dier inlichtingen „alleszins noodig" is veel minder uit te maken of er „noodzakelijkheid" be staat voor het nemen van maatregelen van welke de gouverneur de verantwoordelijkheid draagt en verantwoording schuldig is niet aan de Koloniale Staten maar aan Zijne Majesteit den Koning. „De meening der Staten dat de gevraagde inlichtingen „alleszins noodig" zijn, wordt door den ondergeteekende geenszins gedeeld. Wat zou kunnen worden medegedeeld, zou moeten be staan in eene mededeeling van feiten, sinds lang aan een ieder bekend. Van eene dierge lijke mededeeling wordt het belang noch door de Staten aangetoond, noch, waar het op aan komt, door den ondergeteekende erkend. Veeleer acht hij haar voor de hem toevertrouwde be langen schadelijk. „Doch er is meer. „Tot welk einde worden „inlichtingen" ge vraagd? De toelichting van het besluit laat daaromtrent weinig twijfel over. De Staten gaan eenstemmig mede, als de regeering van het moe derland, dat jaar op jaar sommen gouds bijdraagt om de koloniale huishouding gaande te houden, in haar midden wordt gesmaad en verguisd. Meenen zij dat hijj' die de eer heeft hier de regeering te vertegenwoordigen, zich er toe zal leenen hun de behulpzame hand te bieden om in die trant te kunnen voortgaan „Aan het besluit der Staten wordt door den ondergeteekende geen gevolg gegeven. „De Gouverneur van Suriname, De Savornin Lohman." Binnenlandsch nieuws. Texel, 20 Januari. Bij het toenemend aantal influenza-lijders zijn thans ook de drie geneesheeren van dit eiland. Twee van hen moesten verleden week hunne kamer houden, terwijl de derde met moeite nog enkele patiënten kon bezoeken. De heer Stam heeft echter een half-arts als plaatsvervanger aangesteld. Oude Schild (Texel), 20 Januari. De begrafenissen alhier werden tot heden ontsierd door afschuwelijke wagens, die gebezigd werden om de lijken naar de laatste rustplaats te ver voeren. Thans zijn eenige ingezetenen besloten, om onderling een netter en doelmatiger voertuig aan te schaffen. De kosten zou men trachten te vinden door rentelooze voorschotten, bij wijze van aandeelen, groot vijf gulden. Terschelling, 18 Januari. Uit het ge zonken Duitsche schip „Ursula" werden gisteren weder 28 balen rijst opgehaald, tegen ruim 30 balen in de. vorige week. Het schip heeft nu 14 voet water boven zich en ligt dus nu goed voor het duiken. Anna Paulowna, 19 Januari. Ook hier wordt een adres geteekend, om gezonden te worden aan den Raad van Administratie der Holl. Spoorweg-Maatschappij. Het spreekt echter van zelf, dat het niet is, om een paar sneltreinen te doen loopen, maar om den bestaanden toe stand te behouden, waarmede men hier zeer tevreden is. Maakten de in gebruik te stellen sneltreinen geen inbreuk op de bestaande dienst regeling, dan was het ons volkomen onverschillig, maar volgens de wijze, zooals de Kiesvereeniging „Burgerplicht" te Helder die wenscht, zou voor ons en een tal van gemeenten in Noordholland de toestand weder even ongunstig worden als zij vroeger geweest is. Voor de bewoners van het eiland Wieringen, voor wie het station Anna Paulowna het station is, zou het zoo treurig mogelijk zijn, want zij zouden van hier af, niet vóór 's middags 4 uur in Amsterdam kunnen zijn. Kortom, de belangen van honderden en duizenden plattelandsbewoners in Noordholland zouden door de bedoelde wijziging van „Burger plicht" ten zeerste benadeeld worden, welk een en ander met voldoende motieven onder de aandacht zal gebracht worden van bovenge- noemden Raad. Zijpe. Zondag 12 dezer gaf de Rederijkers kamer „Kunst Kweekt