HELDERSCHE- NIEU WEDIEPER COURANT. Jaargang 48. M. 11. Vrijdag 24 Januari 1890. Nieuwsblad voor Hollands Noorderkwartier. E N J. H. VAN BALEN. „En dcsespereerl nimmer Jan Pietersz. Co en. Het Vaderlandfghütrouwe» Blijf ick tot in den doot. Wilhelmuslied. Verschijnt Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Abonnementsprijs per kwartaalf 0.70, franco per post O.90. Het Zondagsblad, behobrende bij deze Courant, verschijnt eiken Zaterdagavond. Abonnementsprijs per 3 mannden0.75. Voor de abonnés dezer Courant in de gemeenteJ' 0.30. a n n n buiten de 0.35. REDACTEUR-UITGEVER Molenplein 162/163. Prijs der Advertentiën: Van 15 regels 30 cent, elke regel meer 6 cent. Bij abonnement, naar gelang van de hoeveelheid regels, aanmerkelijk lager. Voor liefdadige doeleinden3 cent per regel, -^Dienstaanbiedingen voor den werkenden stand3 NEDERLAND. HELDER, 23 Januari. De Tweede Kamer zal denkelijk eerst tegen 18 Februari a. s. bijeengeroepen wor den. De voorzitter is in zoover hersteld, dat hij de loopende werkzaamheden kan hervatten. Weldra wordt het afdeelingsverslag over liet voorstel-Bahlman verwacht. Vóór de terugkomst der Tweede Kamer zal ook de Memorie van Antwoord op liet verslag voor de belasting-ontwerpen Borge- sius c. s. verschijnen. STATEN-GENERAAL. Aan de afdelingsverslagen der Eerste Kamer over de Staatsbegrooting ontleenen wij het volgende Hooge Colleges. Bij hoofdstuk II verwonderde eenige leden zich, dat onze Regeering zoo zelden het initiatief neemt, om vereerende onder scheidingsteekenen toe te kennen aan red ders van schipbreukelingen, die buitenge wone en beleidvolle plichtsbetrachting heb ben getoond. Binnenlandsehe Zaken. Een beter toezicht op de naleving der drankwet werd aanbevolen om den clandes- tienen verkoop tegen te gaan, ook met bil lijkheid tegenover de vergunningbezitters. De bezwaren van wijziging van art. 2, al. 3 der drankwet, kwamen aan eenige leden overwegender voor dan die van de bestaan de regeling ondervonden. Keuze van burgemeesters, zooveel moge- in overeenstemming met den wensch der gemeenteraden, werd aanbevolen. Andere leden drukten op den plicht der Regeering om niet dan bij volstrekte noodzakelijkheid gebruik te maken van de bevoegdheid in art. 61, 2de zinsnede Gemeentewet om schreven. Enkele leden wenschten eene belooning aan burgemeesters van Rijkswege voor de talrijke werkzaamheden ten behoeve van het Rijkandere leden bestreden het denk beeld De wijze van regeling der lOjarige volks telling vond bij verscheidene leden ernstige bestrijding. Men betreurde dat afgeweken was van de vroegere methode, waarvan de Feuilleton van de Heldersclic- en Nieuwedieper Courant. li) ELZEN KON IN GIN. Roman door N. VON ESCHSTRUTH. Rutk lachte. „'I Was inderdaad een zonderlinge wending van het noodlot, doch wees maar onbe zorgd, er zal zich weldra een gelegenheid opdoen, om meneer de Sangoulèmc te leeren kennen voegde zijs$r met een plotselinge verandering in haar stem bij. Freule von Nievendloh stond op. «Daar hoor ik zeker weer de sentimenteele houtvesterskind zin gen, nietwaar?" vroeg zij spottend, en wees met haar mof naar de aangrenzende deur. «Een vrij draaglijke stemwil ze op de planken «Neen, dat is goddank voor mijn vriendin geen noodzaak, zij maakt enkel van haar oponthoud bij mij gebruik om zich verder in den zang te oefenen Hoog en trotsch opgericht stond Elzenkoningin nu voor het kleine hofdametje. «Zie je, lieve Ruth, dat is ook weer een van die grillen, waarmee je aanstoot geeftliet