verwierven in hunne comische rollen een wel verdienden bijval. Het talent van Mevr. Albreht komt ons voor beter tot zijn recht te komen in andere rollen, dan die welke zij in dit stuk (vrouw Hartwig), hoewel daarop niets is af te dingen, heeft. Het ware wel te wenschen geweest dat men op tijd (8 uur) ware aangevangen. Het publiek werd toen tien min. vóór half 9 het scherm nog niet op was ongebuldig. Men zou daardoor ook 20 min. voor twaalven hebben kunnen ein digen. Aan het verzoek niet te rooken wordt nog steeds door velen geen gevolg gegeven en het rumoer op de laagste rangen is tusschenbeide wel wat hinderlijk. Terschelling, 14 Januari. Langen tijd koesterden velen hier de hoop, dat dit eiland verschoond mocht blijven van de alom heer- schende ziekte, doch thans woedt zij in bijna alle huisgezinnen en schoon nog geen geval met doodelijken afloop is voorgekomen, is men toch bijzonder op zijne hoede, te meer daar een over groot aantal kinderen in de vorige maand ge plaagd werden door de „bof". Er waren tijden, dat niet het derde deel der leerlingen aanwezig was. Sint-Maarten. Op initiatief van het ban- bestuur alhier zijn thans al de wege dier banne met boomen beplant. Valkoog. Tot leden van het bestuur van den polder alhier zijn herkozen de heer J. Brom mer als lid van het Dagelijksch Bestuur en de heer D. Groet als Hoofdingeland. Valkoog. Het sterftecijfer in 1889 was voor deze gemeente bijzonder hoog het bedroeg dat jaar ongeveer 4 pCt. der bevolking. Alkmaar. De loting voor de nationale militie is bepaald voor de gemeenten Alkmaar, Heiloo, Limmen en Oudorp op Maandag 24 Fe bruari a. s. en voor de overige gemeenten van het militiekanton Alkmaar op Dinsdag 25 Februari. Hoorn, 15 Januari. In de heden gehouden Raadsvergadering is na eenige besprekingen aan de landbouwmaatschappij van Holl. Noorder kwartier, de aangevraagde subsidie van f 250 toe gestaan. De heer P. de Vos Jr., thans tijdelijk leeraar aan de H. B. School, is benoemd tot leeraar in de Ned. taal en letterkunde en aardrijkskunde, aan de H. B. School en Burger-avondschool. Enkhuizen. De heer J. H. Beijers, stati onchef alhier, herdenkt heden den dag zijner 25- jarige ambtsvervulling bij de H. S. M. Haarlemmerliede. De werkzaamheden aan de onder alhier opgeworpen batterijen, enz. ten behoeve der stelling Amsterdam, sedert twee jaar gestaakt, zullen in het a. s. voorjaar hervat worden. Amsterdam. Bij de opvoering van „Een Engel" in den schouwburg van den heer de la Mar alhier, kreeg de tooneelmeester, de heer Klein, eene beroerte en overleed, voordat genees kundige hulp kon worden ingeroepen. Leiden. Als een bewijs hoezeer de griep nog ten plattelande woedt, moge dienen, dat aan de academies voortdurend half-artsen worden ge vraagd, om plattelandspraktijken te komen waar nemen. 's Gravenhage. Hoe het er ten gevolge van de heerschende ziekte in sommige huishou dens uitziet, kan blijken uit de bijzonderheid, dat een geneesheer hier ter stede in het bezit is van de huissleutel van een tweetal families, om, als hij die komt bezoeken, zichzelf den toegang tot de woningen te verschaffen, daar er geen van de huisgenoten in staat is hem de deur te openen. Marine en Leger. De off. v. gez. iste kl. bij de zeemacht J. A. Portengen, uit Oost-Indie in Nederland terug gekeerd, is op non-activiteit gesteld. De officier van administratie ie kl. D. A. van der Laan, wordt bestemd voor den dienst bij het eskader in O.