Onderwijs en Examens. De Rijkscommissie voor de examens ter verkrij ging van een diploma .als stuurman aan boord van koopvaardijschepen zal, overeenkomstig het bij Koninklijk besluit van 18 Januari 1886 No. 1 („Staatsblad" No. 10) vastgestelde reglement voor die examens aanvangende den 11 Februari, te 9^ uur, zitting houden op het Raadhuis te Amsterdam. Om tot een van die examens toegelaten te worden, zal de candidaat, onder overleggiug van ecne ge boorte-acte en met opgave van woonplaats, de aanvraag hiertoe vóór Februari schriftelijk en port vrij bij den voorzitter der commissie, den heer J. H. P. E. Kniphorst te 's Gravenhage, moeten inzenden, waaruit dan tevens moet blijken, voor welke vaart, Groote of' Kleine; voor welk diploma, Zeil of Stoom, en voor welken rang hij verlangt geëxamineerd te worden. Mocht de candidaat het examen volgens een der programma's B of nog in dezelfde zitting een aanvullingsexamen wenschen af te leggen, zal hij ook dit moeten vermelden. (Men zie verder de „Staatscourant" van 21 dezer.) Met ingang 1 Febr. a. s. benosmd tot Rijks- telegraafklerk te Amsterdam C. Rub, gcagreëerd klerk ten Rijkstelegraaf kantore en Hulpkantoor der Posterijen te Vlieland. Kunst- en Letternieuws. Op het feestconcert bij Nicolaï's jubilé zullen worden uitgevoerdeer. onlangs door Nicolaï voltooide Prinses Wilhelmina-cantate voor kin derkoor en orkest, onder leiding van H. Völmar; een vrouwenkoor uit Bonifacius, onder leiding van G. F. Wagener, alsmede enkele liederen van den jubilaris; een tweetal stukken voor or kest, waaronder een feestouverture, gecomponeerd door Mann, die zich tevens op den avond van het concert voornamelijk met de leiding zal be lasten. M. H. Van 't Kruis zal een nieuw ge componeerd concert voor orgel en orkest ten gehoore brengen. De commissie uit de oud-leerlingen bestaat uit de heeren G. P. Wagener, J. W. Kersbergen, J. G. H. Mann, Al. H. Van 't Kruis en H. D. Van Ling. Kerknieuws. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 26 Jan., n.m. 1.30, te Schagerbrug, ds. v. Kluijve (doop). Herv. kerk te Zuidzijpe Zondag 26 Jan., v.m. 9.30, te Burgerbrug, ds. van Kluijve. Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 26 Jan. geen dienst. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 26 Jan., v.m. 9.30, te Eenigenburg, ds. Gemsen, pred. te Broek op Langedijk. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe: Zondag 26 Jan., v.m. 10, te Oudesluis, ds. van Calcar. Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses W i 1 h e 1 m i n a (s.) van Amster dam naar Batavia, arriveerde 20 Jan. te Sout- hampton. Prins van Oranje (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertrok 21 Jan. van Padang. Prinses Amalia (s.), van Batavia naar Amsterdam, vertuok 21 Jan. van Genua. South Briton (s.) van Hamburg naar Cardiff, arriveerde 22 Jan. te Nieuwediep, tot het aanvullen van den kolenvoorraad. Buitenland. Portugal. De regeering heeft zich tot de Mogendheden gericht, die liet Berlijnsche Congo- tractaat onderteekenden, met verzoek om op grond van art. 12 een conferentie te maken voor liet geschil met Engeland. Van Engelsche zijde wordt hardnekkig volgehouden, dat deze quaéstie niet valt onder het bereik van het Berlijnsche tractaat. In elk geval zou de zaak slechts voor een deel onder genoemd tractaat vallen. Dat klinkt schijnbaar vreemd. Men moet namelijk weten dat op de Congo-conferentie