18| een BEER, W. V. BRUINVIS. om de veertien dagen waargenomen worden door i predikanten, uit Nederland daartoe uitgenoodigd. Ieder onzer wenscht den heer Scheltema eene behouden reis met de Castleboot, en dat hij spoedig hersteld in ons midden terugkeeren moge. Bovenkarspel. Gekozen zijn door het kies college tot ouderling J. Brander aftredend, en P. Mantel Jz. tot diaken. Maandag 11. gekozen tot Notabelen K. Kooiman Kz. aftredend, en H. Boers. Oudkarspel, Bij de Ned. Herv. Ge meente alhier zijn afgetreden als ouderling de heer A. Visser en als diaken de heer C. Jonker. Ter vervanging van genoemde heeren zijn ge kozen als diaken de heer D. Keppel en als ouderling de heer Jb. Hopman. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Marie (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 16 Jan. te Genua. Koningin Emma (s.), van Amsterdam naar Batavia, arriveerde 16 Jan. te Padang. Buitenland. Portugal. In de Kamer van Afgevaardigden zeide de minister president, Serpa Pimentel, dat de regeering het recht van Portugal tegenover Engeland handhaven en voor de eer en de be langen der natie waken zal. Zij zal naar zuinig heid in het bestuur streven en al hare aandacht wijden aan de belangen van de koloniën, de vloot, het leger en den landbouw. Op vele plaatsen blijven de betoogingen tegen Engeland voortduren. Niemand is meer populair dan Serpa Pinto, wiens photographieën bij menigte verkocht worden. Troepen volks loopen rond in de winkels om het verkoopen van Engelsche goederen te beletten. De overheden durven bijna niets doen dewijl de troepen niet te vertrouwen zijn. De Spaansche en de Portugeesche repu blikeinen schijnen samen te gaan. UitBarcelona zijn afgevaardigden naar Lissabon getogen om het uitroepen der Iberische republiek voor te bereiden. Duitschland. De „Börsenzeitung" meldt uit koloniale kringen, dat de Regeering van Transvaal geneigd is aan de ondernemers der Oostafrikaansche stoomvaartlijn een aanzienlijk subsidie te verleenen, indien de booten eene Nederlandsche haven aandoen en tot Delagoabaai gaan- Er zijn te Berlijn geruchten in omloop, dat de ongesteldheid van den Paus, die gelijk ver scheidene kardinalen door influenza anngetast is, een ernstiger karakter zou hebben aange nomen. Er is een Witboek over Oost- Afrika open baar gemaakt. Daarin komt o. a. voor, dat Emin Pacha aan luitenant Schmidt medege deeld, dat hij den grooten voorraad ivoor, dien hij wegens gebrek aan dragers heeft moeten achterlaten, deels aan vertrouwbare hoofden in bewaring heeft gegeven, deels in de rivier heeft laten zinken. Windhorst, de leider van het Centrum in den Duitschen Rijksdag, was gisteren 79 jaar. De Rijksdag die juist vergaderde, heeft dit feest niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op de plaats van den afgevaardigde lag een reusachtige ruiker van viooltjes, rozen en meibloempjes, benevens een stapel brieven. Van de regeeringsbank kwam de midister Bötticher, van de conservatieve zijde kwam de veldmaarschalk Moltke, van den kant der nationaal-liberalen zelfs Benningsen, en even zoo kwamen ook de hoofden der andere partijen om den grijzen aanvoerder