-I. De officier van gezondheid 2de kl. L. J. van den Berg, dieeende aan hoord van Zr. Ms. wacht schip alhier, is tijdelijk gedetacheerd te Anna Paulowna, ten einde te voorzien in den genees kundigen dienst aldaar, wegens ongesteldheid van den plaatselijken geneesheer. Vijftien kapiteins en eerste luitenants bij het regiment schutterij te Rotterdam hebben zich tot den minister van Binnenlandsche Zaken gewend met een adres, mededeelende, dat sedert tal van jaren de verstandhouding tusschen den kolonel van genoemd regiment en het meerendeel der daarbij dienende subalterne officieren steeds slech ter wordt en weinig bevorderlijk is voor de be langen van den dienst, en verzoeken daarin op de eene of andere wijze te voorzien. De bezwaren van adressanten betreffen voor namelijk de wijze waarop de examens en de be noemingen voor de hoogere officiersrangen plaats vinden. Naar de „N. Rott. Ct." verneemt, hebben de gezamenlijke bataljons-commandanten van het regiment schutterij te Rotterdam zich aan den regiments-commandant geadresseerd, om hunne verontwaardiging uit te spreken over het adres, dat eenige officieren aan den minister van Binnen landsche Zaken, dd. 2 dezer, hebben gericht. Door den dirigeerenden officier van gezond heid in het 2de district van den militairen ge neeskundigen dienst, zijn de chefs van dien dienst in de garnizoenen uitgenoodigd, om met den noodigen tact de herstelde inffuenza-lijders ge durende enkele dagen voor te dragen voor vrij stellingen van sommige diensten, meer bepaald vermoeide diensten. Naar aanleiding daarvan is aan de chefs van de korpsen verzocht, de her stelde militairen, gedurende genoemde vrijstel ling, de kazerne en hare onmiddelijke omgeving niet te doen verlaten, daar de kazerne met hare omringde terreinen voor vrije beweging in de lucht genoegzame gelegenheid opleverd, en hun aldus de gelegenheid wordt ontnomen, zich in de $tad opnieuw aan besmetting bloot te stellen. Ook wordt voorkomen, dat men zich terwille van bovenbedoelde bepaling ziek zal melden, zonder bepaald ziek te zijn, waardoor de gele genheid mede wordt ontnomen, zich onnoodig ten kostte van anderen aan den dienst te ont trekken. De ziekte komt bij de koipsen in het garni zoen te Utrecht in de laatste dagen niet meer zoo veelvuldig voor als in den aanvang, ofschoon zich nog dadelijks een groot aantal ziek melden, waarbij zich ook énkele gevallen van zeer ern- stigen aard voordoen. Zr. Ms. rammonitor ie kl. „Matador", com mandant de kap.-luit. ter zee F. J. Beekman, verandert met 1 Februari a. s, zijn station Dord recht met Rotterdam. De bij het 4de reg. vesting-art. benoemde kapitein G. A. Jong, van het 3de reg. veld art. te Breda, wordt alhier ingedeeld. Benoemd tot administrateur van het Militair Hospitaal te Amersfoort de heer J. A. Gouvenaar, te Hoorn. Aan het departement van oorlog worden voor bereidingen getroffen voor het, in den loop van dit jaar, houden van de volgende oefeningen groote manoeuvres door de 2e divisie infanterie oefeningen in den vestingoorlog in de nieuwe Hollandsche waterlinie en de stelling van Wil lemstad cavalerie-oefeninsreis, en gecombineerde oefeningen van cavalerie en rijdende artillerie. De onderofficieren van de verschillende wa pens, die den ien wintercurses in gymnastiek en schermen bij de normaal-schietschool te 's Hage hebben gevolgd, keeren morgen naar hunne korpsen terug. Naar aanleiding van de ongunstige resultaten der koloniale werving van 1889 heeft de minister van Oorlog aan de plaatselijke- en garnizoens commandanten een schrijven gericht, waarin hij de belangen dier werving met den meesten na druk aanbeveelt en verzoekt om die belangen met alle ten dienste staande middelen te bevor deren. Te Hellevoetsluis zal eerstdaags, op 's Rijks werf aldaar, in gebruik worden gesteld het nieuw gebouwd torpedomagazijn. De off.