een lijn ge trokken werd buiten het gebied van den Congo- staat, en bepaald, dat bij quaesties binnen dit territoir vallend, zekere bepalingen zouden gel den. Wanneer men nu een der nieuwere kaar ten van Afrika neemt, waarop die lijn is aan gegeven, dan ziet men, dat alleen een gedeelte van het land van de Engelsche African Lake Company binnen de lijn valt en al het land van de Makololos er geheel buiten valt. De vraag is nu of een zaak, die voor een klein deel valt binnen een bepaling, in haar geheel hieronder kan worden betrokken, daarover kan men heel lang praten zonder 'teens te worden. Por tugal zegt ja, Engeland zegt neen, en Engeland voegt er nog bij, dat de quaestie van dien aard is, dat zij op een Congo-conferentie niet thuis hoort. De Cortes is ontbonden; de nieuwe Kamers zullen den 19 April bijeenkomen. Frankrijk. In de Kamer heeft'tjl. Maan- dag weer erg gespookt; de zitting is eenige ma len gesloten en geopend en eerst om half negen gingen de heeren afgevaardigden naar huis, na dat er een paar met de gewapende macht uit de zaal verwijderd waren. Men zal het lawaai begrijpen, wanneer men weet, dat Joffrin, de plaatsvervanger van Boulanger, het woord wilde voeren terwijl de Boulangisten, geholpen door een deel der rechterzijde dit wilde beletten. Duitschland. Bismarck wordt steeds ver wacht te Berlijn, maar het heet nu weer dat de Socialistenwet niet zal worden behandeld, omdat de Regeering van oordeel is, dat de bescherming der maatschappij tegen de socialistische uitspat tingen een goed verkiezings-wachtwoord is. De regeerende Vorst Georg Albert Schwarz- burg Rudolstadt is jl. Maandagavond aan een beroerte gestorven. De Rijksdag heeft heden het voorstel betref fende de Oostafi ikaansche stoomvaartlijn in derde lezing zonder debat aangenomen. Bij de derde lezing der Staatsbegrooting ver klaarde de staatssecretaiis Bötticher, dat de Bonds- raads volkomen bereid is de bezoldiging der ambtenaren te verhoogen, en dat dienaangaande eene bijzondere voordracht zal worden ingediend. Morgen komt de socialistenwet in behandeling. De op verzoek der te Hamburg gevestigde reederijen uit Antwerpen ontboden en gisteren aangekomen stokers weigerden voor 75 mark aan te monsteren, toen zij met de loonsverhou- ding bekend werden. Zij verlangen van de reeders vrije terugreis en schadeloosstelling. Ook de stokers van de Ella Woermann hebben den arbeid gestaakt, en willen slechts tot S5 mark aanmonsteren. Spanje. Het nieuwe Kabinet is aldus samen gesteld: Sagasta, president; Armyo, Buitenland- sche Zaken; Puygcerver, Justitie; generaal Ber- mudez Reina, Oorlogadmiraal Romero, Marine; Becerra, Openbare Werken; Guillon, Koloniën; Cap Dipon, Binnenlandsche Zaken; Eguilior, Financien. Italië. Wegens den dood van den hertog van Aosta heeft de Italiaansche Kroonprins zijn reis gestaakt en is hij van Palermo naar Turan vertrokken. De hertog wordt eerst morgen be graven. De laatste oogenblikken moeten hart verscheurend zijn geweest; de hertog vroeg naar zijn zoon Louis, maar deze was in Zuid-Amerika. De Koning is erg verstoord, omdat men hem niet vroeger verwittigde, dat zijn broeder zoo ernstig ziek was. Brazilië. Bij besluit van 17 Januari wordt bepaald, dat voortaan alle buitenlandsche maat schappijen verplicht zijn twee-derde van haar kapitaal naar hier over te brengen. Dit moet geschieden binnen den tijd van 2 jaren, gerekend van het tijdstip, waarop