Dankbet uig ing. W. V. Bruinvis. Te HUUR tegen 1 Mei: BENEDENHUIS, De benoodigde costumës waren reeds gearri veerd en moeten dus teruggezonden worden. Schagen. De op 26 dezer te houden uitvoering door dc Gymnastiek- en Scherm ver- eeniging „Lycurgus" alhier, is wegens ongesteld heid der leden verdaagd tot den 9 Febr. a.s. Schagen. Bij de op 21 dezer gehouden verpachting"(der landbouw-societeit „Cérès", is de pacht weder gegund aan den heer J. Blauw, voor eene som van f 1000 per jaar. West-Grafdijk. Jl. Zondag zou alhier eene uitvoering gehouden worden van de Gymnastiek- Vcreeniging „Bato" te De Rijp. Niettegenstaande den gunstigen roep, die van „Bato" opgaat, was de vergadering echter zoo slecht bezocht, dat dé vereeniging besloot de uitvoering niet te doen doorgaan en de entrées terug te geven. Warder, 23 Jan. Heden bezocht onze nieuwbenoemde en nu geïnstalleerde burgemees ter, de heer S. Berman, deze gemeente. Op zijn verlangen had geenerlei feestelijkheid plaats bij de ontvangst. Toch hadden de meesten de driekleur uitgestoken, die, door een flinken wind opgezweept, fier haar banen ontplooide en saluut wuifde. Van de gelegenheid, geboden om ZEd. Achtb. te complimenteeren werd o. a. gebruik gemaakt door Predikant en Hoofdon derwijzer. Spanbroek. De influenza breidt zioh meer en meer uit, zoodat zij dan ook hier overal haren invloed doet gelden. De rederijkerskamer „Oefening kweekt kunst" te Opmeer is dan ook door de ziekte der werkende leden verplicht hare eerste uitvoering niet te doen plaats hebben op den 26 dezer, doch op 2 Febr. d.a.v. Marine en Leger. De eervolle vermelding van den luitenant ter zee 2e kl. jhr. H. L. Wichers voor zijn moedig gedrag 'te Atjeh is bij afzonderlijke dagorder bij parade aan boord van Z. M. oorlogsschepen aan de officieren en de bemanningen medegedeeld. De dirigeerend officier van Gezondheid 2e kl. der Marine J. O. Hartkoorn gaat per mailboot „Prins Alexander die 15 Maart a.s. van Amsterdam ver trekt naar Oost-Indië en zal zich te Genua inschepen. Te 's Gravenhage is in 79jarigen ouderdom over leden de gepens. geueraal-majoor G. G. Staring. De overledene verwierf de Militaire Willemsorde als 2de luitenant bij den tiendaagschen veldtocht en was van 8 Juni 1869 tot 1 Juli 1871 generaal- plaatselijk-commandant van Amsterdam. De kapitein-luitenant ter zee H. Quispel wordt met 1 Maart a.s., onder eervolle ontheffing van de waarneming der betrekkingen van hoofd van het vak van uitrusting bij de directie der Marine te Hellevoetsluis en van havenmeester der marine aldaar, op non-activiteit gesteld en vervangen door den kapitein-luitenant ter zee P. Zegers Yeeckens. V i s s c h e r ij. Nieuwediep, 25 Januari. Sedert jl. Don derdag werden alhier door 5 korders slechts 36 mandjes kl. schol aangevoerd, die tegen f 2.85 ft f3.20 per mandje werden afgeslagen. Wegens het ruwe weer kunnen de visschers hun bedrijf niet uitoefenen. Oudeschild, n Jan. Met de garnalen- visscherij is het sedert een. paar weken droevig gesteld, Vingen voor dien tijd de visschers ge makkelijk vier manden per schuit, thans is het een kunst 0111 met vier schuiten éen mand per dag te vangen. De prijs is weer gestegen tot f 4 per mand. De visschers verlangen sterk naar betere vangst of naar matige Oostelijke of Zuidelijke winden, die hen in staat stellen buitengaats hun geluk te beproeven. Scheveningen, 22 Jan. Van IJmuiden werd de visch aangevoerd van een