-mach. 2de kl. C. F. Brüst is belast met het toezicht bij den aanmaak van vischtorpedo's. Van de officieren van het leger hier te lande werden in het vorig jaar 43 gepensionneerd, 8 eervol uit den dienst ontslagen en zijn 13 overleden. Van het leger in Ned.-Indié werden 62 gepensionneerd, 9 eervol uit den dienst ont slagen en zijn 27 overleden. Van deze laatsten zijn 5 gesneuveld, alsde kapitein der inf. (gen. staf) W. T. A. von Geu- seau, den 26 Juli 1889 te Kota Toewanhoe (Atjeh), de iste luit. der inf. F. J. Veerman, den 26 Juli 1889 te Kota Toewanhoe, de iste luit. der inf. J. J. A. Gaade, den 8 Mei 18S9 te Edi (Atjeh), en de 2de luits. der genie A. F, Rudolph, den 21 Jan. 1889 nabij Samarang en N. Hageman, den 26' Juli 1889 te Kota Toewanhoe (Atjeh). Naar aanleiding van de krijgsverrichtingen in Atjeh gedurende het tijdvak van Januari tot en met Juni 1889, zijn bij Kon. besluit de luit.- kol. H. J. L. de Bank Langenhorst, de kapi teins J. Broos en G. A. Hansen, de iste luit. A. de Leur, de hoornbalzer H. W. Kooistra en de fusiliers H. J. van Maele, J. A. Minkema, en A. L. Schierhorn, allen van de infanterie in Ned.-Indié, de eerste sedert gegageerd, benoemd tot Ridder 4de kl. der Militaire Willemsorde; bepaald dat bij afzonderlijke dagorders, zoo in Indié als in Nederland, eervol zullen worden vermeld de luit ter zee 2de kl. Jhr. H. L. Wichers, de bij het Ned. Indisch leger gedeta cheerd geweest zijnde iste luit. der inf. van het Ned. leger J. Ph. Weitzel, de 2de luit. der inf. (sedert bevorderd tot iste luit.) M. W. E. van Bloemen Waanders, de 2 de luit. der inf. J. F. Cornelius, de sergeant der inf. J. C. J. Brok en de fuseliers J. van Dorp, J. J. Rovenne, J, M. Gabriels, b. Swier en T. Grond; dat in de registers van de kanselarij der beide orden zullen worden ingeschreven de aan zijne op het slagveld bekomen wonden overle den korporaal der inf. F. H. W. Schordell als Ridder 3de kl. der Militaire Willemsorde, en als Ridder 4de» kl. dier orde de iste luit. der inf. J. J. A. Gaade en de sergeant-majoor der inf. J. H. Wolvekamp. Door de Indische Regeering is voor het jaar 1890 de uitzending gevraagd van 1800 man aanvullingstroepen voor Oost-Indie en van 85 man voor West-Indie, n.1. 43 voor Snriname en 42 voor Curagao. De commissie belast met het onderzoek naar de oplossing van het vraagstuk om de stelling van Amsterdam in oorlogstijd van drinkwater te voorzien, bestaat {uit de heerenDen Beer Poortugael, generaal-majoor; Schuurman, direc teur der publieke werken te Amsterdam; Van Dissel, ingenieur van Rijnland Pott, hoogheem raad van AmstellandDe Bruijn,hoofd-ingenieur Drabbe, luit.-kolonel, en Kool, majoor der genie. V i s s c li e r ij. Nieuwediep, 16 Januari. Sedert jl Dins dag werden alhier door 53 korders en beugers 20 tot 90 schelv., 5 tot 20 kabel., 30 roggen, 2 tot 14 mandjes kl. schol en 2 tot 6 manden schar en door trekken 2 tal haring aangevoerd: schelv. gold f 34 a f 46 't hónderd, kabeljouw f 1.50 a f 1.70, rog 95 cent per stuk, kl. schol f 2.a f 2.80 per mandje, schar f i.ioafi.20 per mand en haring f 4.15 per tal. Enkhuizen, 12 Januari. De visscherij le verde de laatste dagen vrij goede uitkomsten op. Gisteren werd alhier aangevoerd 160 tal (een tal pl. m. 200 stuks) Haring, prijs aan den af slag f 5 per tal8500 KG. Schol, prijs f 3 a 4 per wichtje50 Kabeljauwen, prijs f 1.50 per stuk, en 54 manden Schar, prijs f 0.50 per mand. Gedurende de afgeloopen week werd in 't ge heel aangevoerd 220 tal Haring, prijs f5 per tal, en 13,500 KG. Schol, hoogste prijs f 5, laag ste f 3 per wichtje. Scheveningen, 12 Januari. Aangekomen met eene lading haring van Engeland, „Ver trouwen" en „Cath. Elisabeth." 