ft lieten vallen. Wij stonden raar te kijken toen men ons vertelde dat Brazilië eene republiek ge worden wasZij hebben den ouden grijzen Keizer zijn congé gegeven. Alles moet wonder baarlijk kalm in zijn werk gegaan zijn. Alleen de minister van Marine kwam in verzet en loste, toen men hem gevangen wilde nemen, een paar revolverschoten, met dat gevolg, dat hij een houw over zijn lijf en vier kogels er in kreeg. Gelukkig schijnt hij er, hoewel langzaam, weer boven op te komen. De dames vinden het geval meer dan schan delijk. (De keizer gaf mooie partijen). Het volk schijnt, volgens de verhalen die ik hier en daar hoorde, ook niet bijzonder ingenomen met de verandering maar ter wille van den lieven vrede houdt alles zich rustig. Alles gaat zijn gewonen gang, en als men het ons niet verteld had zouden we er niets van bespeurd hebben. Onze ligplaats is schilderachtig, tusschen twee hooge rotsen en tegen de hellingen daarvan is de stad Rio gebouwd. Aan de overzijde der baai ligt de stad Nictheroij, vroeger de hoofd plaats, doch zij moest het onderspit delven voor het snel in bevolking en bloei toenemende Rio. Eene menigte lieve groene eilandjes, afgewisseld door hoog boven het water uitstekende rotsen, verrukken het oog. De stad is haren naam van hoofdstad, met eene bevolking van ongeveer een half millioen zielen, niet onwaardig. De huizen zijn wel niet bijzonder mooi, maar het geheel maakt een verrassenden indruk. Er zijn prach tige winkels en de Rua Ouvidor is een kijkje waard. Jammer dat een wandeling bij dag zoo vreeselijk warm is. De scherpe lucht en het glin steren van de witte huizen vermoeien de oogen en bezorgen u hoofdpijn. Gelukkig is er over vloedig gelegenheid om voor een honderd of wat „reis" een verfrisschenden drank te krijgen. Buiten de stad is de natuur prachtig. Duizen den bontgekleurde vogeltjes vervullen de lucht met hun lief gekweelde heerlijkste bloemen geur waait u tegen en de lachendste vergezichten doen u van bewondering stilstaan en een oogen- blik de gloeiende hitte vergeten. De lucht is bezwangerd met waterdampdoch daar er hoegenaamd geene afkoeling bestaat en ook de nachten verbazend warm zijn, regent het veel te weinig. Hoe wanner de lucht, hoe meer waterdamp zij kan bevatten zonder te con- denseeren. Gij begrijpt dat zoo'n toestand niet gezond is. Tot nu toe doen zich geen gevallen van gelën koorts voor, doch over eenige weken is de tijd weder aangebroken dat die pest ge woonlijk woedt, vooral onder de vreemdelingen. Er schijnt geen kruid tegen gewassen. Erger dan cholera, is het niet dan bij hooge zeldzaamheid dat ge aan haar klauwen ontsnapt, als zij u eens te pakken heefi. Zoo is dit onvergelijkelijk schoone land voor menigeen een oord van verschrikking, en dui zenden nemen jaarlijks de vlucht naar hooger gelegen oorden om den gevreesden vijand te ontkomen. Gedurende het warmste gedeelte van het jaar gaan de gegoede inwoners van Rio naar het hooger, te midden van prachtige bergen gelegen plaatsje Petropolis. Nauwelijks had ik dat ver nomen, of ik ontwierp met een mijner