Kennis" alhier hare aan gekondigde voorstelling in het lokaal van den heer Bruin met het tooneelspel „Uitgaan" van Glanor en het blijspel „Een ingezonden stuk". Van de uitvoering kunnen en mogen wij niet anders dan met veel lof gewagen. Alle rollen, daarin voorkomende, werden met succés vervuld. Wij brengen daarom gaarne een woord van hulde aan de dames van „Kunst Kweekt Kennis" in 't algemeen voor de wijze waarop zij zich in „Uitgaan" van hunne taak hebben gekweten. Een afzonderlijk compliment komt o. i. toe aan haar, die de kolossale rol van mevr. Valkenburg vervulde; haar opvatting was zeer juist, haar spel hoogst verdienstelijk. Waardige bondgenooten vond zij in Eduard Valkenberg, haren echtgenoot, en kolonel van der Degen, haar vader, die eveneens in hun spel toonden dat „K. K. K.", zij 't dan ook misschien te weinig, toch nog goede krachten bezit. Wanneer wij nu er bij in aanmerking nemen, dat voor costumes en tooneelbenoodigdheden, de kamerverlichting in het laatste bedrijf, enz. met de meeste nauwkeurigheid was gezorgd, dan gelooven wij niet te veel te zeggen met de be wering, dat deze uitvoering van „K. R. K." uitstekend geslaagd is. (Z. Ct.) Nieuwe Niedorp. Sedert eenige dagen circuleert alhier een adres, dat aan de Raad van administratie der Hollandsche IJzeren Spoorweg- Maatschappij zal worden opgezonden en waarin ernstige bezwaren worden ontwikkeld tegen de inwilliging van het verzoek, onlangs door de kiesvereeniging „Burgerplicht" te Helder aan ge noemde administratie gericht, om de treinen 9.15 u. van Helder en 1.25 u. van Amsterdam in sneltreinen te veranderen, die alleen aan de sta tions Schagen en Alkmaar zouden stoppen. Adressanten betoogen dat de inwilliging van het verzoek uit Helder en omstreken voor bijna geheel het pla te land benoorden Alkmaar een zeer groot ongerief zou veroorzaken en spreken derhalve den wensch uit, dat het verzoek in dien rorm zal worden afgewezen. Alkmaar. Op initiatief der heeren dr. P. G. Mensonides en dr. F. H. van Leijden, is alhier opgericht eene aldeeling der „Maatschappij tot bevordering van de geneeskunde". Alkmaar. Voor het zittingjaar 1890 zijn als voorzitter en onder-voorzitter der Kamer van Koophandel alhier herkozende heeren T. L. Koorn en A. Prins Az., beiden alhier. Bergen. Kerkvoogden dezer gemeente hebben besloten, het deelbroodfeest niet meer te doen vieren op 23 Februari zooals gedurende eene reeks van jaren gebruikelijk was, maar het voor 1890 vastgesteld op 21 Mei. Bergen. Voor een beteren waterafvoer van den Bergerweg van hier tot Alkmaar wordt thans gezorgd. De Bennen, die, zooals men weet, hooger kwamen dan de weg zelf, waardoor het noodig was bij regenachtig weder steeds afvoer- greppels te steken, worden uitgelegd, waardoor dus een natuurlijke waterafvoer zal worden ver kregen. Warder, 17 Jan. Hedenavond gaf de Rederijkerskamer „Aurora", alhier, in 't lokaal van den heer A. Meereboer, haar reeds tegen 10 dezer uitgeschreven, maar wegens sterfge vallen in deze gemeente tot heden uitgestelde uitvoering. Het programma voor dezen avond bestond uit: „De Kinderroofster", drama in 8 tafereelen en „Dorps-Sociaal-democraten", kluchtspel in één bedrijf. Jammer dat de kamer ook dezen avond haar verdienstelijken voorzitter, den heer W. v. Twisk, hoofdonderwijzer alhier, moest missen, daar de influenza hem noopte zijn kamer te houden. Intusschen lof aan de spelers en speelsters, die zich zoo goed wisten te redden, blijkens de wijze op welke zij hun rol vervulden. De Gouw. Door belanghebbenden aan de westzijde van de Gouwe is een adres