Het is niet zoozeer om de door uw voor zitter aangeroerde besprekingen dat wij ons ge roepen gevoelden een woordje in het midden te brengen. Neen, dat zou ons vrij koel heb ben gelaten. De grond van de kwestie zetelt in de minachtende wijze, waarop de voorzitter van den Zijper gemeenteraad goed vond over journalisten in het algemeen te spreken. Wij hebben niet de eer ZEd. Achtb. te ken nen en kunnen dus ook zijn capaciteiten niet beoordeelen, maar wel durven wij beweren, dat men meer courantenschrijverszal vinden die in staat zijn liet burgemeestersambt maar te nemen of als voorzitter van eene vergadering te fungeeren, dan burgemeesters, die de kunde sullen bezitten een courant te redigeeren. Sedert wij de redactie dezer courant op ons namen, is het niet de. eerste maal dat burge meesters of gemeenteraadsleden in Hollands Noorderkwartier toonden geen hoogen dunk te hebben van journalisten. Zij schijnen echter niet te begrijpen, dat men, om die meening te koesteren, zelf niet tot de zeer ontwikkelden moet behooren. Het is om die reden, dat wij protesteeren tegen uitingen als die van den burgemeester van Zijpe. Wie kaatsen wil moet den bal ver wachten en men bedenke daarbij wel dat het Onze gewoonte niet is, als men ons op den rechter wang slaat nok nog den linker te pre senteeren. Red. Buitenland. Portugal. De „London Gnzettc" bevat (lc diplomatieke briefwisseling met Portugal, waarin echter weinig voorkomt dat niet reeds bekend is. liet laatste stuk der verzameling is eene depêche van lord Salisbury aan den gezant te Lissabon, waarin de Britsche regecring de hoop uitspreekt dat de bevelen van het Portugeesche ministerie aan de Portugeesche ambtenaren in Oost-Afrika zóó duidelijk zullen zijn, dat de betreurenswaardige ver wikkelingen er een einde door zullen nemen. Dit laatste wordt echter te Lissabon juist betwij feld. De correspondent van de „Daly News" heeft zelfs vernomen dat de autoriteiten te Mozambique stellig weigeren Nyassa-land te ontruimen. Intus- sclicn hebben er in Portugal voortdurend groote be toogingen tegen Engeland plaats, lederen avond worden er volksoptochten gehouden, gepaard met opgewonden toespraken. Ook de taal der bladen is hevig. Uit alle winkels worden de Engelsche vlaggen weggehaald om ze te verbranden, verschei dene Engelsche handelshuizen hebben zich genoopt gezien tot sluiting, anderen vreezen dat zij daartoe zullen moeten overgaan dewijl de Portugeezen wei geren zaken met Engelschen te doen en hunne be stellingen overdragen aan andere buitenlanders. Zoo hebben de eigenaars der machinefabriek Saintamaro hunne contracten voor de levering van steenkolen aan eene Belgische firma opgedragen. Alle Engel schen in Portugeeschen staatsdienst zijn geplaatst tusschen de keuze om zich te laten naturalisecren of hun ontslag te krijgen. Lissabon gelijkt op eene stad in staat van beleg. Veletelegrammen worden in be slag genomen en op het postkantoor is het geheim der brieven niet langer verzekerd. Volgens de i/Standard" weigeren Portugeesche firma's te Lis sabon zelfs hare bestaande contracten met Engel schen uit te voeren zoo heeft een huis geweigerd eene bestelde lading Engelsche kolen in ontvangst tc nemen, waarover door de afzenders eene rech terlijke beslissing is ingeroepen. Naar men thans uit Lissabon verneemt, heeft de Koning wel is waar de Orde van den