kamera den een tochtje daarheen. Wij kregen verlof en begaven ons des namiddags te 4 ure aan boord van e<*ne boot, die na een uur stoomens ons aan de andere zijde der baai bracht. Daar gingen we in den trein, die ons met een ont zettende vaart het land inbracht. Toen de trein stilhield, werd er een andere locomotief voorgespannen en toen ging het de hoogte op langs de tandradbaan. Toen we naar boven gingen stond mijn barometertje op 760, en toen we er waren op 682 m.M., wat overeenkomt met ongeveer 850 M. stijgens. Dit was een mooie tocht langs ravijnen en over snelvlietende bergstroomeneen koele wind deed onze longen met volle teugen genieten. Tropische planten groei en de heerlijkste bloemengeur verkwikte ons. Na weken en maanden op zee gezworven te hebben is zulk een reisje een heerlijke af wisseling. Jammer dat de indrukken elkander zóó snel opvolgen, zoodat de tijd ontbreekt om alles goed te zien. „Sailors go round the world, without going into it. Landen en zeeën zien ze, met ieder maken ze kennis en toch blijven ze vreemdelingen Te 6 ure kwamen we te Petropolis aan, stapten in de omnibus en waren weldra in het hotel „Orleans", waar alles keurig en prachtig was. Een heerlijk maal deed ons goed. Wij wekten geen gering opzien. Twee jonge lui, waarvan niemand de herkomst wist, die een taaltje spraken, dat niemand verstond, en die lang niet afkeerig bleeken van een goed glas wijn! Gitzwarte oogen van lieve deerntjes waren op ons gericht. Zij staken de kopjes bijeenwij hadden er pleizier in dat wij de nieuwsgierigheid gaande maakten en we wak kerden die aan. Na het diner gingen we naar het balkon en genoten. Eene frissche koelte woei ons tegemoet. De volle maan wierp een tooverachtig licht op het omringende groen, door duizenden lichtge vende insecten bevolkt. Het aanhoudende ge- sjilp van krekels gaf aan het geheel iets eigen aardigs. Wij waren beiden onder den indruk van de ons omringende geheimzinnige natuur. De jeugdige vrouwelijke logeergasten dwar relden, tot ons groot vermaak, om ons heen en werden steeds nieuwsgieriger. Zulke koele we zens hadden zij blijkbaar nooit ontmoet. Ein delijk werd er een broer op verkenning uitge zonden. We maakten kennis en weldra weer klonk de „Pacomba", een aardige „danza" van Cuba, door de zalen en zweefden we op de tonen der muziek door de ruime voorgalerij. Het deed ons werkelijk leed, toen de luidjes tegen middernacht hunne respectieve nestjes opzochten. Wij dronken nog een glas Rijnwijn, maakten eene kleine nachtwandeling en rukten toen ook in. Te 7 uur 's morgens waren we weer op de been en na het ontbijt reden we „en grand seigneur" in eene victoria naar de Gascadines. Zelden maakte ik zoo'n mooien tocht. Prach tige watervallen, heerlijk groen, welriekende bloemen maakten hem onvergetelijk. Na een hartelijk afscheid vertrokken we 's middags te 4 uur weer per spoor; op de boot gebruikten we ons middagmaal en te half acht waren we terug aan boord. We staken ons in groot pontificaal en te 9 uur van den St. Nicolaasavond bevonden we ons op een schitterend bal, dat een Chileensch oorlogsschip aan de burgerij van Rio gaf. Eene prachtige, enorme zaal was daartoe uitgekozen. Er waren twee duizend gasten. Ik weerde mij dapper ten koste van menigen zweetdruppel, maakte kennis met lieve meisjes en genoot, 's Morgens te 6 ure was ik weer aan boord en sliep als een roover. 