. ^>-S3St£3ÏE3-^- voor het drukken van van ALLE soorten te AMSTBRD AM. 1=1 _r g P, 1 o -< o c rft O o o W) rQ rn T3 ft o> ftn smaakvol met geestige teekeningen I !->-! O ft §£g - 3 a O co <33 i CD O C3 O «3 <a- er -3 O 8 I S- C ft 2 E p £3. cr> p. CO CD ft) a e 33' gt CD 1 <33 o Cf ee CD* tJ> fft *-& tj CD P ZO fRT1 B go go go go Hj >-d C+ 1=3 niet beneden de 30 jaren. Adres: Bureel dezer Courant. Adres: Advertentie-Bureau STADERMANN, Helder. heeft ontvangen: 1»" soort. Met 20 Januari a. s annkouiend letterzetter. Bureel dezer Courant. gevraagd een Adres: aan het Nieuwendijk bij den Dam, 241, AMSTERDAM, is ieder en Donderdag, 's namiddags van 12 tot 1 ure, te spreken wegens tandheel kundige operatiën en het plaatsen van kunsttanden in het Hotel //Toelast" te Nieuwediep. Ook is hij te spreken des Zaterdags in «/den Burg" en des maandags in vde Jager" te Alkmaar, beide dagen tot 's voor middags 11 ure; des Donderdags, tot 's voormiddags 11 ure, in het Hotel //Vrede- lust" te Schagen. worden zeer deugdzaam en elegant geleverd door Voorradia nette, sterke, eigengemaakte HEEREN-BOTTINES. witte en gekleurde castoren- en glacé-Heeren- Handschoeuen, Strikken, Cols, Dassen. Wed. P. KAMPER, Kanaalweg 65. De Leden der Herst. Evang. Luth. gemeente zoowel vrouwelijke als manne lijke worden uitgenoodigd ter bijwoning eener Vergadering, op WOENSDAG 15 JANUARI, des avonds ten 8 ure precies, in het Kerkgebouw, ter bespreking eener belangrijke zaak. Eene algemeene opkomst wordt dringend verzocht door DEN KERKERAAD. De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland sluit groote en kleine leeningen, zonder vooruitbetaling van rente, tegen 39/,0, 4 en 4'/10 pet. rente, naar gelang der overwaarde. Correspondent voor Haarlem en omstreken D. STORM, Schoier- sinael 15, te Haarlem. groot 21 hectaren. Te bevragen bij den Boekh. H. A. STADER- MANN, Helder. eeagemeubileerdeZit-enSlaapkanier, dcsvcrkiczende met kost. Adres: Advert.-Bureau STADERMANN, Helder. geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af. Prijs f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu wediep alleen bij Tandarts BIERSTEKER, Prins Hendrikkade 169, Amsterdam, is Woensdag 15 Januari te Helder, Kerk- gracht 47, te consulteeren voor tandheel kundige operatiën, vullingen en het plaatsen van kunsttanden en gebitten. Spreekuren van 123i uur. Beriont uit Ruime voorraad Graven, Schoppen, Mest- en Sleehtvorken, Mollen-, Wild- en Rattenklemmen, Emmers, Melkschotels, Timmermansgereed schappen, Amerikaansche Spijkers en Draadnagels, Lood, Zink, Pik, Lijm en Haaienvel, Boeren-, Bouw en Zuivelgereedsehap, Kaaskleursel en -Stremsel, Thermometers en Maatglazen. Bij W. J. DRIESSEN, Weststraat N°. 12, Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco: A. BRÜNSTTNG, Beilen. Snelpersdruk van J. H. Van Balen, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4