van het Centrum geluk te wenschen, die alzoo, te midden der zit ting van den Rijksdag, receptie hield, waarbij de radicale afgevaardigde Traeger hem met eenige dichtregelen gelukwenschte. Rusland. Het officieele blad maakt den brief openbaar, door den Czaar ter gelegenheid van het Nieuwjaar den gouverneur-generaal van Moskou geschreven. Daarin komt de zinsnede voor: „Het nieuwe jaar intredende, bid ik God, dat ook voortaan de ontwikkeling der binnen- landsche krachten van het geliefde vaderland, te midden van een door allen gewenschten en allen geluk brengenden vrede, ongestoord hare voortgang moge hebben!" Spanje. De Koning gaat thans vooruit. De geneesheeren, hoewel zij nu slechts tweemaal per dag een bulletin uitgeven, durven echter nog niet verklaren, dat het gevaar voorgoed is ge weken. Zanzibar. Volgens een telegram, dat de „Times" ontving, is Emin-Pacha's toestand plot seling weer verergerd, zoodat de geneesheeren hem nog niet van Bagamoyo naar hier durven over te brengen. Brazilië. Blijkens de berichten, welke de stoomboot „Herschel" te New-York heeft gebracht, was het militaire oproer van n Dec. te Rio de Janeiro niet zoo onschuldig als de Regeering doet voorkomen. De kapitein der boot, die 20 Dec. uit Rio vertrok, hoorde den i8den den geheelen dag door geweervuur. Een aantal burgers, onder steund door het 2de regiment artillerie, trok naar een der regeeringsgebouwen, haalde de republikeinsche vlag neer en heesch weer de Keizerlijke vlag. Het voorloopig bewind riep de soldaten te wapen en er ontstond een hevig gevecht, waarbij de monarchisten het onderspit dolven. Honderd monarchisten sneuvelden of werden gewond en bovendien liet de Re geering terstond 21 der leiders fusileeren. De artilleristen, die de monarchisten steunden, waren ontevreden omdat h .n soldij niet geregeld werd uitbetaald. De bladen der oppositie werden terstond ge schorst en de krijgswet afgekondigd. Het op* roer had echter geen verdere gevolgen. Tot de leiders, die in hechtenis zijn genomen, be lmoren de oud-minister van Justitie Vianna, de senator Martins en vele andere voorname inge zetenen der hoofdstad. Nocrd-Amerika. In den Senaat heeft Slierman uit naam van het comité voor de buitenlandsche zaken voorgesteld, in beginsel de regeling door middel van èen scheidsgericht aan te nemen voor alle geschillen tusschen de Ver- eenigde Staten en andere mogendheden. Het voorstel zal in overweging genomen worden. De senator Turpie vroeg de onverwijlde er kenning van de republiek der Vereenigde Staten van Brazilië, en stelde tevens voor dat de senaat zou verklaren dat geene Europeesche regeering zal mogen tusschenbeide komen om in het weste lijk halfrond een keizer- of koninkrijk te vestigen of de stichting eener republiek te beletten. Gemengd nieuws. Alkmaar. Jl. Zondag werd nabij de Spoor brug alhier uit het Noord-Hollandsch kanaal het lijk opgehaald van P. V., sinds 25 November spoorloos verdwenen. De man was van Australië gekomen en had zijn intrek genomen bij den heer S., aan het Waagplein. Warmenhuizen. Wat eene volkstelling al niet kan 'uitwerken Een jongen van hier was in de Kerstvacantie bij