Partijen! Bals! Dinars! Kaarten Tner programma's, Gebroeders Kerbrock. ,;t algemeen belang" eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, Balkaarten Balboekjes Men u's MISS FAY Damrak H. 61. Adres voor Helder: Hotel „DE TOELAST". in de keurigste dessins. Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Yoor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. Yoor WIERINGERWAARD en Omstreken door: J. K. KAAN, Polder-Secretaris, Wieringerwaard. - en Groote Verbetering! Geen grijs haar ineer! JACQUES TIN ROSENDAEL. SCHIPPERSKNECHT. W. J. BLITZ, Tandarts, buitengewoon gere nommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht. VISITEKAARTJES HENNEP-ENVELOPPEN, EEN NET MEISJE, DE LANGE DE M0RAAZ, f0.90. Roomboter!!! f0.90. Doct Shalp's Baard-Tinctuur JACQUES VAN ROSENDAEL. HYPOTHEEK. Depots van Thee, 31. Ravenswaay Zonen, ADV .ERTENTIEN. Getrouwd J. W. WI.TNANDS, Officier der Mariniers, en G. H. MIDDENDORP. Ainsterdam,} 16 Januari 1390" Ontijdig bevallen van een Zoon P. CORDIA, geliefde Echtgenoote van W. BOON. Amsterdam, 13 Januari 1890. Ten huize van den Heer N. KLEIN is overleden onze geachte Tante MARRETJE BLOM. in den ouderdom van 85 jaren en 6 maanden. Helder, 14 Januari 1890. Namens de Familie, M. DE WIJN, Weststraat 4G. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Heden overleed ten mijnen huize Mej. de Wed. RIECKELS, geb. HOPMAN, in den ouderdom van ruim 82 jaar. Namens de Familie, Wed. K. GRAAFF. Helder, 15 Januari 1890. Heden overleed zeer onverwachts onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Mej. M. J A N s E N, geb. MAKELAAR, in den ouderdom van 75 jaar. Uit naam der Familie: w. c. de visser- Ja nsen. Helder, 12 Januari 1890. De Heer en Mevrouw SWATERS VAN SCHAUMBURG-W1LLINGE GRATAMA betuigen hunnen dank voor de bewijzen van belangstelling, bij de geboorte hunner dochter ondervonden. Kraamvisites worden bij voorkeur afge wacht op Dinsdag en Woensdag a. s. Helder, 16 Januari. De Heer en Mevrouw J. I betuigen hunnen dank voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de geboorte hunner Dochter. Muiden, 14 Januari 1890. De Heer en Mevrouw WIJNANDS MIDDENDORP betuigen hunnen dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. De Heer en Mevrouw J. H. F. MIDDEN DORP betuigen hunnen dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij liet huwelijk hunner dochter ondervonden. Mevr. Wed.FUNDTERDEBAUCHENE- VAN PREHN betuigt haar hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, onder vonden bij het overlijden van haar geliefden Echtgenoot. Nieuwediep, 17 Januari. De Heer en Mevrouw BOOMVAN PREHN betuigen hun hartelijken dank voor de vele bewijzen van^ deelneming, onder vonden bij het overlijden van hun Zwager, den Heer H. G. J. A. FUNDTER DE BAUCHENE. Nieuwediep, 17 Januari 1890. en Concertzaal T I V O L I. Donderdag 16 Jan na ri 1890. zal alsdan eene séance houden, waarbij zij te voorschijn zal brengen al de wondervolle verschijnselen, naar de oplossing waarvan reeds door vele geleerden van naam gezocht is. Men leze o. a. wat het Vaderland van 30 October 1889 van deze Voorstellingen zegt. AANVANG 8 UUR. Entrée: l8tc rang aan het Bureau f I.— bij inteekening. f 0.75 2rangf 0.50 De intekenlijst ligt aan het lokaal tot 15 Januari 's avonds. Plaatsbespreking lO cents extra. Hun Magazijn is steeds ruim voorzien van BOERE3KTPL.AATSE3N, worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijksche bijdrage, met inbegrip der admini stratiekosten, f 1.65 per ÏOOO. Polis- en toetredingskosten billijk. Omtrent het sluiten vancontracten van levensverzekering en lijfrenten bij de Hollandsclie Societe.it van Levensver zekeringen, opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J. F0CK. j. T VAN B0SSE, J. G. SILLEM en Jb. BIERENS DE HAAN. als Commissarissen, Jhr. Mr. C. HARTSEN Jbsz., als Directeur en Mr. J. P. PORTIELJE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te ver krijgen aan het Kantoor te Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 12, bij ITH. Correspon denten in de voornaamste steden des Rijks en bij den Heer T. DRAiJER, te 's Gravenhage, Billitonstraat 2, Generaal Agent. Correspondent voor den Helder de Heer O. Jaarlijksche premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele leven: Op 25 jaar f 1.99, op 40 jaar f 3.11, j, 30 2.21, 45 3.71, v 35 2.64, 50 4.53. H. VAN BALEN, MOLENPLEIN. B.H. ROOEERS.' Indien U er prijs op stelt geen schadelijke gevolgen van het rooken te ondervinden, vraagt dan uitsluitend Tabak uit de Stoom- TabaksTabriek van W. J. VAN DER BOOR, te Milten. Door eene bijzondere bereiding die in deze fabriek wordt toegepast, verliest de tabak nagenoeg al haar schadelijke bestanddeelen en wordt aangenaam, zacht van smaak. De nieuwe London