Kouseband niet geweigerd, maar heeft hij verzocht het aanvaarden er van te mogen uitstellen. De hertog van Pamilla, die de Krimmedalje terugzond, heeft zijn vol jaarlijksch inkomen weggeschonken voor den bouw van een pantserschip. De opge wonden bladen publiceeren de allerzotste berichten, o. a. dat sommige fabrieken te Manchester door het Portugeesche boycotten zijn genoopt geweest te sluiten. Aan den anderen kant maken slimme Por-' tugeesche handelaren zich de tegenwoordige crisis ten nutte om heimelijk groote inkoopen in Enge land te doen, tegen de toekomstige prijsreactie. Sommige Engelschen hebben de Portugeesche natio naliteit aangenomen. Duitschland. De budget-commissie van den Rijksdag heeft de voordracht voor den stoomvaartdienst op Oost-Afrika aangenomen, met bepaling dat er eene NederlaAdsche of Bel gische haven aangedaan zal worden. Het bestuur der Vereeniging tot bevordering van de belangen der mijnwerkers in Rijnland en Westfalen heeft aan de Vereeniging tot be hartiging der belangen van het mijnwezen, onder dagteekening van 13 dezer, eenige eischen ge steld, welke vóór of op 1 Febr. e. k. moeten zijn aangenomen. Daaronder komen voor eene loons- verhooging met 50 pCt. en een werktijd van 8 uren per dag, met inbegrip van den tijd, voor het binnengaan en het verlaten der mijn vereischt. De betaling van het loon zou om de veertien dagen moeten geschieden. Het antwoord wordt tot 25 dezer verwacht Spanje. De beterschap van den kleinen Koning blijft aanhouden. De geneesheeren ver klaren nu, dat Alfonso heeft geleden aan een gevaarlijke ziekte der ingewanden, waarmede zulke ernstige verschijnselen gepaard gingen, om dat de jeugdige lijder door zijn eerste ongesteld heid zoo zeer was verzwakt. De Koningin-regentes heeft Alonza Martinez, president der Kamer, belast met de samenstel ling van een kabinet. Martinez heeft de op dracht aangenomen en zal een kabinet van verzoening bijeen brengen. Italië. De Hertog van Aosta is jl. Zater dagavond te Turijn overleden. Amadeo, Hertog van Aosta, was de tweede zoon van Koning Victor Emanuel en derhalve de broeder van den tegenwoordigen Koning van Italië. In 1870 werd de Hertog tot Koning van Spanje gekozen, maar reeds in 1873 was hij ge noodzaakt den scepter neer te leggen, daar het liem als vreemdeling onmogelijk bleek de woe lige Spanjaarden te regeeren. Twee malen was Hertog Amadeo gehuwd, eerst met Prinses Marie della Cistema en daama met Prinses Letit'a Bonaparte. Hertog Amadeo was geboren in 1843 en bereiktedus den leeftijd van 45 jaren. De Hertog laat^vier-zonen na, drie uit het eerste en een uit het tweede huwelijk. Gemengd nieuws. Miss Fay voor de wetenschap. Miss Eay heeft Zaterdagavond ten huize van de heeren drs. A. W. van Renterghem en F. van Eeden voor een twintigtal personen, onder wie zich een aantal doktoren en hoogleeraren bevonden, hare zoogenaamde „experiments" herhaald. Het doel der gnstheeren was zoo zuiver mogelijk te onderzoeken of miss Fay werkelijk, gelijk Croo- kes heeft beweerd, de buitengewone gave bezit van handelingen te kunnen verrichten alleen door den wil. De proeven door den Engelschen geleerde in dertijd met miss Fay genomen en later door hem beschreven, zouden in hoofdzaak worden gevolgd. Miss Fay bracht niets mee dan hare geheimzinnige kracht, mr. Pingree was „invited to sit down" gelijk zij zeide