GHOGOLAAD GROOTES VOOR PLEIZIER OP REIS. concertFtivoli. Photographie Instantanée, Herbal i ngs-onderwi j s. Notaris BACKX, Notaris BACKX Twee flinke jongens GEMEENTEREINIGING VRAAG Onovertroffen kwaliteit. Fabriek te Westzaan. AANBESTEDING. GEMEENTEREINIGING Helders Mannenkoor. Mevr. Ophemert—Schwencke, den Heer F. Werner, Makelaar OUDENHOVEN Levensverzekeringen Ongeluk-verzekeringen Brandverzekeringen, HYPOTHEEKBANK W. JAGER GERLINGS, Lood- en Zinkwerken. G. J. DE JONG, Kanaal weg over de Malenbrug. DAGELIJKS GEOPEND, Eeproductiên van elke Photographie, hoe verbleekt ook, tot aan levensgroot, HOUTVEILING Hakhout en Takkenbossen. AANDEELEN SCHIPPERSKNECHT. f0.90. Roomboter!!! f'0.90. HOOI! Nieuw! Geheel Nieuw! Eerediploma Voei.-Tentooustelliiiï Parijs 1889 Kerkhoff'sHaring in pikantesaus, Geen brandgevaar meer!!! KLAAS VISSER, Schagen, Bij het herhalings-onderwijs aan de Open bare lagere scholen in deze Gemeente is vacant eene betrekking van onderwijzeres, waaraan eene toelage van f 100 'sjaars ver bonden is. Onderwijzeressen aan de openbare lagere scholen in deze Gemeente, genegen die betrekking waar te nemen, moeten zich bij op zegel geschreven adres wenden tot het Gemeentebestuur vóór den laatsten dezer maand. Helder, 15 Januari 1890. Het Gemeentebestuur, C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. Notaris BACK! zal publiek verkoopen, op DONDERDAG 6 FEBRUARI 1890, 's middags twaalf uur, in de Landbouwsocieteit „Ccrès", te Scliagcn Een nieuwgebouwd HUIS, waarin twee WONINGEN, met SCHUUR, ERF, TUIN en uitmuntend BOUWLAND, te Schagen op Tolke, kad. Sectie D, Nos. 146, 264, 265 en 266, samen groot 38 aren 30 centiaren. Te aanvaarden 1 Mei 1890. Eigendom van den Heer Hk. Vriesman. Inlichtingen zijn, behalve ten kantore van den Notaris, ook te bekomen bij den Makelaar S. BREGMAN, te Schagerbrug. Brecdcr bij biljetten. zal publiek verkoopen in na te melden logement, op DINSDAG II FEBRUARI 1890, des voormiddags elf uur: 1°. Het welbeklante zeer ter nering staande LOGEMENT en KOFFIEHUIS met STAL HOUDERIJ, genaamd ,,'s Lands Welvaren", met vergunning, bestaande in een hecht en sterk WOONHUIS, met HERBERG, BOVENZAAL, D O ORRIJDST AL, PAARDEN- en KOESTAL, berging voor p. m. 40 wagens Hooi, en ERF, aan de Schagerbrug in de Zijpe, kad. Sectie B, N°. 587, groot 5 aren 30 centiaren. 2°. Eene SLAGERIJ met WOONHUIS, annex en ten Oosten van het vorige perceel, kad. Sectie B, N°. 454, groot 55 centiaren. Te aanvaarden 1 Mei 1890. Eigendom van den Heer K. Plevier. Inlichtingen zijn, behalve ten kantore van den Notaris, ook te bekomen bij den Makelaar S. BREGMAN, te Schagerbrug. zal publiek verkoopen, op DONDERDAG 13 FEBRUARI 1890. bij opbod, en 20 FEBRUARI d. a. v. bij afslag, telkens des avonds zes uur, te Alkmaar, in het Ilötel „de Toelast": De sedert jaren met snccès gedreven Boom- en Bloem- .kweekerij. genaamd:Flora", ^zeer gunstig in de onmiddel lijke nabijheid van vaarwater gelegen, aan den Geestersingel te Alkmaar, met WOONHUIS, BOET. ERF, vijf stcenen BROEI KASTE."Ni, voorzien van verwarmings toestellen, LOODSEN en TUINGROND, samen groot 22 aren 83 centiaren, te veilen in 19 perceelen en in combinatiën. Dadelijk te aanvaarden. Eigendom van Mejuffrouw de Wed. J. P. van Garderen. Uitvoerig; bij biljetten. TE HUUR: een Koffiehuis met vergunning, waarin Biljart, Buffet, Tafels, Stoelen en verdere Inventaris, aan de Binnenhaven N°. 