Alice zich met een hoogmoedig neusoptrekken ontvallen. «De dochter van een houtvester, volstrekt geen familie, naar ik van madcmoiselle Harion heb vernomen, bovendien zonder eenige manieren, nu vraag ik toch om 's hemels wil, kindlief, wat verwacht je zelve wel van zulk een omgang?" «Daardoor misschien met u nog inniger bevriend te worden, in geval meneer de Sangoulème uw weer barstig hart zal weten te veroveren," klonk het met de wreedste spotternij van de lippen der jonge dame. «Dat sentimenteele houtvestersdochtertje is de volle nicht van 's prinsen beschermeling «Maar Ruth!" riep Alice uit en greep als door een schok getroffen den arm der spreekster kramp achtig vast. «Is dat wezenlijk ernst, zij de nicht Tan Sangoulème De Comm. v. Rn pp. vestigt de aandacht op een schrijven van den gouverneur van deugdelijkheid door de ondervinding is be vestigd. Het stelsel der individucele tel- -k aart en was een"gewaagde proefneming en men zette de bezwaren, nu ook daartegen gebleken, nader uiteen. Vergelijking met de bestaande bevolkingsregisters was thans zeer bemoeilijkt. Door de zucht 0111 een beroepsstatistiek te kunnen opmaken 'had men de kans op een juiste telling vermin derd. Ook de vragen omtrent blinden en doof stommen hadden achterwege kunnen blijven. De opvatting wanneer iemand „blind" is, is zeer verschillend. Men betreurde, dat in Nederland omtrent lijkverbranding minder vrijgevige wetsbepa lingen blijven gehandhaafd dan elders be staan. Verscheidene leden achtten het geld be steed tot wering der besmettelijke vlekziekte onder de varkens als weggeworpen, op grond van de toepassing der maatregelen. Opheffing van eene of meer Rijksuniversi teiten werd door enkele leden voorgestaan, door andere bestreden. Sommige leden wensch ten wat liet afnemen der pvactische arts-exa- meins betreft, terug te keeren tot den toe stand vóór 18G5 en aan den doctoralen titel liet recht te verbinden tot uitoefening der praktijk. Men vroeg naar den stand der over wegingen omtrent een nieuw gebouw voor het Ethnographisch Museum te Leiden. Eenige leden wenschten met behoedzaam heid en matiging toepassing van het voor nemen der Regeering 0111 onvermogende jongelieden van uitnemenden aanleg, kosteloos toe te laten tot de Rijkshoogere burgerscholen, ten eide „het geleerd proletariaat// niet in de hand te werken. Vereenvoudiging van het eindexamen H. B. S. werd zeer gewensclit het moest een schoolexamen worden. Eenige leden drongen aan op onbekrompen steun voor particulier ainbaclitsonderwijs en meisjes-industriescholen. Anderen meenden, dat eene nieuwe wet m. o. meer rekening moest houden met het technisch onderwijs. Van aanstelling van landbouwieeraars ver wachte men niet veel. De verbetering, aan gebracht in het zeevaartkundig onderwijs werd dankbaar erkend. Eenige leden hoopten op eerlijke en milde uitvoering der Schoolwet met betrekking tot alle onderwijs. In een afdeeling vroeg men of in een katholieke streek, waar een uitne mende bijz. school is, die voortaan zal wor den gesubsidieerd, waar enkele niet katho lieke gezinnen (of omgekeerd) zijn, de kin- «Anneke's vader en de moeder van den jongen zeeman zijn broer en zuster antwoordde freule von Altingen, terwijl ze wat ongeduldig haar arm uit de liand van freule von Nievendloh losmaakte. .