logger, be- hoorend den reeder G. den Duik en gevoerd door sch. T. Bruinde aanvoer bestond hoofd zakelijk uit p. m. 160 tongen, 12 kisten schol, en hare besomming beliep f 270. Urk, 21 Jan. Hedenavond kwam een groot aantal visschschuiten, elders thuisbehoo- rende, onze haven binnen. De vangst van ha ring bedroeg 5 tot 18 tal per span, in het ge heel werd aangebracht 8 last of 400 tal, die aan opkoopers zijn verkocht a f 3 per tal. Landbouw en Veeteelt. De toestand van de Langedijker landbouwers laat tegenwoordig wel te wenschen over. De prijzen van de nog in massa voorradige kooien zijn zóó laag, dat menig bouwertje vooral (de kleinsten dragen ook hier het zwaarst) zich de weefin van Kerstmis, als de huur betaald moet worden, zeer goed herinneren en er niet zelden onder gebukt gaan. Een gevolg is, dat er be trekkelijk weinig verdiend wordt, want hoewel de kool met dit weer zeer aan bederf onderhe vig is, doen de eigenaars zooveel voor zoo weinig mogelijk, 't Is voor iedereen te hopen dat in dezen toestand spoedig verandering moge komen. (Sch. Ct.) Op de zevende algemeene vergadering van afdeeling Noordholland van het Nederlandsch Rundvee-stamboek, te houden op Maandag, den 27 dezer, 's middags half een ure in een der lokalen van het hotel „Krasnapolsky", te Am sterdam, zal o. a. behandeld wordenverslag van de algemeene vergadering der vereeniging, gehouden 13 Mei' 1889, door den heer K. Kos ter Hz.verkiezing van 3 leden van het bestuur, die den 1 Januari 1890 optreden, in plaats van de aftedende en niet herkiesbare heeren J. Bree- baart Kz., C. de Goede Hz. en H. J. K. van der Steen; benoeming van 6 afgevaardigden naar de eerstvolgende algemeene vergadering der Vereeniging te Amsterdam; bepaling van de plaats, waar de volgende vergadering der af deeling zal worden gehouden; rapport over de rekening over 1889 en concept-begrooting over 1890, door den heer C. de Boer; bespreking van voorstellen ter opname onder de punten van beschrijving voor de eerstvolgende|(alge meene vergadering der Vereeniging^ Het door de Landbouw-commissieVinge: stelde onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland, is thans afgeloopen. Het daarvan op te maken eindrapport is in bewerking, ten einde in de eerstvolgende bijeen komst der landbouw-commissie, welke in Mei zal gehouden worden, in behandeling te komen. Onderwijs en Examens. De heer M. Hillenius, benoemd schoolopziener in het arrondissement Texel, zal zich met ver gunning van den minister, te Terschelling ves tigen. Op 1 Febr. a.s. begeeft hij zich naar die gemeente. Kerknieuw 8. PREDIKBEURTEN. Herv. kerk te Noordzijpe: Zondag 26 Jan., n.m. 1.30, te Schagerbrug, ds. v. Kluijve (doop). Herv. kerk te Zuidzijpe Zondag 26 Jan., v.m. 9.30, te Burgerbrug, ds. van Kluijve. Herv. kerk te Sint-Maarten: Zondag 26 Jan. geen dienst. Herv. kerk te Eenigenburg Zondag 26 Jan., v.m. 9.30, te Eenigenburg, ds. Gemsen, pred. te Broek op Langedijk. Doopsgez. gem. te Zuidzijpe: Zondag 26 Jan., v.m. 10, te Oudesluis, ds. van Calcar. Noord- en Zuidzijpe. 26 Jan. ds. Bron, Schagerbrug nam. Burgerbrug voorrn. 2 Febr.ds. Pareau, Oudesluis voorm. Sint-Maartensbrug nam. 9 Febr.ds. v. Kluyve, Oudesluis nam. Sint-Maartenbrug voorm. 16 Febr.ds. Bommezijn, Schagerbrug voorm. Burgerbrug nam. Helder en Huisduinen. 26 Jan. ds. v. Kluyve, Huisd. vm. Helder nm. 2 Febr.ds. Fetter, Helder vm. 9 Febr. ds. Mtlhring, Huisd. vm. Halder nm. 16 Febr.ds. Hobus, Helder vm. Wieringen. 