Partijen! Bals! Diners! Kaarlen Toor proêranuna's, VOOR PLEIZ1ER OP BEIS. Gebroeders Serbrock, eerste kwaliteit ENGELSCHE STOFFEN, GALEOTTO. Balkaarten Balboekjes Men u's Homologatie-Accoord. Faillissement WAAS. SCHIPPERSKNECHT^ f0.90. Roomboter!!! f0.90. Geen grijs haar meer! De nieuwe London JACQUES VAN ROSENDAEL. Damrak H. 61. Adres voor Helder: Hotel „DE TOELAST". in de keurigste dessins. Stads - Schouwburg, CEBR. A. VAf\l LIER. BUITENGEWONE VOORSTELLING EEN MOET EK TROUWEN. Twee flinke jongens Openbare Verkooping Makelaar OUDENHOVEN Levensverzekeringen Ongeluk-verzekeringen Brandverzekeringen, TE KOO P: 800,000 Zaai-oesters, 0 Shalp's Baard-Tinctuur JACQUES VAN ROSENDAEL. Depots van Thee, M. Raveiiswaay Zonen, Nieuw! Geheel Nieuw! Eorellploia Voei.-tataoustellii Parijs 1888 Kerkhoff'sHaring in pikantesaus, Boek- en Handelsdrukkerij VISITEKAARTJES HENNEP-ENVELOPPEN, Holloway's Pillen. ADVERTENTIEN. - Heden overleed, zacht en kalm, tot onze diepe droefheid, na een smartelijk doch geduldig lijden van 14 dagen, onze innig geliefde Moeder en Beliuwd- moeder ANTJE KOOMEN, Wed. C. Schmidt, eerder Wed. van F. L. v. d. Haag Elf, in den ouderdom van 62 jaar en ruim 4 maanden. Zij, die de overledene in haar werk zaam leven gekend hebben, zullen be seffen, wat wij in haar verliezen. Namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen en verdere Familie. Helder, 21 Januari 1800. Deze strekkende tot eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed mijn geliefde Echt- genoote GRIETJE JONGEJAN, in den ouderdom van 60 jaren, diep be treurd door mij, hare kinderen en behuwdkinderen. Anna Paulowna, 21 Jan. 1800. J. G IJ S E N. Heden overleed alhier, tot onze diepe droefheid, onze oudste zoon FRANS ANTHONIE, weduwnaar van GEERTRUIDA SCHOUTEN, in den ouderdom van 20 jaar. H. TAUBER en Echtgenoote. Heer-Hugowaard, 21 Januari 1800. Heden overleed onze Vader, Behuwd- vader en Grootvader J0HAN PETER SERBR0CK, weduwnaar van ANNA MARIA CHATHAR1NA JOZEPIIA WERNER, in den ouderdom van ruim 82 jaar. Uit aller naam, W. F. SERBROCK. Amsterdam, 10 Januari 1800. Het accoord, door den ondergeteekende namens J. W. KAMPER Jr., te Melder, aangeboden en door de crediteuren aange nomen, is bij vonnis der Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar gehomologeerd. Alkmaar, 22 Januari 1800. Mr. H. BOELMANS TER SP1LL, Advocaat en Procureur. De 2de vergadering van schuldeischers zal worden gehouden op Maandag 3 Februari 1890, des morgens ten elf uur. De Curator, F. W. TER SPILL. Alkmaar, 22 Januari 1800. Een bekwaam SCHlPI'ERSiiXECHT, gehuwd, oud 28 j., zoekt eene betrekking. De beste informatiën staan hem ten dienste. Adres: aan het Bureel dezer Courant, onder het motto „Schippersknecht". Allen, die nog iets te vorderen hebben van den Heer HAJENIUS, worden verzocht hunne nota's in te zenden vóór 1 Februari c. k. V olksbij eenkomst op Maandag 27 Januari 1890,'s avonds 8 uur, in T i v o 1 i. Entrée-kaarten a 10 cents zijn, tot een beperkt getal verkrijgbaar op Zaterdagavond, na 6 uur, bij Mej. de Wed. SAMWEL en bij de Heeren BERKHOUT en C°. en STADERMANN. Personen beneden 16 jaar en meisjes zonder geleide hebben geen toegang. Zuivere drooge Natuurboter, in vaatjes p. m. II en 22 kilo's, a f 0.90 per kilo. levert franco: A. BRUNSTING, Beilen. A de beste der Parfumerieën 't grijze haar te doen ver