toen hij haar met inspelden wilde helpen en heeft zich dan ook met de geheele zaak niet meer bemoeid dan de lijdzaamste der toe schouwers. In de „suite", waar de voorstelling plaats had, hadden de heeren Yan Eeden en Van Renterghem volledige voorzorgen genomen, zelfs de ramen waren verzegeld. Trouwens de genoodïgden mochten alles zelfs onderzoekeu en tot liet laatste oogenhlik miss Fay op de handen kijken. Miss Fay had van hare zijde ook eenige voor waarden gesteld. Zij wilde, evenals bij de openbare voorstellingen, slechts in het donker werken, terwijl ook de plaats der muziekinstrumenten niet geheel willekeurig mocht zijn. De heer Yan Eeden meende terecht, dat men haar dit niet mocht weigeren. Zij had hem n.1. verteld, dat zij na lange oefeningen er eindelijk in geslaagd was een paar „experiments" zoodanig in haar macht te krijgen, dat zij ze voor anderen kon vertoonen. Hoe zij het deed wist ze zelf niet recht, wel wist ze dat ze heel sterk moest denken aan hetgeen ze wilde dat gebeuren zou en dat in sommige gevallen de minste afleiding, als de blik van een nieuwsgierige of een licht, dien ziels toestand kon verstoren. De heer Van Eeden zeide geen reden te hebben deze verklaringen te mistrouwen. Hij voegde er bij, dat miss Eay den aard der te nemen proeven kende en goedkeurde, innar dat zij niet zeker kon beloven ze tc doen gelukken. Nu begon liet eerste experiment. Het gordijn voor de tusschendeur werd dichtgeschoven. Voor het gordijn, in de kamer, waar de toeschouwers zich bevonden, plaatsten zich twee personen en miss Fay, terwijl het bankje met de muziekinstrumenten aan de andere zijde van het gordijn achter miss Fay werd neergezet. Men kent de proef. Nadat de drie personen voor het gordijn waren ingespeld, begon het gordijn te bewegen, voelde de heer Van Renterghem, die naast miss Fay zat, stootjes in den rug, en werd ten slotte de bel bewogen en het bankje omgegooid. Deze proef gelukte dus ook ouder het scherpe toezicht der vlak voor miss Fnv staande toeschouwers. Toch was zij niet afdoende. Immers het bleef mogelijk, dat miss Fay voorzichtig met haar hand het gordijn had opgeschoven en daarna de bel had gegrepen. De proef ware alleen dan afdoende geweest, wanneer het gordijn op den grond vastgespijkerd was en de instrumenten buiten het bereik van miss Fay baddeu gestaan. De tweede proef zou echter een beteren waar borg geven. In plaats van haar handen met linnen banden op den rug te binden, werden liaar polsen in koperen ringen gesloten, die elk afzonderlijk op een afstand van een halven meter in een gewone keukentafel waren bevestigd. Hieruit los te komen mocht on mogelijk beeten. Toch was nog een waarborg genomen. In elke hand moest miss Fay een koperen cylinder houden, die door geleiddraden in verbinding was gebracht met een galvanometer, opgesteld in de kamer waar de toeschouwers zaten. Werd nu door de geleiding een zwnkke electrische stroom gezonden, dan kon men op den galvanometer nagaan of miss Fay den koperen cylinder losliet of nog vasthield. Toen alles in orde was, zette men zich neer, en volgde met inspanuing de schommelingen van de wijzernaald. Deze proef zou beslissend zijn dat stemden alle aanwezigen toe. Indien miss Fay, gelijk zij daar geklonken zat aan de vaststaande tafel, in staat zou zijn door haar wil, de muziekinstrumenten welke op een meter lengte