26 Jan. ds. Mtlhring, d. O. vm. H. nm. 2 Febr. ds. Hobus, W. D. vm. d. O. D. nm. 9 Febr. ds. te Gempt, d. O. vm. FI. D. nm. 19 Febr.ds. Bron, H. vm. d. O. nm. Beroepen bij de Herv. gem. te Krommenie- dijk ds. S. te Gempt, te Callantsoog. Beroepen naar de Herv. gem. te Zijpe (Noord zijde) ds. W. Lamers, pred. teRavenswaaij, Stoomvaart en Scheepstijdingen. Prinses Wïlhelmina (s.), van Am sterdam naar Batavia, vertrok 22 Jan. van Sout- hampton. Prinses M a r i e (s.) van Amsterdam naar Batavia, vertrok 23 Jan. van Port Saïd. Buitenland. Engeland. Goschen heeft, jl Woensdag avond tot zijne kiezers sprekende, het geschil met Portugal betreurd. Hij zeide echter dat het optreden der Engelsche Regeering onver mijdelijk geworden was door het voortdringen van Portugeesche agenten in een gebied, waar op Portugal geenerlei rechten kan doen gelden. Volgens dépêches uit Lissabon bereiden de Portugeezen eene prachtige ontvangst aan Serpa Pinto met een monsteroptocht om de Engelschen te beleedigen zij zullen '0. a. Engelsche vlaggen op den grond leggen, natuurlijk om vertrapt te worden. De Portugeesche bladen disschen steeds de dwaaste praatjes op om de agitatie gaande te houden een daarvan vertelt dat de Portu geezen te Londen vreeselijk mishandeld worden. België. De werkstaking is voor goed ge ëindigd. Nog slechts 2000 man ontbreken in de mijnen, maar ook dezen zullen den arbeid hervatten. Duitschland. Men vertelt dat er papieren uit de nalatenschap van Keizerin Augusta zoek zijn. Ten paleize te Berlijn bracht dit gerucht alles in rep en roer. Toen de Keizerin stierf werd al haar eigendom onmiddellijk verzegeld en het bleek toen, dat de uitvoerige dagboeken die zij jaren lang gehouden had, verdwenen waren. Vermoedelijk was de Keizerin bevreesd, dat haar dagboek eenzelfden weg zou opgaan als dat van wijlen Keizer Frederik en heeft zij het daarom in veilige handen geplaatst. Een luit.-kolonel van het leger werd door den krijgsraad van Breslau wegens mishande ling van soldaten tot 14 dagen gevangenisstraf veroordeeld. De Keizer heeft geweigerd dit vonnis te bekrachtigen en een tweede krijgs raad heeft het vervolgens in 2 maanden opslui ting veranderd. De mijnbezittersvereeniging in Westfalen heeft de eischen der mijnwerkers afgewezen. De Rijksdag heeft bij de verdere beraadslaging over de socialistenwet de bepaling omtrent de bevoegdheid tot uitzetting der socialisten ge schrapt, en ten slotte de bepaling aangaande den duur der wet aangenomen met 166 stemmen tegen 110. Spanje. De verjaardag van den Koning is zonder officieelc receptie of feestmaal ten paleize gevierd. Voor het eerst sinds 's Konings ziekte maakte dc Koningin-regentes een rijtoer. De kleine Koning ontving vele geschenken en is zoover her steld, dat hij eenige uren met zijne zusters ermede kon spelen. De Koningin ontving een groot aantal telegram men van gelukwensching, 0. a. van de voornaam ste huitenlandsche hoven. Brazilië. Een aantal Portugeesche koop lieden te Rio Janeiro heeft besloten alle han delsbetrekkingen met Engelsche huizen af te breken. De Portugeesche Regeering heeft vol gens de „ICöln. Ztg." 5 torpedobooten bij eene firma te Elbing gekocht. Volgens de Braziliaansche bladen heeft het voorloopig bewind te Rio Janeiro ook den consul- generaal voor Nederland, den heer Antie Carle Teixeiro, afgezet. Noord-Amerika. De Senaats-commissie voor^Buitenl. Zaken heeft in haar rapport zich tegen de resolutie omtrent de onafhankelijkheid vai) Cuba verklaard. Woerk. Waarnemingen te Helder (Landskeet.) 