13 Januari. Onze schelvischbooten blijven, ten gevolge van den heerschenden wind, steeds werkeloos aan het strand staan; enkele schuiten maken gereed voor de versche visscherij, maar er schijnt weinig ambitie te zijn. Amsterdam zond enkele manden garnalen, waarvoor f 4 tot f 6 per mand werd betaald. Met eene lading haring kwam van Lowestoft aan SCH. 41 „Vijf Gebroeders" De visch van twee loggers en de reeders G. den Duik en M. v. d. Toorn werd hedenavond verkocht. Tongen brachten 70 a 80 ct., schol f 6 a 7 en tarbot f 8.50 op. De respectieve besommingen van de loggers bedroegen ex G. den Duik, schipperM. Vrolijk, f 2.65 en ex M. v. d. Toorn, schipper M. Taal, f 2.90. Vlaardingen, 12 Januari. Van de beug- visscherij kwamen binnen: „Johanna Neeltje" met 41 ton zoutevisch, „Jan Hofland", met 90 snees schelvisch verkocht a f 4.40 per snees, be- somd f 400, „Wisselvalligheid II" met 80 snees schelvisch verkocht a 4.70, besomd f 400. Schotland, 8 Januari. De visscherij werd door de hevige ZW. en W. winden veel belem merd. Er werd evenwel o. a. te Wiek eene flinke partij haring gevangen, die voor 30 en^36/- per ton werd verkocht. Grimsby, 11 Januari. De vischprijzen waren als volgt: groote tarbot f 2.70 a 3.kleineid. f 2.a 2.25, grooté tongen f 2.50 a 3.kleine id. f 2.25 a 2.50, kabeljauw f 1.50 a 2, schelv. 20 a 25 c., schol 25 a 50 c., .alles per kilo. Landbouw en Veeteelt. Midwoud. Door de heeren J. Wit en C. de Boer alhier, zijn ieder een stier en eene koe afgeleverd aan het comité, dat ze wil laten rne- dededingen op de tentoonstelling, welke in April van dit jaar te Buenes Ayres gehouden zal worden. Mogen die waarlijk schoone dieren (vooral de stier van den heer Wit is bijzonder mooi ge bouwd) den roem van het Hollandsche vee in Zuid Amerika verhoogen. Jl. Zaterdag is het vee geleverd, in den stal van de Goede te Boorn. dat door eene commis sie van 4 personen is aangekocht voor de aan staande tentoonstelling te Buenos-Ayres. In Noord holland zijn daarvoor aangekocht 17 stuks waar onder 4 stieren. In Friesland zijn er voor dit doel 19 stuks aangekocht en de overige 14 zul len nog worden aangekocht in de overige Pro vinciën. Onder de stieren bevinden zich prachtige dieren, nl. de Arabi Pacha van de Beemster veefokkers vereeniging en Jacob VII van den heer J. Wit Az. te Midwoud, welke op de ten toonstelling'in 1889 gehouden te Haarlem, be kroond is met den Eereprijs. Ook treft men bij de kolfdragende koeien zeldzaam schoone dieren aan. De commissie bestaat uit de heeren G. de Beukelaar te Amsterdam, K. Tensen Pz. te Schellinkhout, I. de Jong te Huizem en J. Zijp Hz. te Twisk. Onderwijs en Examens. Verbeterd bericht. Texel. Volgens besluit van den minister van Buitenlandsche Zaken zal met 1 April a. s. de eerste klasse van de inrichting voor Rijks-Normaallessen alhier opge heven worden en zullen daarmede tevens de lessen en de toelagen voor de onderwijzers ver minderen. De opheffing geschiedt verder gelei delijk, zoodat deze inrichting nog hoogstens drie jaren kan blijven bestaan. Mejuffrouw J. M. Cohen Stuart, te Alkmaar, heeft met gunstig gevolg het examen in hand- teekenen voor lager onderwijs afgelegd. Rechtszaken. In de jl. Dinsdag te Alkmaar gehouden zitting van de Arrondissements-rechtbank is de zaak behandeld van den man, die in het werkhuis te Hoorn een kameraad doodelijk verwondde. De eisch is 9 jaren. Door de Arrondissements-Rechtbank te Alk maar is A. M., huisvrouw van J. G., te Medem- blik, wegens overtreding van