achter haar stonden, aan het spelen te brengen, zou men werkelijk aan een bijzondere natuurkracht of aan het bestaan van een „dubbelgangster" kunnen gaan denken. Er gebeurde echter niets en de toeschouwers be gonnen al te wanhopen, toen een gil en een hevige slag allen naar de andere kamer deed snellen. Ze vonden er miss Fay, die nog altijd vastgeklonken was aan de tafel, hevig ontsteld, en het tafeltje met muziekinstrumenten omvergeworpen. Miss Fay mompelde zoo iets: „ze zijn boos over die armbanden" „ik ben zoq zenuwachtig gewor den door die electriciteit"maar het was zonne klaar, dat ze het wringen moede haar polsen zagen rood van de inspanning het tafeltje met muziekinstrumenten eenvoudig had omgetrapt. Deze proef was dus volkomen mislukt. Nu werd haar toegestaan de handen vrij te laten en alleen de koperen cylinders vast te houden. De schommelingen van den galvanometer waren dus de eenige waarborg. Zij kou zich ook nu niet van de tafel verwijderen zonder dat de galvanometer het verklikte. Ilad zij de beide cylinders kunnen ver binden bijvoorbeeld door een chemisch geprepareerde draad van ongeveer gelijken weerstand als haar lichaam ze had zich vrijelijk door de kamer kunnen bewegen, doch zulk een draad bezat zij blijkbaar niet, want eerst toen de instrumenten op haar verzoek dicht bij haar waren gezet, kon ze iets van zich laten merken. De proef was nu echter andermaal onzuiver geworden, daar het bleek, dat zij beide beenen en ccn arm kon gebruiken, zonder den eleetrischen stroom af te breken. Nadat men haar alle instrumenten door de kamer had hooren gooien, kwam men haar dit zeggen, Zij gaf de schuld aan de instrumenten. Ik maak mijne instrumenten altijd eerst magnetisch, zei ze. Met deze. nieuwe dingen kan ik niets beginnen. Een tafelschel bleek echter bruikbaar. Deze werd nu op een voetenbankje midden in de kamer geplaatst, geheel buiten baar bereik. Dit maal liet miss Fay ons niet lang in spanning. Na een paar minuten verklaarde zij, dat het niet ging, dat ze er maar liever wilde uitscheiden» Hiermede was de séance afgeloopen. En nu onze indruk ?j Zaterdagavond heeft miss Eay getoond, dat zij niets meer kan kan doen dat wat binnen het be reik van een handig mensch is gelegen, en wij zijn toen versterkt in onze overtuiging, dat miss Fay niet is een zoogenaamde spiritiste, noch een persoon die door haar wil invloed kan oefenen op de leven- looze voorwerpen, maar eenvoudig en buitengewoon handige goochelares, die veel menschenkenuis heeft en knap een rol kan spelen en volhouden. De heeren Van Eeden en Van Renterghem ver dienen een woord van lof omdat zij, zoo onpartijdig mogelijk, gepoogd hebben de verschijning miss Fay in het volle licht der waarheid te plaatsen. (Hbld.) Texel, 20 Januari. Voor eenige dagen stierf bij een landbouwer in het Eierland een oud paard. Nadat het gevild was, werd het begraven. Zijne assche rustte echter niet in vrede, want een paar dagen later gingen een arbeider en zijn zoon heimelijk in den nacht naar de plaats, waar het overschot begraven lag en dolven het weder op. Na de stukken in eene sloot afgespoeld te hebben, werden ze mede naar huis genomen, om als winterprovisie te dienen. Smakelijk eten H. M. de Koningin heeft der commissie, die zich belast met het bijeenbrengen van gel den, ten bate van Geertruida Blommers, een gift doen toekomen