HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M. 8. Vrijdag 17 Januari 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. J. H. YAN BALEN. „En desespereert nimmer I* Jan Pietersz. Coen. Het Vaderlandt ghetrouwo Blijf ick tot in den doot. Wilhelmuslied. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post f 0.90. Het Zondngsblnd, behoorcnde bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 maandenf 0.75. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeente0.30. h buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelnng van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden3 cent per regil Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 NEDERLAND. HELDER, 16 Januari. De openbare behandeling der Staats- begrooting zal in de Eerste Kamer waar schijnlijk eerst den 27 dezer voortgezet worden. In verband met het in werking brengen van een stoomvaartdienst tusschen Bombay en Penang, in aansluiting op de Britsclie pakketbooten uit Brindisi naar Bombay, zal er voortaan eiken Vrijdag gelegenheid bestaan om met den trein van 12.44 uit Amsterdam naar Antwerpen, langs den weg van Brindisi en Penang, brieven en andere stukken te verzenden voor Atjeh, Deli en Langkat. Aan de Tweede Kamer is thans inge zonden een wetsontwerp tot bekrachtiging van overeenkomsten met de gemeente Am sterdam, nopens de afschaffing der kanaal- en havengelden op bet Noordzeekanaal en de overdracht van het Entrepodok te Amsterdam en met de gemeenten Zaandam en YVestzaan nopens de afschaffing der evengenoemde ka naal- en havengelden. Vooropstellende het algemeen belang bij de afschaffing der haven- en kanaalgelden meent de Regeering, dat wegens de belangen der betrokken gemeenten bij de vrijmaking der vaart op het Noordzeekanaal naar regelen van billijkheid, in een of anderen passenden vorm een aandeel behooren bij te dragen in de geldelijke opofferingen, welke de afkoop der bestaande verplichting tot uitkeering aan de Amsterd. Kanaalmaatschappij van de op dat kanaal gelieven wordende rechten aan den Staat zal opleggen. Als contraprestatie neemt Amsterdam voor 2£ millioen in koop over het Amsterdamsch Entrepodok, dat niet van bestemming ver andert zoolang geen nieuw algemeen handels- entrepot mocht zijn in exploitatie gebracht. Is dit voor 1°. Januari 1800 niet geschied, dan is de Staat bevoegd het Amsterdamsche Entrepotdok terug te koopen voor millioen, vermeerderd met de door den Staat goedge keurde verheteringsuitgaven, en maakt de Staat van die bevoegdheid gebruik, dan kan Amsterdam de levering nalaten, mits 1 mil lioen betalende. De gemeenten Zaandam en Westzaan heb ben zich bij vrijmaking der vaart bereid feuilleton van de Heldersche- en Nieuwedieper Courant. 8) ELZENKONINGIN. Roman door N. VON ESCHSTRUTH. DERDE HOOFDSTUK. De boomen hadden bijna,, al hun gebladerte ver loren, over de wandeldreven der residentie ritselde het dorre loover en de Novemberwind met zijn killen adem deed het hoog opdwarrelen, joeg het in overmoedig spel her- en derwaarts tot zijn be rijpte armen moe geworden waren en hij verder vïoog naar het huiverig dennenwoud, iu welks klo- venrijk dal hij zijn verwaaid leger had opgeslagen. De gele bladeren lagen bijeengevoegd langs de struiken en hoeksteenen en zuchtten even, als vluch tige voetjes er overheen snelden of een moedwillige troep kinderen ze onder luid rumoer uit elkander •deed stuiven. Weldra echter hadden ze rust. Don kere schaduwen breidden zich als een kleed over de aarde uit, eenzaam en verlaten werd het deftige stadskwartier bij het slotpark, en hier en daar flik kerde een lantaarn, die haar weifelend licht over de aristocratisch bleeke voorgevels der villa's wierp, koud en teruggetrokken, door ijzeren hekwerk met vergulde punten omgeven en zelden gestoord door weergalmende voetstappen, of door den gedempten klokslag, die zenuwachtig en kortademig door de miet kleeden belegde vestibule trilt. Als een slapend, onuitsprekelijk trotsch konings kind lag de villa Olivia te midden harer omringen de zusters, tusschen de slanke boomtoppen van het fraaie park verscholen. Bij het donkere houtgewas staken marmeren reliefs en de glinsterend witte zuilen, die de beide balkons aan weerszijden van -den voorgevel droegen, sterk af. Door de kanten gordijnen schemerde een flauw verklaard f 98.000 èn f 2000 aan den Staat te betalen. De