«Onmogelijk! hoe zou (lat kunnen?" Alice's plotseling verbleekt gelaat kreeg nu een hoogen blos. «Hij draagt, immers een oud-aristocratischen Franschen naam riep zij gejaagd uit. «Omdat zijn moeder in Frankrijk Duitsche gou vernante geweest is, en zich tegen den zin der fa milie Sangoulcme met den oudsten broeder hnrer kweekelingen in den echt heeft verbonden Met koele onverschilligheid vloog Ruth's blik even over het gelaat van haar vin a vis, scherp, bijna spot tend was (1e toon, waarop zij die woorden uitsprak. In de pijnlijkste opgewondenheid beet Alice zich op de lippen, doch vervolgens aan de zaak een schertsende wending gevende, begon zij luid te lachen. «Zulke toestanden moeten er ook zijn, waar zouden anders de romanschrijvers hunne stof vandaan halen, beste Ruth De mooie neef maakt alles weer goed, en doet de kleine woudnimf iri mijne oogen wel een toren hoogte stijgen. Nu heb ik geen tijd meer; den eerstvolgenden keer zal ik uechter verzoeken, mij aan uw Anneke voor te stel len. Maar ge zijt toch een huichelaarster, Ruth, een huichelaarster bij uitnemendheidDaar praat ik me vol geestdrift een half uur lang over dien nieuwen Andonis en ten slotte komt gij, heel toe vallig nog wel, met de meest interessante mededee- lingen omtrent zijne familiebetrekkingen voov den dag. Wacht maar, ik zal je bij gelegenheid nog eens duchtig den mantel uitvegen, doch nu vaar wel, mijn hartje, meneer de lakei mocht auders eens ongeduldig worden En vergeet vooral niet van Otthard vous comprenez A propos en haastig kwam Alice twee schreden terug en lei baar hand vertrouwelijk op Ruth's schouder, «daar schiet me juist te binnen, dat de kerel misschien brutaal genoeg is om zijn geluk bij prinses Jose- phine te beproeven j als al de kabels brokou, hijscht deren uit die gezinnen van overheidswege onderwijs zullen ontvangen Eenige leden drongen aan op herstel van liet vroeger getal beurzen aan de Rijkskweek scholen en wezen op de ongelijke behande ling van onderwijzers en onderwijzeressen. Aanmerking werd gemaakt dat de Staats courant sedert Januari de statuten der zede-r lijke lichamen weer in het corps der courant opneemt in plaats van in afzonderlijke bij voegsels. Ook de verkorte balans der Ned. Bank en de prijscourant van de successie- opgaven had men liever in afzonderlijke bij voegsels. Koloniën. De meeste leden, verwijzende naar de In dische begrooting, verklaarden door's minis ters antwoord niet te zijn gerust gesteld, eenige leden ntvoouwden nader hun grieven te gen 's Ministershouding. Onderscheidene leden keurden vooral diens houding in het Atjeh- vraagstnkaf. 's Ministers weifelingen waren h. i. oorzaak dat men veel verder van een vreedzame oplossing der geschillen met Atjeh af is dan op 1 Mei 1888. De tegenwoordige toestand in Atjeh is h. i. demoraliseerend voor ons leger, bedenkelijk voor ons gezag en schade lijk voor onze financiën. Zij betwijfelden of de minister den ernst van den toestand wel levendig bespft -en of een fatalistische opvat- tieg hem niet belet om met veerkracht de moeielijkheden te bestrijden en niet te rusten alvorens die zegevierend zijn te boven ge komen. Vóór alles was zaak om den gouver neur van Atjeh volkomen vrijheid van han delen te laten en alle middelen te zijner be- skbikking te stellen, die hij onmisbaar acht. Ook de verdedigers des ministers verwe zen naar de Indische begrootingsschrifturen. De commissie van rapp. vroeg inlichtingen omtrent het uittreksel overgenomen uit de Indische dagbladen uiteen ministerieel schrij ven door den directeur van financiën aan de Badoengsclie Lanbouwvereeniging gezon den, en waarin de doelmatigheid der bestaan de muntregeling in twijfel wordt getrokken. Suriname. Met