de maatschappij is op gericht. Aan alle maatschappijen, welke nu be staan, wordt een tijd van 6 maanden toegestaan om deze overbrenging uit te voeren. Zanzibar. Aan de Times wordt gemeld, dat Emin's ziekte wordt veroorzaakt door een abces buiten aan den schedel, gepaard met een ^verlamming- van de tong. Hij is te Bagamoyo omringd door inboorlingen en ziet van de Euro peanen alleen den Duitschen dokter, die hem behandelt. Volgens de laatste berichten was de toestand zooveel verbeterd, dat hij zou kunnen reizen. Engeland. Uit Bassorah over Weenen komende telegrammen melden dat aldaar de cholera woedt; er zouden drie duizend dooden zijn, onder wie de Engelsche vice-consul. Het schijnt dat de kiemen der ziekte overgebracht zijn door kameelen, weshalve men voor verdere verspreiding der ziekte door karavanen beducht is. Uit Lissabon wordt aan de „Standard" ge seind dat er eene reactie tegen de anti-Engelschen opwinding merkbaar begint te worden. De Kamer van Koophandel te Lissabon heeft geweigerd aan het boycotten der Engelschen mede te doen, nadat verscheiden leden hadden betoogd dat Portugal niet plotseling aan Engeland op handels gebied den oorlog kan aandoen zonder daardoor zijn eigen handel te ruïneeren. De „Daily News" verneemt uit Lissabon, dat de minister vhn Buitenlandsche Zaken den' En gelschen gezant de verzekering heeft gegeven dat de Regeering zal weten te verhoeden dat de volkswoede oversla tot geweldpleging. Des niettemin verhinderde Dinsdag de bevolking der stad Setubal eene Engelsche bark eene lading visch in te schepen, zoiJHat de eigenaar der visch zich eindelijk genoopt zag een Spaansche schip te charteren. De jonge Engelsche'Dame, die het werk van pater Damiens onder de melaatschen op het eiland Molokai gaat voorzetten en wier naam tot nu toe onbekend was gebleven, blijkt thans miss Amy C. Fowier te zijn, dochter van den predikant Fowier. Zeven jaren geleden zij is nu 27 jaar werd zij Katholiek en toen vatte zij het plan ,op haar leven aan het werk te wijden, dat zij tfhans ondernemen gaat. Zij heeft een geneeskundige opleiding ontvangen te Parijs, o. a. van Pasteur. Miss Fowlor is Zaterdag met de „Bothnia" van Liaerpool vertrokken. Woerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) 6 a Windrichting Barometer niM. Thermometer Os. 5 Q P en kracht. Stand. Afw. Stand. Afw. 22 23 23 12 8 12 z. zoto. 4 Kg. 10 735.381- 24 92 734.71 - 25.59 729.40 - 30.90 1.4 2.8 3.0 15 tl.2 10.1 O 1 Uren. Vochtigh. procent. Weersgesteldheid. Toestand de zee. 22 23 23 12 8 12 0.09 0.92 0.97 Bctr, witte sneeuw stormw. Dicht bctr. veel regen. Betrokken vochtig. Holwater. Golvend, id. 1554 1855 1864 1947 2035 2079 2116 2187 9547 596S 3640 6082 3731 6090 3747 6130 3730 6495 4028 6540 4127 6500 9C10 10552 1253C 15211 17518 20089 8670 10659 12729 15217 17541 20155 86S0 10884 12838 15337 18033 203i2 9338 10983 12SS5 15340 1S140 20622 9359 11024 12991 15342 18234 20714 9429 11045 13175 15514 18251 20736 9445 11055 13411 15552 18255 20790 22 Januari. Groote winddruk ten 5.2( KG. oji de M2 richting WZW, Verwachting; Zuidwestenwind. namiddag 64 332ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Vijfde lijst. No. 17908 f 15,000. No. 4171 f 10,000. Nos. 9351 cn 16562 ieder f 1500. Nos. 7027, 15578, 15448, 18G72 en 20917 ieder f 1000. No, 18312 f 400. Nos. 5025, 6536, 8654 en 11481 ieder f 200. Nos 2211 3295, 6360, 6978, 12457, 17059 en 18364 