de drankwet, tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Amalia (s.), van Batavia naar Am sterdam, vertrok 14 Jan. van Port-Saïd. Sumatra (s.), arriveerde 15 Jan. van Batavia te Amsterdam. Buitenland. Portugal. Te Lissabon zijn talrijke bij eenkomsten gehouden om verzet aan te teek enen tegen het besluit der ministers, waartoe ook de Raad van State heeft medegewerkt. De republikeinen hunnerzijds werpen hunne netten uit om in dit troebele water te visschen. Het plan bestaat om eene vaderlandslievende vereeniging te stichten, wier doel het zal zijn propoganda te maken voor het denkbeeld, om voor de buitenlandsche haudelsartikelen niet meer ter markt te gaan bij Engeland; alzoo die handelsartikelen eenvoudig te „boycotten". In de schouwburgen hebben de vaderlands lievende denkbeelden zich luide lucht gegeven. Zelfs voor het paleis des Konings te Belem ontbrak het niet aan manifestatien tegen Enge land. De telegraaf heeft reeds gemeld, dat het mi nisterie, lettende op den staat waarin de gemoe deren verkeeren, gemeend heeft zijn ontslag te moeten indienen. De persoon, die het wapenbord voor het Engelsche consulaat heeft neergehaald, is een Spanjaard. Hij zal terechtstaan voor de recht bank. Het wapenbord is thans onder bewaring der politie. De minister Barros Gomes heeft in de Kamer der pairs opheldering gegeven omtrent de laatste gebeurtenissen en in de Kamer van afgevaardig den alle diplomatieke nota's voorgelezen, die met Engeland gewisseld zijn, met welke regee ring hij getracht heeft zich te verstaan zonder aan de waardigheid en belangen des lands te kort te doen. De voorzitter hief vervolgens de zitting op, na verklaard te hebben, dat de koning het ont slag der ministers heeft aangenomen. Groepen volks hebben de straten doorloopen, maar geen oproerige kreten aangeheven. Engeland. De bladen juichen, alsof er eene groote overwinning behaald was. De conservatieve „Standaatd", die zweert bij Lord Salisbury, zegt o. a., dat het voorbehoud, het welk Portugal gemaakt heeft ten aanzien zijner rechten, een holle phrase is, die men als ver plicht beschouwt in dergelijke gevallen en die in het wezen der zaak niets hoegenaamd betee- kent. Dank zij de vastberadenheid van Lord Salisbury, laat het blad er op volgen, is onze souvereiniteit over Nyassaland, Mashonaland en het Noordwestelijk deel van Matabelenland thans volledig verzekerd. De „Saint-James Gazette" is wel zoo goed van te zeggen, dat Engeland op vriendschappe- lijken voet met Portugal wil blijven verkeeren, en zij voegt er, almede tot troost van Portugal, bij, dat Engelands protectoraat over Mashona land en het gebied van de Chïri en van Nyas saland ten slotte de Portugeesche bezittingen aan de monding van de Zambesi ten goede zal komen, zoodat deze eene bron van wel vaart voor het moederland kunnen worden. Bij deze troostredenen is de „Saint-James Gazette", uit naam van Engeland ook groot moedig. Zij verklaart dat Engeland niets liever verlangt dan het verledene te vergeten. Duitschland. De Landag is heden door den Minister Von Bótticher geopend. In de troonrede wordt eerst het overlijden herdacht van Keizerin Augusta en vervolgens gewezen op deri gunstigen financieelen toertand, hoewel de uitgeven toenemen en ook de bijdragen van Pruizen voor het Duitsche Rijk hooger worden. De regeering is voornemens de bezol digingen der lagere ambtenaren te verhoogen en zal tevens een hervorming voorstellen der in komstenbelasting en een vermindering van de lasten, die op de gemeenten drukken. Voorts wordt nog medegedeeld, dat de regeering nog eenige particuliere spoorwegen zal aankoopen