willen zien werken, die volgens de nieuwbladen dezelfde, ja nog sterker stukjes uithaalt dan miss Fay, maar niet in een tentje, doch ten aan- schouwe van het geheele publiek, zelfs te mid den daarvan. Helder. In 1887 's alhier een vereeniging opgericht, ten doel hebbende het „verleenen van ondersteuning ter aanmoediging van redders van schipbreukelingen." Omtrent deze vereeniging deelt de Staatscommissie voor het reddingwezen in haar verslag het volgende mede Die Vereeniging kan vooralsnog over geen eigen fondsen beschikken, maar stelt zich voor die te verkrijgen door jaarlijksche bijdragen in ééns, makingen, schenkingen en door andere gepaste middelen. Hoewel deze vereeniging nog in zeer beperk ten zin werkzaam was, bleek het echter uit eene aan de commissie ter kennisname toegezonden memorie, opgemaakt door het dagelijksch be- stnur, dat het denkbeeld bij haar ingang heeft gevonden om de stichting van een Nederlandsch fonds te bevorderen, ten einde daardoor meer algemeen het verleenen van giften en gaven voor dit doel te verzekeren en het hulpbetoon in die gevallen over het geheele land uit te strekken. Een dusdanig fonds, hetwelk zich alzoo ten doel stelt financieelen steun te verschaffen aan redders van schipbreukelingen of aan hunne gezinnen, ingeval hun onder die omstandigheden eenig ongeval mocht overkomen, zou, als on willekeurig mede ter aanmoediging der redders strekkende, ook belangrijk kunnen medewerken tot het doen verkrijgen van geschikte beman ningen voor de reddingbooten der respectieve Maatschappijen. De commissie meent zich overtuigd te moeten houden, dat de vestiging van een dergelijk fonds de belangrijke zaak van het reddingwezen ten goede zou komen, dat bovendien het goede doel den steun zal mogen ondervinden van het Nederlandsche volk. De bestuurderen van de vereeniging hierboven bedoeld, wenschen de hulp in te roepen van invloedrijke mannen om het tot stand komen van het algemeen fonds mogelijk te maken, maar gevoelen buitendien dat daarbij onvermijdelijk in de eerste plaats de steun van den Staat moet verzekerd worden, teneinde de nationale kleur dier instelling te doen gevoelen en te doen erkennen en dat bovendien als financieele grondslag die steun evenmin gemist kan worden. Het groote belang dier aangelegenheid doet de commissie het hiermede nader toegelicht denkbeeld van gemeld bestuur onder de bijzon dere aandacht van de Regeering brengen, daarbij als hare verwachting uitsprekende, dat, ingeval het der Regeering mocht behagen in deze de zoo onmisbare medewerking te verze keren, de ontwerpers geene moeite zullen ontzien om het tot stand brengen van eene „Algemeene Nederlandsche Vereeniging tot ondersteuning en ter aanmoediging van redders van schipbreuke lingen te bereiken," De commissie, bestaande uit de heerenj. C. de Ruyter de Wildt, E. R. van Weideren Ren- gers en G. F. Tydeman, is van oordeel, dat bij welslagen dier pogingen, geheel in de be doelde leemte zoude zijn voorzien. Texel. Opgave van brieven, geadresseerd aan onbekenden, verzonden door het Postkan toor alhier in de tweede helft der maand De cember. Van het Hulpkantoor de Cocksdorp A. Duinker, Haarlemmermeer; Van der Goot, Leeuwarden J. Goeiehuis, Passaic. Briefkaart. P. C. Flens, Haarlem. Brieven. W. Tuinder, Paterson (Amerika). Terschelling, 16 Januari. Hetbomschip, dat als verlichtingsschip dienst doet voor de vreemde visschers op de buitenreede van Ter schelling, is heden binnen gesleept. Callantsoog. Op den 1 Januari 1890 be droeg het aantal zielen in deze gemeente 674 waarvan 350 m. en 324 v. In het laatst