is de beste der Parfumerieën om 't grijze haar te doen ver- dwijnen, is onschadelijk voorde "Tv huid, verft niet af en is te Nieuwediep al leen verkrijgbaar bij Prijs 85 Cent per flacon en f 1.50 de dubbele flacon. Een bekwaam SCHIPPERSKNECHT, gehuwd, oud 28 j., zoekt eene betrekking. De beste informatiën staan hem ten dienste. Adres: aan het Bureel dezer Courant, onder het motto ^Schippersknecht". Nieuwendijk bij den Dam, 241, AM STERDAM, is iederen Donderdag, 's namiddags van 12 tot 1 ure, te spreken wegens tandheel kundige operntici» en het plaatsen van kunsttanden in het Hotel //Toelast" te Nieuwediep. Ook is hij te spreken des Zaterdags in //den Burg" en des maandag» in //de Jager" te Alkmaar, beide dagen tot 's voor middags 11 ure; des Houderdag», tot 's voormiddags 11 ure, in het Hotel „Vrede- lust" te Schagen. Steeds voorhanden de Dijkatraat. Wed. SEVENHU1JSEN. VISITEKAARTJES, netjes bedrukt, met letter naar keuze, 70 cent per 100; met 100 daarbij passende enveloppen f 1. met schuine goudsnede, in smaakvol étui, 1.50 per honderd. Prachtigs Eeuw-Visitekaartjes, voor heele en lialve rouw, met daarbij passende enveloppen, zeer billijk. groot model, bedrukt met adres, van af 1.50 de 1000 'stuks- Postpapier, met adres bedrukt, van af 2.25 de 1000 vel. Y erder: Circulaires, Rekeningen, Nota's, Wissels, Kwitantiën, Memorandums, Prijs couranten, Bericht-en Adreskaarten. Visscherij-Maatschappij „Helder ALGEMEENE VERGADERING van Aandeel houders op WOENSDAG 29 JANUARI a. s„ des avonds ten 8 uur, in het Hotel „den Bnrg". Punt van behandeling: Rekening en verantwoording. S. W. STOOKEB, Directeur. Gevraagd, in een burgergezin: niet beneden de -15 jaar. Adres: aan 't Bureel vart dit Blad. De Commissionairs in Effecten TE ALKMAAR, bevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van Binnen- en Buitenlandsche EFFECTEN, het plaat»cn en afschrijven van KAPI TALEN in het Grootboek van Nationale Schuld, en verdere werkzaamheden tot den handel in geldswaardig papier betrek kelijk. Mede hevelen zij zich aan als Correspon denten en Agenten van de BRAND WAARBORG-MAATSCHAPPIJ, gevestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco: A. BRUNSTING, Beilen. geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af. Prijs f 1.20 per Oacon. Verkrijgbaar te Nieu wediep alleen bij De Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland sluit groote en kleine leeningen, zonder vooruitbetaling van rente, tegen 3°/j0, 4 en 4'/,0 pet. rente, naar gelang der overwaarde. Correspondent voor Haarlem en omstreken D. STORM, Schoter singel 15, te Haarlem. SUPPOOST. In het Algemeen Weeshuis te Helder wordt verlangd een mannelijk inwonend suppoost, salaris f 150 's jaars. Sollicitanten naar die betrekking moeten zich schriftelijk aanmelden aan Regenten van dat gesticht, vóór 20 Januari 1890. Wij berichten de ontvangst van de nieuwste: en in de fraaiste dessins en in verschillende prijzenvan f ij n e elegante om op besloten en publieke partijen te dienen, en van zeer smaakvolle voor soupers en diners. Wij vestigen inliet bijzonder de aandacht op de zeer goed- koope Chromo-lithografische Balkaarten. SnelpersMtaij m J. H. VAN BALEN, Holloway's Zalf en Pillen. Geluk aan den liuiselijken haard. Bij smartelijke beproevingen, verzoekingen en ongelukken, die, zoowel in de groote steden als op het platteland dagelijks de gezondheid en het leven in gevaar stellen, is het van het grootste gewicht een geneesmiddel bij de hand te hebben, dat zonder vrees iedere ziekte, waaraan de menschheid blootgesteidi. is, kan gebruikt worden. Holloway's medi camenten voorzien in die groote behoefte; zij zijn niet kostbaar en overal te koop, kunnen gemakkelijk gebruikt worden, zijn veilig zelfs in onvervaren handen en vol komen op te vertrouwen als heelend en zuiverend. Holloway's Zalf en Pillen ge nezen ontstekingen, abscessen en verzweringen,, met eene gemakkelijkheid, tot hiertoe onbe kend. Holloway's edele medicijnen zullen, vplkomen alle huidziekten genezen, hoe lang durig of hardnekkig het geval ook zijn moge. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50- Ze worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervoege men zich bij den Professor Holloway, 533, Oxford-Street, Londen. uit het Magazijn van te GORINCHEM. Deze THEEËN worden afge leverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half' en een Wed. ons, met vermelding van hommer en prijs, voorzien van nevensstaand merk, volgen? de Wet -gedeponeerd. Zich tot d.e uitvoering van geëerde orde aanbevelende, Nieuwediep. A. METZELAAR, Binnenhaven Helder. J. BREEBAART, Langest Wieringen. J. D. BOERSEN. Schagen. J. DENIJS. Snelpersdruk van J. H. Van Balen» Hel/

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4