van f 50. Er is nu ongeveer f 1800 bijeen, rentegevend bij de Credietver- eeniging in bewaring. Het meisje wordt nog steeds in het Binnen gasthuis verpleegd. Zonder amputatie is zij nagenoeg geheel hersteld. De kleine Doornbos dien zij redde, is ook nog in het gasthuis, maar kan spoedig genezen huiswaarts keeren. De trein der Noordhollandsche Tramweg maatschappij, die jl. Vrijdagmiddag 4 uur van Amsterdam naar Edam vertrok, is bij Zunder- dorp ontspoord. De machine is geheel gekan teld. Alles liep zonder onheilen af. Een leerling van het gymnasium te Maas- stricht heeft, om zich te wreken, op een leeraar, dien hem een niet onverdiende straf opgelegd had, diens doodbericht als advertentie in de courant doen plaatsen. Hij is dadelijk van de school weggejaagd, na eerst tot zijn betering als een echte kwajongen behandeld te zijn. De leeraar had aanvankelijk eene klacht bij de justitie ingediend, doch heeft die spoedig terug genomen. Te Maastricht is de sterfte aan de gevol gen van influenza en daarmede gepaard gaande ziekten der ademhalingswerktuigen zeer bedui dend. Het aantal sterfgevallen bedroeg daar van 117 Januari 63, een getal, dat slechts in 1866 bij het heerschen der cholera werd bereikt. De passie-spelen te Oberammergau zul len plaats hebben op 26 Mei, 1, 8, 15,16,22, 25 en 29-Juni; 6, 13, 20, 23 en 27 Juli; 3, 6, 10, 17, 20, 24 en 31 Augustus, en 3, 7, 14, 21 en 28 September. Te Ierseke gaf een kaart voor de volks telling op de vraag naar het kerkgenootschap tot antwoord„Geen kerk, de bijbel tot Gist." Weerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) I P Uren. Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer Ci. Stand. Afw. Stand. Afw. 19 12 20 12 21 8 21; 12 zwtz. 20 Kg. wzw. 12 u zwtw. 6 zw. 9 746.88!- 13 42 746 65 - 13.65 749 70 - 10.60 751.53,- 8.77 7.6 5.2 42 5.2 f4.9 f2.4 f2.7 12 4 1 1 P Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand van de zee. 19 20 21 21 12 12 8 12 0.92 0.76 0.83 0.77 Ligtbew. 'licld. wind, buiig. Bcw. held., winderig, goedw. Held., bew. goedweer. Bewolkt, goedweer. Hol in zee. id. Golvend, id. Verwachting: Westenwind. Marktberichten. Texel, 16 Januari. Gevischt Zeegra9 f 2 a 3 en ge maaid idem f 6 a 7 per pak van 100 K.G. Tarwe f 7, Haver f 3.50, Gerst f 5.50 a 5.90, vale Erwten f 5.25 a f 5.40, alles per H.L. Terschelling, 18 Januari. Er komt reeds vraag naar jong vee, vooral Lammeren, doch de boereu willen niet in voorkoop handelen. Slechts enkele Ossen werden verkocht tegen f 85 a 100. Het gevogelte is met dit weder wuer overvloedig; voor Eenden betaalt men gaarne 80 a 90 c., Rotganzen 50 ct., Talings 20 a 25 ct., Smienten 40 ct. cn meer. De eieren komen overvloedigerzij gelden thans f 4 a f 4.25 Konijnen 40, 35 en 40 ct. Alkmaar, 17 Januari. Aangevoerd 195 stupels Kans, wegende 64,300 kilogram. Kleine f 31, Commissie f 33.50 en Middelbare 1 32.50 per 50 K.G. Handel stug. Alkmaar, 18 Jannari. Aangevoerd: 14 nuchtere Kal veren, f 16 a 22179 Schapen, f 18 a 28 86 magere Varkens, f 16 a 20 269 Biggen, f 10 a 13 11 Bokken eu Geiten, f 4 a 103 Koeien, f 170 a 200 2 Paarden, f 50 a 80, alles per stuk. Boter 70 a 80 c. per kop. Kip-eieren f 4.50 a 5.per 100 stuks. Hoorn, 17 Januari. Aangevoerd f 15 Schapen, f 24 a f 33. Handel stug. Hoorn, 11 Januari. Tarwe f 6.a |7.50, Gerst f 4.25 a 5.Haver f 3 a 4, groene Erwten f 10 a 13, grauwe dito f 12 a 15, vale f9 a 11, Karweizaad f 9 a f 10, alles per H.L. 3 Paarden, f 50 a 8089 Schapen, f 27 a 35 140 Lammeren, f 20 a 278 Kalveren, f 14 a20; 20 Varkens, f 14 a 226 Zeugen, f 30 a 40 70 Biggen, f 10 a 14 70 Kippen, f 0.60 a 1.50 per stuk. 700 Kip-eieren, f 5.a 5.50 per 100 stuks. 