1 Q Uren. 1 Windrichting en kracht. Barometer mM. Thermometer Cs. Stand. Afw. Stand. Afw. 24 25 25 12 8 12 zwtw. 5 Kg. zwtz. 18 zzw. 25 754.74'- 5 56 752.16- 8.04 751.63 - 8.57 5.7 7.2 8.0 f2.7 f5.5 f5.0 '5 1 I Uren. Vochtigh. procent. WeSrsgeateldlieid. Toestand van de zee. 24 25 25 12 8 12 0.87 0.98 0.94 Bew., helder, mooi.ueer. Digt bewolkt, onstuimig. Helder, onstuimig. Weinigg. Golvend. Hol in zee. Verwachting: westenwind. 332ste Staatsloterij. Vijfde klasse. Zesde lgst. Nieten: 28 2386 4064 6401 8765 11159 13631 16214 18984 32 2331 4066 6409 8780 11165 13654 16279 19021 73 2340 4083 6442 8833 11206 13673 16284 19066 84 2348 4096 6475 8904 11231 13689 16286 19082 126 2397 4105 6479 8920 11315 13704 16323 19093 132 2398 4139 6549 8926 11329 13730 16382 19115 138 2433 4161 6569 8946 11357 13740 16416 19156 168 2481 4182 6596 8951 11372 13766 16460 19172 177 2510 4246 6603 8962 11381 13769 16467 19182 190 2521 4268 6665 9022 11412 13856 16496 19205 265 2563 4346 6729 9033 11543 13893 16507 19209 269 2572 4359 6831 9035 11615 13898 16514 19283 391 2577 4362 6898 9056 11627 13940 16522 19335 302 2604 4370 6914 9077 11632 14036 16543 19350 333 2605 4383 6927 9111 11681 14070 16546 19361 365 2653 4407 6982 9134 11705 14094 16551 19396 367 2677 4422 7039 9182 11/21 14122 16553 19423 371 2691 4429 7048 9185 11807 14146 16579 19427 392 2725 4430 7051 9230 11825 142S9 16585 19431 412 2727 4575 7062 9327 11954 14320 16616 19435 468 2728 4583 7080 9341 11967 14323 16641 19501 511 2762 4594 7106 9349 12041 14345 16648 19583 540 2771 4599 7124 9356 12056 14360 16672 19621 550 2784 4617 7150 9363 12066 14361 16701 19628 564 2786 4678 7209 9373 12070 14382 16767 19638 672 2867 4699 7217 9391 12110 14415 16789 19672 731 2878 4717 7274 9393 12111 14464 16833 19690 755 2879 4757 7276 9400 12124 14608 16838 19691 787 2930 4804 7290 9414 12137 14628 16888 19707 795 2941 4825 7349 9192 12208 14635 16984 19716 843 2957 4856 7388 9499 12209 14673 17021 19762 868 2970 4861 7463 9536 12229 14698 17071 19827 874 2976 4862 7551 9538 12240 14732 17093 19856 893 3030 4877 7578 9579 12266 14743 17151 19862 903 3040 4903 7655 9585 12283 14814 17287 19886 970 3121 4918 7657 9755 12329 14915 17312 19920 999 3151 4969 7694 9802 12430 14937 17380 19960 1016 3175 5027 7721 9861 12495 15046 17430 19964 1031 3176 5041 7748 9864 12504 15073 17470 20066 1055 3178 5046 7749 9945 12562 15185 17578 20092 1149 3192 5054 7817 9967 12579 15210 17637 20105 1168 3203 5172 7820 10013 12630 15222 17638 20132 1262 3211 5199 7835 10057 12705 15241 17765 20199 1313 3234 5245 7840 10127 12751 15280 17827 20220 1380 3281 528Q 7879 10133 12753 15303 17854 20223 1383 3314 5343 7883 10160 12876 15307 17856 20224 1431 3324 5441 7891 10162 12918 15415 17872 20232 1480 3349 5481 7896 10283 12937 15449 17981 20348 1529 8352 5508 7902 10337 12948 15505 18009 20305 1576 3414 5532 7988 10345 13977 15508 18036 20366 1618 3417- 5548 8002 10350 12987 15520 18100 20395 1621 3455 5613 8021 10402 13994 15544 18183 20407 1623 3482 5623 8024 10419 13006 15587 18186 20446 1632 3489 5627 8026 10494 13046 15599 18210 20483 1685 3493 5628 8050 10527 13074 15631 18267 20498 1755 3502 5640 8068 10553 13151 15667 18314 20520 1760 8504 5726 8081 10572 13202 15669 18337 20587 1772 3517 5744 8083 10587 13211 