ieder f 100. Prijzen van f 70 124 2328 4213 6684 9603 11186 13426 15579 18344 184 2355 4173 6705 9765 11250 13435 15673 18397 193 2480 4497 0953 9790 11318 13742 15738 1S479 383 2638 4506 6901 9794 11402 13877 16164 18555 555 2090 4569 0967 9921 11481 14041 16293 18663 580 2707 5082 7078 9938 11608 14108 1G321 18723 706 273 4 5095 7119 9960 11664 14125 16531 18990 775 2747 5221 7234 10045 11741 14192 1653S 19019 827 2749 5320 7265 10053 11800 14409 16590 19028 854 2910 5321 7318 10176 12188 14422 16727 19050 912 30^9 5364 7511 10221 12230 14433 16793 19080 922 3229 5418 7635 10244 12247 14428 17060 19166 1092 3354 5547 7781 10361 12323 14509 17091 1939Q 1364 3383 5571 8306 10413 12355 14933 171S9 19401 1475 3396 5647 8383 10430 12407 15154 17233 10544 1485 3462 5940 8442 10462 12414 15192 17337 19724 152Q 3473 5966 8159 1Q548 12490 15207 17426 19731 18 63 75 79 185 259 263 305 349 402 419 444 451 456 495 622 652 655 693 703 722 727 728 732 737 749 788 li 2303 4947 2338 4961 2341 4971 2343 4981 2373 5009 220 2417 5010 228 2448 5021 2453 5045 2482 5006 2490 5008 2514 5072 2541 5075 2543 5097 2551 5099 2593 5102 2612 5137 2647 5112 2656 5145 2800 5149 2817 5191 2838 5193 2850 5204 2862 5223 2903 5259 291S 5289 2936 5358 2953 5363 2959 5371 3015 5374 3026 5391 3033 5451 3015 5469 3057 5496 3076 5500 3089 5504 3158 5524 3183 5537 3287 5541 3328 5569 3418 5658 3409 5CC2 3540 5673 3603 5676 3642 5685 3G52 5696 3732 5711 3738 5732 3786 5776 3815 5812 3910 5843 1276 3959 5854 1312 39G0 5871 4022 5934 4034 5956 4042 5990 4059 6004 4076 6040 4078 6042 4087 6044 4100 6057 4128 6067 2724 4230 6072 4317 6078 4374 6100 4406 6117 4467 6172 4573 6197 4619 6234 4626 6381 1984 4655 6391 1988 4707 6482 4761 6513 4S03 6573 4805 6576 4821 6697 4838 6721 4898 6S12 4913 6S35 4915 6870 6910 6943 7005 7082 7089 7495 7196 7365 7411 7412 7422 7451 7453 7473 7502 7510 7583 77 7T25 823 '855. 857 924 934 972 990 1047 1058 1106 1124 1138 1201 1210 1244 1350 1382 1467 1473 1477 1481 1511 1659 1737 1762 1764 1783 1911 1924 1935 2006 2017 2033 2063 2082 2207 2257 2251 Nieten: G905 9434 11903 9469 11966 9500 11994 950G 12172 9508 12181 9520 12193 7169 9530 12206 7176 9549 12285 9637 12294 9647 12302 9067 12308 9670 1238L 9712 12402 9713 12515 9718 12419 9734 12436 9738 12453 9757 12576 9760 12577 9884 12584 9909 12588 9939 12618 9913 12021 9994 12042 7776 10025 12702 7S00 10026 12703 7833 10052 12736 7859 10068 12774 7860 10097 12786 7897 101t5 12810 8004 10197 12S50 8049 10217 12862 8042 10224 12805 8047 10349 12875 8097 10359 12893 8143 10443 12949 81G5 10460 13002 8172 10477 13099 822S 10532 13103 8288 10591 13106 8315 10600 13115 8369 10629 13187 8413 10670 13196 8461 10088 13237 84S2 10727 13256 8504 10761 13294 8510 10S51 13392 8538 10882 13406 8546 10931 13423 8556 11022 13437 8581 11056 13484 8593 11112 13493 8622 11144 13501 8630 11179 13502 8724 11191 13524 8777 11207 13534 8786 11210 13558 8829 11259 13568 8848 11307 13571 8899 11352 13586 8901 11439 13588 8977 11451 13592 9005 11503 13594 9031 11508 13620 9039 11512 13643 9044 11552 13696 9120 11616 13774 9147 11648 13833 9226 11687 13875 9228 11690 13905 9236 11770 13925 9250 11780 14015 9291 11783 14038 9296 11837 14043 9304 11839 14052 9364 11S41 14083 9374 11865 14086 9404 11867 14100 9405 11883 14126 14176 16647 19116 14177 16660 19152 14193 16676 19153 14228 16700 19160 14236 16716 191S4 14253 16718 19188 