afgeloopen jaar zijn geboren 21 kinderen ^waarvan 14 m. en 7 vr. Het aantal overledenen bedroeg 15 en wel 5 m. en 10 vr. van welke laatste 1 als levenloos aangegeven. Gesloten werden 5 Huwelijken, alle tusschen jm. en jd. Bovenkarspel. Jl. Dinsdag had alhier in „Het Wapen van Bovenkarspel" de aange kondigde kolfwedstrijd plaats, waaraan door 10 dat verveelt, ten slotte in een hoek geworpen worden, gij hebt immers geld, Ruth, gij zijt een goede partijMaar neen laat u niet misbruiken, offer u niet op aan zulk een schandelijk lichtzinnig mensch, die zijn straf ten volle verdiend heeft Ruth, ik bezweer je bij al wat heilig is, help Otthardt niet, beloof me dat, ik smeek je er om en bijna woest hartstochtelijk drukte zij de hand van het jonge meisje en bracht de lippen dicht hij haar oor, de oogen schoten vonken door de witte voile en snijdend klonk de lach, die tot Ruth doordrong. „Hij verdient geen medelijden, laat hem rampzalig worden, als zooveel duizende anderen, die hun verdiende loon krijgen. Naar Amerika moet die meneer von Otthardt, dat heb ik hem van harte toegewenschten met een diepen zucht liet zij Ruth's hand los. Ruth deinsde terugvol afschuw trof haar fiere blik het boosaardig gezicht der spreekster. „Als mijnheer von Otthardt alleen door een hu welijk te helpen is, dan doet 't me waarlijk leed, dat ik aan zijn lot geen betere wending kan gevenik kan hem niet eens geld lecnen, want ik ben nog niet meerderjarig." Alice was zich zelve weer volkomen meester geworden. „Het zou toch niet veel meer dan een druppel water op een gloeiende plaat zijn I" zei ze met een onverschillig lachje, „hij is volslagen geruïneerd; de laatste fancy-fair, waarop hij com- Eleet als een dolleman de mooie barones Zirska aar kopergravures afkocht, heeft hem den gena deslag toegebracht. De kruik gaat zoolang te Water tot ze breekt (Wordt vervolgd.) spelers werd deelgenomen. De prijs won de heer B. Ooteman te Lutjebroek, de eerste premie 'de heer K. Bloemendaal te Broekerhaven en de tweede premie de heer K. Blom alhier. De uitgeschreven biljartwedstrijd kon wegens de geringe deelname niet doorgaan. Warmenhuizen. -Hadden we den laatsten tijd alle reden om te veronderstellen, dat het „roodvonk" zijn afscheid had genomen, heden werden wij weer uit den droom wakker geschud, daar de ziekte na twee maanden rust, opnieuw in 2 gezinnen alhier uitbrak. En, alsof dit nog niet genoeg was, ook de tragisch- komische „Influenza" heeft hier hare intrede gedaan. Zoo werd o. a. de onderwijzer T. v. R. terwijl hij de les zou aanvangen plotseling door deze ziekte aangetast; een duizeling n.1. over viel hem, machteloosheid volgde onmiddellijk daarop, zoodat hij onder geleide moest wor den thuisgebracht. Laten we hopen, dat de ziekte zich in deze toch al zoo zwaar bezochte gemeente niet verder uitbreide Oostwoud. Ons Nutsdepartement mag zich tegenwoordig in een vrij bloeienden toestand ver heugen. Het ledental neemt toe en de vergade ringen worden goed bezocht; het Bestuur beijvert zich dan ook om door afwisseling van werkzaam heden de belangstelling in deze schoone stichting zooveel mogelijk te verlevendigen. Zoo werd in December, in eene vergadering zonder dames een vraagpunt ingeleid en druk besproken over „werkverschaffing" en jl. Maandag werd, in eene vergadering met dames de bijeen komst opgeluisterd, door de zeer gewaardeerde voordrachten van de heeren Gebroeders Wilson uit Hoorn, die wij aan de zuster-afdeelingen daarvoor met volle vrijmoedigheid durven aan bevelen. (E. Ct.) Alkmaar. Tot stationschef alhier is benoemd de heer Vogel, thans te Ruiirloo. Heiloo. In 1889 zijn door het hulpkantoor alhier verzonden 10027 brieven. 