's Avonds was er bal bij den Hollandschen consul, waar het ook niet onaardig was. Naar den Botanischen Tuin, een uur buiten de stad, zijn we ook geweest. De overige vrije dagen brachten we in de stad door en bezochten de verschillende theaters. Hoewel we er geen jota van verstonden, amuseerden we ons uit stekend. De stukken waren juist niet wat men kiesch en stichtelijk noemt. Hollandsche schoo- nen zouden er zich aan ergeren, doch dat zit hier in den aard van het volkje. Het gaat er soms bar toeDat verzeker ik je Het jaarfeestmaal van de „Holland So ciety" te New-York heeft in het „Café Savarin" jl. Zaterdagavond plaats gehad. 450 gasten zaten aan. De„New-York Herald" wijdde daaraan een geïllustreerd extra-nummer. De o. a. met 30 oiul-Hollandsche geslachtswapens getooide eetzaal was prachtig met bloemen ver sierd, waaronder zes duizend tulpen. De heer Rooseveld, vroeger gezant te 's Gravenhage en vice-president der „Holland Society", presideerde en sprak in een geestigen dronk over de Yankee-Hollanders. Het feest slaagde volkomen. Te New-York is een plan ontworpen tot het bouwen van een nieuwe stoomboot, die bestemd is om de reis van New-York naar Liver- pool in 4 af dag af te leggen. De ingenieur, die dit model heeft gevonden, wil de boot 434 voei lang maken, en zoo beweert hij haar een snelheid te kunnen geven van 28 knoopen per uur. Uit San Francisco wordt aan de „New- York Herald" geseind, dat den ioden Januari daar is aangekomen een stoomboot, met het be richt, dat de Duitsche stoomboot „Duburg", met vierhonderd Chineesche passagiers aan boord, van Singapore naar Amoy bestemd, ten gevolge van een orkaan is vergaan. Een boertje te Erp (N. -B.) beweert te we ten waarom de volkstelling plaats heeft,,'t Is mar om dieje mensch te vangen, die al die wijven vermoordt!" (Jack the Ripper.) Een vrouwenkaart voor de volkstelling in Den Haag was o. a. met de volgende antwoorden ingevuld. Burgerlijke staat? „Ongehuid gebleven." Kerkgenootschap „Behoort tot de Nederlansze Hoog Duisze Gemeente tot de gerifvermeerde gemeente nederduiste Hervormde Gemeente, tijdelijk bij de Geschorste leer, aar der afgeschij- den Gemeentealdaar aangesloten om het ge hoor out leeraar". Gemeente Helder. Uitkomsten der beproeving van het gas voor de straatverlichting in de maand December 1889. Lichtsterkte in knarsen Zwavelgehalte per 100 kub. voet gns in greinen Zwavelwaterstof Ammooiagchalte per 100 kab. voet gas in greiuen Druk in millimeters op den watermanometcr. Van zonsondergnug tot middernacht. Vau middernacht tot zons- Gedurende den overigeu tijd des daags Bij hot contract bepaald. Bij de beproeving bevonden. mag niet aanwezig zijn. 25 18 15 13.2 7.1 niet aanwezig. 