gemeente Velzen heeft bij de afschaf fing van de kanaalgelden weinig belang en zij heeft het onnoodig geacht met de Regee ring in overleg te treden. Bij bekrachtiging van het ontwerp zal mitsdien vermoedelijk wellicht de heffing der kanaal- en havengelden van schepen van of naar Velzen moeten worden bestendigd. Inmiddels blijft voor de gemeente de gelegenheid open nopens deze aangelegenheid eene soortgelijke over eenkomst aan te gaan als met Zaandam en Westzaan is gesloten. De Staat zal ten slotte financieel alleen verliezen de jaarlijksche winst van de exploi tatie van het Entrepotdok, ruim 1 ton. Daartegenover zullen in 1890 de ontvan- sten vermeerderen met bet aanwezig bedrijf- kapitaal en de waarde der roerende goederen van het Dok, volgens de laatste balans ruim f 72,000, terwijl de Staat verder gevrijwaard wordt tegen verlies bij eventueelen verkoop van liet Dok, indien daartoe werd overgegaan tengevolge van de oprichting van een nieuw handels-entrepot. Onder bet opschriftVijandelijke lan ding op onze Hollandsclie kust wordt door /'Nautilus,/ in het „Hbld.,, het vraagstuk overwogen of zulk eene landing door de marine of door de landmacht moet worden verijdeld. Schrijver tracht te ontzenuwen de meening van den kapit. ter zee Mac Leod, dat deze taak behoort te worden opgedragen aan de landmacht, die Jde met vijandelijke troepen naar land varende lichte vaartuigen van achter den duinrand met gedekt opge steld, snelvurend, licht geschut zal hebben te bestoken. Het zal bezwaarlijk zijn, meent Nautilus, om onze troepen en onze duin-ar tillerie tijdig uit de centrale stations Alkmaar, Haarlem, 's Hage, Poeldijk en Naaldwijk (zie Den Beer Poortugael,„Onze Kust verd." bi. 40) ter plaatse te hebben. Vooral de te venvachten schijn-aanvallen van den vijand zijn een beletsel. Hij lokt daardoor de troepen naar eene bepaalde plaats en stoomt intusschen, met slechts 6 mijls vaart, ineen uur tienduizend meter verder. Onze marine zou, met het oog op het verhinderen eener landing, minstens moeten kunnen beschikken over een zes- of achttal flinke, zwaar gepantserde zeeschepen, met een zestal torpedobootjagers en een 20 a 30 zeewaardige vischtorpe'obooten. Met drie zulke schepeu en een tier tal torpedobooten kunnen wij 't zeker niet. Onze Regeering lichtdaarop 1 ewoog zich de donkere schaduw van een bediende langs de hooge ramen, langzaam werden de rolgordijnen neergelaten en spoedig was het doodstil op de villa Oliva. Eensklaps trilde een zacht «reluid door de lucht, ruischende akkoorden en de liefelijkste meisjesstem versmolten tot een kunstvolle harmonie, glashelder klonken de zuivere foonen door de stille straat. Boven in het behaaglijk verwarmde, weelderig ingerichte salon ligt een jonge dame in een zacht wiegelenden schommelstoelhet blonde hoofd wordt door de hand ondersteund en, met ingehouden adem luisterend, slaat zij nu en dan den blik naar de zangeres op. Die jonge dame is Ruth von Altin- gen. Aan de piano zit een jonge man, hij geeft zangonderriclit aan de blozende houtvestersdochter. Zijn hoofd is achterover gebogen, hij speelt de be geleiding uit het geheugen, slechts tersluiks werpt hij telkens een vluchtigen blik op Anneke's kleine hand, die vlak bij hem op het. instrument rust. Hij is een geniaal, algemeen geacht man, die kapel meester Heszbachzijn liederen zingen de jonge meisjes van de stad in stilte en openlijk, zijn nocturno's hoort men overal, en zijne korte eigen aardige gedichten, vol gloed en raadselachtig als de maker er van zelf, spelen als een droom door menig aanvallig kopjeen wanneer niemand het ziet, worden er wel eens haastig een paar schuchtere lippen op het witte titelblad gedrukt, juist op de plaats, waar de naam Heszbach gedrukt staat. Zijn gelaatstrekken zijn open en edel, het een weinig gekrulde haar valt over het voorhoofd, op welks trotsche welving het genie zijn verhelderen den stempel heeft gedruktdaaronder blinkt een oog vol vuur en bezieling, donker en groot als dat van iemand uit het Zuiden. Hij is door en door een kunstenaar, wiens oorspronkelijkheid de men- schen bewondéren, zonder ze ten volle te begrijpen. Aan tafel tegenover Ruth zit mademoiselle Marion zij naait ijverig aan roze linten en houdt er als ter proefneming de kleine botipuetjes appelbloesem tegenaan. Uit louter eigenzinnigheid is zij er maar en