Menoorpiriiia's, ,;t algemeen belang" Balkaarten Balboekjes Men u's Geboortekaarten, Helders Mannenkoor. CONCERT Suelpersdrntkerij ra J. 1. TAN BALEN. Steeds voorhanden de buitengewoon gere nommeerde Theeën van de Firma P. E. Thueré te Utrecht. Het groote aantal zenuwkwalen „Over Zenuwlijden en Beroerte Landbouwproducten, Gereedschappen, enz. Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij Voor HELDER en Omstreken worden inlichtingen verstrekt door: C. S. JARING, Weststraat 106, Helder. Voor WIERINGERWAARD en Omstreken door: J. K. KAAN, Polder-Secretaris, Wieringerwaard. Noord-Hollandsche Hypotheekbank, H. METMAN Gil Mr. H. BOELMANS TEE SPILL, SCHIPPERSKNECHT. TE HUUR: Een Boerenplaats in het Koegras, Groote Verbetering! I. J. TAN DER BOOR, te Vlaardingen. SnelpersdriikkeriJ ra J. H, TAN Lood- en Zinkwerken. G. J. DE JONG, f0.90. Roomboter!!! f0.90. Koster's Kleinen Winkel A. KOSTER, Sehagen. Boek- en Handelsdrukkerij VISITEKAARTJES HENNEP-ENVELOPPEN, Postpapier, met adres bedrukt, DE UIIGE BE M01MZ, Doct Shalp's Baard-Tinctuur ADVERTENTIEN. Bevallen van een meisje: M. BAKKER—KALIS. Texel, 20 Januari 1890. Heden overleed onze Vader, Beliuwd- vadër en Grootvader JOHAN PETER SERBROCK, weduwnaar van ANNA MARIA CHATHARINAJOZEPHA WERNER, in den ouderdom van ruim 82 jaar. Uit aller naam, W. F. SERBROCK. Amsterdam, 19 Januari 1890. Dankbetuiging. De ondergeteekende en zijne kinderen gevoelen zich gedrongen oprecht en hartelijk dank te zeggen aan de Vereeniging Burger kring //Harmonie'' voor de verleende hulp, om hunne geliefde Vrouw en Moeder, die hen 11. Vrijdag door den dood werd ontrukt, ter aarde te bestellen. Zelve geheel buiten staat om in de kosten dezer droeve plechtigheid te voorzien, nam genoemde Vereeniging deze taak voor ons op zich, en hun edel pogen vond bij velen eene even edele steun. Aan //Harmonie" en alle milde gevers, die haar ter zijde stonden om onze geliefde doode eene laatste rustplaats te bereiden en haar derwaarts te geleiden, innig dank. De diepbedroefde F. DE JONG en Kinderen. Dankbetuiging. De Vereeniging Burgerkring „Harmonie" kwijt zich bij deze van de taak, aan allen die haar ter zijde hebben gestaan om de vroüw van den schipper F. DE JONG eene laatste rustplaats te bereiden, een hartelijk woord van dank toe te roepen. Ook aan den Heer A. G. J. DE VRIES, die ons in deze van dienst was, onze erken telijkheid. Helder, Januari 1890. Namens //Harmonie" Het Bestuur. Allen die iets te vorderen heb ben van-, verschuldigd zijn aan, borgtochten of papieren onder hunne berus ting hebben ten laste van Mejuffrouw MAR- GARETHA MAKELAAR, weduwe van den heer JOHANNES HENDRICUS JANSSEN, gewoond hebbende te Helde r, en aldaar overleden 12 Januari 1890, worden verzocht daarvan vóór of op 1 Februari 1890 aan gifte of betaling te doen ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN. Directeur de Heer L. E. RUGERS. op heden Dinsdagavond, in Tivoli. S O L I S T E Mevrouw M. VAN 0PHEMERT—SCHWENKE. eerste Drama-Zangeres Holl. Opera, Amster dam, en de Heer F. WERNER. Solo-Violon cellist en Fluitist Kon. Ned. Marine-Kapel. Aanvang 8 uur. Wij berichten de ontvangst van de nieuwste: en in de fraaiste dessins en in verschillende prijzenvan f ij n e elegante om op besloten en publieke partijen te dienen, en van zeer smaakvolle voor soupers en diners. Wij vestigen inliet bijzonder de aandacht op de zeer goed- Tcoope Chromo-lithografische Balkaarten. Dljkstraat. Wed. SEVENHU1JSEN. van zenuwhoofdpijn af, tot de voorafgaande ken teek enen van apoplexie (hersenberoerte) toe, trotseeren nog steeds alle middelen, door de medische wetenschap aangewend. Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe, dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg, namelijk langs de huid, eene physiologische ontdekking gedaan heeft, die na honderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is, en terwijl zij in wetenschappelijke kringen de hoogste belang stelling wekt, tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschheid. Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissmann te Vilshofen, en berust op de ondervinding, opgedaan in eene 5ojarige praktijk. Door wassching van het hoofd eenmaal per dag, worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmid dellijk aan het zenuwgestel medegedeeld. Met deze geneeswijze worden werkelijk schitte rende resultaten verkregen, en zij maakte zooveel opgang, dat van een door den uitvinder geschreven werkje: hare voorkoming en genezing" binnen korten tijd reeds de 2ie druk verschenen is. Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie, en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking, maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn, zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen, onder welke P. Ménière, med. dr. professor aan de polykliniek te Parijs, rue Rougemont 10Steingreber, med. dr. praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen-gesticht te Charenton; Sanitatsrath Dr. Cohn te StettinGrossmann, med. dr. arrond. arts te JöhlingenDr. P. Forestier, geneesheer-directeur van het hospitaal te AgenGeheimrath Dr. Schering, kasteel Gutenfels, Bad Ems; Darses, med. dr. geneesheer-directeur der galvano-therapeutische inrichting der zenuwlijders te Parijs, rue St. Honoré, 334; Consul von Aschenbach, med. dr. te CorfuDr. Busbach, arrond. arts te ZirknitzOber-stabsarzt Jechi, med. dr. te Weenen; Dr. C. Bongavel te La Farrière (Eure) lid van de Conseil Central d'hygiène et de Santé, in Frankrijk en vele anderen. Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is, of die aan zoogenaamde zenuw achtigheid lijden, waarvan de kenteekenen zijnchronische hoofdpijn, migraine (schele hoofdpijn), bloedaandrang, groote prikkelbaarheid, gejaagdheid, slapeloosheid, lichame lijke onrust en onbehagelijke toestandverder alle zieken die door beroerte getroffen werden, en nog lijden aan de gevolgen daarvan, zooals verlammingen, onvermogen tot spreken, zware tongval, moeilijk slikken, stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn, plaatselijke zwakte, verzwakking van geheugen, enz., en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn, maar door de bekende middelen, als onthoudings- en koudwaterkuur, wrijven, electriseeren, stoom-, looi- of zeebaden, geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben, en ten slotte zij, die vrees gevoelen voor beroerte, en daartoe reden hebben wegens verschijn selen, als: zich aanhoudend angstig voelen, verdooving in het hoofd, hoofdpijn met duizeligheid, flikkeringen en donker worden voor de oogen, drukkende pijn onder het voorhoofd, suizing in de ooren, het voelen van kriebeling in, en het slapen van handen en voeten, aan al deze drie categorien van zenuwlijders, als ook aan jonge meisjes, lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid, ook aan gezonde, zelfs aan jonge personen die veel met hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen, wordt dringend aangeraden, zich het boven vermelde werkje aan te schaffen, hetwelk op aanvrage kosteloos en franco verzonden wordt door ROM. WEISSMANN's ERBEN in Vilshofen. Alleen gerechtigd tot verbreiding der genees wijze van Roman Weissmann, Oud-Officier van gezondheid, eere-lid der Italiaansche „Saniteits-orde van het Witte Kruis," en verder te Amsterdam, door M. CLEBAN Co., Heiligeweg 42. Arnhem, J. DE BEYER, Agentder Scheepvaart-Courant,Rijnkade; 1. Rotterdam, F. E. VAN SANTEN KOLFF. Utrecht, LOBRY PORTON, Oudegracht bij de Gaardbrug F. 160. Op de jongste hygiènisch-medic. Tentoonstelling te Gent werd de behandeling volgens deze geneeswijze door de jury met de zilveren medaille bekroond. BOERBNPLAATSE33V, worden door de verzekerd tegen brandschade. Vaste jaarlijksche bijdragemet inbegrip der admini stratiekosten, 1.65 per f lOOO. Polis- en toetredingskosten billijk. te Alkmaar. De Bank verstrekt geld op eerste hypotheek op voordeelige voor waarden en geeft pandbrieven uit van f 1000.f 500.en f 100. uitstekend geschikt voor soliede geldbelegging. Kantoor: Laugcstrnnt ft'0. 