aan den Raad dezer gemeente gezonden met het ver zoek, Mej. G. Egmond, onderwijzeres aan de openbare school te Heer Hugowaard,sollicitante naar de betrekking van onderwijzeres aan de openbare school te Hoogwoud, voor deze be trekking te benoemen. Wognum, 17 Januari. Heden namiddag werd alhier 'tstoffelijk overschot van Ds. P. A. Swart ter aarde besteld. Behalve zijne familieleden volgden ook vier zijner ambtgenooten, de kerke- raad en het kerkbestuur der gemeente zijn lijk. Een diep gevoeld woord van waardeering wijdde Ds. Schuurman, predikant van Hauwert aan zijne nagedachtenis en ook Ds. Beets van Sijbe- karspel herdacht den overledene in eenige dicht regelen. Toen het lijk in de groeve was nedergezonken, sprak ds. Schuurman nogmaals uit naam van kerkeraad en kerkbestuur, een hartelijk woord ter herdenking van den leeraar, die ruim 28 jaren vol ernst en toewijding deze gemeente had ge diend. Nadat nog de eenige zoon van ds. Swart een hartelijk woord van dank had gesproken, was de plechtigheid afgeloopen, waarbij een teeder beminde vader en hooggeacht leeraar ter laatste rustplaats was geleid. Enkhuizen. Voor de betrekking van Kapelmeester bij het Muziekkorps der dienst doende Schutterij te dezer stede, op een jaar wedde van f 225,hebben zich tot heden 19 sollicitanten aangemeld. Marine en Leger. Bij koninklijk besluit is, met ingang van 1 Februari 1890 1. de luit. ter zee ie kl. J. H. Cremer, ter zake van in, doch niet door den dienst ontstane lichaamsgebreken, op pensioen gesteld, onder toekenning van een pensioen van f1398 'sjaars en eene verhooging daarvan met f975 'sjaars voor werkelijk verblijf in militairen dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en ko loniën en tusschen de keerkringen 2. bevorderd tot luit. ter zee ie kl., de luit. ter zee 2e kl. J. M. Phaff. De luit. ter zee iste kl. J. H. M. Jansen, thans in commissie te Berlijn vertoevende, wordt t Febr. werkzaam gesteld op 's Rijks werf te Amsterdam, onder de bevelen van den chef van den Marine-torpedodienst, den kapt. ter zee jhr. T. E. de Brauw. De iste luit. der mariniers J. C. van Hoek en de officier van administr. 2de kl. K. A. Josselin de Jong keeren wegens ziekte uit O. I. terug. De adjunct-commies bij de directie der marine alhier T. Q. Harder wordt met 1 April a.s. eervol uit 's Rijks dienst ontslagen. De officier-machinist 2de klasse A. J. Moritz zal den officier-machinist 2de klasse J. G. van den Bosch vervangen bij den torpedodienst alhier. De machinist iste kl. C. N. A. Over de Linden, thans werkzaam bij den marine-torpedo- dienst alhier, wordt geplaatst aan boord van Zr. Ms. stoomkanonneerbcot Havik, te Rotterdam. De in activiteit herstelde kapitein-ingenieur P. G. van Schermbeek wordt voorloopig werk zaam gesteld bij den staf der genie te Arnhem, terwijl de kapitein-ingenieur H. F. W. Becking, met x Febr. a. s. van daar wordt overgeplaatst naar Amsterdam. Ingedeeld te Hoorn de bij het 7de reg. inf. overgeplaatste kapitein H. J. Dijkmeester; te Helder de bij het 4de reg. vesting-artillerie be noemde kapitein J. L. Vogelte Breda de van het iste regiment te Helder bij het 6de reg. inf. overgeplaatste kapitein L. A. J. van Box meer. De „N. R. Ct." verneemt, dat door de Marine zal worden beproefd het Voornsche kanaal bij Hellevoetsluis af te sluiten met torpedonetten. Naar men verneemt is een niet onbelangrijke bevordering in de hoogere rangen van het corps zeeofficieren binnenkort te verwachten. Bij de verschillende wapens en dienstvakken ontbraken op 1 Januari jl. de volgende aantal len