14266 16759 1919G 14311 16893 19203 14313 16914 19266 14385 16992 19279 14406 16995 19281 14425 17009 19326 14134 17039 19367 14444 17047 19379 14482 17113 193S8 14554 17176 19453 14574 17257 19575 14617 17268 19584 14031 17342 19602 14653 17364 19612 14691 *17366 19677 14714 17367 19702 14725 173S9 19705 14734 17432 19720 14766 17437 19750 14800 17492 19786 14801 17502 19786 14838 17509 19792 14852 17514 19797 14857 17576 19816 14177 17587 19842 14947 17610 19871 14976 17648 19915 14982 17656 19949 15005 1,6/9 19951 15025 17718 20010 15039 17762 20021 15048 17815 20045 15102 17882 20059 15155 17S85 20068 15198 17934 20100 15264 17938 20106 15265 17910 20168 15403 18081 20178 15432 18123 20200 15503 18139 20202 15511 18149 20231 15562 1818 4 20240 15593 18208 20291 15651 18211 20340 15664 1S261 20360 15699 18276 20379 15733 18288 20388 15879 18299 20397 15926 18313 20399 15929 18322 20406 15931 18339 20427 15951 18424 20450 159GS 18452 204S7 16068 17139 20515 16074 18466 20519 16103 18482 20539 16106 18503 20547 16122 18527 20557 16182 18630 20572 16221 18057 20975 16254 18662 20G49 16275 18672 20662 16308 186S0 20675 16311 186S6 20C94 16316 18699 20702 16335 18786 20748 16362 18929 20801 16365 18952 20833 16373 18964 20855 16413 18975 20927 16469 19012 20949 16544 19060 20971 16567 19068 20975 Zesde lijst: Nos. 618, 15345, 18862 en 20070 elk f 1000 Nos. 5218, 7501, 10569 en 13781 elk f 400. Nos. 6084, 13263, 17764, elk f 200. Nos. 2195, 5417, 10927, 11431 11700, 13168, 13181, 13251. 13390, 15927. elk f 100. Priv e 1 van f 70 2289 4537 7284 9510 11676 13S2C 1G698 19027 2310 4539 732-3 10102 11829 14006 16804 19034 2326 469S 7437 10103 11875 14292 16851 19095 2476 4762 7461 10132 11930 14326 16897 19341 2738 4776 7491 10207 11975 14492 17119 19366 2821 4879 7734 10226 12138 14495 17300 19368 2845 5077 7758 10274 12293 14537 17435 19492 2857 5267 7790 10290 12314 14663 17499 19496 2983 5332 7802 10354 12370 14064 17666 19879 1057 8075 5336 7811 10421 12398 14703 17687 19899 1085 3109 5651 7940 10515 12468 15106 17697 19963 3250 5681 7997 10559 12499 15124 17744 20124 3402 5780 8027 10614 12497 15173 17870 20183 3534 5869 8192 10699 12606 15364 17985 201S8 3605 5920 8234 10705 12608 15512 17997 20224 3615 6014 8250 10752 12775 15813 18021 20221 3703 6276 8258 10850 12820 15836 18074 20237 3821 6884 8360 11127 12824 15954 18098 20242 1653 3850 6560 8472 11194 12879 16010 18179 20311 1707 3921 6633 8551 11202 13112 16070 18235 2035 1857 4115 6700 8810 11208 13169 16079 18237 20474 1884 4284 6776 8898 11239 13366 16115 18244 20505 1904 42886833 9070 11333 1337G 16233 18274 20559 2046 4354 6911 9277 11511 13401 16274 18326 205G9 2080 4389 6912 9305 11021 13408 16435 18749 20745 2186 4502 6924 9337 11660 13445,16657 18987 20774 2197 4519 7216 9357 120 215 322 557 CG0 690 771 937 091 1290 1426 1450 1492 1499 1577 "1584 Marktberichten. Texel, 19 Januari. Kip-eieren f 5 per 100 st. De verzending bedroeg ongev. 2500 stuks. Hooi f 14 per 500 KG. Wilsters 28 a 33 et., Wilde Eenden f 0.90 a 1, Ta lingen 45 ct., Wilde Konijnen 55 u 60 et, Grauwe Ganzen f 1.75 per stuk. Schapenhniden f 2.30 a 2.60, Lamshniden f 2.40 per stuk. SCHAGEN, 23 Januari. Bokk. en Geit. f n 23uiag. Varkens.15 a 17 11 Biggen 10 a 13 75 a U0 55 a 75 35 Kippen 45 Eenden Boter p. kop Kaas p. kilogr. 20 n 35 Kip-eieren p. 100 350 a 450 E.