leedfrezen werd geconstateerd, dat de kolonie nog steeds in'minder gnnstigen toe stand verkeert. Eenige leden drongen sterk aan op tegengaan van vermeerdering van traktementen en van bestuurskosten in Suri name, andere leden betreurden de aanneming van wijzigingen door de andere Kamer. Eenige leden betwijfelden of de wijze waar op vermeerdering van werkkrachten beproefd wordt door emigratie uit Java wel aan de verwachting beantwoorden zak hij mogelijk (le vlag der Souvenirs en rekent er op, dat hij bij onze teergevoelige Hoogheid een veilige haven kan binnenloopen Maar ik zal ze hem ver sperren al wat in mijn vermogen is, zal aange wend worden, 0111 te verhinderen dat hij bij haar toegelaten wordtik zou me dood ergeren, als zij zwak genoeg was, om hem een kapitale som te borgen «De prinses?" vroeg Ruth weifelend, «waarom zou hij zich juist tot die oude dame wenden, van wie men immers weet, dat zij de grootste helft ha- rer inkomsten voor weldadige doeleinden vast heeft toegewezen, en die van al de vorstelijke familiele den het minst bemiddeld is Mij dunkt het ligt veeleer voor de hand, dat hij zich in den uitersten nood tot den vorst zeiven zal wenden, als die niet reeds uit eigen beweging zijn voormaligen adjudant te hulp komt; men zegt, dat de hertog veel opheeft met den mooien, flinken officier Alice grinnikte even op een hatelijke manier, «ja, dat heeft hij stellig, beste Ruth maar sedert ik de vrijheid genomen heb den hertog een beetje de oogen te openen, is zijn voorliefde bizonder getemperd, en het troetelkind der dameswereld heeft van die zijde niets meer te hopenNeen, de laatste ster aan Óltbardt's hemel is de prinses, maar ook voor die zal zich een klein wolkje schuiven, in de gedaante van een zeker hofdametje, dat als ,een onbeduidend stuk speelgoed' ter zijde wordt geschoven, en om een gril van een lichtzinnigen darndij verlof heeft gekregen om desnoods aan een gebroken hart te sterven Weet ge wel Ruth, dat de wraak zoet is Freule von Nievondloh keek haar strak in de oogen, schudde vervolgeus nijdig het lieve kopje en ging bedaarder voort«Gekheid gij, goed kind, weet nog van niets anders dan van menschenliefde, zoo als die in uw kleine dorpskerk heel vroom wordt voorgepreekthoe zouden ook intriges en haat naar dat stille woudkasteel verzeild raken Niet waar, in Altingen houden alle menschen veel van elkaar en de hofhond Yreet immers in onverstoorbaren Suriname aan de Koloniale Staten, opgeno men in de dagbladen. Is die mededeel ing juist, en zoo ja, deelt de Minister liet stand punt door den Gouverneur ingenamen. Binnenlandsch nieuws. Helder. Het^as een genotvollen avond, die Helders Mannenkoor ons jl. Dinsdag had bereid. Helders Mannenkoor, dat bijna den weg van veel dergelijke vereenigingen ware gegaan, is zooals werd medegedeeld, als een Phenix uit zijn asch verrezen, en om die reden was het eerste concert wat laat in het jaar. De aan trekkelijkheid van deze uitvoering zou nog ver hoogd worden door de welwillende medewerking van twee artisten van naam, mevrouw van Op- hemertSchwencke, eerste sopraan-zangeres aau de Holl. Opera te Amsterdam, cn de heer F. Werner, solo-fluitist van het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine. Welnu, Heldeis Mannenkoor had geen betere keus kunnen doen. Mevrouw van Ophemert schonk ons een groote aria uit de opéra Frei- schütz, een lied uit de opéra Mignon, Her- zens Frühling, enz, enz. Dat haar prachtige stem, gepaard aan hare uitstekende voordracht, het