officierenGenerale staf2 luitenants-kolo nel- of majoors, daartegenover staat, dat er 1 ma joor van de cavalarie stafdienst verricht en 1 kapitein van den gen. staf overcompleet is. Plaatselijke staf2 kapiteins, doch 1 luit. over compleet. Militaire administratie voltallig zelfs zijn er 2 onderofficieren, die voldaan hebben aan het examen voor 2e luitenant-kwartierm., doch wegens gebrek aan vacaturen niet zijn aan gesteld. Geneeskundige dienst3 officieren van gez. 2e kl. overcompleet, doch er ontbreken 6 militaire apothekers der 2e kl. Wapen der infanterieontbreken 41 2e luitenants. Wa pen der cavalerieontbreken 1 eerste en 14 tweede luitenants, terwijl er 1 majoor overcom pleet is, die belast is met functien van chef van den staf bij den inspecteur van het wapen. Wapen der artillerieontbreekt 1 majoor, 13 eerste en 5 tweede luitenantsvoorts 1 kapitein magazijnmeester, doch is er 1 luitenant-maga- zijnm. te veel. Wapen der genie: Ontbreken 4 tweede luitenants, terwijl er 1 kapitein over compleet is en 1 eerste luitenant te veel, die echter tractement geniet van 2e luitenant. Wapen der Kon. MarechauseeOntbreken 2 kapiteins of luitenants districts-commandanten te Almelo en Ruurlo. Aan de navolgende inrichtingen van militair onderwijs waren op 1 Jan. ter opleiding tot of ficier aanwezigKoninklijke Militaire Academie te Breda, cadetten93 voor inf. h. t. 1., 38 voor cavalerie h. t. 1., 46 voor artillerie h. 1.1. en 13 voor genie h. t. 1.voorts 105 voor inf., 13 voor cavalerie, 15 voor artillerie en 15 voor genie in Ned.-Indië. Hoofdcursus te Kampen40 on derofficieren voor de infanterie en 11 voor de administratie h. t. 1., alsmede 17 voor adm. Ned.- Indie. Hoofdcursus te 's Hertogenbosch 49 onderofficieren voor de inf. Militaire school te Haarlem 65 volontairs, waarvan 19 in het 2e, 21 in het ie studiejaar en 25 op den prac- tischen cursus. Artillerie cursus te Delft: 41 leerlingen en wel resp. 19, 14 en 8 in het 3e, 2e en ie studiejaar. Blijkens aanschrijving van den minister van Oorlog zullen de miliceins der lichting van 1889 der iste divisie (reg. grenadiers en jagers, 4de en 7 de reg. inf.) weldra van repeteergeweren en van het gewijzigde ledergoed voor den infanterist worden voorzien. Aan de verschillende hoogescholen waren met 1 Januari 11. de volgende aantallen studenten aanwezig, welke zijn toegelaten tot de verbin tenis voor officier van gezondheid hier te lande of in Ned. IndieTe Leiden 4 voor h. t. 1. en 36 voor Indiéte Utrecht 3 voor h. t 1. en 29 voor Indie: te Groningen 3 voor h. t. 1. en 18 voor Indie te Amsterdam 12 voor h. t. 1. en 35 voor Indie. V i s s c h e r ij. Nieuwediep 21 Januari. Sedert jl. Zater dag kwamen van de groote visscherij alhier bin nen de sloepen Willem C o r n e 1 i s, sch. Hor dijk, met 15 lev.20 doode kabelj. en 5 doode lengenEbenhaezer, sch. Langbroek, met 50 lev.350 doode kabelj., 5 doode lengen en 3200 schelv.Pollux, sch. Groenendijk, met 80 lev.-, 90 doode kabelj., 4 lev. lengen en 1050 schelv. en Hendrika Adriana, sch. Koster, met 60 lev.-, 350 doode kabelj. 8 lev. lengen en 2150 schelv. terwijl door 37 korders en beugers 5 tot 8 kabelj., 20 roggen, 50 ton gen, 10 tot 30 schelv., 3 tot 20 mandjes kl. schol en tot 7 manden schar werden aangevoerdlev. kabelj. gold f 1.95 tL f2.40, doode id. 95 cent a f 1.30, lev. leng f2.40 i 2.60, doode id. f 1.65 f1.90, rog f 1.ft f 1.10, tong fi.per stuk, schelv. f23 f43 't honderd, kl. schol f 1.85 ft f2.70 per mandje en schar f 1.ft fi.15 per mand. Texel, 20 Jan. De Noordzeevisschers van hier brachten in de afgeloopen week elders ter markt: 600 manden kleine schol, 150 manden scharren, eenige tongen en een partijtje roggen. De prijzen waren als volgtKleine Schol f2, f2.40, Scharren 75 Ct. h f i.