en wordt de hoop uitgesproken, dat de nadeelige gevolgen van den ongunstihen oogst sppoedig zullen worden overwonen. Een ontwerp zal worden ingediend tot regeling van den verkoop van grond. De betrekkingen tusschen Duitschland en de andere mogendheden zijn in alle opzichten goed. Ten slotte betuigt de keizer zijn tevreden heid over de inschikkelijkheid, welke de eigenaars der mijnen bij de werkstaking jegens de mijn werkers hebben betoond. Noord-Amerika. Volgens de berichten door de laatste post uit Rio-Janeiro hier aange bracht, zijn bij het militaire oproer van 18 De cember 100 soldaten gedood. Een twintigtal van de leiders der beweging zijn doodgeschoten. Gemengd nieuws. Te Vlaardingen is een kind geboren, welks lichaam voor een groot deel behaard is. Het geheele voorhoofd, armen, beenen en wenkbrau wen zijn zoo zwaar behaard als bij een volwas sen mensch. De vingers zijn aan elkander ge groeid, terwijl de nagels donker gekleurd zijn. De gezagvoerder van het barkschip Lady Octavia, rapporteert, op ongeveer 150 mijlen NNW. van de Falklands eilanden de boot te hebben aangetroffen van de 10 dagen vroeger verbrande en door de bemanning verlaten bark Arethusa. In deze boot bevonden zich de eerste stuurman, bootsman, kok, zeilmaker, twee jongens en zes matrozen. De kok lag dood onder in de boot en werd in de diepte begraven. De stuur man lag in de boot gesjord daar hij door de uitgestane ontberingen krankzinnig was geworden en 2 dagen na de opname stierf. Een der jongens was nog levend, doch stierf 28 uren na de op name. Dè voeten der meesten hunner waren vreeselijk gezwollenzij konden niet gaan en van den jongen, die het overleefde, zal een der voeten geamputeerd moeten worden. Hij, be nevens drie anderen, zijn naar het hospitaal ge zonden. De overigen zijn in het zeemanshuis. De schipbreukelingen werden den 12 Oct. uit de boot opgenomen en den 26 Oct. aan de zorg van den Engelschen consul op de Falklandsch- eilanden toevertrouwd. Het andere deel der equipage is reeds vroeger op de Falklandsch- eilanden aangekomen. In de Noorderhaven te Rotterdam werd jl. Dinsdag voor de spooorvveghaven door de stoomboot „Nelly" een roeiboot overvarende beide daarin zittende jongens geraakten te wa ter, en terwijl de een dadelijk werd gered, ver dween de anderen in de diepte. Een buitengewoon opofferende daad volbracht daarbij de machinist der boot, en welke met den besten uitslag werd bekroond. Nauwelijks wetende wat er gebeurd is, loopt hij naar boven springt over boord en verdwijnt in de diepte, om eenige oogenblikken met den jongen weder boven te komen, met wien hij al zwemmende den oever bereikt, en hem dus door zijn moed van een anders wissen dood heeft gered. Aan een aan de „N. R. Ct." ter inzage gegeven particulieren brief van een jongen landgenoot, die in de eerste dagen van Decem ber jl. Rio de Janeiro bezocht, is het volgende ontleend De buitengewone hitte maakt het schrijven tot eene ware straf. Loodrecht werpt de zon hare stralen en maakt van onze lichamen aanhouden de damp-machines. Ik ben wat warmte betreft voor geen klein gerucht vervaard, maar zoo als het hier is, daar kunt ge u geen denkbeeld van maken. Zij, die jaren lang in Indie geweest zijn, klagen nog erger dan wij nieuwelingen. Den 30 November waren we op de hoogte van Kaap Trio, eene vooruitstekende landpunt, waar een sein-station staat. Wij wonnen inlich tingen in omtrent den gezondheidstoestand te Rio. Het antwoord luidde gunstig, en daarop stevenden we naar de prachtige baai van Rio de Janeiro, waar we tegen 5 uren het anker

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2