-eieren a 3 Paarden f 45 a 100 Stieren. a 7 Geldekoeicn 160 a 284 Kalfkocicn a Vaarzen a Kokkel. a 11 n. Kalveren 6 a 18 Schapen a 340 Lammeren 18 a 28 Alkmaar, 20 Januari. Aangevoerd82 vette Kalve ren, f 35 a 98, 8 nuchtere dito i' 16 a 22, 30 Sohapen f 25 a 34.50, 134 vette varkens -, 15 magere dito f 14a 17, G Koeien en Ossen, f 1S0 a 280 per stuk; vette Varkens 40 a 51 ct. per KG, Boter 70 a 80 et. per kopKip-eieren f 4.50 a 5 per 100 sinks. Purmerende, 21 Januari. Aangevoerd 86 stapels kleine ka s. f 31, 3 stapels middelbare f 29 50 en 1 stapel conimmissic f 30 per 50 KG 981 KG. Grasbotor f 1.25 a f 1.30 per KG.: Kip-eieren f 4.50 a 5.50 per 100 stuks-, 74 Runderen, stug, prijshoudend; 2Stieren; 28 Paarden; 64 vette Kalveren f 0-70 u 0.90 per KG., vlug; 76 nuch tere dito f 10 a 24. vlug; 101 vette Varkeus, 20 a 52 ct. per KG., vlug; 55 magere dito f 15 a 24, stug; 176 Big» gcu f 9 a 13, stug -, 956 Schapen, prijshoudend, vlug. Amsterdam, 21 Januari. Rogge per 2100 KG. op legering lager; Mnort f 148. Mei f 150. Koqjzuad, ltaap- en Lijnolie zonder buudel. Londen, 20 Januari. Aangevoerd: 1900 Runderen 9000 Schapen en Lammeren, 100 Kalvereu, 60 Zwijnen Prijzeu Run leren, 2-4 a 5-1, Schap.-n en Lammeren 4-4 a 5-8, Kalveren 3-9 a.5-6, Zwijueu 2-4 a 4-4. Burgerlijke Stand van: Helder, van Dinsdag- tot Donderdagmiddag. Getrouwd: J. J. Barnevcld en M. dc Leeuw. T. Ver beet en J. B. Suijs. J. TrelTers en M. lloogenverf. Bevallen.- 11. Ag.ma, gcb. Bastinnnse, Z. F. C'onneman, geh. Rieuwers, Z. OverledenT. J. Kreienbuvol, geh. TIcijblom, 54 i, A. Schmidt, gob. Koomen, 62 j. AL. M ijker, gcb. Graaf. 15 j. Levenloos aaDgegevan 1. Medemblik. Geboren: Antonius, z. v. N. Roemer en G. T.akemrn. Thcodoru -Maria, d. v. F. Pot Jz. eu C. Uille. Johannes, z. v. I,. dc Haan en A. Roinmezij. Overleden E dc Vries, d. v. .T. L. de Vries en J Waal, 19 j. C. v. Hotils, geit. met C. de Groot, 48 j. J. Schouten, z. v. J. Schouten en M. Dunselman, 4 j. N. Swagerman, wed. v. D. Kolles, 70 j. Laatste berichten. 21 Januari. Door de directie der Marine alhier werd gisteren openbaar aanbesteedde uitvoering van werkzaamheden, benoodigd tot het onderhoud van dok-, sluis- en andere waterwerken van het maritieme etablissement Willemsoord. Ingekomen waren iS inschrijvingsbiljetten, als van de heeren A. Graaff, ad f 15,980; A. Paans, Amsterdam, f 15,155; P. Spruit, f 13,880; J. F. Philips, f 13-7^5 J. Duinker f 13.511; P. de Waard f 13.490; G. Moorman f 13.320; J. Duivetter f 13.300; Gebr. Klein f 13.278A. Korfff 13.130; A. Bels f 13.100; W. de Jong f 13.000 C. Pool f 12.780; B. Boon f 12.547; W. Ambagtsheer, Nieuwer amstel f 12.300; G, D. van Doorn, Amsterdam, f 12.000; A. Bos f 11.968 en H. Wijker f 11.887. De aannemers, achter wier namen de woonplatsen niet worden vermeld, zijn alhier woonachtig. Gisteren middag is een vlet, waarin zich drie Heldersche vletterlieden bevonden, van het alhier ter reede liggende stoomschip „South Bri ton" losgestormd en door den stroom in noord oostelijke richting medegevoerd. Omstreeks half vier werd het vaartuigje, tegen de golven kam pende, door schipper P. Zegel van den zeedijk te Texel waargenomen. Het stormde op dat oogenblik vrij hevig. On danks dat alles maakte Zegel, die reeds meer malen stoute reddingen volbracht, zeil- en ste vende de zwervers te hulp. Ruim eek uur later was de reddsng volbracht en kwam de schuit met volk en boot behouden in de haven terug. I11 de