15709 18356 20600 1836 3519 5746 8120 10611 13240 15723 18367 20602 1843 3530 5798 8126 10G40 13242 15737 17419 20612 1849 3553 5801 8127 10652 13246 15753 18420 20624 1921 3588 5841 8224 10666 13304 15758 18436 20631 1929 3613 5880 8245 10668 13326 15790 18457 20659 1940 3637 5903 8273 10690 13328 15792 18458 20686 1959 3668 5908 8299 10764 13346 15837 18478 20693 2002 3737 5975 8329 10769 13365 15878 18533 20706 2004 3755 6079 8349 10816 13415 15883 18554 20747 2027 3779 60S6 8374 10907 13457 15888 18645 20796 2072 3817 6137 8376 10951 13479 15911 18709 20797 2088 3819 6190 8503 10954 13500 15932 18751 20S09 2108 3835 6226 8527 10993 13510 15992 18845 20830 2141 3865 6251 8536 11064 13549 16076 18865 20837 2142 388S 6274 8549 11071 13573 16127 18889 20858 2190 3912 6277 8555 11090 13578 16130 18909 20871 2214 3951 6371 8616 11137 13599 16147 18925 20958 2255 8971 6376 8638 11153 13611 16149 18974 20960 2271 4038 6382 8703 11154 13615 16174 Zevende lijst No. 9004 f 50,000. No. 2078 f 1500 Nos. 649, 11108 en 16401 ieder f 1000. Nos. 57. 2029, 4029, 9080, 9875 en 18579 ieder f 400. Nos. 1940, 7108, 9079, 10845 en 12380 ieder f 200. No». 360, 1005,1281, 3977. 6031, 7901, 9920, 10804. 11289, 14892, 16090 cn 19337 ieder f 100> Prijzen van f 70 6 2660 5381 7768 10254 12384 14874 16529 18864 23 2709 5384 7996 10258 12586 14888 10541 18961 36 2848 5440 8253 10411 12718 14940 16674 18985 72 3217 5695 S393 10497 12836 14986 16749 19269 102 3273 5742 8409 10616 13015 15055 16994 19315 256 3279 5770 8412 10701 13096 15057 17030 19321 423 3499 5845 8520 10719 13101 15179 17041 19349 434 3549 6048 8681 10724 13128 15187 17051 19438 454 3653 6052 8689 10941 13134 15225 17204 19460 544 3859 6083 8855 10997 13234 15292 17442 19509 567 3882 6200 8888 11034 13325 -15324 17760 19600 608 4002 6208 8909 11036 13378 15528 17974 19620 624 4004 6426 9029 11104 13462 15688 18018 19636 666 4025 6454 9051 11134 13600 15708 18207 19637 1052 4133 6462 9091 11234 13682 15731 18271 19734 1231 4228 6559 9121 11308 13713 15764 18273 19805 1352 4272 6565 9267 11522 13789 15780 18278 20018 1430 4410 6656 9395 11538 13793 15797 18319 20262 1673 4810 6707 9676 11593 13916 15861 18324 20516 1809 5084 6742 9759 11733 14034 16012 18399 20650 1859 5128 6900 9823 11744 14186 161T9 18448 20665 2065 5271 6971 9846 11953 14278 16271 18487 20821 2123 5311 7037 9977 11992 14410 16276 18604'20906 2179 5312 7052 9992 12078 14494 16305 18712 20938 2275 5329 72241001712127 14543 16395 18761 20939 2496 5338 7259 10039 12167 14795 16466 18835 20997 2693 5376 7571 10077 Marktberichten. Alkmaar, 24 Januari. Aangevoerd 5 H.L. Rogge niet verkocht. Hoorn, 23 Januari. Kleine Kaas f 31, Commissiedilo f 31, Middelbare dito f 28 per 50 kilogram. Edam, 23 Januari. Op dc Botermarkt wnren aange voerd 111 stukken Boter, prijs 60 a 65 cent per kilogram. Kip-eieren f 6.a 6.50 de 100 stuks. Schiedam, 24 Januari. Moutwijn f 9.75, Jenever f 15,25, Amst.Pioef f 16.50, Spoeling-Beurs f 1.20, Spoeling Oemmiaaie f 1,50. Bur'gerlijke'Stand van: Helder, van Donderdag tot'Zaterdag, Bevallen: E. Monsina, geb. Katoen, D. N. A. Klimmert, geb. Klinkert, D. J. Boendermaker, geb. van Willigen, D. A. Verheus, geb. Raap, D. G. v. d. Klij, geb. v. Brede- rode D. N. Hemelrijk, geb. Klinkert, Z. C. M. van de Ban, geb. Remmers, Z. Overleden: A. Bakker, 4 m. Laatste berichten. »S Januari.1 Door den kapitein, eerstaanwezend ingenieur der Genie alhier werd heden openbaar aanbe steed .