zijnen oom te lo- geeren. Oudejaarsavond zou zijn vader hem terughalen, maar had buiten de waard, of liever gezegd, had buiten de „volkstelling" gerekend. Ondanks alle moeite kreeg de vader zijn zoon niet mée, omdat de plaatselijke overheid meende, wijl de knaap daar reeds was ingeschreven, tot gijzeling te moeten overgaan Bovenkarspel. Donderdagmiddag om streeks 2 ure, ontstond waarschijnlijk door broei ing van zwartsel, brand op den zolder bij den schilder C. Bieren alhier. Hoewel de brand zich in den beginne dreigend liet aanzien, is die door gepaste middelen en toevoer van water spoedig gebluscht, zoodat de onmiddellijk gereed staande spuit geen water behoefde te geven. Mej. Kattenburg, die bij den brand in de Kalverstraat zulke ernstige brandwonden opdeed, is nagenoeg geheel hersteld en zal geen lit- teekenen van hare wonden dragen. Omtrent de arrestatie van Jansen, die vermoed wordt te zijn de moordenaar van de schippersvrouw, weduwe Bal, en haren zoon, beiden varende op het schip „Constance Marie" verneemt de „Schiffahrt-Zeitung" het volgende Jansen is te Antwerpen opgespoord en achter slot gezet. Hij was vroeger schippersknecht en nu onlangs milicien-infanterist te Bergen op Zoom, vanwaar hij in November gedeserteerd en over de Belgische grenzen gevlucht was. Te Rupel- monde is hij 's nachts op het hem wellicht bekende schip van de weduwe Bal geslopen om van kleeding te verwisselen. Daarna heeft hij de vrouw en haren zoon vermoord en zich meester gemaakt van de in kas zijnde gelden en de voorhanden zijnde kleeren. Als schip persknecht gekleed, pakte hij zijn uniform in een bundel bijeen en wierp het in de Rupel, waaruit het later, met bloed bevlekt, is opge haald. Eenige weken later nam hij dienst op het Rijnschip „Bertha", dat naar de Ruhr moest vertrekken. Hij werd echter te Antwerpen door de politie opgespoord en achter slot en grendel gebracht. Een neef van de vermoorde weduwe, die het eerst als verdacht gearresteerd was, is weder losgelaten. 1 Eenige personen te 's Gravendeel, geen lidmaten der Ned. herv. kerk, doch wel in die kerk gedoopt, hadden op de tellingskaart inge vuld tot geen kerkgenootschap te behooren. Een hunner werd ter secretarie ontboden en hem werd verzocht, dat antwoord door te halen en in te vullen„Ned. Hervormd." Hij liet zich overhalen en voldeed aan het verzoek. De overigen zijn nog niet c* oden. Jl. Donderd? biddag werden door de politie te Groninger, aangehouden twee jeugdige Duitschers, die hunne woonplaats Oldenburg ver laten hadden. Daarvan was haar per telegram mededeeling gedaan, evenwel zonder dat namen, signalement of eenige andere bijzonderheden bekend waren gemaakt. Om hunne reis te kunnen bekostigen hadden zij schoolboeken (ze waren leerlingen der hoo- gere burgerschool) en kleedingstukken verkocht, terwijl tevens voor een gedeelte van het hiervoor ontvangen geld de onontbeerlijke vuurwapenen, zijnde twee revolvers, waren aangeschaft. Vijan den van studie als zij waren hadden zij hun mstig leven laten varen om in Holland eene plaats als kellner te zoeken. Te spoedig werd echter aan hunne plannen de bodem ingeslagen, daar ze nu