volksvertegenwoordiging verklaren echter, zegt de schr., dezen eisch om financieele en personeele redenen te hoog. Wat wij dan kunnen doen De landing vertragen, ten einde aan de landmacht gele genheid te geven om den vijand te beletten op een voor hem gunstig terrein binnen de duinen stelling te nemen. Schr. is niet zoo optimistisch als de heer Den Beer Poortugael. die de landing v e r ij d e 1 d ziet, indien //het slechts aan enkele snel loopende, ondieptre- dende scheepjes, met schrootkanonnen ge wapend, gelukt tusschen de met landings troepen bemande sloepen heen en weer te stoomen." Nautilus verwacht geen verijde ling, maar slechts vertraging der landing, en bepleit voor dit doel den aanbouw, in plaats van de zoo teere torpedobooten, van even snel'loopende, even weinig diepgaande, met iets meer kanonnen bewapende, minder teere vaartuigjes, die, zonder torpedo-materieel, ook misschien zelfs nog goedkooper zouden zijn. STATEN-GENERAAL. Eerste Kamer. De Kamer kwam jl. Maandagavond bijeen. De voorzitter wijdde een hartelijk woord aan de nagedachtenis van mr. G. W. Baron de Vos van Steenwijk. Besloten werd, een brief van rouwbeklag te zenden aan de weduwe. De Kamer is uiteengegaan tot Donderdag om uur. Aan de orde is dan de wet tot voortzetting der Enquêtte, en verschillende kieine ontwerpen. De afdeelingen van de Kamer hebben Dinsdag het onderzoek aangevangen van de Staatsbegrooting voor 1890. Het voornemen is om na afloop daarvan en na afdoening van hetgeen voor de openbare vergadering ter behandeling is aangewezen, de Kamer te doen uiteengaan tot Maandag, 27 Januari, wanneer de Staatsbegrooting aan de orde zal gesteld worden. Omtrent verschillende wetsontwerpen, niet in reclitstreekscli verband staande tot de Staatsbegrooting, is door de afdeelingen der Eerste Kamer een eindverslag uitge bracht. Voor het meerendeel gaven deze ontwerpen geen aanleiding tot opmerkingen. Het ontwerp van wet betreffende machtiging op den Gouverneur-generaal van Ned.-Indlë om de kustvaart te vergunnen aan schepen, varende onder vreemde vlag, werd van ver schillende zijden met ingenomenheid be groet, niet af te brengen, zelve de laatste band te leggen aan het toilet der jonge dame, die aan hare zorgen is toevertrouwd, en vooral tfiet heden, nu freule von Altingen de bizondere onderscheiding geniet op een familiesouper aan het hof genoodigd te zijn. z/Allez vite, cheriezegt ze met een vriende- lijken wenk, „ik zou zoo graag eens zien, of 't goed staat iu uw haar!" En bedrijvig buigt zij zich over de met boeken bezaaide tafel en neemt het lint met de bloemen, op; haar zwartzijden japon ritselt eii de witte kant trilt om de magere polsen. Ruth verzet zich krachtig. «Laat me toch met rust, mademoiselleStraks kunt gij me zoo mooi opsmukken als ge wilt, me voor mijn part een heelen bloementuin op mijn hoofd plakken, maar spaar me, alsjeblieft, al dat vervelende gepas, je zoudt waarlijk een compleete modepop van me maken Juffrouw Marion dook geërgerd in baar leunstoel, vIk begrijp niet, hoe een jong meisje zoo onver schillig kan zijn omtrent haar uiterlijk voorkomen meesmuilde zij. «Sedert eenigen tijd is 't u zelfs te veel hier of daar een speld te steken, en als ik u liet begaan, zoudt ge, celoof ik, in staat zijn in uw ochtendjapon of uw rijkleed aan het hof te ver schijnen Mon Dieu, 't is onverklaarbaar, hoe weinig gij met de wintervermakelijkheden ophebt! Is het genot van de residentie reeds het tweede jaar zoodanig bij u bekoeld Ruth sloeg langzaam de oogen op, er flikkerde daarin iets, maar haar stem klonk zacht en kalm, en om haar mond trilde een moeilijk te verklaren glimlach. «Die twee jaren hebben me alles gege ven wat ik weiisch te zien, misschien wel meer dan mij lief was. Ik ken thans de residentie en snak weer naar huis!" Zij boog het kopje achter over en vouwde de handen om de 1 .ieElzenkoi ningin slaakte een diepen zucht. Mademoiselle Marion richtte zich inééns op, lei haar werk met een driftig gebaar op tafel en wilde juist een harer eindelooze betoogen over geheel ver keerde begrippen en kindernukken beginnen, toen Bij de behandeling van de begrooting van het domeinfonds voor 1890 werd in de afdeelingen de wenscli geuit, dat vesting- gronden, behoudens speciale omstandigheden, niet ondershands zouden worden verkocht, terwijl het onderzoek van de begrooting van bet pensioenfonds