2.4 van 26 tol 20 20 tok 18 18 Wnerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) e g Windrichting rnM. Cs. Q P en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 15 12 zw. 2.5 Kg. 764.60'f 4.30 6.4 t 3.9 16 8 zwtz. f. 766 ló f 5.85 6.4 f5.0 16 12 zwtz. 7 766.27 r 5.97 6.5 t 3.9 Weersgesteldheid. Bewolkt, mooi in eer. id. id. Toestand van de zee. Slechtwatcr. Weiu. golv Verwachting: Zuidwestelijke wind. 332ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Tweede lystNos. 7122. 18798 en 20306 ieder f 1000. Nos. 3335, 5001, 5554, 14886 en 16256 ieder f 400. Nos. 8956, 10351. 17478 en 18462 ieder f 200. Nos. 532, 1178, 3259, 5032, 6236, 11396 en 18264 ieder f 100. Prijzen van f 70 68 3009i4636 7454 10344 11961 14150 16281 18947 111 3010 4777 7499 10362 12005 14181 16542 18971 151 3420 5052 7512 10383 12169 14943 16563 19218 208 3567 5067 7608 10610 12205 14965 16828 19566 282 3571 5136 8062 10634 12427 14975 17069 19582 471 3595 5187 8118 10716 12484 15128 17075 19953 860 3648 5260 8179 10753 12570 15193 17078 20008 1249 3790 5308 8827 10838 13305 15275 17185 20154 1555 3877 5506 9024 11003 13514 15343 17422 20157 1600 3915 5511 9368 11048 13636 15433 17560 20245 1619 4226 5734 9474 11181 13667 15507 17621 20290 1676 4237 5838 9480 11269 13693 15613 17773 20478 1778 4318 6206 9655 11363 13747 15796 18202 20677 1876 4331 6239 9673 11405 13759 15969 18215 20713 2114 4337 6518 9700 11546 13860 15990 18612 20905 2H8 4440 6829 9707 11577 13979 16087 18623 20921 2578 4475 6859 9722 11686 14103 16208 18719 5926 2931 4587 7253 9976 11937 Nieten: 2 2662 4264 7030 9146 11927 14468 16458 18908 26 2735 4^08 7036 9276 12037 14501 10530 18914 148 2745 4313 7091 9326 12082 14508 16561 18979 182 2759 4427 7171 9335 12101 14528 10562 19010 183 2832 4557 7197 9463 12280 14530 16574 19024 205 2843 4561 7282 9491 12295 14621 16576 19031 250 2856 4606 7291 9503 12301 14626 16654 19192 292 2882 4612 7308 9562 12313 14704 16693 192(>7 375 2914 4697 7317 9632 12339 14755 16706 19237 404 2921 4727 7379 9651 12361 14789 16752 19256 519 2929 4737 7449 9659 12390 14854 16809 19270 520 2991 4765 7467 9743 12391 14883 16933 19307 537 3036 4797 7469 9766 12400 14924 16963 19362 592 3108 4854 7553 9782 12433 14934 17006 19405 607 3134 4868 7571 9791 12470 14948 17015 19414 659 3138 4938 7598 9988 12480 14983 17028 19415 670 3140 4943 7606 10003 12509 15006 17038 19465 767 3149 5087 7705 10004 12527 15015 17097 19479 805 3159 5113 7723 10046 12572 15033 17099 19480 825 3182 5206 7752 10092 12696 15071 17177 19489 837 3269 5238 7774 10100 12734 15132 17208 19592 96 4 3299 5370 77«4 10148 12740 15163 17256 19610 1018 3363 5412 7796 10165 12762 15173 17295 19668 1021 3392 5453 7839 10192 12778 15199 17302 19704 1022 8465 5475 7877 10299 12789 15218 17363 19753 1078 3551 5503 7947 10325 12792 15220 17409 19794 1081 3558 5540 8019 10357 12778 15233 17566 19803 1129 3597 5542 8036 10381 12965 15353 17676 19809 1154 3598 5615 8054 10404 13043 15394 17631 19815 1258 3618 5671 8123 10419 13097 15443 17733 19S48 1286 3621 5804 8203 10467 13155 15454 17794 20024 1346 3627 5832 