onder de vleugelen van den altijd waakzamen Hermandad naar hunne woonplaats zullen worden teruggevoerd „N. R. Ct." De vrouw van A. de M., te Hasselt, had zich aan een spijkertje gestooten, tengevolge waarvan ze een weinig aan den arm bloedde. Teneinde dat te stelpen nam zij een stukje van een tabakszak en legde er dat op; het gevolg was dan ook dat het bloeden ophield. Een paar dagen daarna was de arm echter zoo ge zwollen, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen, en nu bleek dat er bloedvergiftiging had plaats gevonden en deze reeds zulk een voortgang had gemaakt, dat zelfs amputatie van den geheelen arm niet meer zou baten. De vrouw is dan ook reeds overleden. Dokter Mezger heeft een gerechtelijke ver volging ingesteld tegen de „Bade-Actien-Gesell- sshaft" te Wiesbaden, omdat de directie in gebreke is gebleven de f 85,000 te betalen, waarvoor zij het huis van dokter Mezger te Amsterdam had gekocht. Deze som moest 1 Januari worden be taald, doch de directie van het Sanatorium deed dit niet. De betrekking tusschen dr. Mezger en de maatschappij kan nu voorgoed als geëindigd beschouwd worden. 332ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Vierde JijstNo. 13768 f 5000. No. 9638 f 1000 Nos. 1976, 3974, 7009, 8055, 12429, 12812, 15633 en 16043 ieder f 400. Nos. 1602, 3405, 16497, 17429, 17708 en 19760 ieder f 200. Nos. 411, 2937, 4045, 7172' 7189 11514 en 13698 ieder f 100. Prijzen vnn f 7Q 140 1944 4016 5980 7813 9656 13677 15321 18393 173 1968 4062 6017 7816 9837 13753 15427 18421 568 2018 4343 6027 8009 10034 13847 15600 18447 579 2354 4395 6417 8083 10155 13953 15958 18629 696 746 915 1066 1090 1139 1304 1395 1407 1461 1642 1706 728 1765 1878 58 87 113 162 201 242 247 280 283 435 487 499 538 558 664 683 720 877 911 980 1010 1146 1185 1229 1246 1255 1302 1344 1402 1457 1506 1523 1712 1788 1885 1928 1954 2042 2051 2099 2188 2194 2295 2414 2497 2529 2G51 2756 2765 2803 2805 2811 2388 4513 6435 2742 4565 6597 2746 4673 6628 2864 4874 6724 2875 4924 6890 2971 4932 6899 3023 4946 7033 3157 4992 7111 3444 5050 7159 3450 5132 7295 3468 5285 7370 3556 5637 7378 3636 5693 7448 3746 5S82 74S1 3940 5900 7708 8167 8222 8431 8544 8553 8647 8744 8763 8861 8903 8915 8927 9379 9456 10314 10329 10746 11086 11702 11956 12047 12290 12647 12649 12884 13048 13089 13217 13231 14029J16024 14190 16082 14217 16186 14257 16202 14378 16683 14540 16735 14597 16870 14633 16889 14875 17031 14896 17161 14910 17450 14970 18189 15000 18245 15030 18298 15255 18329 19032 19170 19175 19305 19486 19487 19518 19587 19700 20218 20347 20555 20726 20926 N i e t e 9399 9519 9535 9588 9974 2989 5163 7077 3050 5214 7126 3084 5278 7129 3113 5281 7161 3190 5287 7178 3223 5294 7399 3228 5357 7436 10022 3251 5477 7480 10065 3346 5593 7522 10067 3380 5677 7524 10086 3408 5687 7561 10088 3432 5688 7607 10091 3463 5747 7639 10141 3570 5758 7665 10180 3590 5796 7727 10204 3593 5818 7787 10225 3034 5823 7789 10231 3650 5855 7810 10285 3651 5831 7912 10444 3684 5846 7973 10493 3748 5883 7994 10523 3827 6011 8010 10597 3849 6103 8108 10602 3870 6104 8128 10604 3875 6152 8138 10649 3887 6163 8140 10725 3968 