dwijnen, is onschadelijk voor de .huid, verft niet af en is te Nieuwediep alleen verkrijgbaar bij Prijs 85 Cent per flacon en f 1.5 O de dubbele flacon. Hun. Magazijn is steeds ruim voorzien van Koningstraat, over „Musis Sacrum", DEN HELDER. DIRECTIE; Dinsdag 28 Januari 1890: door het Hollandsch Tooneelgezelschap, DirectieA. VAN LIER, van het Grand Théatre te Amsterdam. Drama in 4 bedrijven, door PAUL LINDAU bewerkt uit liet Spaansch, van JOSÉ ECHEQAZA1J, door JAN VAN ARKEL. Gevolgd door: Blijspel in één bedrijf uit liet Hoogduitscb. De hoofdrollen in beide stukken zullen vervuld worden door de Dames: RöSSING, ANDRÉ, VAN ROSSUM en de Heeren: H. VAN KUIJK, F. TAR- TAUD, MALHERBE, ANDRÉ en LA- GEMAN. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsen: Ie Rang 99 ets.. 2e Rang 75 ets., 3e Rang 50 ets., 4e Rang 30 ets. Voor het gebruik der Stoelen wordt 25 cents extra per stoel berekend. Plaatsen zijn op den speeldag te bespreken aan den Schouwburg van 12 tot 3 uur, i\ 10 ets. extra per plaats. Te huur tegen 1 Mei a. s.: Het zeer logeabel leaedeahuis, staande Spoorstraat hoek Keizerstraat over „Bellevue", thans bewoond door den WelEd. Heer SE1GNETTE. Te bevragen bij GUST. BUHSE. voor loopwerk en verder tot opleiding in het vak, kunnen dadelijk geplaatst worden. Adres Bureel dezer Courant. Sint-Maarten, op Dli\§» lG 4 FEBRUARI 1890. des Ten kantore van den zijn steeds groote en kleine kapitalen beschikbaar, onder hypothecair verband en op obligatie onder solide borgstelling, tegen den rente koers van den dag. Slllit: Omtrent het slu i ten van contracten van levensverzekering en lijfrenten bij de Hollandsche Sociëteit van Levensver zekeringen, opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Heeren J. F0CK. J T VAN B0SSE, J. G. SILLEM en Jb. BIERENS DE HAAN, als Commissarissen, Jhr. Wlr. C. HARTSEN Jbsz., als Directeur en Mr. J P. P0RTIELJE, als tweede Directeur, zijn inlichtingen te ver krijgen aan het Kantoor te Amsterdam, Reguliersdwarsstraat 12, bij HH. Correspon denten in de voornaamste steden des Rijks en bij den Heer T DRAIJER, te 's Gravenhage, Billitonstraat 2, Generaal Agent. Correspondent voor den Melder de Heer O- Jnnrlijksche premie per honderd gulden kapitaal-verzekering voor het geheele leven: Op 25 jaar f 1.99, op 40 jaar f 3.11, s 30 2.27, 45 3.71, 35 2.64, 50 4.53. voormiddags ten elf ure, in het Koffiehuis van CORNELIS DE VRIES, van: SISS ]4k De Boerenwoning ^r»Ar SjsSx met Erfbnuitmuntend Bouwland, aan de Stroet, onder Sint- Maarten, kadaster Sectie B, num mers 691, 692 en 693, te zamen groot 2.07.50. Behoorende tot de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalaten schappen van wijlen de echtelieden AlllE SPAANS en MAARTJE DE VRIES. Nadere informatiën verstrekt de Notaris C. BOONACKER. wegende 35 kilogram netto. Te bevragen bij P. SANDEE, te ïerseke. oct. 1 geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af. Prijs f 1.20 per flacon. Verkrijgbaar te Nieu wediep alleen bij uit het Magazijn van te GORINCHEM. Deze THEEËN worden afge leverd in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en cei» i\cd. ons, met vermelding van nommer en prijs, voorzien van nevensstaand merk, volgens de Wet gedeponeerd. Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende, Nieuwediep. A. METZELAAR, Binnenhaven 12. Helder. J. BREEBAART, Langestraat. Wieringen. J. D. BOERSEN. Schagen. J. DENIJS. Wij berichten de ontvangst van de nieuwste: en in de fraaiste dessins en in verschillende prijzenvan f ij a e elegante om op besloten en publieke partijen te dienen, en van zeer smaakvolle voor soupers en diners. Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op de zeer goed- koope Chromo-lithografische Balkaarten. SeeljersJnteii van J. H. VAN- BALEN, Stads-Schouwburg en Concertzaal „TIVOLI". VRIJDAG 24 JANUARI 1890: 3de Abomiements-V oorstelling, door het Tooneelgezelschap der Sclioiiffliiiri-Maatscliaiij, Directie: ALEX. FAASSEN C°. Blijspel in 5 bedrijven naar het Duitsch van OSCAR BLUMENTIIAL, vertaling van E. BECHT. Aanvang ten ACHT ure. Pr ij zen der plaatsen: Eerste Rang f 1.49. Tweede Rang f 0.99. Abonnementsprijzen: lc Rang per 4 stuks f4.00 en per 8 stuks f 7.25; 2e Rang per 4 stuks f 2.50 en per 8 stuks f 4.00. Abonnementskaarten zijn niet persoonlijk. De abonnementskaarten liggen voor TI.H. Inschrijvers op den speeldag van lOi ure aan het Bureau gereed. Plaatsbespreking voor geabonneerden van 1112 uur en voor niet-geabonneerden van 123 uur, tegen 10 cent per plaats extra. N.B. De inteekenlijst voor abonnements kaarten ligt aan het gebouw tot den 23slcn dezer des avonds. tot dusver onovertroffen haringbereiding, in staat den fijnsten liefhebber te bevre digen.Witte potten van 3,5 en 8 stuks. Kerkhoff's Haring in majonaise, eene ware uitkomst voor huismoeders op vischdagen. Potten van 4, 6, 10 en 25 stuks. Kerkhoff's Pikante saus, in fleschjes verkrijgbaar veel billijker en smakelijker dan de dure buitenlandsche Sausen. De Saus is toepasselijk bij Vleesch en visch. Algemeen verkrijgbaar gesteld J. H. VAN" BALEN, MOLENPLEIN. VISITEKAARTJES, netjes bedrukt, met letter naar keuze, 70 cent per 100; met 100 daarbij passende enveloppen f 1. met schuine goudsnede, in smaakvol étui, f 1.50 per honderd. Prachtig® iow-IMtskaartjss, voor heele en halve rouw, met daarbij passende enveloppen, zeer billijk. groot model, bedrukt met adres, van af 1.50 de 1000 stuks. Postpapier, met adres bedrukt, van af 2.25 de 1000 vel. Y e r d e r clrcul Aires, rekeningen, NOTA's, wissels, Kwitantiën, Memorandums, Prijs couranten, Bericht-en Adreskaarten. Gezonde huisgezinnen. Negen-tienden onzer ziekten konden geheel voorkomen bf dadelijk genezen worden, indien de eerste verkeerde werking verholpen werd. Ditgroote einde wordt* met wondervolle zekerheid en veiligheid bereikt door Holloway's Pillen, die zoowel geschikt zijn voor de krachtigen als voor de zwakken, en dienstig voor ieder gestel en ieder klimaat zonder ondei'sclieid. Zij zuiveren het bloed, dien zetel van het leven en bron van gezondheid; in deszelfs levenwekkende stroomen verspeiden zij regel matigheid en kracht door bet geheele gestel, en schenken ieder orgaan deszelfs behoorlijke natuurlijke werking. Holloway's Pillen hebben voor de galachtigen en neerslachtigen gedaan, wat geen rijkdom of wijsheid vroeger had verricht, zij hebben het in hun macht gesteld, hun ellendig gevoel te overwinnen. Doosjes Pillen en Potjes Zalf: f 0.80, f 1.85, f 3.—, f 6.75, f 13.50 en f 20.50. Ze worden verkocht bij de Apothekers. Voor den verkoop in het groot vervocge men zich bij den Professor IIollo w ay, 533, Oxford-Street, Londen. Snelpersdruk yan J. H. Van Halen» Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 4