8230 10480 13339 15480 17846 20057 1388 3666 5860 8285 10501 13413 15499 17954 20097 1420 3669 5919 8326 10531 13465 15547 18019 20110 1464 3775 5977 8396 10559 13474 13656 18068 20130 1495 3783 6012 8499 10562 13619 15661 18121 20164 1518 3792 6013 8568 10588 13621 15665 18135 20180 1575 3842 6146 8602 10772 13687 15687 18258 20250 1675 3846 6191 8635 10778 13709 1571S 18280 20349 1735 3855 6218 8664 10789 13810 15826 18378 20352 1777 3900 6237 8(i67 10933 13825 15840 18381 20437 1918 3902 6245 8692 10937 13882 15882 183S9 20445 1933 3907 6436 8721 10979 13906 15984 1S432 20465 1001 3918 6590 8729 10988 13917 15997 18460 20466 2034 3972 6598 8739 11042 14093 16015 18461 20552 2056 4011 6G09 8742 11196 14136 16030 18188 20554 2085 4012 6649 8756 11226 14173 16033 18521 20564 2095 4037 6730 8759 11375 14209 16038 18535 20583 2097 4070 6777 8778 115 44 14222 16101 18540 20605 2113 4103 6785 8802 11550 14288 10131 18650 20652 2135 4118 6801 8823 11562 14328 16229 18670 20674 2149 4135 68073835 11663 14329 16239 18678 20730 2198 4148 6369 8906 11699 14376 16245 18693 20778 2324 4183 6889 8907 11713 14383 16261 18718 20780 2542 4184 6906 8911 11730 14396 16282 18756 20781 2573 4241 6920 9011 11840 14400 16289 18782 20840 2595 4243 6933 9106 11S43 14427 16344 18S26 20841 2633 4252 6947 9114 11904 14458 16445 18856 20983 2654 18876 20990 Derde lijstNo. 12009 f 1000. No. 13 414 f 400. Nos. 1557, 3381, 17962 cn 20992 ieder f 200. Nos. 1232, 2424. 4649, 10760, 13911, 15466, 18446 en 19593 ieder f 100. Prijzen van f 70 139 2356 5439 8162 10327 130S3 14849 16599 19698 310 2599 5503 8163 10463 13190 14885 16974 19820 393 266S 5650 8296 10471 13351 14899 17120 19837 597 2854 5764 8327 10594 13417 15019 17214 19850 626 3301 5802 8342 10625 13543 15038 17365 19935 701 3691 5826 8364 10658 13626 15097 17508 19973 898 3916 6395 8589 10755 13830 15188 17520 19991 1093 3929 6492 8624 11031 13874 15349 17553 20091 1386 3982 6516 8720 11052 13885 15365 17688 g0201 1486 4172 6631 8843 11200 13920 15397 17878 20208 1517 4183 6678 9016 11215 13965 15581 18080 20248 1527 4249 7278 9161 11252 14024 15732 18609 20428 1664 4282 7358 9256 11287 14062 15795 1S620 20526 1671 4356 74D8 92>.o 11379 14188 15829 19048 20620 1771 4703 7417 9416 11461 14191 16193 19126 20679 1787 4787 7497 9436 11784 14671 16194 19204 20697 1791 4815 7713 9711 12277 14680 16196 19289 20791 1830 49i6 7798 10015 12362.14748 16391 19291 20820 1922 5076 7927 10031 12594 14753 16516 19599 20281 2200 5146 7992 10293 12742 14826 16589 19618 20954 2209 5166 8067 10298 12768 Nieten: 69 2935 6126 8441 10839 13546 15885 18180 20584 164 2975 6133 8479 10908 13645 15902 18205 20614 180 3022 6238 8535 10986 1368C 15925 18236 20667 249 3039 6312 8598 10999 13717 16047 18306 20734 323 3055 6330 8603 11005 13763 16063 18459 20763 346 3058 6343 8655 11147 13771 16070 18481 20781 357 3110 63 46 8708 11183 13776 16244 18539 20864 373 3193 6396 8758 11217 13785 16320 18545 20884 403 3241 6525 8800 11237.138G4 16332 18548 20914 421 32G6 6544 8803 11285 13867 16339 18569 