4091 briefkaar ten, 5117 drukwerken, 1427 dienstbrieven, 93 aangeteekende brieven, 620 postwissels en 528 postpakketten ontvangen 14084 brieven, 6293 briefkaarten, 36777 drukwerken, 1209 dienst brieven, 118 aangeteekende brieven, 230 post wissels, 299 kwitantiën en 1079 postpakketten. Het getal inlagen in de Rijkspostspaarbank be droeg 376, tot een bedrag van f 4721,60, dat der terugbetalingen 94, tot een bedrag van f2728,20, terwijl 36 nieuwe boekjes werden uit gegeven. Hoogkarspel. Den heeren Verburgh,scherm- onderwijzer en Davidson, gymnastiekonderwijzer van de Scherm en Gymnastiekvereeniging „Vlug heid en Kracht", werd dezer dagen door de leden der vereeniging eene aangename verras sing bereid. Beiden ontvingen namelijk een sier lijk schrijfstel met zilver gemonteerd, benevens een zilveren penhouder cadeau, als blijk van er kentelijkheid voor en waardeering van het ge geven onderwijs. Enkhuizen. Nu weder voorzien moet worden in de betrekking van leeraar in de schei en natuurkunde aan de H. B. S. alhier, welke tengevolge van de benoeming van den heer dr. H. T. Calkoen te Haarlem, vaceereude is, heeft de gemeenteraad besloten, de aan deze betrek king verbonden jaarwedde met f 300 te vermin deren, en alzoo eene oproeping te doen op f 1500. Enkhuizen. De lezing, die dr. Schaepman deze maand in dit district zou komen houden, is wegens ongesteldheid van den spreker voor onbepaalden tijd uitgesteld. Rotterdam. De heer L. van Kesteren, commissaris bij het loodswezen en ontvanger der loodsgelden alhier, herdacht jl. Donderdag zijn 25jarigen dienst bij het loodswezen. Naden 16 Januari 1865 tot adjunct commissaris alhier te zijn benoemd, is hij in 1867 als commissaris te Amsterdam en twee jaar later als zoodanig te Rotterdam geplaatst, waarna hij in 1874 tevens tot ontvanger der loodsgelden werd aangesteld. Het loodskantoor, in de Westerstraat, was met groen en vlaggen versierd. De heer M. M. Lourens, adjunct-commissaris, kwam daar met het Rotterdamsche loodspersoneel den jubilaris gelukwenschen en bood hem daarbij uit aller naam eene prachtige voltaire aan. Daarop deed ieder der leden van het personeel nog een eigen heilwensch volgen, ter betuiging ook van per soonlijke achting en genegenheid jegens den jubilaris, die in en buiten dienst zich steeds volijverig bereid heeft betoond om ieder met goeden raad bij te staan. Vervolgens verscheen aldaar ook de heer A. de Bruyne, inspecteur van het loodswezen in het 4de en 5 de district, van wien de jubilaris mede eene hartelijke felicitatie ontving. Talrijk waren de gelukwenschen van loodspersoneel op andere standplaatsen, alsook van ambtenaren in andere takken van rijks- of gemeentedienst, benevens verschillende geschenken, van Amsterdam en elders ingezonden. Marine en Leger. Het transport der marine, dat, onder bevel van den luitenant ter zee iste kl. G. J. de Vries, 1 Februari per stoomschip „Prins Frederik" van de maatschappij „Nederland", naar Oost-Indië zal vertrekken, is samengesteld uit de machinisten 2de kl. F. H. J. Martijn en H. F. Hamelberg, machinist 3de kl. J. R. van Nordheim, 26 scheeps onderofficieren, 4 torpedisten, benevens 1 sergeant, 2 korporaals en 34 manschappen van het korps mariniers. De adelborsten iste kl. W. F. van Erp Taalman Kip en H. J. Boldingh zijn als medegeleiders aangewezen. Zr. Msv stoomkanonneerboot „Geep", thans te Vlissingen gestationneerd als wachtschip, worden met 1 Maart a. s. buiten dienst gesteld en ver vangen door Zr. Ms. stoomkanonneerboot „Vos", die onlangs op 's Rijks werf te Amsterdam werd verwapend. De luit. ter zee 2de kl. N. J. van den Worm, dienende aan boord van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, wordt met 26 dezer op non-acti viteit gesteld en vervangen door den luit. ter zee ade kl, jhr, H. M, de Koek. Aan den officier-machinist iste kl. A. Jong- kees is het toezicht opgedragen bij de vervaar diging der stoomwerktuigen en ketels voor het pantserdektorenschip „Prinses Wilhelmina", in aanbouw bij de Kon. Fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam. De minister van oorlog heeft ter kennis van het leger gebracht, dat de luit. C. J. A. Bont, van het 2e reg. inf. te Maastricht, eenen door hem gecoraponeerden defileermarsch, getiteld „Geeft Acht", ter beschikking heeft gesteld van de muziekkorpsen der landmacht. Voorts heeft Z.E. aan genoemden officier zijne waardeering betuigd voor de aanbieding van dien marsch, aan welken van de zijde van bevoegde deskun digen eene gunstige beoordeeling is ten deel ge vallen. De stellen partijen van dezen defileermarsch zullen door de zorg van het departement van oorlog worden verzonden aan de muziekkorpsen van het regiment gren. en jagers, van de regi menten infanterie, van het instructie-bataljon en van de cadets der Kon. mil. academie. Door den minister van Oorlog is bepaald, dat in de eerste plaats de 2de divisie infanterie, bestaande uit het iste, het 5de en het Sste reg. infanterie, in haar geheel van de gewijzigde wapening en uitrusting zal worden voorzien. De minister van Oorlog geeft goedgevonden den majoor J. F. Diemer eervol te ontheffen van de betrekking van lid en voorzitter der vaste remonte-commissie voor de bereden artil lerie en tot die betrekking te benoemen de kapitein H. H. Ramaer van het 2de regiment veld-artillerie. Wegens gebrek aan een voldoend aantal onder officieren bij de uit te zenden detachementen suppletietroepen naar Oost-Indië, is door den minister van Oorlog bepaald, dat korporaals met den graad van onderofficier bij die detachementen kunnen worden ingedeeld, wanneer zij met goed gevolg het examen van sergeant afleggen. Vlissingen. Jl. Woensdag had op de reede alhier met gunstig gevolg de officieele proeftocht plaats met het schroefstoomschip „Raaf', dat op de fabriek der kon. maatschappij „De Schelde" alhier voor rekening van het departement van koloniën is gebouwd, en bestemd is voor den dienst der gouvernements-marine in Oost-Indië. De uitslag van dezen tocht was als volgt: Maximum vaart: 10.99 mijt; gemiddelde vaart, gedurende vijf uren volle kracht stoomen, 10.607 mijl; maximum indicatuur paardekrachten 454, bij 132 omwentelingen in de minuut. De gecontracteerde snelheid was io£ mijl. Het schip, dat eene lengte heeft van 40 M., bij eene breedte van 7.05 M. en een diepgang van 2,65 M., is van compositie bouw en de ge heele betimmering van teakhout. De machine, mede in de werkplaatsen der maatschappij „De Schelde" vervaardigd, is van het triple compound-systeem, zijnde „De Raaf' het eerste schip voor de gouvernements-marine in Ned.