6212 8151 10733 4051 6246 8153 10751 4063 6257 8200 10763 4052 6281 8221 10771 4158 6299 8405 10790 4166 6320 8407 10791 4169 6328 8419 12590 4190 6344 8428 10823 4217 6430 S437 10877 4262 6485 8507 10929 4368 6«23 8566 10930 4397 6583 8638 10940 4438 6608 8645 10996 4468 6621 8662 11019 4479 6622 8743 11068 4576 6658 8849 11176 4592 6659 8902 11177 4593 6681 8916 11236 4602 6702 8944 11293 4607 6752 9092 11351 4671 6794 9126 11369 4817 6827 9129 11376 4860 6845 9133 11398 4882 6864 9170 11411 4941 6897 9174 11455 5000 6945 9193 11466 5020 6949 9318 11475 5038 6960 9332 11496 5040 6969 9370 115S3 5083 7042 9388 11611 5130 11793 14363 16583 18932 11831 14370 10615 19023 11907 14418 16617 19035 11933 14477 10659 19059 11934 144S9 16665 19062 12045 14506 16684 19073 12088 14526 16771 19127 12112 14534 16810 19128 12162 14536 10821 19145 12196 14564 16859 19173 12259 145Ö5 16878 19300 12296 14577 16943 1930b 12318 14585 16964 19319 12346 14595 17056 19376 12356 14805 17149 19420 12385 14816 17152 19490 12429 14800 17194 19500 12548 14946 17374 19567 12641 15020 17400 19607 12667 15094 17403 19650 12747 15099 17456 19673 12758 15136 17462 19696 12853 15149 17473 19777 12889 15236 17184 19832 13009 15257 17486 19860 13011 15298 17522 20081 13025 15309 17607 20112 13135 15338 17693 20136 13504 15359 17800 20256 13507 15374 17S58 20374 13555 15377 17876 20386 13595 15430 17879 20394 13010 15618 17970 20401 13690 15637 18046 20408 13702 15659 18056 20417 13802 15682 1S0G2 20443 13835 15689 18073 20461 13853 15711 18076 20476 13858 15720 18082 20496 13887 15741 18102 20508 13902 15756 18125 20514 13915 15933 18156 20550 14009 15994 18187 20590 14061 16018 18290 20646 14065 16121 18300 20663 14085 16145 18428 20670 14097 16190 18474 20709 14163 16191 18496 20718 14167 16212 18576 20751 14170 16291 18577 20930 14180 16295 18647 20931 14201 16330 18714 20974 14219 16393 1880S 20996 14276 16420 18816 14310 16498 18820 14339 16578 18915 Wcerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) s Windrichting mAl. Cs. Q p en cracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 17l 12 ztw. 2.5 Kg. 76ö»08f 6.68 6.8 t 4.2 13 8 zto. 6 757.40'- 2.90 1.5 0.1 12 ztw. 7 755.66 - 4.64 3.8 1.1 J IPS' Toestand "1 s Weersgesteldheid. van Q 17 12 0.91 Bewolkt. mooi t\ eer. Vlak. 18 8 0.94 Dikke mist, onstuimig. Golvend. 18 12 0.92 Dichtbetr., regen, sw^vmig. Ve ■wach ting: Zuidoosteuwind. Marktberichten. Texel. In het janr 1889 werden op de markten alhier aangevoerd: 6626 Lammeren, 2972 Schapen, 562 Koeien, 41 nuchtere Kalveren, 440 Kalveren, 75 Puarden, 23 Veulens 81 Varkeus, 518 Biggeu, 26 korven Kippen en 9 korven Eenden. Alkmaar, 17 Januari.Aangevoerd 325 H.L. Graneu, als: 15 h. Tarwe, f 6.50 a 7.