1100 kop Boter, 60 a 65 cent per kop. Amsterdam, 17 Januari. Margariue. Importeurs waren tot het verleencn van eenige concessie bereid, doch is dezelve blijkbaar niet groot gcuoeg om tot flinke inkoopen te auimeeren, zoodat cr deze week weinig in dit artikel omging. Fijne zaden. De omzet bleef beperktdaarentegen is er eene vastere stemming voor alle artikelen wnnr te nemen. Bruin moslerdzaud f 27 a 25, geel idem 1' 19.50 a 17.50 en Kauariezaad f 10.25 per 100 K.G. Karweizaad I8S8er f 10.25, 1889er f 10.50 en blauw Maanzaad 1889cr f 12.50 a f 18 per 50 KG, Amsterdam,* 20'Januari. Raapolie onveranderd vlio gend per 100 K.G. f 38, 37. Mei f 35.75, Sept.-Dtcember f 29.50. Lijnolie in ééu doenvliegend per 100 K.G. f 22 75, 22.50, Febr. f 22.75, .Maari-Alei f 22.75, Junt- Aug. f 23. Ranpkocken f 60 a 90 e. per 1040 stuks. Lijn koeken f 8.25 a 12 per 104 stuks. Aangevoerd616 Runderen, 1ste kw. 70 a 75, 2de 64 en 3de 55 c. per K.G. Melk- eu Kalfkoeien f 150 a 270 per stuk. 47 uueht. Knlveren, f 7 a 14 per stuk. 2 Scha pen. 221 vette Varkens, 46 a 52 c. per K.G. Schiedam, IS Januari. Moutwijn f 10.50, Jenever f 16, Amst Proel' f 17.25, Spoeling-beurs f 0.80, Spoeling- commissie f 1.30. Burgerlijke Stand van: Helder, van Zaterdag- tot Dinsdagmiddag. Bevallen: J. M. de Meulder, gcb. Talicij, Z. F.Hen, geb, de Porto, D. A. Geus, gcb. Smit, Z. W. Wijn, geb. Nooij, D. M. Bethlehem, geb. Langndijk, D. K. Scbol, gcb. Smit, Z. C. Schutte, geb. Been, D. G. II. lteigwen, gcb. v. d. Broek Z. C. J. de Bondt, geb. v. Mnatelen, 7. Overleden: F. Klnassen, 1 m. J. Vermeulen, 49 j. W. Darphom, 19 j. I'. den Hartog, 79 j. N. Jurgcns grb.Seu- uekes, 55 j. M. J. Kruis, 41 j. Zijpe, van 10 tot 17 Jannari. Geboren Dieuwertjc, d. v. C. Franeis en N. Kater. Jan, z. v. G. Paarlberg en S. Grootes. Overleden F. Mnrloo, weduwn. v. G. Koning, eerder geb. gew. met N. Vriesman, 76 j. J. Polder, ongeil, z. v. P. en U. Zuidam, 62 j. Ondertrouwd: D. Veer, jonkm. 26 j. te Sehagen, en M. Veter, jouged., 24 j. te Zijpe, eerder te Schagcn eu teBar- siugerhorn. Sehagen, van 15 tot 17 Januari. GeborenThuodorus Nicolaas, z. v. D. Bleelccr en G, Zuijdatn. Laatste berichten. 21 Januari. Jl. Zaterdag is, wegens muiterij onder de equi page, alhier als bijlegger binnengekomen het te Schiedam thuisbehoorende barkschip „Neerlands Vlag", kapitein D. J. Brouwer, van Sunderland naar Rio Janeiro bestemd. De opvarenden, voor het meerendeel uit Noren en Zweden bestaande, moeten te Sunderland in beschonken toestand zijn aangemonsterd, zonder te weten voor welk schip zij bestemd waren. Aan boord van de „Neêrlands Vlag" scheen het hen echter in het geheel niet te bevallenalthans bijna onmiddellijk na het vertrek uit Engeland kwamen zij tegen de bevelen van den kapitein in verzet, waren ontevreden over den Holland- schen scheepskost en weigerden kort en bondig te werken. Met uitzondering van twee hunner, die op den uitkijk werden geplaatst, brachten de heeren den ganschen dag in de kooi door om vooral van hun rust te genieten. Alle werk zaamheden