- het maken van gebouwen voor de afstand meting voor kustbatterijen, onder het beheer der genie alhier. (Raming f 5100.) Ingekomen waren 8 inschrijvingsbiljetten, als van de heeren P. Visser, ad f 5400J. F. Philips f 5350J. Duijvetter f 4994; D. de Vries f4970; P. Spruit f 4946; G. Moorman f 4900; H. Wijker f4758 en W% de Jong f4710, De vice-admiraal J. B. A. de Josselin de Jong wordt, naar wij vernemen, met 1 Mei e. k. eer vol ontheven van de waarneming der betrekking van directeur en commandant der Marine alhier en op non-activiteit gesteld. De kolonel H. W. Van Marle, laatstelijk commandant van het 4de reg. vesting-artillerie alhier, verliet gisteren middag met de trein van 1.12 uur onze gemeente, om zich in de garni zoensplaats van zijn nieuw regiment (Amsterdam) te vestigen. Aan het spoorwegstation werd den algemeen geachten kolonel uitgeleide gedaan door tal van officieren van zee- en landmacht en door vele burgerlijke autoriteiten, met wie de heer Van Marle in verschillende collegies zitting had. Bij het vertrek van den trein werden door het stafmuziekkorps der Marine eenige muzieknum mers uitgevoerd. Op de internationale tentoonstelling van pluimgedierte, gehouden den 24 dezer, te 's Hertogenbosch, behaalde onze plaatsgenoot, de heer P. Polvliet, met zijne schoone collectie duiven niet minder dan 34 eerste prijzen en de uitgeloofde eereprijzen. Ds. D. Pont, predikant bij de Evang» Luth. Gemeente te Leeuwarden, heeft voor het beroep naar de Herst. Evang. Luth. Gemeente alhier bedankt. Benoemd tot hoogheemraad van de uit- waterende sluizen in Kennemerland en West friesland (Noordholland), de heer mr. M. G. P. Del Court van Krimpen. Als secretaris-penningmeester van den pol der „de Lage Hoek" onder Hoogwoud en'Op- meer is benoemd de Heer J. Schermer, te Hoog woud. De Spoorweg van de Deiagoa-baai naar de Transvaal, is tot de Transvaalsche grens gereed. Z. M. de Koning heeft zijn instemming doen betuigen met de door de heeren Weste- rouen Van Meeteren en mr. H. Mulder voor genomen oprichting van een vereeniging tot voor koming van ongelukken in fabrieken en werk plaatsen, onder verklaring van H. D. belang stelling in de goede zaak. ADVERTENTIEN. Bevallen van een Zoon: C. M. VAN DEN BAN— Remmers. Getrouwd JAN JOHANNES BARNEVELD, Mr. Meubelmaker, en MAGDALENA DE LEEUW, die tevens hunnen hartelijken en innigen dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, aan wederzijdsche familie en vrienden, betoond bij de voltrekking van hun huwelijk. Voor de vele blijken van deelneming, onder vonden bij het overlijden en de ter aarde bestelling onzer geliefde Moeder en Behuwd- moeder, betuigen wij onzen har tel ij ken dank. Names Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Helder, 25 Jan. '90. G. v. d. HAAGEN. De ondergeteekenden, handelaars in steenkolen te Anna Paulowna, vinden zich genoodzaakt, door de aanhou dende stijging der prijzen, deze met tien cents per Hectoliter te verhoogen- T. LANGEDIJK. S. WILMS. W. WISSEKERKE. Louffa Badschuiers, Louffa Badhandschoenen, Louffa Wrijf banden, Louffa enkele Sponsen, Louffa Zeep. EEN LOGEABEL lioek Poststeeg, bevattende ZES KAMERS, DIENSTBODENKAMERTJE, DROOGZOLDER, groote KEUKEN, KELDER, WERKBOET, GAS-, DUIN- eu REGENWATER, en groote boomrijken TUIN. Huurtijd minstens 1 jnar. Te bevragen aldaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1890 | | pagina 3