35). De Directie, Een bekwaam SCHIPPERSKNECHT, gehuwd, oud 28 j., zoekt eene betrekking. De beste informatiën staan hem ten dienste. Adres: aan het Bureel dezer Courant, onder het motto ^Schippersknecht". groot 81 hectaren. Te bevragen bij den Boekli. H. A. STADER- MANN, Helder. II.n. ROOKERS.' Indien U er prijs op stelt geen schadelijke gevolgen van het rooken te ondervinden, vraagt dan uitsluitend Tabak uit de Stoom- Tabnksfabrick van Door eene bijzondere bereiding die in deze fabriek wordt toegepast, verliest de tabak nagenoeg al haar schadelijke bestanddeelen en wordt aangenaam, zacht van smaak. 33 Tk. 3VI E3 S! Wij vestigen uwe aandacht op eene even doelmatige als verrassende nieuwigheid, namelijk onze zijnde, in den geest van de bekende kaarten voor Verloving en Ondertrouw, kennisge vingen bij de geboorte. Deze smaakvol en fraai uitgevoerde kaarten zijn met chromolithographische afbeeldingen van kinderen versierd. Loodgieter, Helder, geeft op aanvrage gaarne prijsopgave voor alle bij bet bouwvak voorkomende LOOD- en ZINKWERKEN. Zeer soliede bewerking. Concurreerende prijzen. Tandarts BIERSTEKER, Prins Hendrikkade 169, Amsterdam, is Woensdag 22 Januari te Helder, Kerk- graclit 47, te consulteeren voor tandheel- kundige operatiën, vullingen en bet plaatsen van kunsttanden en gebitten. Spreekuren van 123£ uur. Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. li en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo, levert franco: A. BRUNSTING, Bellen. Serie til uit te Schag e n. Ruime voorraad Graven, Schoppen, Mest- en Slechtvorken, Mollen-, Wild- en Rattenklemmen, Emmers, Melkschotels, Timmermansgereed schappen, Amerikaansche Spijkers en Draadnagels, Lood, Zink, Pik, Lijm en Haaienvel, Boeren-, Bouw en Zuivelgereedschap, Kaaskleursel en -Stremsel, Thermometers en Maatglazen. J. H. VAN" BALEN, MOLENPLEIN. VISITEKAARTJES, netjes bedrukt, met letter naar keuze, 70 cent per 100; met 100 daarbij passende enveloppen f 1. met schuine goudsnede, in smaakvol étui, 1.50 per honderd. Prachtige Eeuw-Visitekaartjes, voor heele en halve rouw, met daarbij passende enveloppen, zeer billijk. groot model, bedrukt met adres, van af 1.50 de 1000 stuks. van af 2.25 de 1000 vel. V e r d e r Circulaires, Rekeningen, Nota's, Wissels, Kwitantiën, Memorandums, Prijs couranten, Bericht-en Adreskaarten. De Commissionairs in Effecten TE ALKMAAR. bevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van Binnen- en Buitenlandsche EFFECTEN* het plaatsen en afschrijven van KAPI TALEN in het Grootboek van Nationale Schuld, en verdere werkzaamheden tot den hamlel in geldswaardig; papier betrek kelijk. Mede bevelen zij zich aan als Correspon denten en Agenten van de BRAND WAARBORG-MA ATSCHAPPIJ, gevestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. Omtrent het sluiten van contrac.ten van levensverzekering en lijfre/hten bij de Hollandsch* Sociëteit van Leve/nsver zekeringen, opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren j. F0CK. J T. VAN B0SSE, J. G. SILLEM en Jb. BIERENS DE HAAN. als Commissarissen, Jhr. Mr. C. HARTSEN Jbsz.. als Directeur en Mr. J. P. PORTIEKJE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te ver krijgen aan liet Kantoor te Amsterdam,. Reguliersdwarsstraat 12, bij HH. Correspon denten in de voornaamste steden des Rijks en bij den Heer T. DRAIJER, te 's Gravenhages Billitonstraat 2, Generaal Agent. Correspondent voor den llcldcr de Heer O. SWAVIIVTG-. Jnnrlijkschc premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele "leven: Op 25 jaar f 1.99, op 40 jaar f 3.11, r v 2.2:, v 45 3.71, 35 2.64, 50 4.53. geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en war.cht niet af. Prijs f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu- wediep alleen bij JACQÜES VAN ROSENDA/ ,L. Snelpersdruk van J. II. Yan Balen^ cider. -aLvsv.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4