— 35 h. Kogge, f 5 a 6; 18 h. Gerst, f 4.25 a 4.60 idem Chev. f 5.50221 h. Haver, f 3.25 a 3.65; 35 h. HoonenPaardenboonen f5.75 a f 5.90, Cilroeub. f 12, Duivenb. f 6.25alle3 per H.L. 1 h. Grauwe Erwten. Hoorn, 16 Januari. Kleine Kaas f 32 en Commissie f 32 per 50 K.G. Purmerend, 17 Januari. Aangevoerd 94 Schapen, vlug, prijshoudend. Amsterdam, 17 Januari. Koolzaad stil. Lijnzaad onveranderd, Kaapolie: vliegend per 100 K.G. f 38, 37, Mei f 35.75. Lijnolie: vliegend per 100 K.G. f 22.75, Febr. f 22.50, 22.75, Maart-Mei f 22.75, Juni-Aug. f 23. Raapkoeken f 60 a 30 per 1040 stuks. Lijnkoeken f 8.25 a f 12 per 104 stuks. Prijzen der AardappelenFriesche Dokk. Jammen f 2.30 a f 2.50, idem Fran. f 2.20 a 2.40, idem Eng. f 1.70 a 1.80, Zeeuwsche spuische f 2.20 a 3.50, idem Flakk. f 2.20 a 2.50, idem Blauwe f 210 a 220, Geld. Blauwe f 1.90 a 2.10, Pruis. Hamburgers f 3.70 a 3.80, alles per H.L. Schiedam, 17 Januari. Moutwijn f 10.50, Jenever f 16, Amst. Proef f 17.25, Spoeling-beurs f 1.Spoeling commissie f 1.20. Londen, 16 Januari. Aangevoerd: 1900 Runderen, 2-4 a 5-; 8000 Schapen en Lammeren, 4-4 a 6-8; 130 Kalveren, 3-9 a 5-620 Zwijnen, 3-4 a 4-5. Burgerlijke Stand van: Helder, van Donderdag- tot Zaterdagmiddag. Ondertrouwd: G. F. Einde, officierskok bij de Marine, en G. A. Speelman. Al. Bonting, vuurstoker, en J. Schouten. D. Vonk, vuurstoker, en G. Harder. K. Hoep, matroos, en J. Suieets. W. Smit, vuurstoker, en C. Kciuderman. T. Blocmsma, bottcliersmaat, en H. C. P. Prins W. F. Ligte- ringen, werkman, en G. AL Slaman. OverledenP. Beek, gcb. v. d. Berg, 68 j. A. Beukers, 30 j. G. IJ. de Jong, geb. Speclmans, 52 j. A. Dogger, geb. Kooijmans, 71 j. P. Boendermaker, 6 m. Anna Paulowna, van 1 tot 31 December. OndertrouwdJ. Smicrs en G. Smit, won. te Rijp. Geboren: Grietje, d. v. K. Vlanr eu A. Botman. Klaas, z, v. G. Hopman en Al. Teijs. Jan, z. v. J. Schager en AI. Oost-Indië. Antje, d. v. P. de Vries en N. de Graaf., Guurtje, d. v. E. Breeu en J. Grin. Cornelis Nicolaas, z. v. C. Smiers en M. Jonker. Rens Lowie, z. v. J. Waiboeren J. E. Scholtcn. Neeltje, d. v. P. Kuiper en G. Borst. OverledenLevcul. aangeg. kind v. P. Voortbuijzen en T. van Stipriaan. P. N. Poorters, 2 m. M. Kaij, 50 j. G» J. HeufT, 72 4. J. Komen, 73 j. Zijpe, van 3 tot 10 Januari, OndertrouwdC. Groen, jonkm., 24 j., te Zuidschar- woude, en G. Mulder, jonged., 23/j. GeborenPieter, z. v. C. de Graaf eu J. Kos. Overleden J. Buiter, eobtgen. v. A. Bink, 73 j. Guurlja Brak, d. v. J. Brak en G. Berkhout, 17 j- Schagen, van 11 tot 14 Januari. GeborenGcrrit, z. v. D. Smit Gz. en J. Swart. Fran* ciscus Jobannes Adrianus, z. v. C. Veltman en AlHermans* Anna, d. v. D. Rood en A. 8e Graaf. Cornelis, z. v. Sg Aleurs en M. de Boor. Overleden: M. Denijs, 21 j. en 7 m. Warder, van 1 tot 13 Januari. Overleden: J. Visser, 82 j. D. Hop, 54 j. Andijk. GeborenJan, z. v. C. Dekker eu A. Boeijer. Alarijlje, d. v. S. Prins en A. Brouwer. Overleden: Antje, d. v. J. Meester en G. Nieuwebnu-, 17 m. Wervershoof. Geboren GcerlruiJa, d. v, D. Bakker en J. Jong. Aafje, d. v. J. Koppelkof en M. Slot. Trijntje, d. v. K. Schouten en G. Kan. Uilbtlmina Anna, d. v. Al. Weel eu D. Smit. Trijutje, d. v. W. Vertehnan en K. Haring. Overleden: P. Nieuwcboer, weduwn. van C. Weel, 45 j. J. Beemsterboer, wed. v. G. Kuiper, 50 j. C Neefjes, geb. met T. Vrind, 72 j. Siinon, z. v. C. ilokker en P. Pij per t, 2 j. Aaije, d. v. E. Koppelhof en Al. Slot. 3 dagen. P. Valk, weduwn. van J. Bont, 73 j. A. Buis wed. van K. Hauwert, 65 j. Levenl. aangeg. kiud vnu bet vrouwelijk geslacht van P. Dol en J. Koedooder. Grootebroek. Overleden: J. Buisman, weduwn. van T. Koomen, 40j Laatste berichten. 