73. Huis met Inventaris is ook voor billijken prijs uit de hnnd (c koop. Te bevragen bij J. KEIJZER, Binnen haven 6. voor loopwerk en verder tot opleiding voor het vak, kunnen dadelijk geplaatst worden. Adres: Bureel dezer Courant. te Helder. Te koop wordt aangeboden een hoeveelheid van ongeveer 2©0 kubieke nieters niool- moddcr, zooals die opgeslagen ligt en te bezichtigen is aan de Stortplaats in het Brakkeveld te Helder. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Opzichter van den reinig'ngsdienst. Prijsaanbieding voor de geheele hoeveel heid of gedeelten daarvan wordt ingewacht op 23 Januari e. k., bij het Gemeente bestuur te Helder. Gegarandeerd zuiver. LET OP DEN NAAM. Opgericht 1825. Op DONDERDAG den 30 JANUARI 1890, des namiddags ten twee ure, zal aan het Raadhuis der gemeente lleldcr, publiek, alleen bij inschrijving, worden aanbesteed: liet verf-, glas-, behang- en teerwerk aan de Gemeente-ge bouwen, bruggen, enz., gedurende het jaar 1890. Bestek en voorwaarden liggen ter lezing ter Gemeente-Secretarie en zijn tegen betaling van 7 5 cent per stuk aldaar te bekomen. Inlichtingen worden twee d:uen vóór de aanbesteding verstrekt door den Gemeente bouwmeester, des morgens teii tici» ure, aan zijn bureau aan de Kcrkgrncht. De in sc hr ij vi ngs bi lj etten moeten op Woensdag: den 29 Januari c. k., des namiddags vóór vier ure, op het Raadhuis bezorgd worden. Helder, 17 Januari 1890. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. te Helder. Aan de stortplaats k contant tc koop: Straatvuilnis, zoogenaamde com post, tegen f 2.den kubieken Meter en Beer tegen f 2.50 den kubieken Meter. Transportkosten zijn onder de prijzen niet begrepen. Informatiën zijn te bekomen bij den Opzichter van den reinigingsdienst, den Heer P. BOS, Oranjestraat, N°. 1. Helder, 15 Januari 1890. Burgemeester en Wethouders der gemeente Helder: C. A. BEUKENKAMP, Burgemeester. C. BOON, Secretaris. Stads-Schouwburg en Concertzaal „TIVOII". VRIJDAG 24 JANUARI 1890: 3de Abonuements-V oorstelling, door het Tooneelgezelschap der Nieuwe Rotteri. Sclionwburg-MaatscliapDiJ, Directie: ALEX. FAASSEN Si C. Blijspel in 5 bedrijven naar het Duitsch van OSCAR BLUMENTHAL, vertaling van E. BECIIT. Aanvang ten ACHT ure. Pr ij zen der plaatsen: Eerste Rang f 1.49. Tweede Rang f 0.99. Abonnementsprijzen: lc Rang per 4stuks f4.00 en per 8 stuks f 7.252e Rang per 4 stuks f 2.50 en per 8 stuks f 4.00. Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk. De abonnementskaarten liggen voor H.H. Inschrijvers op den speeldag van 104 ure aan het Bureau gereed. Plaatsbespreking voor geabonneerden van 1112 uur en voor niet-goabonneerden van 123 uur, tegen 10 cent per plaats extra. N.B. De inteekenlijst voor abonnements kaarten ligt aan het gebouw tot den 23sten dezer des avonds. Allen die iets te vorderen heb- ben van-, verschuldigd zijn aan, borgtochten of papieren onder hunne berus ting hebben ten laste van Mejuffrouw MAR- GARETHA MAKELAAR, weduwe van den heer JOHANNES HENDRICUS JANSSEN, gewoond hebbende te Helder, en aldaar overleden 12 Januari 1890, worden verzocht daarvan vóór of op 1 Februari 1890 aan gifte of betaling te doen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. SOLISTEN: eerste Sopraan-Zangeres aan de Holl. Opera te Amsterdam, en Solo-Violoncellist en Fluitist Kon. Ned. Marine-Kapel. Ten kantore van den zijn steeds groote en kleine kapitalen beschikbaar, onder