-Indië, dat met eene machine van dit systeem is voorzien. De afmetingen der cylinders zijn 14 X 21 X 35 Engelsch duim, de slaglengte is 21 Engelsche duim. De proeftocht geschiedde onder leiding van den inspecteur van den stoomvaartdienst, den luitenant ter zee iste kl. I. H. Beucker Andreae, den ingenieur 2de kl. F. P. Koning, en den officier-machinist iste kl. A. Jongkees. Het schip wordt nu verder gereed gemaakt en alhier geheel uitgerust, om in de maand Februari e. k. zijne bestemming naar Indië te volgen. Naar aanleiding van de bekend geworden be noemingen in de Militaire Willemsorde, schrijft men aan de „N. R. Ct." De meeste dier onderscheidingen zijn te Edi verdiend, en wel tijdens de insluiting en de ontzetting van onze benting aldaar, in de helft van het vorige jaar. De ie luitenant A. de Leur, die zijn oplei ding ontving aan de militaire school te Mees- ter-Cornelis, behoorde tot de bezetting van de benting, en slaagde er in door de goed geleide uitvallen den vijand op een eerbiedigen af stand te houden. De hem toegevoegde 2 e luit. J. F. Cornelius is eervol vermeld, wat hem voor zijn beleidvol optreden als commandant der ach terhoede, ten volle toekomt. De luitenant kolonel FI. L. J. de Bank Lan- genhorst was bevelhebber der troepen die Edi hebben ontzet. De twee gesneuvelden, de iste luitenant J. J. A. Gaade en de korporaal F. H. W. Schordel, die in de registers der kanselarij zullen worden ingeschreven, moeten met groote achting worden genoemd. Gaade, die reeds tweemaal eervol was vermeld, stierf den heldendood. Toen zijne sectie bij een plotselingen klewangaanval voor den vijand terug deinsde, bleef hij alleen staan te midden van een tiental kerels, die als razenden om zich heen sloegen, doch waarvan hij er verscheidene tegen den grond sloeg. Hijwerd hierin bijgestaan door den korporaal Schordel, die reeds gedecoreerd was met de Militaire Willemsorde en het IJzeren Kruis en die later aan de gevolgen zijner wonden overleed. Zijn naam wordt als ridder 3de kl. opgenomen in de registers der kanselarij van eer, die anders slechts aan hoofdofficieren wordt toe gekend. De sergeant-majoor J. H. Wolvekamp onder scheidde zich bij de gevechten te Edi zoodanig, dat hij voor eene koninklijke belooning werd voorgedragen. Helaas, ook hij mocht die onder scheiding niet bij zijn leven ontvangen, want bij het noodlottige gevecht nabij Kota Pohama stierf hij den heldendood. De nagedachtenis der gesneuvelde gedeco reerden zal bij het Indische leger nog lang blijven voortleven. Aan de dit jaar te houden groote manoeuvres der 2de divisie infanterie (hoofdkwartier Arnhem) zal worden deelgenomen door het ie, 5e en Se reg. inf. Hieraan zullen worden toegevoegd één of meer escadron ordennanseneen of meer bat terijen en een of meer comp. trein van het ie reg. veld-art.de ae veld-comp. genietroepen, en de ae comp. hosp.-soldaten (geheel of gedeel telijk, V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 18 Januari. Sedert jl. Don derdag kwamen alhier van de groote visscherij binnen de sloepen Burgemeester de Jong, sch. Bronder, met 1200 schelv.Cornelia, sch. Zwanenburg, met 820 levende-, 300 doode kabelj. en 2700 schelv. en Eendracht, sch. v. d. Steen, met 50 levende-, 110 doode kabelj. en 1100 schelv., terwijl door 28 korders en beugers 10 tot 20 kabelj., 30 tot 50 schelv., 6 tot 12 mandjes kl. schol en 1 tot 6 manden schar werden aangevoerd; lev. kabelj. gold f 1.50 a f 1.85, doode id. 80 cent a f 1.15 per stuk, schelv. f 22.50 a f 42 't honderd, kl. schol f 1.85 a f 2.25 per mandje en schar 80 cent per mand. Scheveningen, 16 Januari. Een partijtje schelvisch en kabeljauw was heden in afslag. Er werd betaald voor de schelvisch 20 tot 40 ct. en voor kabeljauw f 1.50 a 3. Hedenavond werd de door den logger „Holland", sch. H. Brokkel, alhier aangebrachte visch verkocht. Er werd besteed voor tongen f 0.80 tot f 1.05 per stuk, schol f8 tot f 9 per kist, rog f 5 per mand. 17 Januari. Alhier werd eene partij kabel jauw en schol dezen morgen verkocht voor f 1.50 tot 3 de kabeljauw, en f 2 tot 2.50 de schol de laatste