publiek herhaaldelijk een (laverend applaus ontlokte, behoeft nauwelijks vermeld te worden. Telkens teruggeroepen, was zij zoo bereidwillig aan den stormachtigen drang van het publiek te voldoen, door een paar extra nummers te geven, waarvan „Haidenröslein" van Schubert niet het minste was. Toen haar namens Hel ders Mannenkoor een -fraaie bouquet werd aan geboden, barstte het publiek opnieuw in toe juichingen los. Dankend voor die eer voerde mevrouw van Ophemert echter haar accompag- nateur, den heer Schouten, voor het publiek, wieus uitmuntend accompagnement zeker niet weinig tot het welslagen van deze nummers van het programma bijdroeg. Evenveel bijval verwierf onze plaatsgenoot, de heer Werner, eerst met zijne solo's voor violon cel en later met Chopin's treurmarsch voor de fluit. Wij mogen ons inderdaad gelukkig reke nen dezen artist onder onze plaatsgenooten te tellenhij is ongetwijfeld een sieraad van het korps der Kon. Ned. Marine. Wat Helders Mannenkoor aangaat, de uit voering in het algemeen was zeer goed. In aan merking genomen de moeielijkheden waarmede de vereeniging heeft te kampen gehad, heeft zij zich schitterend van hare taak gekweten en een woord van -warmen lof komt toe aan den heer Rugers, onder wiens leiding dit koor stellig een der beste zal worden, waarop deze gemeente mag bogen. Tot het genoegen spoedig Helders Mannen koor eens weder te zien optreden Schagen. Gemeenteraad. Zitting van Woens dag 22 Januari 1890. Voorzitter de heer Burgemeester. vrede met de huiskat uit één schotel haha en nog maals schoot ze even in een lach, daarop nam ze een paar visitekaartjes uit de marmeren schaal op tafel en bekeek die vluchtig. „Waarom Otthnrdt zich tot de prinses zou wenden, vraagt ge Kent ge dan de hofkroniek zoo slecht, kleine wijsgeer, dat gij nog naar dingen komt. vragen, die (lc mus- schen op de daken al sinds vijf en twintig jaren aan elkaar voortjïlpen Heeft men u dan nooit het romantisch verhaal van de jeugd Ilarer Hoog heid gedaan „Neen! riep Ruth gejaagd uit. „waarin bestaat dat 0, Alice spreek toch „Al twee jaren in de residentie zonder uog een flauw begrip te hebben gekregen van de pikantste hoofdstukken uit de vorstelijke gedenkschriften Gij moet of volstrekt niet nieuwsgierig zijn, of de booze tongen hebben haar sijfelen verleerd Wat den naam Otthardt met dien der prinses in ver band brengt, is een eenvoudige, kleine liaison, een stukje poczie, dat sommigen treffend, anderen laf vinden; ik houd 'tmet de laatsten en gevoel in 't geheel 2-een lust om mee te weven aan het glo riemanteltje, (lat menschlievende zielen de „oude vrijster, willen omhangen Om kort te gaan. Otthnrdts vader was kamerheer bij den vorigen hertog Ernst hij was even mooi, even lichtzinnig als meneer zijn zoon en stak even erg in schulden Prinses Josephine was nooit een schoonheid en even min bizonder onderhoudend of geestig, maar ze moet een vriendelijk schepseltje zijn geweest, met iets dvreepends en een licht te roeren gemoed. Spoedig liep het praatje in de stad, dat de jonge hoveling van den kant der prinses met de grootste onderscheiding behandeld werd, ja, het bestaan eener intieme verhouding werd zelfs als zeker beschouwd, toen de vrouw van den hofmaarschalk bij gelegen heid eencr feestelijkheid anu het hof er ooggetuige van was, hoe Ilare Hoogheid, zich in den winter tuin onbespied wanend, een roos van haar horst nam, die haastig aan de lippcu bracht en. vervolg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 1