moesten dus door den kapitein, de beide stuurlieden (Hollanders), den timmerman en den hofmeester, welke beide laatsten zich niet bij het complot hadden aangesloten, worden ver richt; een zware taak voor vijf mannen, die zij dan ook niet lang konden volhouden. Afgemat en ten einde raad deelde kapitein Brouwer den werkstakers ten slotte mede dat hij, indien zij bleven weigeren hun plicht te doen, genoodzaakt zou zijn het schip op strand te zetten, om te voorkomen dat het in volzee te gronde ging. Deze bedreiging maakte indruk en bewerkte dat enkelen de hand aan den arbeid sloegen. Zoo werd weinige uren later het Texelsche zeegat bereikt en naar hier afgehou den. Ter reede ten anker komende, braken ketting en ankerstok, waarom het schip in de haven moest worden gesleept. De tien werkstakenden beproefden gisteren te deserteeren. Negen hunner werden echter spoe dig door de politie opgevangen en achter slot en grendel gebracht; nummer tien wist te ont snappen en is nog niet opgespoord. Theodore Werner, solo-violist, professor aan het Conservatoire te Dublin en Henri Tibbe, solo-pianist, leeraar aan het Conservatorium te Amsterdam, zullen bij genoegzame deelneming, op Maandag 3 Februari a. s. in de concertzaal Tivoli optreden. Het symphonie-orchest van het Stafmuziekkorps verleent geheel belangloos zijne medewerking. De entrée is bepaald op één gulden de persoon; de inteekenlijst wordt dezer dagen den ingezetenen aangeboden. De bij het 4de reg. vest.-art. alhier nieuw benoemde kolonel M. van Aken heeft het com mando overgenomen van den kolonel H. W. van Marle, die het bevel heeft aanvaard over het 2de reg. vest.-art. te Amsterdam. - Van den heer N. J. Rinner, photograaf alhier, ontvingen wij een viertal afdrukken van photografiën in kabinet-formaat van een zeer eigenaardig soort. Zij vertoonen namelijk de afbeeldingen van de vier pantserschijven, waar op voor korten tijd het geschut van de monitor „Cerberus" hare krachten heeft beproefd. De uitwerking van de schoten op de verschillende schijven is duidelijk waar te nemen. In die van de fabriek Marcel-Frères loopen de breede scheuren als het web van een spin van uit de plaats waar het projectiel is doorgegaan naar het uiteinde van de schijfin die van de Hauts Fourneaux van St. Chamond is de verwoesting niet minder. Twee trefplaatsen zijn tot een groot gat geworden en het boven middenge deelte is totaal verbrijzeld. Beter heeft zich die van Brown gehouden. Slechts één enkele breede scheur over de breedte van de schijf verbindt de gaten, terwijl overigens slechts duime scheuren zijn te zien. Een groot verschil met alle voorgaanden vormt de schijf van Cammell. De drie plaatsen, waar de projectielen zijn door gegaan zijn daar. duidelijk begrensd en niet door scheuren verbonden, terwijl behoudens de afschilfering in het midden slechts lichte har sten in de geheel gaaf gebleven oppervlakte zijn te zien. Deze photografiën, die voor deskundigen zeker groote waarde hebben, zijn door aen heer Rinner vervaardigd op last van het minis terie van Marine en slechts door bemiddeling van genoemd departement te verkrijgen. Een sergeant van het 4de reg. vest.-art. alhier is wegens verregaande brutaliteit tegenover een officier teruggesteld tot kanonnier 2de kl. eii overgeplaatst naar Hëllevoetsluis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3