was zeer klein van stuk; opmerkelijk dat er geen schelvisch was aangevoerd. Stettin, 13 Januari. (Haringbericht). De aanvoer van Schotsche bedroeg in de afgeloopen week 4802 ton. In alle soorten was de omzet bevredigend, ofschoon niet groot. Prijzen onver anderd. Sardines onveranderd; voor i885er wordt 96, voor 1887er 100 en voor i888er 96 mark per mark per anker gevraagd. Omtrent de haringvisscherij in Zweden wordt uit Gothenburg voornamelijk gemeld, dat deze tot December 11. al zeer ongelijk wasving men vroeger bij groote partijen, thans worden niet anders dan kleine scholen aangetroffen. De aftrek is ook niet beduidend en er worden geen hooge prijzen gemaakt; vooral ijle haring is bijna onverkoopbaar. In 1889 werd in het district Wiek (Schotland) verhandeld aan versche visch f 380,000. In 1888 bedroeg de waarde der haring f 770,000, zoodat bij die visscherij een belangrijke vooruitgang is waar te nemen. Landbouw en Veeteelt. De heer K. Tensen Pz. te Schellinkhout is als begeleider van het vee dat voor de tentoonstel ling te Buenos-Ayres is aangekocht, gisteren mede naar Zuid-Amerika op reis gegaan. Zijne afwe zigheid zal een half jaar duren. Hoorn. De Gemeenteraad heeft met 7 tegen 5 stemmen besloten, aan de Vereeniging tot ont wikkeling van den landbouw in Hollands Noor derkwartier op haar verzoek eene subsidie van f 250 te verleenen als bijdrage in de kosten eener alhier te houden tentoonstelling van vee en kaas. Onderwijs en Examens. Benoemd tot onderwijzer te Westwoud de heer C. Baas, onderwijzer te Grootebroek. Mej. E. de Nes heeft ontslag verzocht als on derwijzeres der naai- en breischool te Boven karspel. Aan de R. K. parochiale school te Bovenkars pel zal eene onderwijzeres worden aangesteld. Het doctoraal examen in de geneeskunde is aan de hoogeschool te Amsterdam met goed gevolg afgelegd door den heer G. van Aerssen, en het 2de natuurkundig examen door de hee ren G. S. Morel, P. Jansen en Th. P. Albada Jelgersma. Kunst- en Letternieuws. Inhoud van het geïllustreerd Zondagsblad van onze courant, No. 3. In de armen des doods, roman van J. Sheridan le Fanu. De brand te Laeken, met groote plaat. -Het gevleugelde doodshoofd, door J. Hendrik van Balen, met 1 plaat. Van alles wat. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 19 Jan., voorm. 9 uur, te Valkoog, ds. Mtihring. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 19 Jan., nam. i£ ure, te Eenigenburg, ds. Ludwig, pred. Heer-Hugowaard. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe: Zondag 19 Jan., voorm. 10, te Zuidzijpe, ds. van Calcar. Huisduinen. Zondag 26 Jan., 's morgens 10 ure ds. Bron; Noord- en Zuid-Zijpe. 26 Jan. Bron, Schagerbrug nam. Burgerbrug voorm. 19 te Gempt, Schagerbrug voorm. Wieringen. 19 Jan. Fetter, H. d. O. 26 Mühring, d. O. H. Beroepen bij de Herv. gem te Opperdoes, ds. V. Roos, pred. te Bredevoort. Het aantal vacante predikantplaatsen in den ring Enkhuizen is weder met eene vermeer derd door het vertrek van den heer J. Visser uit Venhuizen. De Londensche correspondent van de ',,N. RJ Ct." schrijft: Deze week gaat de heer Adama van Schel- tema, de hooggeschatte predikant der Neder landsch Hervormde gemeente te Londen, zich andermaal, op dokter's raad, op reis begeven, om rust en ontspanning voor zijn overprikkelde zenuwen te zoeken in de heerlijke Kaapkolonie. De heer Scheltema lijdt veel aan slapeloosheid, een gevolg van overwerken. Hij denkt ten minste drie maanden weg te blijven. In zijne afwezig heid zal de kerkdienst in „AustirrFriars" slecht^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2