20932 581 3268 6612 8847 11317 13944 16352 18570 20969 583 3280 6613 8864 11397 13951 16448 18580 20577 663 3321 6623 8918 11521 14018 16457 18587 20579 682 3398 6639 8982 11574 14057 16476 18592 20580 786 3413 6648 9059 11682 14096 16483 18635 20637 819 3623 6692 9088 11717 14134 16480 18643 20638 875 3633 6704 9094 11746 14174 16549 18655 20703 SS3 3641 6748 9123 11818 14230 16586 18661 20715 936 3705 6773 9137 11824 14249 16756 18664 20716 941 3771 6871 9144 11901 14286 10760 18713 20749 963 3989 6882 9153 11906 14295 16818 18741 20772 1110 4154 6908 9249 11917 14298 16831 18745 20812 1140 4179 6923 9262 11928 14318 16835 18843 20852 1187 4232 6925 9294 11976 14373 16851 18877 20863 1242 4277 6995 9-<28 12001 14395 16806 18949 20870 1277 4289 7013 9397 12019 14404 16908 18994 20874 1287 4381 7060 9419 12135 14474 16941 18997 20880 1315 4384 7241 9466 12155 14546 16945 19036 20941 1384 4393 7327 9477 12174 14618 16975 19191 20963 1408 4411 7338 9564 12190 14630 16977 19195 20973 1441 4672 7364 9710 12396 14CS9 17000 19291 20759 1478 4741 7377 9749 12401 14709-17008 19369 20953 1505 4747 7380 9851 12524 14761 17049 19410 20149 1558 4758 7462 9883 12590 14773 17064 19437 20173 1599 4774 7520 9894 12601 14776 17076 19466 20174 1616 4778 7560 9900 12638 14794 17315 19471 20175 1G22 4811 7587 9906 12658 14804 17353 19560 20236 1629 4835 7588 10000 12659 14823 17368 19614 20204 1655 4871 7595 10<>40 12665 14890 17360 19086 20287 1090 5100 7600 1009412689 14049 17411 19725 20289 1816 5101 7618 10095 12845 14964 17416 19812 20295 1819 5121 7671 10111 12852 15045 17521 19864 20308 1846 5158 77001012112906 15059 17605 19893 20326 1916 5165 7729 10139 12955 15063 17627 19914 20345 1930 5205 7780 10202 13019 15068 17635 19926 20374 2039 5255 7792 10253 13022 15112 17658 19942 20386 2044 5266 7809 10261 13037 15134 17608 19976 20401 2052 5346 7819 10330 18081 15156 17732 20078 20408 2132 5397 7868 1033213123 15227 17747 20080 20417 2193 5421 7809 10426 13129 15251 17754 20107 20476 2274 5435 7949 10445 13141 15385 17770 20129 20490 2315 5456 8029 1045613146 15453 17785 20141 20508 2329 5525 8041 1053613188 15492 17814 20219 20514 2336 5606 8093 1060818218 15497 1781S 20222 2426 5641 8111 1062413327 15570 17905 20284 2565 5762 8204 10676 13364 15028 17933 20307 2590 5768 8248 10681 13384 15647 17968 20373 2705 5784 8249 10737 13466 15704 17998 20380 2710 5842 827H0787 13483 15717 1801q 2Q473 2820 5885 8385 1079813486 15774 18060 20549 2859 5898 8404 10829 13496 15868 18077 20361 2028 5902 Marktberichten. Texel, 12 Januari. Kip-eieren f 4 per '00 stuks. De verzending bedroeg ongev. 2500 stuks. Hooi f 14 a 15 per 500 K.G. Wilsters 30 c., wilde Eenden 90 c., Talingen 40 n 45 c., Wnlpers of Pluvieren 20 c., wilde Konijnen 55 c., alles per stuk. Koehuiden 22 c. per K.G.Paarden huiden f 8 a 9, Schapenhuiden f 2.a2.75 enLamshuiden f 1.50 a 2.25 por stuk. Texel, 14 Januari. Commissiehandel: Vette Koeien f 1U u 240, Melkkoeien f 150 a 210, Kolf koeien f 190 a 235, Kalfvaarzen f 160 a 195, Werkpaarden f 130 a 185, Oude Paarden f 45 n 75, Lammeren in verkoop f 11.50 a 12.50. allen per stuk vette Varkens 21 a 23 ct per half Kilogram. SCIIAGEN, 16 Januari. 