-per mand; tongen 75 Ct. en roggen 70 ft 90 Ct. per stuk. Voorts werden door de garnalenvisschers aan gebracht 283 manden garnalen, die door de ko kerijen met f4 per mand werden betaald en op gezonden zijn naar Huil, Londen, Parijs en Brussel. Terschelling, 18 Januari. De visscherij was in de afgeloopen week vrij slecht, daar de schelvisch naar de diepte is afgeweken en er nog niet veel rog wordt gevangen. De beug- visschers van elders zijn dan ook vertrokken. Naar 't buitenland werden verzonden 33 manden visch en ruim 105 balen alikruiken en cockles, benevens eenige manden garnalen. De prijzen waren als volgt: cockles 60 a 70 cent, bot en schar f 2 en hooger, tong en tarbot, in kleine partijtjes, tot 75 cent per Kg., kleine schol f 2 en hooger en rog van 50 tot 65 cent. Enkhuizen, x6 Januari. Gisteren werd alhier aangevoerd 104 tal haring; prijs aan den afslag f 5.25 per tal. Heden werd weinig ge vangen. Scheveningen, 17 Januari. Dé tweede garnalenboot is eindelijk aangekomenzij had zich veel verder van de kust verwijderd dan de eerste, doch bracht slechts i£ mand garnalen aan, die voor f 6 werden van de hand gedaan. Aangekomen van Great-Yarmouth „Schepen Pansier" met een lading steurharingdit is de laatste schuit der vloot, die in zee was; de schuiten zullen nu geen haring meer halen. Heden kwam met een volle lading haring van Lowestoft alhier aan de schuit „Vrouw Aaltje"; de lading is in lossing. Nog een tweede schuit wordt verwacht. Gedurende de twee laatste maanden zijn de bokkingrookerijen, van welke inrichtingen er te Harlingen 7 bestaan, druk bezig geweest om het volk goed en goedkoop voedsel te bezorgen. Ongeveer anderhalf millioen stuks haring zijn in dien tijd in gerookten toestand in consumptie gebracht. Deze haring wordt van Frederikshaven in Noorwegen per spoor aangevoerdde over tocht geschiedt tegenwoordig in 2 dagen tijdsj een waggon laadt er 70.000 stuks. Wanneer het weder koel en frisch is, komt de visch in zeer goeden staat over en is dan als bokking zeer gewildwant hoewel 't ijle haring is, is zij groot van stuk en veel vetter dan de soort, welke op onze kusten wordt gevangen. Bij zoel, nattig weder is een reisje per spoor van 2 dagen te veel gevergd voor deze vischjesze worden dan tranig en vertoonen in hun uiterlijk dien onbehagelijk gelen tint, waarvan de Friesche vrouwen zeggen „dat de haringen gouden oor ijzers dragen". Dezen winter liep 't over het geheel nog al goed met dien aanvoer. Zoodra zich de haring op onze kust vertoont, laten de rookers de visschers van Frederikshaven oogen- blikkelijk los, want bokking, van haring gerookt, die zoo versch uit zee aangevoerd werd, is ver reweg de beste. Landbouw en Veeteelt. Voor de tentoonstelling in Argentina worden door de Prov. Vereen, ter bevordering der Paar denfokkerij in Groningen paarden (hengsten of merrien) van voldoende hoogte en met veel knie beweging opgekocht tegen p. m. f 900 per exem plaar. Winkel. Niet door de Hollandsche Maat schappij van Landbouw, afdeeling Hollands Noorderkwartier, is de collectie vee voor de expositie te Buenos-Ayres bestemd en uit Hoorn n aar Rotterdam aangevoerd, aangekocht en ver zonden, maar vanwege „het Nederlandsch Land- bouw-Comité", bijgestaan door eene commissie van 26 belangstellende personen in de verschil lende provinciën van Nederland woonachtig, financieel gesteund door de Regeering, de