voor 1890 aanleiding gaf tot het uitspreken van den wensch, dat de pensioenwet spoedig zou worden gehand haafd. Binnenlandsch nieuws. Helder. De afdeeling Willemsoord van de Vereeniging „Het Marinefonds" hieldljl Dinsdag avond, onder voorzitterschap van den heer P. Kloppers, eene algemeene vergadering in de Marine-cantine alhier, welke door een der eere leden (de luit. ter zee W. Kluit) en door 46 ge wone leden werd bijgewoond. Nadat de verga dering door den president was geopend en deze 0. a. had medegedeeld dat de afdeelidg thans uit 470 leden bestaat en dat sedert de vorige vergadering in Augustus 11. aan verschillende leden onderstand was verleend, tot een bedrag van f 130, werden de heeren J. C. Abraham en J. H. Schrijver, die aan de beurt van aftreding waren, met groote meerderheid van stemmen als bestuursleden herkozen. Tot afgevaardigden naar de op 25 Februari e. k. te Amsterdam te hou den algemeene vergadering werden benoemd de heeren J. G. Hannema, E. Slok en P. Deuling, die alsdan met de helft van het aantal bestuurs leden de afdeeling zullen vertegenwoordigen, Onder voorbehoud der nadere goedkeuring door de algemeene vergadering, werd tot wijzi ging van eenige artikelen van het reglement, allen van administratieven aard, besloten. De heer A. Velthuizen werd benoemd tot corres pondent der Vereeniging aan boord van Zr. Ms. „Marnix". Aan het einde der vergadering richtte de Pre sident zich tot den heer Kluit en bracht dezen, met het oog op zijn aanstaand vertrek uit deze gemeente, een woord van dank voor zijne in de Vereeniging betoonde belangstelling. De heer Kluit betuigde zijn leedwezen dat hij de afdee ling moest verlaten, doch zegde ook voor het vervolg zijne medewerking gaarne toe. Helder. Het gezelschap van Lier gaf ons gisterenavond „Eva" van Richard Vos, te ge nieten, dat voor een taamijk bezette zaal zeer verdienstelijk werd opgevoerd. Mevr. Rössing Sablaroilles ontving het leeuwendeel van den bijval van het opgetogen publiek. Geen won der trouwens, daar zij als Eva de voornaamste rol heeft en die op uitstekende wijze vertolkt. Als tragédienne is en blijft mevr. Rössing Sabla roilles steeds goed op hare plaats. De heer Tartaud als Elimar en de heer van Kuyk als Johannes Hartwig behaalden nagenoeg evenveel succes en de heer Jurgens als bierbrouwer Hem- pel, met zijne wederhelft en de dominé (de heer Van Beem) en echtgenoote (Mevr. v. Rossum) de porticres langzaam uiteengeslagen werden en een bediende heel onderdanig op een zilveren blaadje een visitekaartje kwam aanbieden. Ruth keek terloops even op, haar gelaat betrok, met een vluchtig gebaar wendde zij zich om. «In de balkonkamer, ik kom." Op het kaartje stonden onder een opzichtig wa pen de veelbeteekende woorden «Alice de Nievend- loh von Hollingen, hofdame Harer Hoogheid Prin ses Josephine zu X" «Wie is er toch fluisterde mademoiselle Marion van haar zetel opschrikkend, «de gravin al mijn hemel, en 't is eerst zes uur!" En reeds had zij zich van: het kaartje meester gemaakt en bestudeerde den naam door haar lorgnet. «Ah zoo, Alice!" knikte zij met een plotseling veranderde uitdrukking op haar vermagerd gelaat, „die lieve meid! 't is inderdaad treffend, hoe zij zich aan u gehecht heeft, Ruthreeds zijt ge haar op twee bezoeken een tegenbezoek schuld gebleven, en toch komt ze met onvermiuderde vriendschap voor de derde maal weer bij ons!" „En dat zal zeer zeker nog menigmaal gebeuren zei Elzenkoningin spottend met een vluchtigen blik naar het sclieeve gezicht, dat de Fra^aise trok. „Gij vindt 't treffend, ik vind 't opdringendDui delijker dan ik gedaan heb, kon toch niemand haar te kennen geven, dat hare tegenwoordigheid mij onaangenaam is, maar het schijnt op dat wufte hoffreuletje geen indruk te maken." Ruth haalde de schouders op en wendde zich schielijk om. Eer juffrouw Marion tijd had om te antwoorden, was Ruth reeds achter de portières verdwenen en met gracieus over de borst gelegde handen wend de de Francaise zich nu tot den kapelmeester en verzocht dringend om verschooning voor de stoor nis, die de woordenwisseling in de muziekles mocht veroorzaakt hebben. Daarop verliet zij het vertrek en ruischte dwars de gang over naar haar boudoir, om er voor dezen avond wegens plotseling opge komen hoofdpijn onzichtbaar te blijven. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1