3 Paarden. f 60 a 110 Stierca. 4 Geldekocien 150 a 225 Kalfkoeicn Vaarzen Hokkel. 10 n. Kalveren 60 Sehapen 880 Lammeren 10 a 19 28 a 40 20 a 28 Bokk. en Geit. f 10 mag. Varkens. 10 Biggen 30 Kippen c. 45 Eenden Boter p. kop Kaas p. kilogr. Kip-eieren p. 100 350 a 450 E.-eieren 17 9a 11 65 allO 60 a 75 75 a 80 30 Alkmaar, 13 Janunji.'Aangevoerd: 94vette Kalveren, f 40 a 115; 9 nuchtere dito, f 16 a 20; 96 Schapen, f 24.a 38.50; 22 magere Varkens, f 16 a 1810 Koeien, f 180 a 240, alles per stuk; 236 vette Varkens, 40 a 50 c. per K.G. Enkhuizen, 15 Januari. Knrweizaad f 9.a 9.75 Mosterdzaad f 16 a 18, Maanzaad f 11 a 12, Vale Erwten f 10.— of 12.50, V'ule Wgker f 9 a 11. Grauwe f 10 a 13, Bruine Hoornen f 8.a 9.75. PaurJcuLooucu l" 6, Gerst f 5.a 5.25, Haver f 3 a 4. Vette Vurkeus 25 a 27 ct. per half KG. Kippen f 0.70 a 1.25 per stuk. Eieren f 3 a 6 per 100 stuks. Boter f 0.55 a 0.60 per kop. Purmerend, 14 Januari. Aangevoerd 85 stapels Kleine Kaas, f 31 en 3 stapels .Middelbare, f30.50 per 50 KG. Kip-eieren t' 4.50 a 5.per 100 stuks. 1036 K.G. Gras- boter, f 1.25 a 1.30 per K.G. 88 Runderen, hooge prijzen, handel stug; 5 Stieren; 17 Puarden92 vette Kalveren, 70 a 90 c. per K.G., matig; 81 nuchtere dito, f 10 a 24 per stuk, vlug165 vette Varkeus, 40 a 45 c. per K.G., traag; 35 magere dito, 14 a 18 per stuk, stug; 128 Biggen, f 8 a 12 per stuk, stug1305 Schapen, hooger prijzen, vlug. Amsterdam, 15 Januari. Lijnzaad onveranderd. Raapolie vast; vliegend per 100 KG. f 38, 37, 1 Mei f 35,75, 1 Sept.-Doc. f 29,50. Lgnolie onveranderdvliegend per 100 KG. f 22.75, 22.50, 1 Febr. f 22.50, 1 Maart-Mei f 22.75. 1 Jnni- Aug. f 23,12*, 1 Sept.-Üec. f 22,37*. Kaapkoeken f 60 a 90 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8.25 a 12.per 104 stuks. Aangevoerd: 177 vette Kalveren, 1ste kwal. f 0.90, 2de kwal. f 0.70 p. KG.; 40 nuchtere dito f7 al3; 115 vette varkens 48 a 52 ct. p. KG. Prijzen der Aardappelen: Friesche Dokk. f2.30 a2.50. id. Fran. f 2.20 a 2.40, id. Eng. f 1,70 a 1.80, Zeeuwsche Spuische f 2.20 a 3.50, id. Blauwe f 2.10 n 2 20, Geld. Blauwe f 1.90 a 2.10 cn Pruis. Hamburgers f 3.70 a 8.80 alles per hectoliter. Haarlem, 15 Jan Koeien f 1.60, vette Schapen f 12 a 22 en nuchtere Kalveren f 8 a 14 per stuk. Schiedam, 14 Januari. Moutwijn f 10.50, Jenever f 16, Amst. Proef f 17.25, Spoeling-Beurs 60 c., Spoeling- Commissie f 1. Burgerlijke Stand van: Helder, van Dinsdag- tot Donderdagmiddag. Gehuwd F. W. Gordon en A. de Moei. A. L. Des- planque en M. S. v. d. Kuijl. E. W. Vossers en A, Bink. Bevallen M. Visser, geb. Pronk, Z. D. v. d. Bergen, geb. Thomasse, D. A. Wickel, geb. Roukens, D. V. Sturk, geb. Verschoor, D. M. J. Huogeland, geb. Janse, D. J. M. .Meijer, geb. Wiegel, D. A. J. Adriaanse, geb. Vergouwen, Z. M. 1'. (.'naris, geb. Lbker, I). T. Meeldijk, geb. Raven, Z. A. Hendrilcse, geb. Bont, Z. OverledenM. Blom, 85 j. N. Riekels, geb. Hopman, 82 j. A. Ekelmans, 