provin ciën, de Landbou w-maatschappijen, de Rundvee- en Paardenstamboeken en door een aantal parti culieren. Op die Tentoonstelling zullen worden geëxposeerd 50 stuks rundvee, 12 stuks paarden en en eenig wolvee, welke in verschillende pro vinciën werden en zullen worden aangekocht, waarvan het uit Hoorn verzonden vee een deel uitmaakt. Limmen. Als eene zeldzaamheid kan worden gemeld, dat bij den veehouder Jb. Kleer alhier tusschen 4 en 5 Januari bij 3 schapen 4 lammeren werden geteeld- Onderwijs en Examens. De heer P. Steen, van Anna Paulowna, is te Amsterdam geslaagd voor het theoretisch geneeskundig examen. Bij ministerieele beschikking van 15 Jan jl. is den heer L. J. Kerseboom met ingang van 1 April e. k. eervol ontslag verleend als onder wijzer aan de voorber. klasse der Rijksnormaal lessen te Enkhuizen, in welke betrekking hij sinds April 1879 werkzaam is. Genoemde klasse is met dien .datum eveneens opgeheven. De gemeenterrad van Akersloot, door de op richting eener bijzondere school in de gemeente gedwongen, om één onderwijzer te ontslaan, meende zich ook genoodzaakt om een besluit te nemen, waarbij de heer P. Smit, de niet ont slagen onderwijzer, zijn tractement van f 7 00 op eenige guldens minder teruggebracht zag. Genoemd besluit is echter door Gedeputeerde Staten van Noordholland vernietigd, zoodat de heer S. zich in blijvend bezit van f 700 mag verheugen, echter niet hetzelfde loon voor het zelfde werk als vroeger, daar de Gemeenteraad nu noodig heeft geoordeeld, hem extra met het herhalings-onderwijs te belasten (Sch. Ct.) Kerknieuws. Beroepen bij de Herv. gemeente te Opperdoes ds. V. Roos, te Breedevoort. Beroepen bij de Ned. Geref. kerk te Purme- rend ds. G. J. Barger, te Driebergen. Bedankt voor het beroep naar de Herv. gem. te Heiloo (2de maal), door ds. A. J. A. Vermeer, te Lemele c. s. Rechtszaken. De Ho'oge Raad verwierp gisteren het cassa tie-beroep van den heer Willink Ketjen, door het hof te Amsterdam tot geldboete veroordeeld wegens beleediging van den minister van Koloniën. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Marie (s.), van Amsterdam naar Batavia, vertrok 17 Jan van Genua. C 0 n r a d (s.), van Amsterdam naar Batavia passeerde 17 Jan. Aden. Prins van Oranje (s.) vertrok 18 Jan van Batavia naar Amsterdam. Prinses Wilhelmina (s.), vertrok 18 Jan. van Batavia naar Amsterdam. Koningin Emma (s.), arriveerde 19 Jan. van Amsterdam te Batavia. -i Prins Alexander (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 20 Jan. van Aden. Correspondentie. Aan den heer G. te Zijpe. In antwoord op uw aan ons gericht schrijven in de „Zijper Courant" diene het volgende Primo is uwe meening, dat de voorzitter van uwen gemeenteraad het beneden zich zal achten zich tegenover ons te verdedigen, geheel onge grond, daar Z.E.A. dit reeds heeft trachten te doen door ons een officieel verslag te zenden van het behandelde en het gesprokene in bedoelde vergadering, voor welke beleefdheid wij hierbij ZEd. onzen dank betuigen. Ten tweede hebben wij nergens gezegd: dat wij het bespottelijk vinden dat ZEd. Achtb. die eerste vergadering niet zonder beteekenis noemde maar wij hebben het bespottelijke daarvan aan getoond. Dat maakt nog al verschil, mijn heer G. Ten derde ziet u thans duidelijk, dat het beter ware geweest, zooals wij zeiden, de courant waarin dat praatje over boomenplanten heeft gestaan te noemen. Wij hadden dan, als wij er (volgens u) niet mede bedoeld werden, ons die zaak niet aangetrokken. En ten slotte dit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 2