hypothecair verband en op obligatie onder solide borgstelling, tegen den rente koers van den dag. SlUlt: 's GRAVENHAAGSCHE voor Nederland, gevestigd te 's Gravenhage. Voor het sluiten van leeningen aflosbaar in annuïteiten, in termijnen of ineens, tegen eene rente van 4J°/0, 4°/0 of 3|'/0, naar gelang van het onderpand en het bedrag der leening, wende men zich tot den AGENT A. J. DE JONGH, Dijkstraat, Helder. firma J. II. Enschedé, Wijnhandelaars, Haarlem, Depót en Kantoor Keizerstraat 103, Helder, bevelen bijzonder aan: Bas Medoca f 30 per anker, St. Emilion. St. Seurin Medoc, 34 36 Cognac Vieux. a f 1.80 per flesch. Loodgieter, Helder, geeft op aanvrage gaarne prijsopgave voor alle bij het bouwvak voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreerende prijzen. op Woensdag 22 Januari 1890, voormiddags elf ure, in het Bosch, genaamd: „Ananas", aan den Ruigenweg nabij het Buurtje en den Schager- weg in de Zijpe, eigendom van de Hoog Geboren Vrouwe Gravinne BENTINCK, Geboren Baronesse VAN HEECKEREN VAN WASSENAER, van: 60 k 70 parken zwaar G. VAN OS, Notaris te Zijpe. RIASCHSK WIASMA en MORSCHANSK SIJSRAN. De ondergeteekende bericht, dat van af heden, op bovenstaande aandeelen, rente zal worden betaald en wel op elk aandeel, na aftrek van de Russische belasting, f 7.44®. Houders dezer stukken worden er op attent gemaakt, dat de aandeelen worden vervangen door 3°/o rentegevende, door den Staat gewaarborgde Obligatiën, waarbij voor iedere twee aandeelen a, Roeb. 125, écu Obligatie van Roeb. 125 wordt uitgereikt. Met de bezorging van een en ander belast zich de Makelaar in Effecten P. GROEN. Een bekwaam SCHIPPERSKNECHT, gehuwd, oud 28 j., zoekt eene betrekking. De beste informatiën staan hem ten dienste. Adres: aan het Bureel dezer Courant, onder het motto „Schippersknecht*. Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco: A. BRUNSTING, Beilen. 25000 4 KG. eerste kwaliteit hooi tegen zeer geringen prijs te koop. Bestaat ook gelegenheid tot persing. Brieven franco, letter Z, Hulppostkantoor Wieringen. tot dusver onovertroffen haringbereiding, in staat den fijnsten liefhebber te bevre digen.Witte potten van 3,5 en 8 stuks. Kerkhoff's Haring in majonaise, eene ware uitkomst voor huismoeders op vischdagen. Potten van 4, 6, 10 en 25 stuks. Kerkhoff's Pikante saus, in fleschjes verkrijgbaar veel billijker en smakelijker dan de dure buitenlandsclie Sausen. De Saus is toepasselijk bij vleesch en visch. Algemeen verkrijgbaar gesteld Ouden en jongen mannen k wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den P Med. Raad Dr. Muller over Verstoorde Zenuw en Geslaclit-Stelsel, met opgave voor radicale genezing. Na I ontvangst van 60 cent in postzegels, toezending onder couvert. Eduard Bendt, Braunschweig. Rozengracht 10, Amsterdam. Brandwaarborgkastenfabriek. Dopotlioudor. Schagen, 2 Augustus 1889. Ondergeteekende verklaart, dat bij den zeer grooten brand, toen zijne hoeve tot den grond toe afbrandde, de brandkast van boven genoemde firma aan alle voorwaarden van een solieden en deugdelijken kast heeft voldaan, daar de kast meer dan IIOOD HEET is geweest, doch bij het openen alle papieren in ongeschonden staat te voorschijn werden gehaald en de kast gemakkelijk geopend werd. Een ieder beveel ik dit fabrikaat tea zeerste aan. J. B. Jz. Snelpersdruk van J. H. Van Balen, Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4