18 Januari. De influenza breidt zich te Apeldoorn meer en meer uit. De dokters hebben uiterst drukke werkzaamheden, te meer daar de staf-arts mede is aangetast. Prinses Wilhelmina bleef ook niet ver schoond. Ruim 14 dagen vertoeft zij nu reeds op baar kamers, zonder een enkele maal in de buitenlucht te komen. Gelukkig is de ziekte thans afgenomen en geen gevaar te duchten. Ook Z. M. de Koning is sedert eenig8 dagen weêr niet al te best. Helder. Gedurende het jaar 1889 zijn alhier voor. de lichting der nationale militie voor 1S90 ingeschreven 2x4 personen. Voor deze jongelingen zal de loting plaats hebben op Donderdag 20 Februari 1890. Den volgenden dag, Vrijdag 21 Februari, zal alhier de loting plaats hebben voor de in gezetenen der gemeenten Texel, Vlieland en Wieringen. De ingeschrevenen uit de gemeente Terschel ling, die vroeger alhier moesten loten voor de nationale militie, moeten zich dit jaar tot dat doel naar Enkhuizen begeven. Voor de overige naburige gemeenten zijn de lotingsdagen aldus bepaaldMedemblik 13, Enkhuizen 14, Heer-Hugowaard 17, Winkel x8, Schagen 19, Alkmaar 24 en 25 Februari. Helder. Door de politie werd dezer dagen geverbaliseerd tegen eenige personen, die ster ken drank ter verkoop in 't klein voorhanden hadden zonder vergunning. Men schijnt van meening dat geen vergunning behoeft te worden gevraagd en geen vergunningsrecht behoeft te worden betaald, als aan het perceel, waarin men tusschen 1 Mei en 30 April gaat wonen, ver gunning verbonden is. Die meening is ten eenenmale onjuist, waarom wij ieder aanraden, om, alvorens een tapperij of drankwinkel over te nemen, inlichtingen te vragen bij de politie. Texel. Eindelijk zijn partijen de zaak eens geworden over het uitkeeren bergloon, in zaken de hier aangebrachte katoen, behoord hebbende tot de lading der in de gronden ge strande stoomboot „Newham". Aan de bergers wordt thans f 25 per baal uitbetaald, terwijl de katoen naar het Nieuwediep zal worden ver voerd. Texel. In het afgeloopen jaar zijn van hier, naar matige raming, 500.000 kipeieren ui t gevoerd. Warder. Op 23 Jan. zal onze nieuw benoemde Burgemeester de heer S. Berman van Barsingerhorn geïnstalleerd worden bij dé ge meentebesturen, respectievelijk van Kwadijk, Mid- delie en Warder. Bij koninkl. besluit is pensioen verleend aan J. A. van Soll, brievengaarder te Castricum, f 232 en aan A. Blokker, id. te Hoorn, f232. ADVERTENTIEN. Voorspoedig bevallen van een Zoon: L. JARING—PRENT. Utrecht, 17 Januari 1890. B esckikbaar: om Zwijn-Zeugen te dekken, bij J. REUVERS, op de plaats „NijvervelcT, Anna Paulowna. S a 1 m i a k-P a s t i 11 e n, Q n i n a-L a r o c h e, Astlima-Cigaretten, Tamarinde-Bonbons, E i k e 1-C a c a o, voorheen bij den Heer JELGERSMA, thans te verkrijgen bij de firma P. BOO N. Closetpapier in pakken. f 0.25 Closetpapier aan rollen0.50 Closetrollen op plank. 1.15 Closetborstels0.70 T I V O L I. ZONDAG a. s. BAL. Aanvang half acht uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3