52 j. S. J. de Ruiter, geb. Peters, 51 j. Texel, van 7 tot 15 Januari. Geboren: Neeltje, d. v. J. Kikkert en T. Dijksen. Fre- derika, d. v. W. Bosman en A. Kalis. Jan, z. v. K. Eel- mnu Jbz. en J. Snlm. Neeltje, d. v. D. Koorn en N. Koorn. Siinon, z. v. A. Wuis en N. de Boer. Overleden: T. Smit, wed. v. J. Molenaar, 62 j. C. J. Witte, z. v. J. Witte Dz. en N. Schraag, 2 m. J. Rruia, geb. m. E. Smit, 32 j. W. Koopman, z. v. W. Koopman, 8 ra. Levenloos aangegeven 1. Laatste berichten. ió Januari. Blijkens een bij het departement van Ma rine ontvangen telegram heeft Zr. Ms. schroef- stoomschip ie kl. Tromp, onder bevel van den kapitein ter zee K. A. Stakman Bosse, den 14 de dezer de Platarivier verlaten ter voortzetting zijner bestemming naar West-Indië. Aan boord was alles wel. De influenza is hier thans eenigszins aan het afnemeu. Het aantal in de hospitalen ver pleegd wordende lijders vermindert dagelijks, terwijl ook de gevallen in de huishoudens zeld zamer worden. Sedert vele dagen werd giste renmorgen voor het eerst op verschillende oor logschepen van geen nieuwe ziektegevallen mel ding gemaakt. Door Burgemeester en wethonders werd heden ten Raadhuize alhier openbaar aanbe steed 1. Het onderhoud der gemeente-gebouwen, bruggen, enz. gedurende 1890. Ingekomen waren 14 biljetten, als van de heerenP. Visser, ad. f 4795; H. Bakker f4790P. Spmit f4500; A. Bos 1 4454; P. Verheij f 4438;Gebrs. Klein f 4436; S. Krijnen f 4408; W. de Jong f4390; C. van der Plas f 4385 J. F. Philips f 4364 C. Pool f 4280; |H. Wijker f 4173; A. Koiff f 4045 en J. Korff f 4000. 2. Het schoonmaken van scholen en andere gemeente-gebouwen gedurende 1890. Ingekomen 3 biljetten van P. Verheij, ad. f 1050W. A. Zwaan f 1024 en J. Korff f 1000. Door de politie is proces-verbaal opgemaakt tegen eenige personen, die de kogelvangers jn de duinen beschadigd of vernield hebben, en zich eenige afgeschoten kogels hebben toegeëigend. We raden ernstig aan, de vangers met rust te latenop vernieling of beschadiging is eene gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar, of geld boete van ten hoogste f 300. gesteld. -De dienst bij Z. M. den Koning op het Loo is met den 17 den dezer aldus gewijzigd J, W. F. ridder Huyesen van Kattendijke, ka merheer, jhr. W. L. van Spengler, apjudant, ge neraal C. F. H. graaf Dumonceau, secretaris, jhr. mr. P. H. Gevers Deynoot, referendaris van het kabinet des Konings, en jhr. M. W. Boreel, ordonnance-officier. De „Staatscourant" van 1 den behelst de goedgekeurde statuten van „Be gecombineerd gereformeerde gemeente onder't kruis Enkhuizen Andijk", te Enkhuizen. Bij Maassluis zijn jl. Dinsdag door den mist niet minder dan zeven naar Rotterdam be stemde stoomschepen aan den grond geloopen. I Vier dezer zijn reeds vlot gekomen, terwijl de overigen worden gelicht. Een felle brand is gisterenmiddag in de I Anjelierstraat te Amsterdam uitgebroken en heeft I bijna den ganschen nacht met hevigheid voort- gewoed. Bijzonderheden zijn tot heden onbekend,.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3