Volksbijeenkomst op Maandag a.s. in 't lokaal Tivoli alhier te houden, zullen als sprekers optreden de heeren B. H. Polak en W. Thie Fz. Ten slotte zal door leden der Zang- vereeniging „Cecilia" een blijspel met zang wor den opgevoerd. Voor elk der tot heden uit het gestrande stoomschip „Newnham" alhier aangebrachte en onder het beheer der strandvonderij gestelde ba len katoen, is den bergers f25 bergloon toege kend. De toestand der Kamerleden Van der Loeff en Van der Goes is niet vooruitgaandej De commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer over de pensioenwetten heeft, alvorens eindverslag uit te brengen, nadere in lichtingen en gegevens van den minister ge vraagd. Bij koninklijk besluit is met ingang van r Maait a.s.: x. de adjudant des Konings in bui tengewonen dienst de vice admiraal J. W. Bin- kes, op zijn verzoek, ter zake van langdurigen dienst, op pensioen gesteld, onder dankbetuiging voor de vele goede en gewichtige aan den lande bewezen diensten, met toekenning van een pen sioen van f 3000 en eene verhoogin'g met f 900 'sjaars, voor werkelijk verblijf in militairen dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en tusschen de (keerkringen2. bevorderd tot schout-bij-nacht, de kapitein ter zee E. L. baron Van Heeckeren van Waliën, en hem op zijn verzoek, ter zake van langdurigen dienst op pen sioen gesteld, onder toekenning van een pensi oen van f 2100 en eene verhooging f1350'sjaars voor werkelijk verblijf in militairen dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen en koloniën en tusschen de keerkringen; 3. bepaald dat de vice- admiraal J. B. A. de Josselin de Jong, met in gang van 1 Maart a.s., zal treden in het genot der inkomsten, verbonden aan zijn tegenwoor- digen rang; 4. met ingang van genoemden da tum bevorderd tot schout-bij-nacht, de kapt. ter zee C. H. Bogaert; tot kapt. ter zee, de kapt- luit. ter zee H. Quispel en M. A. Medenbach tot kapt.-luit. ter zee de luits. ter zee ie kl. D. L. M. E. Keus en P. M. W. T. Kraijenhoff van de Leur; tot luit. ter zee ie kl., de luits. ter zee 2 e kl. W. J: Cohen Stuarten P. C. Swaan. Wieringen. Maandag 11. hadden twee per sonen, een handelaar in bloem en een machinist, die met de postschuit naar hier waren overgeko men en aan de aanlegplaats een rijtuig hadden genomen om naar Hypolitushoef te rijden, het ongeluk door de heerschende duisternis bezijden de weg te geraken, waardoor het rijtuig omsloeg. De machinist bezeerde zich daarbij nogal aan de arm en keerde, na door onze dokter voor- loopig .te zijn geholpen, spoepig weer naar Am-' sterdam terug. Hippolytushoef op Wieringen, 21 Januari. Ook hier circuleert 00 initiatief van den burge meester een adres onder de ingezetenen, dat aan de administratie van de Holl. IJzeren Spoorweg maatschappij zal worden opgezonden. Het adres houdt het verzoek in om de treinen van 9,15 van Helder en 1.25 van Amsterdam niet te ver anderen in sneltreinen, die alleen te Schagen en teAlkmaar zouden stoppen. Adressanten too- nen met klemmende reden aan, dat de inwilil- ging van het verzoek uit Helder voor deze ge meente een zeer groot ongerief zou veroorzaken, daar de inwoners van deze gemeente juist van bovengenoemde treinen veel gebruik maken eu het station Anna-Paulowna voor hen het aange wezen station is. Zij wenschen dus, dat het verzoelc uit Helder zal worden afgewezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3